Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 9-  22 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Poznajemy substancje i ich przemiany. Mieszaniny substancji          i ich rozdzielani

Cele główne: 

 • Wyjaśnienie czym jest mieszanina;

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest mieszanina, a czym substancji
 • Wyjaśnienie jakie rodzaje mieszanin wyróżniamy;
 • Wyjaśnienie sposobów rozdzielania mieszanin.

Zadanie domowe

1.Wykonaj ćwiczenia. Arkusze z ćwiczeniami uczniowie otrzymają na lekcji.

2.Wykonaj eksperyment z wodą i solą. Opis eksperymentu uczniowie otrzymają na lekcji.

.

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Różnorodność biologiczna

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęcia- różnorodność biologiczna;
 • Poznanie wpływu klimatu oraz sukcesji na rozmaitość form życia na Ziemi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- różnorodność biologiczna;
 • Umie scharakteryzować poziomy różnorodności biologicznej, czyli ekosystemową, gatunkową oraz genetyczną;
 • Zna występowanie rozmaitości form życia na terenie Polski;
 • Zna wpływ klimatu oraz sukcesji na różnorodność biologiczną;
 • Potrafi opisać nagłe zjawiska prowadzące do wymarcia gatunku.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Różnorodność biologiczna

 1. Omówienie pojęcia- różnorodność biologiczna;
 2. Charakterystyka różnorodności biologicznej, ekosystemowej, gatunkowej oraz genetycznej;
 3. Omówienie rozmaitości form życia występujących na terenie Polski;
 4. Wyjaśnienie wpływu klimatu oraz sukcesji na różnorodność biologiczną;
 5. Charakterystyka nagłych zjawisk prowadzących do wymarcia danego gatunku.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Populacja

Cele główne:

 • Poznanie terminu „populacja” oraz czynników wpływających na jej liczebność oraz zagęszczenie;
 • Zaznajomienie ze  strukturą wiekową i płciową populacji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- populacja;
 • Zna sposoby określania liczebności i zagęszczenia populacji oraz czynniki wpływające na poznane faktory;
 • Potrafi opisać sposoby rozmieszczenia osobników na zajmowanym obszarze;
 • Umie wyjaśnić znaczenie proporcji osobników męskich do żeńskich w celu zachowania odpowiedniej liczebności populacji;
 • Opisuje piramidę wieku, czyli wykres liczby osobników w poszczególnych okresach rozwojowych.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Populacja

 1. Wyjaśnienie pojęcia- populacja oraz czynników mających wpływ na jej rozmieszczenie i zagęszczenie;
 2. Charakterystyka sposobów określania liczebności i zagęszczenia populacji;
 3. Omówienie struktury płciowej w odniesieniu do zachowania populacji;
 4. Charakterystyka piramidy wieku jako wskazanie dalszych losów danej populacji.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

Cele główne:

 • Zaznajomienie uczniów z pojęciem „drapieżnik” i „roślinożerca” oraz poznanie metod przystosowania organizmów do zależności międzygatunkowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia drapieżnictwa oraz roślinożerności;
 • Umie scharakteryzować antagonistyczne zależności międzygatunkowe;
 • Zna sposoby polowania drapieżników oraz strategie uniknięcia ataku drapieżników;
 • Potrafi opisać proces przystosowania organizmów do roślinożerności.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

 1. Omówienie pojęć drapieżnictwa i roślinożerności oraz różnic między tymi zależnościami;
 2. Charakterystyka sposobów polowania oraz struktur obronnych;
 3. Omówienie procesu przystosowania organizmów do zależności antagonistycznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Ekologia

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęć- „ekologia”, „nisza ekologiczna”, „tolerancja ekologiczna” oraz „skala porostowa”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowo- „ekologia”;
 • Umie scharakteryzować niszę ekologiczną w odniesieniu do konkretnego gatunku zwierząt;
 • Potrafi wyjaśnić zakres tolerancji ekologicznej na podstawie wykresu uwzględniającego wskaźnik tolerancji organizmu;
 • Zna wpływ tzw. optimum na rozwój organizmu.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ekologia

