Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  23 STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Temat 2: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

Zadanie domowe.

Dla kl. IV Wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń) nr 2 ze strony 237, 4 ze str. 238, 5 ze str. 239, 6 i 7 ze str. 240.

Dla kl. V dowolne zdania z zeszytu ćwiczeń dla Kl. V (rozdział o czasowniku)

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości o czasowniku, które mieliśmy na poprzedniej lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat 1 : Postać Bołesława Krzywoustego

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Bolesława Krzywoustego

       Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie dlaczego wybuchała wojna z Niemcami ?
 • Zna sytuację Polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
 • Potrafi wymienić przyczyny wojny z Głogowem
 • Wie kim był Henryk V

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Odpowiedź na pytanie : Co zadecydowało o niepowodzeniu wyprawy Henryka V ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁA: inż. Bogdan Małysz

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przygotowanie do testów egzaminacyjnych

Temat 1 : Rozwiązujemy zadania. Kolejność wykonywania działań, rodzaje kątów, pole i obwód prostokąta

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem

       Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uczeń zna kolejność wykonywania działań
 • Zna rodzaje kątów
 • Potrafi obliczyć obwód i pole prostokąta

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Oblicz pole prostokąta o długości 50 dm i szerokości 5 m. Pamiętaj o jednakowej jednostce.

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLAS IV-V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Postać Bolesława Krzywoustego

Cele główne: Uczeń wie

 • Kim był Bolesław Chrobry
 • Wie jak wyglądał kraj za czasów jego panowania

Cele szczegółowe :

 • Uczeń umie wyjaśnić pojęcie machiny oblężnicze
 • Uczeń zna przebieg wojny pod Głogowem Mieszka I
 • Uczeń wie kim był Henryk V
 • Uczeń umie wyjaśnić pojęcie trebusze i wieża oblężnicza

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Wyjaśnij dlaczego wybuchła wojna z Niemcami ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Pogadanki historyczne

Temat 1 :  Postać Popiela i Mieszka I na podstawie tekstów Piast i Mieszko I

Cele główne: Uczeń wie

 • Uczeń wie kim był Popiel
 • Zna historię Mieszka I

Cele szczegółowe :

 • Uczeń potrafi opisać czasy, w których rządził Mieszko I
 • Uczeń umie wymienić podstawowe wydarzenia historyczne związane z życiem Mieszka I
 • Uczeń wie na czym polegała uroczystość postrzyżyn

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Opisz jak wyglądał kraj za czasów panowania Mieszka I

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Rozwiązujemy  wzorcowe testy klasyfikacyjne. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem
 • Wyjaśnienie rozwiązywania i uzupełniania testów
 • Omówienie materiału po uzupełnieniu testów

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uczeń zna specyfikę rozwiązania testu
 • Wie czym różni się pytanie otwarte od zamkniętego
 • Poznanie zasad pisownie z literą ó.

 Temat 2 :   Moja Planeta Ziemia

Cele główne: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcia Ziemia

Cele porządkowe: Uczeń potrafi:

 • Wymienić nazwy planet
 • Wie czym różni się dzień od nocy
 • Wie kiedy na Ziemi pojawiło się życie
 • Wyjaśnić pojęcie planeta

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Wypiszę z testu rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki klasa III  i II. Klasa I rzeczowniki i czasowniki.

Mała Alicja zjeżdżał wczoraj na sankach z górki.  Na dworze było bardzo zimo. Padał śnieg i był duży mróz.

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia 2021

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- czy to tylko skrzydła i dziób.  Pogoda, bardzo kapryśna i zmienna panna.

Cele główne:  Zapoznanie uczniów z :

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia;
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami klimatu;
 • Zapoznanie uczniów czym jest obserwacja pogody;
 • Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia;
 • Wyjaśnić różnice klimatyczne;
 • Potrafi obserwować przyrodę;
 • Wyjaśnić podstawy obiegu wody w przyrodzie.

Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19, obserwowanie pogody i zapisywanie temperatury oraz podstawowej charakterystyki pogody każdego dnia.

 

 

 

 

 

 

Konspekt przyroda- biologia

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Układ pokarmowy i nerwowy człowieka, budowa i funkcjonowanie.

Cele główne: Zapoznanie uczniów z :

 • Budową układu pokarmowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu pokarmowego człowieka;
 • Higieną układu pokarmowego człowieka;
 • Budową układu nerwowego człowieka;
 • Funkcjonowaniem układu nerwowego człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać układ pokarmowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu pokarmowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu pokarmowego człowieka;
 • Wymienić sposoby dbania o układ pokarmowy;
 • Opisać układ nerwowy człowieka;
 • Wyjaśnić funkcjonowanie układu nerwowego człowieka;
 • Wyjaśnić funkcje układu nerwowego człowieka

Zadanie domowe

 • Zeszyt ćwiczeń kl. IV str. 54, 55, 56, 63, 64,65
 • Zeszyt ćwiczeń kl. V str. 18, 19, 20, 28, 29, 32, 33 oraz przeczytać z podręcznika  str.25- 28, 39-48

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 9STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Zadanie domowe:

 • Proszę o zabranie na lekcję kartki z wierszem „Na straganie”.
 • Przypomnieć sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).