“Moja Ojczyzna” – projekt dla uczniów i przedszkolaków z Gdańska, Pomorza i Norwegii

Międzynarodowy projekt pt. „Moja Ojczyzna” to efekty współpracy Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy / oddział w Drammen (Norwegia), Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej, Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku, oraz Szkoły Podstawowej nr 24 i Szkoły Podstawowej nr 67 w Gdańsku.

W piątek, 27 maja, wszyscy uczestnicy projektu zebrali się w auli SP nr 67 by nawzajem poznać swoje dokonania. Uczniowie szkoły w Drammen przypomnieli historię powstania Mazurka Dąbrowskiego i symbolikę poszczególnych zwrotek. Na zakończenie, wsparci przez koleżanki i kolegów z Dwudziestki Czwórki, odśpiewali hymn swojej szkoły – skomponowany i napisany przez nauczycielkę Agnieszkę Maliszewską ( “W Norwegii jest drugi nasz dom, ale w sercach Polska jest “ – śpiewały dzieci).

źródło: strona miasta Gdańsk

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 6-2 Marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Tridum Paschalne cd.

Cele  ogólne:

 • Zapoznaję z najważniejszymi wydarzeniami zbawczymi. Zachęcam do łączenia się z Jezusem w przeżywaniu zbawczych wydarzeń .

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  najważniejsze wydarzenia zbawcze – ustanowienie Eucharystii  i Sakramentu Kapłaństwa ,Mękę , Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 2 KWIETNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić tekst literacki od reklamowego.

Zadanie domowe: Proszę o uzupełnienie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych odpowiednio dla kl. V i VI

Biologia

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Biologia

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Pogadanki historyczne

Temat:  Podróże w przeszłości.  

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Zna pojęcie osady, grodu
 • Zna postać Mieszka I

Cele szczegółowe: uczeń

 • Umie wskazać jakie korzyści miało państwo polskie poprzez przyjęcie chrześcijaństwa
 • Potrafi wskazać osiągnięcia Władysława Jagiełły
 • Wie kim był Józef Piłsudski
 • Umie wyodrębnić główne postacie historyczne w opowiadaniu
 • Określa zarys państwa polskiego i wydarzenia historyczne na podstawie tekstu.

Zadanie domowe z dnia 2.04. 2022

Opisz ilustrację zamku ze str 75.

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Testy egzaminacyjne. Przygotowanie do egzaminów. I, II wojna światowa. Odzyskanie niepodległości.

 Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów państwowych

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 25 lutego 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Jak powiedzieć po angielsku co nas fascynuje, opowiedzieć o swoich profesjonalnych zainteresowaniach i planach zawodowych (Career Planning)

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja zawodowych zainteresowań i planów kariery na przyszłość;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich zawodowych planach na przyszłość- jakiego typu zawód chcesz wybrać i dlaczego właśnie on ciebie interesuje jako twoje źródło dochodu w przyszłości Tell a Short Story about Your Early Childhood