Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracował : mgr Kamil Narel

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Nowe idee polityczne

Cele ogólne:

 • Przybliżenie uczniom początków wielkich ideologii politycznych XIX wieku;
 • Przedstawienie sytuacji ekonomiczno społecznej i narodzin ruchu robotniczego;
 • Scharakteryzowanie liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi własnymi słowami opowiedzieć o wspomnianych w celach ogólnych ideach politycznych;
 • Uczeń potrafi przybliżyć najważniejsze postaci początku epoki – mn. Adama Smitha, Edmunda Burke’a, Roberta Owena czy Karola Marksa;
 • Uczeń umie krótko wyjaśnić czym były ruchy narodowe i ruchy robotnicze;
 • Uczeń rozumie pojęcia: komunizm, socjalizm, utopia, antyutopia/dystopia, liberalizm; konserwatyzm, czartyzm, związek zawodowy, strajk.

Historia

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Klasztory i zakony religijne

Cele ogólne:

 • Przybliżenie uczniom historii powstania klasztoru jako instytucji religijnej;
 • Omówienie tematu zakonów religijnych, wyjaśnienie różnicy pomiędzy zakonem świeckim, a rycerskim;
 • Poruszenie tematu działalności klasztornej i zakonnej w okresie średniowiecza;
 • Działalność zakonna i klasztorna współcześnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi opisać czym jest klasztor i kim są zakonnicy;
 • Uczeń umie opowiedzieć własnymi słowami o życiu w klasztorze i udziału klasztorów w rozwoju nauki i przekazywaniu wiedzy;
 • Uczeń rozumie i umie wyjaśnić pojęcia takie jak: reguła zakonna, skryptorium, mnich, zakonnik, zakon, pergamin, post, kopista;
 • Uczeń jest w stanie wskazać najważniejsze cechy stylu gotyckiego.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy własny plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

Temat 2: Czasy czasownika i rodzaje rzeczownika w języku polskim.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych z zakresu gramatyki języka polskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna podstawowe części mowy i pytania, na jakie odpowiadają;
 • Potrafi rozpoznać czas, w którym występuje dany czasownik;
 • Umie wskazać rodzaj danego rzeczownika;
 • układa zdania z czasownikami występującymi w różnych czasach gramatycznych.

Temat 3 i 4: Jak powstaje plotka? – komiksowy świat ,,Doktora Torpedy”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Wskazuje najważniejsze wydarzenia w tekście;
 • Na podstawie tekstu uzupełnia dialogi bohaterów komiksu;
 • Zna i potrafi wskazać poszczególne elementy komiksu.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Króla Lula sposób na zdrowie – opisujemy ulubione warzywo.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Zastępuje rysunki nazwami warzyw;
 • Potrafi wytłumaczyć stwierdzenie „pójść po rozum do głowy”;
 • Tworzy rysunek i opis ulubionego warzywa.

Temat 2 i 3:  Spółgłoski miękkie i twarde.

Cele główne:

 • Wprowadzenie rozróżnienia spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala wiadomości o głoskach;
 • Zna różnicę między głoską a literą;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi wymienić samogłoski i spółgłoski;
 • Zna podział spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie;
 • Zna sposoby oznaczania spółgłosek miękkich (kreska nad literą lub litera „i”);
 • Wie, że takie spółgłoski miękkie jak: „ś”, „ć”, „ź”, „ń”, „dź” występują przed spółgłoskami,a „si”, „ci”, „zi”, „ni”, „dzi” przed samogłoskami;
 • Odnajduje w sylabach głoski miękkie i twarde.

