Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Wielkie odkrycia geograficzne.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kto odkrył Amerykę ?
 • Wie kim byli Vasco da Gama i Ferdynad Magellan oraz co odkryli

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie kolonia i cywilizacja

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

Klasa VI, VII

Ćw 1, 2 str 4/ 5 Zeszyt ćwiczeń

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :    Historia mojej rodziny. Drzewo genealogiczne. Ludzie starszej epoki kamiennej.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rodzina, skąd pochodzi ?
 • Potrafi wyjaśnić jak żyli ludzie epoki kamiennej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna pojęcie rewolucji neolitycznej i wie co ona zmieniła?
 • Umie wyjaśnić pojęcie paleolitu
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie genealogia oraz drzewo genealogiczne
 • Wie czym jest pamiątka rodzinna i czego można się o nie dowiedzieć.
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa IV / ćwiczenie 3 str 7, ćw 1 str 10, ćw 1, 2 str 12 Zeszyt ćwiczeń
 2. Klasa V ćw 1,2 str 6, ćw 3 str 7

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2  –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Sandomierz- Tajemnicze lochy

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Sandomierz

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Sandomierza
 • Wie jakie góry znajdują się na szlaku Sandomierza
 • Zna historię Lochów sandomierskich
 • Zna legendę o Halinie Krępiance

 

 

Konspekt. Nauczanie zintegegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  3- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1:  Krajobraz jesienny. Omawiamy opowiadanie  Omawiamy opowiadanie „ Zwierzęta jesienią. Podział na sylaby

Cele główne: 

 • Uczeń wie jakie zmiany zachodzą jesienią w przyrodzie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna dary jesieni i potrafi je wymienić
 • Wie jakie zwierzęta przygotowują się na zimę
 • Umie opisać jak wyglądają jesienią liście ?

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  1- 15 października 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat 1: Z notatnika obserwatora. Ptaki odlatujące do ciepłych krajów

Cele główne: 

 • Poznajemy nazwy ptaków, które odlatują do ciepłych krajów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznaje sposoby przelotu ptaków
 • Zna ptaki, które pozostają na zimę w Polsce
 • Wie dlaczego ptaki opuszczają nasz kraj

Zadanie domowe z dnia 15.10.2022

Klasa I

Odpowiedź na pytanie. Podręcznik Elementarz odkrywców str 43. Które z ptaków przedstawione na ilustracji pozostają na zimę w Polsce ? Wytnij ilustrację i wklej do zeszytu.

Klasa II

 • Ćw 1 str 30 Elementarz odkrywców ćwiczenia
 • Ćw 2 str 30

Klasa III

 • Ćw 1 str 44 Elementarz odkrywców ćwiczenia cz a i b

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Przypomina i utrwala zasady ortograficzne poznane w poprzednich klasach;
 • Wie, kiedy stosować wielką literę;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów z użyciem wielkiej litery;
 • Wie, kiedy stosować małą literę;
 • Zna wyjątki od reguł oczywistych;
 • Wie i umie stosować formy grzecznościowe w tekstach pisanych.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Liczymy litery, głoski i sylaby. Odróżniamy głoski miękkie od twardych.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Potrafi przeliterować sprawnie swoje imię i nazwisko;
 • Wie i rozumie, co to jest głoska;
 • Odróżnia głoskę od litery;
 • Zna i odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub znak diakrytyczny.

Zadanie domowe z poprzedniej lekcji:

Napisz w zeszycie trzy zdania w wykorzystaniem wyrazów, które podane zostały na karteczkach.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Summer – lato

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować naturę w lecie- kwitnące kwiaty, zboża, płody ziemi
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o letnich cudach natury- słońca, owoców, warzyw, ptaków, zwierząt, kwitnących roślin, kwiatów, i podpisz po9 angielsku.

Prosimy o 6-7 rysunków.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What were You doing last summer?

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest okres letni/letnie wakacje
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę tego czasu wolnego od zajęć szkolnych według obserwacji własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek z klasy;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Write a Short Story about Your Summer Holiday 2022

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What happened in my life last Summer

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja swoich przeżyć i doznań z minionego okresu
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich bardzo osobistych przeżyciach których doznałeś/doznałam ostatniego lata.

Prosimy o jak najbardziej subiektywna prezentacje- czyli przede wszystkim opis doznań wewnętrznych.