Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

Cele główne:

 • Poznanie pojęć- strefa klimatyczna, krajobraz oraz ich scharakteryzowanie;
 • Znajomość efektu działań człowieka mających wpływ na krajobraz Ziemi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest strefa klimatyczna oraz potrafi opisać klimat morski i kontynentalny;
 • Potrafi scharakteryzować strefy krajobrazowe Ziemi;
 • Wie, jakie działania człowieka mają destrukcyjny wpływ na krajobraz Ziemi.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe

 1. Omówienie pojęć- strefa klimatyczna oraz krajobraz ;
 2. Charakterystyka stref krajobrazowych Ziemi;
 3. Omówienie destrukcyjnych działań człowieka na krajobraz Ziemi oraz dyskusja na temat możliwości zmniejszenia tego typu oddziaływań.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zjawiska świetlne, Soczewka

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem zjawisk świetlnych;
 • Poznanie i wyjaśnienie zjawiska powstawania obrazu przy użyciu soczewki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest zjawisko świetlne oraz proces odbicia światła;
 • Umie scharakteryzować soczewkę jako przedmiot służący do tworzenia obrazu;
 • Potrafi podać przykłady zastosowania soczewki.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zjawiska świetlne

 1. Omówienie terminu- odbicie światła oraz odniesienie tego zjawiska do powierzchni różnego rodzaju i różnej barwie;
 2. Scharakteryzowanie elementów odblaskowych oraz ich zastosowania w codziennym życiu.
 3. Wyjaśnienie zasady powstawania obrazu za pomocą soczewki;
 4. Opisanie roli zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego;
 5. Omówienie mechanizmu powstawania obrazu w oku.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Światło i cień

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem światła oraz naturalnymi i sztucznymi źródłami światła;
 • Wyjaśnienie terminu promienia świetlnego oraz cienia i jego wielkości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest światło oraz podać naturalne i sztuczne źródła światła na podstawie przykładów z otoczenia;
 • Umie scharakteryzować promień świetlny oraz prostoliniowe rozchodzenie się światła;
 • Zna metody tworzenia cienia oraz czynniki mające wpływ na jego wielkość.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Światło i cień

 1. Omówienie terminu- światło;
 2. Scharakteryzowanie naturalnych i sztucznych źródeł światła na podstawie przykładów znalezionych w najbliższym otoczeniu;
 3. Omówienie prostoliniowego rozchodzenia się światła;
 4. Obserwacja powstawania cienia oraz wyjaśnienie czynników mających wpływ na jego wielkość wraz z przeprowadzeniem doświadczenia mającego na celu uzyskanie cienia dowolnego przedmiotu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Dźwięk

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem dźwięku, jego źródłem, cechami oraz poznanie procesu rozchodzenia się dźwięku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie dźwięku oraz potrafi wskazać jego źródło;
 • Potrafi opisać cechy dźwięku;
 • Potrafi wyjaśnić proces odbioru dźwięku przez ucho ludzkie;
 • Opisuje proces rozchodzenia się dźwięku w ciałach o różnej postaci.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja dźwięków w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dźwięk

 1. Omówienie pojęcia dźwięku oraz procesu jego powstawania;
 2. Scharakteryzowanie wysokości dźwięku w zależności od jego częstotliwości;
 3. Omówienie procesu odbioru dźwięku przez układ słuchowy człowieka;
 4. Obserwacja dźwięków w otoczeniu oraz ich generowanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Mieszaniny substancji

Cele główne:

 • Poznanie pojęć- „substancja” i „mieszanina” oraz rodzai mieszanin;
 • Rozwijanie zainteresowania podstawami chemii i fizyki poprzez eksperymenty.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcia: „substancja” i „mieszanina” oraz potrafi opisać różnice między mieszaninami jednorodnymi i niejednorodnymi ;
 • Potrafi scharakteryzować roztwór wodny;
 • Umie określić wpływ czynników mających wpływ na szybkość rozpuszczania się substancji w podstawowych rozpuszczalnikach;
 • Wyjaśnia rodzaje mieszanin na podstawie eksperymentalnych roztworów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy VI „Tajemnice przyrody”, elementy do tworzenia projektów eksperymentalnych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje i mieszaniny

