Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 7 – 10 GRUDZIEŃ 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Masy cząsteczkowe. Rodzaje reakcji chemicznych

Cele główne:

 • konfiguracja elektronowa atomu
 • obliczanie mas atomowych, mas cząsteczkowych
 • rodzaje reakcji chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu
 • obliczanie masy atomowej, masy cząsteczkowe [µ]
 • omówienie reakcji chemicznych

– reakcja syntezy

– reakcja analizy

– reakcja wymiany

 

 

Konspekt


Lekcja 6- 10 grudnia 2022

Opracowała : mgr Grażyna Domke

Nazwa bloku programowego: Przyjaźń

Temat: Dzień pluszowego misia  

Dziecko:

 • Dziecko bierze aktywny udział w zabawie
 • Słucha opowiadania o historii pluszowego misia
 •  Zna czesci ciala misia
 • Chętnie śpiewa piosenki z innymi dziećmi oraz uczestniczy w zabawie ruchowej ,tańczy

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem.
 • Maskotki misie
 • Wiersze o misiu- Powitanie misie, spacer misiów
 • Opowiadanie o pluszowym misiu
 • Pieczemy razem z misiem oraz dekorujemy ciasteczka
 • Zabawy ruchowe z misiem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  6-  10 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1, 2 W świątecznym nastroju

Cele główne: 

 • Nawiązywanie do tradycji pielęgnowanych w polskim domu rodzinnym, wzmacnianie wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • Utrwalanie znajomości zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zapoznanie uczniów z tradycjami bożonarodzeniowymi
 • Rozwijanie wyobraźni przy doborze wzoru i barw
 • Zna elementy krajobrazu

Zadanie domowe klasa II, III

Odpowiem na pytanie jakie potrawy świąteczne są podczas Wigilii w naszym domu ?

Klasa I

Narysuję dwie potrawy wigilijne i podpiszę je.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 6 – 26 LISTOPAD 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Budowa atomu i Budowa wodorotlenków, kwasów, soli

Cele główne:

 • opis budowy atomu
 • położenie atomu w układzie okresowym
 • obliczanie liczb elementarnych atomu
 • obliczanie mas cząsteczkowych
 • konfiguracja elektronowa atomu

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • analizować położenia atomu w układzie okresowym okres/grupa
 • obliczać: liczba protonów, elektronów, neutronów atomu
 • obliczać masy cząsteczkowe [µ]
 • rozpisywanie konfiguracji elektronowej atomu w formie graficznej, skróconej oraz w formie modelu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 –26 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka. Wykonanie pracy plastycznej  „Jeż”. Sprawne poslugiwanie sie nozyczkami. Wprowadzenie litery «J» na podstawie wyrazu «jajo».

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z utworem polskiej literatury dziecięcej,
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • Wprowadzenie do nauki czytania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta
 • Wypowiada się na temat chcarakterystycznych cech oipisujących zachowanie i zwyczaje jeża, wiewiórki i niedzwiedżia.
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.
 • Rozpoznaje litere “J” w tekście.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2. Odmiana rzeczowników przez przypadki.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Wie, co to jest przypadek gramatyczny;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

 

 

ZADANIE DOMOWE:

 

Proszę uprzejmie, żeby dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe wiadomości o rzeczowniku jako odmiennej części mowy oraz aby zajrzały do zeszytu ćwiczeń z języka polskiego: kl. IV, s. 68-69, ćwiczenie 1,2,3

 1. V s. 25-26 ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 i wykonały polecenia.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Sztuka argumentowania. Uzasadniamy swoje zdanie

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstu;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do swobodnego wypowiadania się ucznia w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem;
 • Zna definicję trudnych słów i wyrażeń;
 • Wie co to jest i do czego służy argument;
 • Umie odnajdywać w tekście literackim argumenty i kontrargumenty;
 • Potrafi sam tworzyć argumenty i je uzasadniać;
 • Wie, na czym polega siła perswazji i sztuka argumentowania.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 3 –  26 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Cechy stawonogów – owady. Aparat ruchu – budowa kości.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia stawonogów.
 • Wykazuję różnicę w budowie aparatów gębowych u owadów związanych z różnym sposobem odżywiania się
 • Wykazuje funkcję układu ruchu
 • Opisuje budowę kości długiej
 • Wymienia główne kości mieszczące się w szkielecie i zna ich funkcje

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podam podczas zajęć w sobotę
 2. Klasa VII podręcznik ćwiczenie 4 strona 29 , 1 strona 34

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat 4  :  Składniki pogody.  Komórka roślinna i inne rodzaje komórek.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie składników pogody oraz przyrządów do ich pomiaru
 • Poznanie różnorodność kształtów i komórek.
 • Poznanie podstawowych elementów budujących komórkę roślinną i ich funkcje.
 • Poznanie przebiegu fotosyntezy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Rozpoznaje składniki pogody
 • Rozpoznaje przyrządy do pomiaru składników pogody
 • Wskazuję i nazywa elementy budujące komórkę roślinną
 • Wykazuje różnice pomiędzy komórką roślinną a innymi komórkami
 • Wskazuje element odpowiedzialny za proces fotosyntezy i wyjaśnia jej przebieg

Zadanie domowe z dnia 26. 11. 2022

 1. Klasa IV zeszyt ćwiczeń ćw.1 strona 35 ćw. 3 strona 37
 2. Klasa V podręcznik ćwiczenia 2,4 strona 38

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III 

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 4    -26 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Oczekiwanie na przyjście  Zbawiciela 

Cele główne:  

 • Przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego .

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie co znaczy słowo Adwent.
 • Zna wezwanie proroka Izajasza zawarte w Łk 3,4-6 ,do prostowania ścieżek  dla  Zbawiciela.
 • Wie co znaczą  Roraty