Cele procesu dydaktycznego

CELE OGÓLNE PROCESU DYDAKTYCZNO- WYCHOWACZEGO W KLASACH II, ORAZ III

1. Umiejętność swobodnych wypowiedzi w kontaktach ze środowiskiem i na podstawie ilustracji
• dzielenie się doświadczeniami i przeżyciami
• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi

2. Kształtowanie umiejętności słuchania tekstu czytanego i mówionego oraz zachęcanie do wypowiadania się na dany temat

3. Ćwiczenia sprawności manualnej( modelowanie w masach plastycznych, wydzieranie, wycinanie i konstruowanie)

4. Bogacenie słownika dzieci
• Aktywizowanie myślenia i mowy poprzez odszukiwanie i dobieranie elementów, ich porównywanie

5. Analizowanie obrazków tematycznych i ich fragmentów

6. Doskonalenie sprawności manualnej ( rysowanie po śladzie)

7. Swobodne wypowiedzi na podstawie własnych doświadczeń, oglądanych obrazków
i wysłuchanych utworów


CELE SZCZEGÓŁOWE PROCESU DYDAKTYCZNO /WYCHOWAWCZEGO

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.

2. Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.

3. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.

4. Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań

5. Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

6. Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.

7. Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.

8. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.

9. Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.