Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0
OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 4 – 25 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Easter (Wielkanoc)

Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z nazewnictwem zwierząt, kolorów i symboli Wielkanocnych
 • Wykonanie wspólnie pracy technicznej o tematyce Wielkanocy

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie rozpoznać i nazwać zwierzęta, kolory i symbole Wielkanocne
 • Umie wykonać proste prace techniczne

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 13 – 25 marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Żegnamy zimę, witamy wiosnę

Cele ogólne:

 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej i późnej wiosny: odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, coraz cieplejsze ranki, a wieczory jeszcze chłodne, słońce grzeje coraz mocniej, często wieje ciepły wiatr itp.
 • Bogacenie słownictwa poprzez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, np. pianino, skrzypce, trąbka itp. Wdrożenia do cichego słuchania muzyki. Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk (unoszenie rak do góry – wdech, opuszczanie rąk – wydech)

 

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Opowiada obrazek próbując formułować proste zdania
 • Porównuje obrazki i odkrywa związki przyczynowo – skutkowe
 • Odpowiada na pytania stawiane przez nauczyciela
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Rozwiązuje zagadki tekstowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Wykonuje polecenia nauczyciela i bezpiecznie bawi się w grupie

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 25 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Potrafię zapisywać rzeczowniki zakończone na „-ia” i „-ja” oraz „-nia”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie zapisuje głoski miękkie;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • Rozróżnia formy mianownika od przypadków zależnych;
 • Zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni rzeczowników zakończonych na „-ja”, „-ia” oraz „-nia” w innych przypadkach niż mianownik;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: „- ia”, „-ja” i „nia”;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 –  25 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika. Stopniowanie przymiotników i pisownia partykuły „nie” z przymiotnikami. Cz.2

 

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki regularne i nieregularne;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

Zadanie domowe:

Wybrane zadania z rozdziału o przymiotniku w zeszycie ćwiczeń odpowiednio dla kl. IV i kl. V.

Konspekt

Konspekt dla klasy ,,0”

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Czwartek, Wielki Piątek,Wigilia Paschalna

Cele ogólne:

•Przygotowanie do obchodów  Tridum Paschalnego

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie kto spożywał Ostatnią Wieczerze .
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wie  co to jest adoracja krzyża
 • Pamięta ze Pan Jezus trzeciego dnia Zmartwychwstał.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas. Ostatnia Wieczerza ,Wielki piątek, Jezus dla nas zwycięża śmierć -Alleluja .

Cele ogólne:

•Poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy
•Przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 11 – 25 Marzec 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Rodzaje mieszanin / Metody rozdzielania składników mieszanin

Cele główne:

 • Rodzaje mieszanin,
 • Metody rozdzielania mieszanin

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Rozróżnić mieszaniny chemiczne,
 • Przyporządkować mieszaniny do danej grupy chemicznej,
 • Wybrać odpowiednią metodę rozdzielania składników mieszaniny
 • Uczeń utrwali wiadomości przez obejrzenie filmików przedstawiające różne metody chemiczne – rozdzielania składników mieszaniny.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 13 – 25 marca

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Żegnamy zime,witamy wiosne

Cele ogólne:

 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wczesnej i późnej wiosny: odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, coraz cieplejsze ranki, a wieczory jeszcze chłodne, słońce grzeje coraz mocniej, często wieje ciepły wiatr itp.
 • Bogacenie słownictwa poprzez wyjaśnianie znaczenia nowo poznanych słów.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez różne instrumenty, np. pianino, skrzypce, trąbka itp. Wdrożenia do cichego słuchania muzyki.

 

 • Łączenie ćwiczeń oddechowych z ruchami rąk (unoszenie rak do góry – wdech, opuszczanie rąk – wydech)

Konspekt

KONSPEKT 

Lekcja 12- 25 marca 2023

Opracowała: mgr Grażyna Domke 

Blok programowy: Pory Roku 

Temat: Przygotowania do Wielkanocy

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
 • Uważnie słucha wiersza, bajki.
 • Zna Pory Roku: wiosnę
 • Oddaje ruchem charakter muzyki i emocje
 • Poznaje obyczaje związane z Wielkanocą
 • Doskonali poczucie rytmu ,rozwija umiejętność motoryczne oraz sensoryczne
 • Stosuje zwroty grzecznościowe

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”
 • Zabawy ruchowe w kole: „Gimnastyka” „Woogie – Boogie”
 • Przypomnienie wiersza pt. „Przedwiośnie ” oraz ” Wiosna”
 • Ozdoby wielkanocne.
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”
 • Zabawy na świeżym powietrzu-poszukiwanie wiosny
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: mgr Anna Wirska

LEKCJA –  12 – 25 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ssaki – kręgowce , które karmią młode mlekiem.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu wydalniczego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ssaki
 • Poznaje budowę ssaków i przystosowanie do karmienia potomstwa
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ssaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu wydalniczego
 • Poznaje mechanizm wydalania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia ssaków
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ich  do karmienia potomstwa,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu wydalniczego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wydalania;
 • analizuje przebieg wydalania oraz funkcję poszczególnych elementów;