EGZAMINY I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

INFORMACJA
W dniu 25 maja o godz. 10.00 odbędą się egzaminy klasyfikacyjne dla klas I – VIII zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
O godz. 13.00 zapraszam wszystkich zainteresowanych po odbiór świadectw i dyplomów za udział w konkursach.
Otrzymanie świadectwa jest równoznaczne uregulowaniem składki członkowskiej za cały rok szkolny.
Nie jest przewidziana oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Proszę o podanie daty urodzenia dzieci na adres email szkoły stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com – dotyczy klas I- II
Zakończenie roku szkolnego w formie pikniku i grilla organizujecie Państwo na swoją odpowiedzialność, szkoła nie bierze udziału w tym zakończeniu.

INFORMACJE

Szanowni Państwo!
Czas pokazał, że strona szkoły niestety nie do końca się sprawdziła  w swojej funkcji, miało to być forum do rzeczowej wymiany poglądów a stało się przysłowiowym ” hyde parkiem” tym bardziej, że do dyspozycji jest email stowarzyszenia!
Nie będziemy komentować wyczynów, co niektórych osób, które zaistniały na tej stronie i spowodowały chaos akurat w czasie egzaminów , można się tylko zastanawiać czy to jeszcze głupota czy też celowe działanie?
Podważanie wszelkich działań stowarzyszenia, autorytetu kadry pedagogicznej, czy też zarządu stowarzyszenia! Z drugiej strony zupełnie nie przeszkadzają komuś działania na szkodę stowarzyszenia, takie jak łamanie regulaminów, tajemnicy poufności, (§ 18 umowy), szkalowanie dobrego imienia szkoły i niszczenie mienia stowarzyszenia!
Biorąc to wszystko pod uwagę zdecydowaliśmy, że osoby, które złożyły wypowiedzenie zostają wykluczone z dalszego uczestnictwa na stronie FB, wszelkie istotnie wiadomości dotyczące stowarzyszenia będą publikowane na stronie głównej Foreningen „Barna Polen” natomiast korespondencję proszę kierować na pocztę email: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com https://barnapolen.pl/ Wiadomości przesyłane na inne media, pozostawione będą bez odpowiedzi!
 W sprawie opinii z Poradni  nr tel  58 341 39 50   sekretariat@ppp7.edu.gdansk.pl
Tomasz Bieliński

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE DLA KLAS 1- 8

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE ODBĘDĄ SIĘ 25. 05.2024
EGZAMIN Z INFORMATYKI DLA KLAS 1 – 3 godz. 10.00
mgr Aleksandra Grzybowska
mgr Izabela Bielińska
Egzamin przewidziany jest do godz. 12.00
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 godz. 10.00
mgr Maciej Wojciechowski
Egzaminy przewidziane są do godz. 12.00
EGZAMIN Z MATEMATYKI I INFORMATYKI godz. 12.15
Egzaminy przewidziane do godz. 14.15

mgr Aleksandra Grzybowska

 

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW, KTÓRZY NIE ZALICZYLI DOTYCHCZASOWYCH TESTÓW PO EGZAMINACH OBOWIĄZUJĄCYCH. LISTA UCZNIÓW ZOSTANIE UDOSTĘPNIONA POD KONIEC TYGODNIA.

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Egzaminy klasyfikacyjne
Do egzaminów z klas IV do VIII przystąpiło 100 % uczniów, w klasach I do III 50% uczniów. Osoby, które podpisały umowę, a nie przystąpiły do egzaminu proszę wypowiedzieć umowę ze szkołą z Gdańska lub przystąpić do egzaminu w czerwcu w terminie wcześniej wskazanym.
Uczeń otrzymuję świadectwo, jeśli otrzyma promocję do klasy wyższej, tym samym zaliczy przedmioty i zda egzaminy.
W klasach I do III z języka angielskiego, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.
W klasach IV i V z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, języka angielskiego
W klasach VI i VII z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, języka angielskiego, geografii, fizyki, chemii oraz drugiego języka.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 20 kwietnia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne, opis postaci.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • dokonuje rozbioru gramatycznego zdania;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne;
 • zna zasady pisowni różnych części mowy z partykułą „nie”.
 • potrafi zredagować kilkunastozdaniowy opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 20 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: II Rzeczpospolita. Polska między wojnami. Przygotowanie do egzaminu końcowego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;

 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;

 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;

 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;

 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;

 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;

 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;

 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;

 • wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy;

 • wie, kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 KWIETNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować opowiadanie twórcze oraz opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 6 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Polska między wojnami – w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;
 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;
 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;
 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;
 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;
 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały
 • uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;
 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;
  wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • utrwala wiadomości o podziale wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • potrafi szeregować wyrazy według porządku alfabetycznego;
 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 11 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować krótką notatkę i zaproszenie.