Historia

Historia powstania szkoły

Foreningen Barna Polen / Stowarzyszenie Dzieci Polsce

Budynek, gdzie będą odbywały się zajęcia

Polska Szkoła Sobotnia w Moss powstała w 2014 roku. Inicjatorem powstania szkoły polskiej w Moss są jej współzałożyciele Izabela Bielińska, Żaneta Skabara oraz Aleksandra Bielińska. Do pracy nad jej utworzeniem podjeli się również Piotr Krauze i Tomasz Bieliński. W początkowym etapie tworzenia placówki polonijnej Pani Żaneta Skabara zrezygnowała ze współpracy. Funkcję dyrektora pełni Izabela Bielińska, wicedyrektora Weronika Ukaegbu.

W swoich pionierskich pracach Szkoła w Moss korzystała z doświadczeń Stowarzyszenia Dzieci Polsce, które działa od 2011 roku, prowadzi zajęcia z języka polskiego, współpracuje ze szkołami z Anglii i Polski w ramach projektów edukacyjnych, szkoleń nauczycieli oraz wymiany dzieci. Dzięki wielkiej życzliwości i przychylnośći Proboszcza Parafii ojca Piotra Pisarka szkoła korzysta odpłatnie z lokali przy parafialnych. Pierwsze lekcje w nowo powstałej Polskiej Szkole Sobotniej w Moss odbędą się 6 września 2014.

Działalność swoją Forenigen Barna Polen dotyczącą nauczania języka polskiego oraz historii Polski, przyrody i geografii rozpocznie 6 września 2014. Jednak w chwili obecnej cały czas realizuje założenia statutowe dotyczące współpracy ze szkołami z Polski oraz działalności sekcji taneczno- gimnastycznej Aranei.

Dzięki współpracy z komuną Moss Foreningen Barna Polen podpisało umowę wynajmu lokalu z dyrektorem Melløs skole (szkoła Melløs) i od marca 2015 roku zajęcia są organizowane w tradycyjnych klasach lekcyjnych

Polska Sobotnia Szkoła w Moss nosi nazwę Foreningen Barna Polen – ma na celu podejmowanie działań na rzecz propagowania kultury, historii i języka polskiego wśród dzieci polskich oraz z rodzin mieszanych, w tym szeroką współpracę z fundacjami i szkołami z Polski polegajacą na organizowaniu konkursów i projektów międzynarodowych.

Nowością w naszej w szkole są zajęcia z przyrody, które zapewnią dzieciom wiele atrakcji.

 

Organizacja szkoły

Dyektor Izabela Bielińska

Społeczność Szkoły Sobotniej w Moss tworzą wszyscy uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie prawni, nauczyciele, dyrekcja. W ramach społeczności szkolnej wyróżnia się następujące jednostki działające na rzecz szkoły:

 1. Dyrektor
 2. Wicedyrektor
 3. Koordynator d/s dydaktycznych/ członek zarządu
 4. Koordynator projektów międzynarodowych
 5. Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą nauczyciele PSSS .
 6. Rada Rodziców rządzi sie własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Sobotniej.
 7. Koordynator d/s finansowych

Zadania, za które odpowiedzialne są poszczególne jednostki znajdują się w zakladce plan lekcji/ pliki do pobrania/ Statut szkoły

Promocja wydania

Cele szkoły

Nauczanie w szkole polonijnej jest bardzo dużym wysiłkiem zarówno dla nauczyciela ucznia jak i rodzica. Podopieczni w wielu przypadkach są dwujęzyczni, ich językiem ojczystym jest norweski, język polski traktowany jest jako drugi język. Niewielka liczba godzin nie pozwala na utrwalanie materiału w sposób systematyczny.

Praca w takich warunkach wymaga od nauczyciela dużej cierpliwości i zrozumienia. Każdy sukces dziecka (ucznia) jest także jego sukcesem, rodzice zaś są zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby proces edukacji mógł przebiegać prawidłowo. My nauczyciele nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez odpowiedniej współpracy z rodzicami.

Połowa sukcesu to wkład rodziców w funkcjonowanie tej placówki. Trudnej działalności pedagogicznej przyświecają następujące cele

 • Integracja znacznej części Polonii
 • Nauczanie w języku polskim historii i kultury kraju ojczystego
 • Wspomaganie i kierowanie rozwojem dziecka przy wykorzystaniu jego potencjału
 • Formowanie i rozszerzanie otwartości dziecka względem siebie i innyc
 • Rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań

Rozbudzanie motywacji do działania (I. Bielińska, Pomysły wykorzystania metod aktywizujących w szkolnictwie polonijnym w Norwegii, Poznań 2013, s. 22/23)