Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat:  Zasady pisania listu oficjalnego

Cele główne:

 • Przeczytanie tekstu prozatorskiego ze zrozumieniem;
 • Poznanie zasad redagowania listu oficjalnego;
 • Poznanie zasad pisania wyrazów z cząstkami super-, mini- w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Umie ułożyć chronologiczny plan wydarzeń;
 • Interpretować przeczytany uprzednio tekst;
 • Wie co to jest postęp techniczny i jakie on skutki może ze sobą nieść;
 • Umie scharakteryzować postać;
 • Zna zasady redagowania listu oficjalnego;
 • Umie napisać list w sytuacji oficjalnej;
 • Wie jak poprawnie zapisywać wybrane cząstki wyrazów w jęz. polskim.

Metody:

 • Eksponująca;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy list do króla Poleandra, władcy Kybery.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej,
 2. Przedstawienie planu wydarzeń opowiadania S. Lema „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”,
 3. Charakterystyka króla Poleandra,
 4. Próba zredagowania listu oficjalnego.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat:  Analiza tekstu poetyckiego, Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi płynnie przeczytać wiersz zawierający archaizmy językowe;
 • Tworzyć spójne wypowiedzi na temat przeczytanego utworu;
 • Rozumie przesłanie wiersza;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Podaje przykłady z własnego doświadczenia, ilustrujące problem zawarty w wierszu;
 • Wie co to porównanie;
 • Umie wskazać rymy w wierszu;
 • Zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Kosza i walizki
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaźń poddana próbie. Bajka „Przyjaciele” A. Mickiewicza

 1. Powitanie i przypomnienie tematu poprzedniej lekcji,
 2. Przeczytanie wiersza „Przyjaciela” A Mickiewicza,
 3. Wyjaśnienie archaizmów językowych, analiza wiersza i jego interpretacja,
 4. Układanie kodeksu dobrej przyjaźni.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Przypomnienie i uzupełnienie zasad pisowni małą i wielką literą w jęz. polskim,
 2. Użycie wielkich i małych liter w tekście,
 3. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych,
 4. Analiza planszy ortograficznej ze str. 322-323.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Sztuka pisania. Ortografia

Cele główne:

 • Omówienie części składowych karty pocztowej;
 • Omówienie głównych zasad redagowania życzeń i pozdrowień;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z ó i u.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje pozdrowienia i życzenia;
 • Wymienia części składowe kartki pocztowej;
 • Dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikatywnej;
 • Redaguje życzenia i pozdrowienia;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

Metody:

 • Wykład;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karta pocztowa, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy życzenia i pozdrowienia.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
 2. Przypomnienie zasad dzielenia wyrazów.
 3. Omówienie części składowych i zasad redagowania życzeń lub pozdrowień,
 4. Wymyślanie pozdrowień lub życzeń i ich redagowanie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi pisowni z ó i u,
 2. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z ó i u.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Władze Rzeczypospolitej Polskiej. Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim. Rośliny uprawiane na polu.

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie polskiego rządu i wyjaśnienie różnic między sejmem a senatem;
 • Umiejętność rozróżniania wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi;
 • Umiejętność definiowania wypowiedzeń oznajmujących, rozkazujących, pytających;
 • Umiejętność rozpoznawania roślin uprawianych na polu.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Charakteryzuje polski rząd, wie kto jest prezydentem i premierem;
 • Wie czym zajmuje się sejm i senat;
 • Rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające;
 • Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawiane na polu.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Burza mózgów;
 • Obserwacja;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, rośliny uprawiane na polu, karty wzbogacające słownictwo charakteryzujące rośliny uprawiane na polu, karty z rodzajami zdań, karta pracy – mierzenie temperatury

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Władze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Omówienie terminów związanych z władzami w Polsce,
 2. Omówienie różnic między sejmem i senatem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim.

 1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wypowiedzeń,
 2. Ćwiczenia związane z rozpoznawaniem rodzajów zdań.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny uprawiane na polu.

 1. Przedstawienie roślin uprawianych na polu,
 2. Omówienie pracy domowej związanej z pomiarem temperatury.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA Przedszkola

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1– 15 września

Nazwa bloku programowego: What color is my nose?

Temat: Who is Boo?

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa dotyczące szkoły;
 • Uczeń kształtuje umiejętności aktywizujące;
 • Poznanie przez uczniów nowego kolegi z książki;

Metody:

 • Wykład;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:  muzyka „Liten, Listen”, „Hello Boo”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat : Who is Boo?

