Konspekt Biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V -VI

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 18 września 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Cechy gatunkowe organizmów żywych i ich występowanie.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem organizmu żywego;
 • Wyjaśnienie podstawowych cech i ich zróżnicowania organizmów żywych występujących na Ziemi
 • Omówienie cech gatunkowych organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest żywy organizm;
 • Wymienić cechy gatunkowe organizmów żywych ze względu na ich występowanie;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tematu.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego oraz temat: Ruch ciał (kl.6)/Hierarchiczna budowa organizmu – tkanki zwierzęce (kl.7)

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciami „ruch ciał” oraz „punkt odniesienia” i wielkościami opisującymi ruch;
 • Wyjaśnienie na czym polega hierarchiczna budowa organizmu;
 • Charakterystyka i podział 4 grup tkanek zwierzęcych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Objaśnia zjawisko ruchu i spoczynku;
 • Charakteryzuje układ odniesienia;
 • Zna wielkości opisujące zjawisko ruchu;
 • Wyjaśnia różnicę między ruchem prostoliniowym a krzywoliniowym;
 • Podaje definicje fizyczne ruchu, drogi, czasu i prędkości;
 • Zna następujące po sobie zależności w budowie organizmu;
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne tkanki zwierzęce.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  14 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda/Geografia

Temat: Działania sprzyjające ochronie środowiska, Kraje graniczące z Polską

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania działań, które wpływają pozytywnie na środowisko;
 • Poszerzenie wiedzy na temat państw graniczących z Polską.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega ochrona środowiska na poziomie czynności wykonywanych przez jednostkę, jaką jest człowiek;
 • Umie wykorzystać znajomość procesów fizycznych w odniesieniu do działań sprzyjających ochronie środowiska;
 • Zna kraje sąsiadujące z Polska, potrafi wskazać je na mapie przy określeniu kierunków geograficznych oraz potrafi opisać cechy charakterystyczne tych krajów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Działania sprzyjające ochronie środowiska, Kraje graniczące z Polską

 1. Omówienie działalności człowieka w celu ochrony środowiska oraz wpływ działań człowieka  na degradację środowiska;
 2. Charakterystyka krajów sąsiadujących z Polska, wskazanie ich na mapie świata z uwzględnieniem kierunków geograficznych oraz krótka charakterystyka tych państw;
 3. Odniesienie poszerzonej wiedzy do pytań zawartych w przykładowych testach klasyfikacyjnych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Strefy klimatyczne

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania stref klimatycznych;
 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt i roślin w odniesieniu do poszczególnych stref klimatycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać różnice poszczególnych stref klimatycznych;
 • Umie dopasować faunę i florę występującą w określonych strefach krajobrazowych;
 • Zna i potrafi scharakteryzować wpływ klimatu na występowanie określonych gatunków zwierząt i roślin.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Strefy klimatyczne

 1. Omówienie stref klimatycznych występujących na Ziemi;
 2. Charakterystyka fauny i flory w odniesieniu do stref krajobrazowych;
 3. Wyjaśnienie wpływu klimatu na występowanie poszczególnych gatunków zwierząt i roślin;
 4. Odniesienie poszerzonej wiedzy do pytań zawartych w testach klasyfikacyjnych.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

Cele główne:

 • Poznanie pojęć- strefa klimatyczna, krajobraz oraz ich scharakteryzowanie;
 • Znajomość efektu działań człowieka mających wpływ na krajobraz Ziemi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest strefa klimatyczna oraz potrafi opisać klimat morski i kontynentalny;
 • Potrafi scharakteryzować strefy krajobrazowe Ziemi;
 • Wie, jakie działania człowieka mają destrukcyjny wpływ na krajobraz Ziemi.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

 1. Omówienie pojęć- strefa klimatyczna oraz krajobraz ;
 2. Charakterystyka stref krajobrazowych Ziemi;
 3. Omówienie destrukcyjnych działań człowieka na krajobraz Ziemi oraz dyskusja na temat możliwości zmniejszenia tego typu oddziaływań.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zjawiska świetlne, Soczewka

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem zjawisk świetlnych;
 • Poznanie i wyjaśnienie zjawiska powstawania obrazu przy użyciu soczewki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest zjawisko świetlne oraz proces odbicia światła;
 • Umie scharakteryzować soczewkę jako przedmiot służący do tworzenia obrazu;
 • Potrafi podać przykłady zastosowania soczewki.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zjawiska świetlne

 1. Omówienie terminu- odbicie światła oraz odniesienie tego zjawiska do powierzchni różnego rodzaju i różnej barwie;
 2. Scharakteryzowanie elementów odblaskowych oraz ich zastosowania w codziennym życiu.
 3. Wyjaśnienie zasady powstawania obrazu za pomocą soczewki;
 4. Opisanie roli zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 5. Omówienie mechanizmu powstawania obrazu w oku.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Światło i cień

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem światła oraz naturalnymi i sztucznymi źródłami światła;
 • Wyjaśnienie terminu promienia świetlnego oraz cienia i jego wielkości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest światło oraz podać naturalne i sztuczne źródła światła na podstawie przykładów z otoczenia;
 • Umie scharakteryzować promień świetlny oraz prostoliniowe rozchodzenie się światła;
 • Zna metody tworzenia cienia oraz czynniki mające wpływ na jego wielkość.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Światło i cień

 1. Omówienie terminu- światło;
 2. Scharakteryzowanie naturalnych i sztucznych źródeł światła na podstawie przykładów znalezionych w najbliższym otoczeniu;
 3. Omówienie prostoliniowego rozchodzenia się światła;
 4. Obserwacja powstawania cienia oraz wyjaśnienie czynników mających wpływ na jego wielkość wraz z przeprowadzeniem doświadczenia mającego na celu uzyskanie cienia dowolnego przedmiotu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Dźwięk

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem dźwięku, jego źródłem, cechami oraz poznanie procesu rozchodzenia się dźwięku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie dźwięku oraz potrafi wskazać jego źródło;
 • Potrafi opisać cechy dźwięku;
 • Potrafi wyjaśnić proces odbioru dźwięku przez ucho ludzkie;
 • Opisuje proces rozchodzenia się dźwięku w ciałach o różnej postaci.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja dźwięków w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dźwięk

 1. Omówienie pojęcia dźwięku oraz procesu jego powstawania;
 2. Scharakteryzowanie wysokości dźwięku w zależności od jego częstotliwości;
 3. Omówienie procesu odbioru dźwięku przez układ słuchowy człowieka;
 4. Obserwacja dźwięków w otoczeniu oraz ich generowanie.