Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII I VIII
Opracowała:  mgr Małgorzata Miros 
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: – 2.12.2023
Temat: Czynniki kształtujące klimat. Cechy klimatu.
Cele ogólne:
 • czynniki kształtujące klimat Polski
 • cechy klimatu Polski
 • wiatry lokalne
Cele szczegółowe: uczeń
 • wie czym się różni pogoda od klimatu
 • wie jakie masy powietrza napływają nad Polskę
 •  zna termiczne pory roku.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja:  7-  2 grudnia 2023
I lekcja: Temat: Krajobraz Niziny Mazowieckiej.
Cele  ogólne : 
 • charakterystyka krajobrazu Niziny Mazowieckiej
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej
Cele szczegółowe: uczeń 
 • potrafi wskazać na mapie Nizinę Mazowiecką
 • zna cechy krajobrazu omawianej krainy geograficznej
 • zna atrakcje turystycznej Niziny Mazowieckiej
 II lekcja: Temat: Krajobraz wielkomiejski Warszawy.
Cele ogólne :
 • charakterystyka krajobrazu wielkomiejskiego Warszawy
 • cechy dużych miast
Cele szczegółowe: uczeń
 • zna atrakcje turystyczne Warszawy
 • wie czym się charakteryzuje krajobraz wielkomiejski
 • potrafi wskazać na mapie największe miasta w Polsce

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  –02 grudnia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Utrwalenie słownictwa z obszaru tematycznego „Family”
 • Gromadzenie słownictwa wokół nowego tematu „Mery Christmas”” z wykorzystaniem ilustracji
 • Budowanie prostych zdań w języku angielskim
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi powtórzyć poznane słownictwo
 • Rozumie polecenia w języku angielskim i reaguje na nie.
 • Bierze czynny udział w zabawie dydaktycznej „Where is Santa, do you know?””
 • Śpiewa piosenkę ”Hello Reindeer”
 • Utrwala słownictwo w zabawie pamięciowej „What’s missing?” z wykorzystaniem kart obrazkowych.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 02 grudnia 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Wiadomość z daleka. Zima tuż-tuż…

Cele ogólne:

 • Poznanie zawodu listonosza.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy
 • Poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości
 • Zapoznanie z wyglądem monet, rozumienie wartości pieniądza
 • Utrwalenie wyglądu cyfr
 • Poznanie właściwości śniegu i lodu
 • Wprowadzenie do pisania i czytania
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Poznawanie litery K, k oraz litery R, r.
 • Poznawanie cyfry 6, jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie, jak wygląda praca listonosza
 • Opowiada historyjkę obrazkową „Droga listu od nadawcy do odbiorcy”
 • Zna swój adres zamieszkania
 • Rozróżnia prawidłowe i nieprawidłowe zachowania na lodowisku
 • Śpiewa w grupie kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 • Potrafi podzielić wyrazy na głoski
 • Próbuje czytać globalnie proste wyrazy
 • Rozpoznaje literę K, K oraz R, r w wyrazach
 • Ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej
 • Rozwiązuje zadania matematyczne: przeliczanie, tworzenie zbiorów
 • Pisze szlaczki i poznane litery po śladzie
 • Sprawnie posługuje się klejem i nożyczkami
 • Wykonuje pracę plastyczną „Koperta z niespodzianką” „Śnieżynka”

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 –  2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o czasowniku i innych częściach mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Wie, co to są imiesłowy i jakie mamy rodzaje imiesłowów w języku polskim;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

 

Zadanie domowe:

Proszę, aby dzieci powtórzyły wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika) oraz zredagowały opis obrazu (z poprzedniej lekcji).

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Wybieramy się do zoo. Wiersze o zwierzętach Jana Brzechwy

Cele główne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;
 • Rozwijanie sprawności językowo-komunikacyjnych;
 • Motywowanie do lektury tekstów poetyckich z kręgu polskiej literatury klasycznej dla dzieci.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;
 • poznaje nowe słowa, wyrażenia i stałe związki wyrazowe;
 • wzbogaca słownictwo o przykłady oryginalne, metaforyczne;
 • utrwala leksykę i stałe struktury leksykalne;
 • doskonali kompetencje komunikacyjne i lingwistyczne poprzez wykonywanie różnych działań językowych;
 • omawia elementy świata przedstawionego w wierszach;
 • wskazuje w utworze bohatera (zwierzę) i określa jego cechy;
 • próbuje nazwać wrażenia, jakie budzi w nim czytany tekst (np. humor);
 • wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;
 • doskonali głośne i ciche czytanie (ćwiczenia dykcyjne);
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym i stosuje zasady pisowni polskiej.

 

Zad. domowe: Jak zaadresować poprawnie kopertę? Przypomnieć i znać zasady.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI – VIII 

OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Ładocha

LEKCJA 4 – 02 grudnia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Chemia

Temat 1 i 2: Dyfuzja. Zapisywanie równań reakcji chemicznych.

Cele główne:

 • zjawisko dyfuzji,
 • uzupełnianie współczynników reakcji chemicznych

Cele szczegółowe, uczeń potrafi

 • filmik – omawiający zjawisko dyfuzji,
 • porównywanie zjawiska dyfuzji w różnych stanach kupienia,
 • uzupełnianie współczynników reakcji

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8- 2 grudnia 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zwyczaje i tradycje Świąt Bożego Narodzenia. Cz.2

Cele ogólne:

 • podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • uczeń rozumie potrzebę szanowania tradycji i obrzędów.
 • zna tradycje, zwyczaje związane z tym świętem.
 • potrafi stworzyć przyjazną atmosferę.
 • śpiewa kolędę
 • potrafi zgodnie współpracować w grupie i zespole.
 • potrafi uważnie słuchać wypowiedzi nauczyciela i odpowiednio reaguje na jego polecenia.
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów (głoskowanie),
 • wypowiada się na temat ilustracji i własnych odczuć,
 • wykonuje zadania matematyczne z wykorzystaniem znaków “+” oraz “-“.
 • wykonuje świąteczne karty pracy

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02 grudnia 2023
Nazwa bloku programowego: Przyroda
Temat: Organizmy i ich cechy wspólne.

Cele główne:

 • termin organizm i jego budowa,
 • czynności życiowe organizmów,
 • sposoby odżywiania się organizmów,
 • zależności pokarmowe miedzy organizmami.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi opisać czym jest organizm i wskazać jego poprawna budowę,
 • jest wstanie wskazać najważniejsze czynności życiowe organizmów
 • umie odpowiednio sklasyfikować sposoby odżywiania,
 • zna zależności pokarmowe między organizmami.
  Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
  – wykonać wszystkie zadania z rozdziału 1 i 2 * dział 3 (str.33-3

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02.12.2023
Nazwa bloku programowego: Biologia
Temat: Nicienie i pierścienice w przyrodzie.

Cele główne:

 • miejsce występowania i budowa,
 • znaczenie dla człowieka i przyrody,

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić miejsce występowania nicieni i pierścienic,
 • jest wstanie wskazać budowę każdego zwierzęcia i różnice między sobą,
 • umie wskazać sposoby zapobiegania zarażeniu się nicieniami,
 • wie jakie znaczenie mają zarówno nicienie jak i pierścienice dla człowieka i przyrody.

Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
– zadania z zeszytu ćwiczeń, rozdział 3 i 4 (str.30-37