Temat 4: Zakazy i nakazy w wierszu W. Chotomskiej pt: „Pies z ulicy Bałamutów”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu literackiego;
 • Potrafi wskazać poprawne zasady zachowania się na drodze;
 • Odróżnia znaki zakazu, nakazu oraz znaki informacyjne i ostrzegawcze;
 • Wie jaki znak interpunkcyjny występuje na końcu zdania rozkazującego;
 • Samodzielnie formułuje nakazy i zakazy do podanych znaków;
 • Samodzielnie tworzy wybrany znak drogowy.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Polska naszym domem. 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęcia ojczyzna;
 • Utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie pojęcia rytmu;
 • Próba rozwiązywania zadań wymagających dodawania w zakresie 6;
 • Próba odczytania informacji z mapy krajobrazowej Polski;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Rozumie pojęcie ojczyzna;
 • Zna polskie symbole narodowe;
 • Odczytuje proste informacje z mapy krajobrazowej Polski;
 • Rozwiązuje zadania wymagające dodawania do 6;
 • Dostrzega i tworzy rytmy;
 • Przestrzega reguł i zasad podczas gier i zabaw.

 

 

Edukacja przedszkolna

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała : mgr Anna Guzińska

 Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna

Temat: A to Polska właśnie.

Dziecko:

 • Ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela;
 • Wskazuje na mapie Polski Warszawę;
 • Zaznacza rzekę Wisłę;
 • Słucha legendy o powstaniu państwa Polskiego pt „ Lech, Czech i Rus”;
 • Poznaje znaczenie słów ojczyzna, Polska;
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe : godło i flaga;
 • Skleja elementy flagi;
 • Słucha i powtarza słowa wiersza „ Kto Ty jesteś?

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Piosenka inscenizowana ruchem;
 • Podróż po Polsce- opowieść ruchowa – naśladowcza;
 • Oglądanie i omawianie mapy Polski, zaznaczanie najważniejszych miast, rzeki Wisły;
 • Legenda o Lechu, Czechu i Rusie – słuchanie opowiadania, zapoznanie z symbolami narodowymi;
 • Nasza flaga – praca plastyczno- techniczna, wykonanie flagi Polski;
 • Wysłuchanie wiersza pt.„Kto Ty jesteś?”;
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Religia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat: Powstanie Ewangelii.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Definiuje pojęcie ,, Ewangelia”;
 • Wymienia  autorów wszystkich Ewangelii;
 •  Potrafi wyszukać  księgi Ewangelii w Piśmie Świętym.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

 Temat 1: Fonetyka- przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Cele główne:

 • Znajomość podstawowych pojęć z fonetyki.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Wskazuje samogłoski i spółgłoski;
 • Określa funkcję litery i w podanych wyrazach;
 • Zapisuje wymowę wyrazu i wskazuje różnice pomiędzy wymową a pisownią;
 • Dokonuje poprawnego podziału wyrazu;
 • Poprawnie wymawia wyrazy;
 • Koryguje błędną wymowę wyrazów.

Temat 2:  Budowa akapitów i kompozycja tekstu.

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Formułuje temat, argumenty oraz plan wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Porządkuje podaną wypowiedź;
 • Koryguje podane fragmenty wypracowania;
 • Wskazuje zdanie główne akapitu w podanym tekście;
 • Redaguje wstęp do wypracowania;
 • Stosuje słowa i wyrażenia sygnalizujące powiązania między zdaniami.

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowegoJęzyk polski. Bliżej języka, interpunkcja.

Temat 1Rodzaje zdań- powtórzenie wiadomości. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

Cele główne:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie zdania;
 • Stosowanie właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Buduje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Przekształca zdania oznajmujące w pytające;
 • Przekształca zdania rozkazujące tak, by wyrażały prośbę;
 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, znak zapytania.

Temat 2Pisownia wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą tytułów książek, filmów, programów, dzieł sztuki;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, nazwy mieszkańców państw i regionów;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą mieszkańców miast, dzielnic, wsi;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą przymiotników utworzonych od nazw własnych.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowegoJęzyk polski. Bliżej języka, interpunkcja.

Temat 1Rodzaje zdań- powtórzenie wiadomości. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

Cele główne:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie zdania;
 • Stosowanie właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Buduje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Przekształca zdania oznajmujące w pytające;
 • Przekształca zdania rozkazujące tak, by wyrażały prośbę;
 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, znak zapytania.

Temat 2Pisownia wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą tytułów książek, filmów, programów, dzieł sztuki;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, nazwy mieszkańców państw i regionów;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą mieszkańców miast, dzielnic, wsi;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą przymiotników utworzonych od nazw własnych.