KonspektKONSPEKT DLA KLASY VI/VII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  2 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Powtórzenia na podstawie opowiadania Jestem      . Emy Yrkes. Powtórzenie wiadomości o przymiotniku.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem
 • Wie czym jest powtórzenie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie przedstawić bohaterów opowiadania
 • Potrafi opowiedzieć o sobie
 • Zna cechy przymiotnika

 

 

Zadanie domowe

Dokonam  stopniowania przymiotników

mały,  mokry,  ciekawy

kONSPEKTKONSPEKT DLA KLASY IV/ V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Bolesław Chrobry. Pierwszy król Polski

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • Zna postać Bolesława Chrobrego
 • Umie wyjaśnić pojęcie król

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego
 • Wie w jakim celu Otton III przyjechał do Gniezna
 • Umie wyjaśnić powstanie zjazdu w Gnieźnie

 

 

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

Konspakt

KONSPEKT DLA KLASY VI/ VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  28 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Artyści renesansu.

Cele główne:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie renesans
 • Wie kim byli humaniści

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postacie włoskiego renesansu
 • Wie kim był Erazm z Notterdamu i z czego zasłynął
 • Zna postać Mikołaja Kopernika i jego osiągnięcia

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

 1. Co odkrył Mikołaj Kopernik ?
 2.  Z czedo zasłynał Eram z Notterdamu ?

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Tema  :   Krzysztof Kolumb/ omawiamy postać w świetle opowiadania Dziennik podróży, Tomasza Plebańskiego

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wyjaśnić kim był Krzysztof Kolumb

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić bohaterów opowiadania
 • Wie kim był Diego
 • Zna nazwę statku, na którym płynął Kolumb
 • Wie jakiego odkrycia dokonał Krzysztof Kolumb

 

Zadanie domowe

Na podstawie opowiadania oraz wiadomości z lekcji opiszę w kilku zdaniach, kim był Kolumb.

Konspekt

KONSPEKT DLA GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

Lekcja 3- 14.10. 2023

Opracowała: mgr Grażyna Domke 

Blok programowy: Pory Roku 

Temat: Jesień

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza
 • Zna Pory Roku: jesień
 • Oddaje ruchem charakter muzyki
 • Rozpoznaje pierwsze oznaki wiosny
 • Doskonali poczucie rytmu
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • „ Jesień „- witraż z liści
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie jesieni
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  „Means of transport”

Cele główne:

 • Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
 • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „Tiger!”
 • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
 • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem w języku angielskim
 • Potrafi powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  „Means of transport”

Cele główne:

 • Gromadzenie słownictwa wokół tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
 • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „Tiger!”
 • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
 • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem w języku angielskim
 • Potrafi powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Means of transport.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Toys and classroom objects”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Means of transport” z wykorzystaniem ilustracji
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Śpiewa piosenkę i odpowiednio ilustruje ją ruchem
 • Reaguje na sygnał nauczyciela w zabawie dydaktycznej „We can make a circle”
 • Osłuchuje się z melodią i słowami nowej piosenki „The wheels on the bus”
 • Bierze czynny udział w zabawach pamięciowych z wykorzystaniem kart obrazkowych „Flashcards”
 • Zna podstawowe słownictwo związane z transportem
 • Próbuje powiedzieć jakimi środkami transportu lubi i nie lubi podróżować

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Dobre maniery. Bezpieczni na drodze.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności
 • Rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Dokonywanie analizy sylabowej
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenie umiejętności recytowania oraz prezentowania się na scenie
 • Integracja grupy, rozwijanie współpracy

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozpoznaje stronę prawą i lewą
 • Powtarza z pamięci słowa i melodię piosenki
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Portret” i „Ruch drogowy”
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne (rysuje po śladzie i w labiryncie)
 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
 • Zna niektóre znaki drogowe
 • Rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na ulicy
 • Rozumie znaczenie noszenia odblasków
 • Odgaduje zagadki związane z ruchem drogowym
 • Rozumie pojęcie sylaby i potrafi dzielić wyraz na sylaby.
 • Rozumie tekst czytany, potrafi się wypowiedzieć na jego temat
 • Zna figury geometryczne, łączy figury zgodnie z podanym kodem, przelicza.
 • Recytuje wiersz z pamięci
 • Ilustruje ruchem opowiadanie
 • Współdziała z innymi podczas zabaw integracyjnych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 2 – 23 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne krajobrazy. Wysłuchanie wiersza S. Szuchowej „ Morskie muszelki”

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie słownika dzieci w miarę poznawania różnorodnego środowiska przyrodniczego;
 • Zapoznanie z zasadami prawidłowego zachowania się nad wodą;
 • Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • Orientacja na mapie Polski;
 • Kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci;
 • Utrwalenie poznanych liter O I A oraz prawidłowego zapisu graficznego
 • Zapoznanie z podręcznikiem I ćwiczeniami do klasy I

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie, jak wygląda różnorodny krajobraz Polski,;
 • Zna zasady prawidłowego zachowania się nad wodą;
 • Rozpoznaje odgłosy związane z krajobrazem nadmorskim;
 • Potrafi wypowiedzieć się na podany temat;
 • Rozpoznaje i nazywa kolory;
 • Pokazuje na mapie Polski Morze Bałtyckie;
 • Wykonuje pracę plastyczną.
 • Pracuje z ksiażką i ćwiczeniami, prawidłowo wykonuje zadania.