Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  4 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Trudne formy czasowników; Jak piszemy „nie” z czasownikami.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Wie, jakie są zasady pisowni partykuły „nie” z czasownikami;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Zadanie domowe:

Proszę, aby powtórzyły sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika) oraz wykonały zadania do rozdziału o czasowniku z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV i V.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 4 LUTEGO 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Spotkanie z lekturą. Omówienie prac pisemnych na temat przeczytanych książek w języku polskim.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi stworzyć skrócony opis bibliograficzny książki;
 • Umie poprawnie zredagować krótkie streszczenie przeczytanej lektury;
 • Potrafi opisać wybranego przez siebie bohatera;
 • Zna zasady tworzenia charakterystyki postaci;
 • Umie opowiedzieć o wrażeniach z przeczytanej lektury i polecić ją kolegom i koleżankom z klasy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  – 04  luty 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Przyroda

Temat : Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wirusy i bakterie.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie charakterystyki budowy wirusów
 • Poznanie charakterystyki budowy bakterii
 • Poznanie znaczenia bakterii w przyrodzie
 • Poznanie chorób wywołanych drobnoustrojami chorobotwórczymi i pasożytami 

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wyjaśnia dlaczego wirusy nie są organizmami
 • Wymienia miejsca występowania bakterii
 • Omawia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka
 • Wymienia przykłady chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych

Zadanie domowe z dnia 04.02. 2023

Klasa 4 : Zeszyt ćwiczeń 1 strona 65; 3,4,5 strona 66

Klasa 5:  Zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 46; 7,8 strona 48-49

 

 

 

 

 

Notatka – Złoty nauczyciel

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 04.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu krwionośnego

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją płazy
 • Poznaje budowę żaby, oraz sposób jej rozwoju
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu krwionośnego
 • Poznaje skład krwi i rolę poszczególnych komórek

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne
 • Przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów
 • Dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, schematy)
 • Opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu krwionośnego
 • Analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym
 • Opisuje rolę i skład krwi

Praca domowa z dnia 04.02.2023

Klasa 6 – wykonanie schematu przedstawiającego rozwój żaby

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2,3 strona 46

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 11-  4 lutego

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Od owcy do sweterka / poznanie etapów powstawania wełny na sweter woparciu o wiersz „Wełniany baranek” J. Gałkowskiego

Cele ogólne:

 • Zapoznanie ze znaczeniem hodowli owiec z uwzględnieniem korzyści
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • rozwiązuje zagadkę słowną
 • z uwagą słucha wiersza, analizuje, wyciąga wnioski
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • potrafi wyróżnić głoskę w nagłosie
 • przelicza ilość sylab w wyrazie
 • ogląda ilustracje i omawia ich treść, wyciąga wnioski
 • wykonuje pracę plastyczną
 • uczestniczy w zabawach ruchowych

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 10 – 04 LUTY 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Powietrze – mieszanina jednorodna / Rodzaje przemian

Cele główne:

 • Skład chemiczny powietrza,
 • Właściwości fizyczne, chemiczne powietrza

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • Określić zawartość procentową składników chemicznych w powietrzu,
 • Dokonać podziału składników powietrza,
 • Przedstawić ogólne informacje chemiczne niektórych składników powietrza (tlen, wodór, azot, tlenek węgla (IV)),

Utrwalenie wiadomości przez obejrzenie filmików przedstawiające badania chemiczne, które potwierdzają właściwości powietrza.

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III

Lekcja 6-4 lutego

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog cd. V-X

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich  wartości uczy nas każde z przykazań

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  ,,0”

OPRACOWAŁA-Irena Bielawska-Khali

Lekcja 4- 4 lutego 

Nazwa bloku programowegoReligia

Temat: Dziękuję, proszę, przepraszam –słowa niezbędne w życiu i w modlitwie

Cele główne:

 • Uczeń rozumie słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” oraz ich zastosowanie w modlitwie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje znaczenie słów grzecznościowych „dziękuję, proszę, przepraszam”;
 • Umie wymienić sytuacje, w których stosuje słowa „dziękuję, proszę, przepraszam” i określa, jaki wpływ mają te słowa na odbiorcę;
 • Określa, jakie znaczenie mają słowa grzecznościowe używane w modlitwie.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  9-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane.

Temat1, 2, 3 :  Omawiamy opowiadanie pt Trudne słówko/ obietnica. Lód może być groźny. Wymiana ó na o, ćwiczenia

Cele główne: Uczeń :

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opowiedzieć co widzi na ilustracji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie wskazać bohaterów opowiadania
 • Czas i miejsce akcji
 • Potrafi wyjaśnić słowo obietnica
 • Zna zasady wymiany ó na o

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  9-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Pogadanki historyczne

Temat : Zapraszamy do galerii sztuki

Cele główne: Uczeń :

 • Co oznacza pojęcie galeria sztuki ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie sztuka
 • Wie czym jest pejzaż, portret, martwa natura
 • Zna malarzy polskich
 • Wie jak należy się zachować w muzeum czy galerii sztuki