Egzaminy w ramach projektu nauczanie domowe

  1. Współpraca ze szkołą z Gdańska „Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego” w ramach projektu nauczanie domowe.
  • Uczniowie zdają egzaminy państwowe i otrzymują świadectwa respektowane przez MEN. Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia  2010 w sprawie organizacji i kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą.

PODSTAWA PRAWNA

  1. Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin. Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 37 ust. 1 do  7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz.59 )

2. Każdy uczeń, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku. Warunkiem uzyskania świadectwa szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz promocji do następnej klasy będzie uzyskanie pozytywnego wyniku na tymże egzaminie.

3. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  w szkołach publicznych.

4. Szkoła wydaje  świadectwa szkolne zgodnie z obowiązującym w chwili ich wydania  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.