Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 23 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Zna i rozumie pojęcie „mit”,
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

1.Uzupełnić kartę pracy otrzymaną na zajęciach i powtórzyć zasady pisowni wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „em”, „en” – spodziewana kartkówka.

 1. Napisać w zeszytach definicję „mitu”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr  Lucyna Pytka

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat  :  W podróży po Polsce – zajęcia integracyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących

Cele główne:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie podstawowych wiadomości na temat – Polski

Cele szczegółowe:  uczeń potrafi:

 • Uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych
 • Wymienić symbole narodowe
 • Wyjaśnić znaczenie barw narodowych
 • Wskazać na mapie : Warszawę, Morze Bałtyckie, Tatry, Wisłę
 • Układać puzzle
 • Zgodnie współpracować w grupie

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY  V –  VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Sposoby odżywiania.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
 • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania występujących w świecie organizmów żywych;
 • Wyjaśnienie zależności występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
 • Wyjaśnić znaczenie odżywiania;
 • Opisać jakie są sposoby odżywiania wśród organizmów żywych;
 • Wyjaśnić zależność występowania organizmów żywych od sposobu ich odżywiania.

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- II

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza

Temat: Różnica między roślinami i zwierzętami. Odżywianie.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
 • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania;
 • Wyjaśnienie różnicy między zwierzętami i roślinami w sposobie odżywiania;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
 • Wyjaśnić jakie znamy sposoby odżywiania;
 • Opisać jakie są różnice w sposobie odżywiania roślin i zwierząt.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 2-9 października 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : Chcę zrozumieć Biblię.

Cele  ogólne:

 • Kształtowanie postawy umiłowania Biblii i systematycznej jej lektury
 • Wprowadzenie w odkrywanie Boga obecnego w Słowie.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Podaje Autorów Pisma Świętego
 • Uznaje,że czytanie Pisma Świętego pogłebia więż z Bogiem i człowiekiem
 • Odszukuje teksty w Piśmie Świętym
 • Interpretuje prawdy zawarte w Słowie Bożym
 • Podejmuje autorefleksję na temat obecności i znajomości Biblii w swoim życiu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 9 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Jak mówić, żeby być słuchanym? Dyskusja o skuteczności wypowiedzi na podstawie fragmentu tekstu „Nowy dyrektor”.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi w kilku zdaniach streścić przeczytany fragment tekstu;
 • Wie i rozumie, co to jest komunikat i treść komunikatu;
 • Umie wskazać nadawcę i odbiorcę komunikatu;
 • Wie na czym polega umiejętność skutecznego przemawiania do innych;
 • Potrafi budować krótkie wypowiedzi nacechowane emocjonalnie;
 • Potrafi skutecznie przekonywać do swoich racji.
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecioosobowego;

Temat 2: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie sylabizuje wypowiadane wyrazy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Komputerowe zasady na podstawie opowiadania o tym samym tytule

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna zasady korzystania z komputera

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wyciągać wnioski
 • Umiejętnie odpowiadać na zadawane pytania

Temat 2 :   Nazwy zawodów w połączeniu z czasownikiem

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna część mowy jaką jest czasownik

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi  wskazać czasownik w tekście
 • Wie  na jakie pytanie odpowiada
 • Umiejętnie potrafi wypełnić ćwiczenia związane z uż

 

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

Odpowiem na pytanie 1  ze str 11

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:   Pogadanki historyczne

Temat :  Kim byli rycerze ? Turniej rycerski.

Cele główne:  uczeń, 

 • Kim był rycerz i czym się zajmował

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wymienić bohaterów opowiadania
 • Umie określić zachowania rycerzy na podstawie tekstu

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

Opiszę  czym zajmował się rycerz ?

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia. Reformacja w Europie.

Temat :  Kościół w początkach reformacji nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie reformacji

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić przyczyny reformacji
 • Wie kim był Marcin Luter
 • Zna przyczyny pomiędzy katolicyzmem a luteranizmem
 • Wie jakie były wyznania protestanckie

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

 1. Przedstaw główne cechy luteranizmu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 1 – 25 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Kardynał  Stefan Wyszyński , Matka E .R. Czacka

Cele  ogólne:

 • Poznanie Matki Elżbiety Czackiej, odkrywanie jej życia
 • Rozwijanie zainteresowania postacią S. Wyszyńskiego
 • Ukazanie S. Wyszyńskiego jako patrioty i duszpasterza

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Na podstawie filmu lub życiorysu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia
 • Definiuje pojęcia /prymas/patriota/duszpasterz
 • Potrafi opowiedzieć o  życiu Matki E.R. Czackiej