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego.
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Podkład muzyczny „Listen, Listen”, „Hello Boo”.
 • Nauczyciel przedstawia uczniom potworka z książki- Boo.
 • Uczniowie słuchają oraz starają się odtworzyć samodzielnie podane słownictwo.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1– 15 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: School

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa dotyczące szkoły;
 • Uczeń kształtuje umiejętności aktywizujące współprace w grupach oraz przestrzeganie zasad podczas gier.

Metody:

 • Wykład;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony  https://www.youtube.com/watch?v=eVcLfRTu-10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : School

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty za pomocom obrazków.
 • Uczniowie słuchają oraz starają się odtworzyć samodzielnie podane słownictwo.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Nowy kolega w klasie

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń kolejno numeruje obrazki dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu „Nowy”;
 • Uczeń formuje wypowiedzi na określony temat;
 • Uczeń poznaje słowo „Tolerancja”
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; bajka pt:,,Nowy”;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia „Nowy”

Powitanie uczniów, zapoznanie się z uczniami oraz nowym nauczycielem, zabawa „pajęczyna przyjaźni”.

 • Uczniowie słuchają bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
 • Układanie planu wydarzeń.
 • Zapoznanie się z nowym słownictwem.
 • Praca plastyczna „Tolerancja”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tornister pełen uśmiechów

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu;
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące bajki;
 • Sylabowanie przyborów szkolnych- liczenie sylab.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowegoJ. Polski

Temat: Poznajemy litery ‘’R’’ oraz ‘’S’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje litery ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Uczeń potrafi napisać litery ‘’R, r’’ i ‘’S, s’’.
 • Uczeń rozpoznaje wyrazy dwusylabowe.
 • Uczeń wymienia słowa powiązane z daną literą.

Metody:

 • Metody podające ; opowiadanie, pogadanka
 • Metody problemowe ; burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

Temat: R jak rodzina.

 1. Czytanie tekstu str. 28-29,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 23-24,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

III i IV jednostka lekcyjna:

Temat: S jak smok.

 1. Czytanie tekstu str. 32-33,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 27-29,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wszechświat. Układ słoneczny.

Cele główne:

 • Charakterystyka pojęcia- wszechświat;
 • Charakterystyka zmian poglądów naukowych związanych z określaniem wszechświata;
 • Charakterystyka teorii Mikołaja Kopernika,
 • Określenienie terminu- układ słoneczny oraz omówienie budowy układu słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- wszechświat;
 • Uczeń opisuje zmiany teorii naukowych dotyczących wszechświata;
 • Uczeń wyjaśnia teorię Mikołaja Kopernika;
 • Uczeń opisuje układ słoneczny oraz jego budowę.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadnki rysunkowe;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, podręcznik do klasy VIII „ Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wszechświat.  Układ słoneczny.

 1. Omówienie terminu- wszechświat,
 2. Omówienie zmian teorii naukowych, w tym teorii Mikołaja Kopernika,
 3. Charakterystyka układu słonecznego oraz jego budowa.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Własna historia kotka Pimpka

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń nadaje tytuły historyjkom obrazkowym;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń nazywa i rozróżnia pory roku na podstawie ilustracji;
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Praca w grupach;
 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; opisy i obrazki pór roku; rozsypanka wyrazowa dotycząca pór roku; podstawowe informacje na temat czynności (karty czynności

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Powitanie uczniów, zapoznanie się z nimi, wyjaśnienie celu lekcji. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy rozsypanką a historyjką obrazkową.
 2. Podział uczniów na 3 grupy robocze.
 3. Układanie z rozsypanek historyjek obrazkowych.
 4. Układanie planu wydarzeń.
 5. Nadawanie tytułów historyjkom i uzasadnienie nazwy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Ćwiczenia utrwalające czasowniki: karty czynności, nazywanie czynności, kalambury, określenie pytań czasownika.
 2. Wskazywanie czynności na obrazkach z wykorzystaniem poznanych pytań czasownika (co robi? co się z nim dzieje?)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Przypomnienie wiadomości o czterech porach roku; rozsypanka wyrazowa o czterech porach roku; dopasowanie opowiadania do pory roku; wskazanie na historyjkach obrazkowych elementów poszczególnych pór roku.
 2. Podsumowanie zajęć – quiz o czynnościach i porach roku