 1. Omówienie ekologii jako nauki zajmującej się badaniem zależności między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem;
 2. Charakterystyka niszy ekologicznej z ukierunkowaniem na konkretny gatunek zwierząt;
 3. Omówienie zakresu tolerancji ekologicznej;
 4. Wskazanie tzw. optimum, czyli wpływ najkorzystniejszej wartości danego czynnika środowiska na rozwój organizmu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Ewolucja

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania pojęcia- ewolucja oraz zapoznanie się z jej dowodami.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słowa- „ewolucja”;
 • Umie scharakteryzować skamieniałości jako dowód na istnienie działalności organizmów oraz potrafi opisać proces powstawania skamieniałości;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie- „ogniwo pośrednie” w odniesieniu do teorii ewolucji;
 • Zna poszczególne gatunki organizmów będące żywymi skamieniałościami;
 • Potrafi opisać struktury homologiczne i analogiczne gatunków.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ewolucja i jej dowody

 1. Omówienie ewolucji oraz dowodów świadczących o jej przebiegu;
 2. Charakterystyka szczątków i śladów działalności organizmów;
 3. Omówienie powstawania skamieniałości;
 4. Poznanie szczątków form pośrednich jako potwierdzenie teorii ewolucji;
 5. Wskazanie gatunków organizmów będących reliktami, czyli żywymi skamieniałościami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Mutacje

Cele główne:

 • Charakterystyka mutacji oraz ich rodzai;
 • Charakterystyka badań prenatalnych oraz zasadności ich przeprowadzania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie mutacji;
 • Charakteryzuje rodzaje mutacji, przyczyny oraz skutki;
 • Wyjaśnia choroby jednogenowe;
 • Charakteryzuje wpływ liczby chromosomów na powstawanie chorób chromosomalnych;
 • Wyjaśnia pojęcie badań prenatalnych oraz opisuje rodzaje tych badań w odniesieniu do korzyści i zagrożeń, jakie może nieść ich przeprowadzenie.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mutacje

 1. Omówienie mutacji oraz ich podziału;
 2. Charakterystyka chromosomów oraz wpływ ich liczby na powstawanie chorób chromosomalnych;
 3. Omówienie badań prenatalnych, ich rodzai i wpływu na organizm dziecka oraz matki;
 4. Omówienie wpływu chorób genetycznych na jakośc życia człowieka.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Prawo dziedziczenia.

Cele główne:

 • Charakterystyka alleli;
 • Charakterystyka krzyżówki genetycznej;
 • Wyjasnienie podstawowego prawa dziedziczenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje różnice cech alleli dominujących oraz recesywnych;
 • Charakteryzuje termin „fenotyp” oraz ”genotyp”;
 • Wyjaśnia zasadę krzyżowki genetycznej;
 • Charakteryzuje dziedziczenie płci oraz grupy krwi u człowieka;
 • Opisuje wpływ środowiska na cechy człowieka.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziedziczenie.

 1. Omówienie alleli z podziałem na dominujące i recesywne;
 2. Charakterystyka fenotypu i genotypu występującego u człowieka;
 3. Wyjaśnienie procesu ustalania genotypu i fenotypu przy zastosowaniu zasad krzyżówki genetycznej;
 4. Wyjaśnienie dziedziczenia cech u człowieka takich jak: płeć, tendencja do wystepowania chorób, grupa krwi;
 5. Omówienie wpływu środowiska na cechy występujące u człowieka.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Genetyka DNA.

Cele główne:

 • Charakterystyka terminu- genetyka;
 • Wyjaśnienie zjawiska różnorodności cech indywidualnych;
 • Wyjaśnienie zasadności zastosowań genetyki w różnych dziedzinach nauki;
 • Określenie terminu- DNA oraz jego budowa.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane w zagadnieniach związanych z genetyką;
 • Uczeń opisuje zastosowanie genetyki w różnych dziedzinach nauki
 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- DNA oraz budowę poszczególnych części łańcucha DNA.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Genetyka i DNA.

 1. Omówienie terminów związanych z genetyką,
 2. Charakterystyka zastosowań genetyki w różnych dziedzinach nauki,
 3. Charakterystyka łańcucha DNA,
 4. Omównienie budowy i poszczególnych części łańcucha DNA.