 1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu fizyki i chemii dotyczących substancji i mieszanin;
 2. Przeprowadzenie eksperymentu tworzenia mieszanin przy użyciu wody, jako podstawowego rozpuszczalnika;
 3. Omówienie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz czynników mających wpływ na prędkość tworzenia mieszanin;
 4. Obserwacja eksperymentalnych projektów oraz wyjaśnianie procesów w nich zachodzących.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Siła tarcia

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciem tarcia, wpływu powierzchni na siłę tarcia oraz znaczenie tej siły.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie ” siła tarcia”;
 • Charakteryzuje siłę tarcia w zależności od rodzaju powierzchni;
 • Potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie ma siła tarcia w poszczególnych procesach fizycznych;
 • Zna i wyjaśnia metody używane do zmniejszenia lub zwiększenia siły tarcia.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Siła tarcia

 1. Wyjaśnienie zjawiska, jakim jest siła tarcia;
 2. Charakterystyka rodzajów powierzchni mających znaczenie w zjawisku tarcia;
 3. Wyjaśnienie znaczenia siły tarcia oraz jej stosowanie w różnych procesach fizycznych;
 4. Omówienie metod stosowanych do zwiększenia lub zmniejszenia siły tarcia.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ruch ciał.

          

Cele główne:

 • Zapoznanie z ruchem ciał, punktem odniesienia i wielkościami opisującymi ruch.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia zjawisko ruchu i spoczynku;
 • Charakteryzuje układ odniesienia;
 • Określa wielkości opisujące zjawisko ruchu;
 • Wyjaśnia różnicę między ruchem prostoliniowym a krzywoliniowym;
 • Wyjaśnia pojęcia fizyczne ruchu, drogi, czasu i prędkości.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch ciał.

 1. Omówienie zjawiska ruchu i spoczynku w połączeniu z punktem odniesienia;
 2. Charakterystyka toru ruchu, drogi, czasu i prędkości;
 3. Wyjaśnienie ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi. 

Cele główne:

 • Charakterystyka obrotów Ziemi z podziałem na ruch obrotowy i obiegowy;
 • Charakterystyka zmian zachodzących na Ziemi podczas ruchu obrotowego i obiegowego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;
 • Charakteryzuje zmiany zachodzące na Ziemi pod wpływem ruchu obrotowego i obiegowego;
 • Wyjaśnia zjawisko zróznicowania czasu;
 • Wyjaśnia pojęcie roku przestępnego;
 • Zna rodzaje stref oświetlenia Ziemi;
 • Wyjaśnia wpływ oświetlenia Ziemi na życie organizmów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadnki rysunkowe;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi

 1. Omówienie ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi;
 2. Charakterystyka zmian zachodzących na Ziemi pod wpływem ruchu obrotowego i obiegowego;
 3. Wyjaśnienie terminu roku przestępnego;
 4. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wszechświat. Układ słoneczny.

Cele główne:

 • Charakterystyka pojęcia- wszechświat;
 • Charakterystyka zmian poglądów naukowych związanych z określaniem wszechświata;
 • Charakterystyka teorii Mikołaja Kopernika,
 • Określenienie terminu- układ słoneczny oraz omówienie budowy układu słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- wszechświat;
 • Uczeń opisuje zmiany teorii naukowych dotyczących wszechświata;
 • Uczeń wyjaśnia teorię Mikołaja Kopernika;
 • Uczeń opisuje układ słoneczny oraz jego budowę.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadnki rysunkowe;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, podręcznik do klasy VIII „ Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wszechświat.  Układ słoneczny.

 1. Omówienie terminu- wszechświat,
 2. Omówienie zmian teorii naukowych, w tym teorii Mikołaja Kopernika,
 3. Charakterystyka układu słonecznego oraz jego budowa.