Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 20 kwietnia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne, opis postaci.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • dokonuje rozbioru gramatycznego zdania;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne;
 • zna zasady pisowni różnych części mowy z partykułą „nie”.
 • potrafi zredagować kilkunastozdaniowy opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 20 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: II Rzeczpospolita. Polska między wojnami. Przygotowanie do egzaminu końcowego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;

 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;

 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;

 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;

 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;

 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;

 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;

 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;

 • wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy;

 • wie, kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 KWIETNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować opowiadanie twórcze oraz opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 6 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia
Temat: Polska między wojnami – w odrodzonej Rzeczpospolitej.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;
 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;
 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;
 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;
 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;
 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały
 • uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;
 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;
  wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • utrwala wiadomości o podziale wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • potrafi szeregować wyrazy według porządku alfabetycznego;
 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 11 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować krótką notatkę i zaproszenie.

Konspekt zajęć psychologicznych klasy IV/ VIII

KONSPEKT ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNYCH 
OPRACOWAŁA: mgr Beata Magdalena Rugała
Lekcja: 06 kwiecień 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Zajęcia psychologiczne
TEMAT: Redukcja stresu egzaminacyjnego

Cele główne:
• Poszerzenie wiedzy na temat stresu i jego zwalczania
• Poznanie ćwiczeń i form redukcji stresu przed egzaminami.

Cele szczegółowe, uczeń :
• Zna fazy stresu i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
• Potrafi określić, co i w jakim stopniu wprowadza go w stan podwyższonego
napięcia
• Opracowuje listę zmian, jakie wprowadzi w celu redukcji stresu
• Poznaje i ćwiczy techniki relaksacyjne

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „I”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 14 / 6 kwietnia 2024

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Bo to juz wiosna !. Zapoznanie z pierwszymi zwiastunami wiosny na podstawie wiersza „Pierwiosnek” W. Broniewski.

Cele ogólne:

 •  Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.
 •  Budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej, werbalnej i plastycznej.

Cele szczegółowe: uczeń,  

 • potrafi wypowiadać się na temat zmian zachodzących w przyrodzie;
 • wymienia nazwy wiosennych kwiatów;
 • potrafi wymienić ptaki zwiastujące wiosnę błąd
 • poznanie zasad pisania wyrazów z „ż” i „rz”
 • rozwiązuje matematyczne zadania z tekstem;
 • stosuje nowo poznane techniki plastyczne;
 • rozwiązuje zagadki;
 • potrafi dostosować ruch do rytmu i nastroju muzyki.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI / VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Energetyka.

Cele główne:

 • Znajomość różnych źródeł energii;
 • Opisywanie źródeł energii;
 • Charakterystyka struktury produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie jakie źródła energii wykorzystuje się w Polsce;
 • potrafi wskazać na mapie miejsca wydobycia nieodnawialnych źródeł energii w Polsce;
 • wie co to są wody termalne, geotermie i OZE.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV / V
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Krajobraz śródziemnomorski.

Cele główne:

 • Umiejętność charakteryzowania krajobrazu śródziemnomorskiego;
 • Zróżnicowanie świata roślin i zwierząt krajobrazu śródziemnomorskiego;
 • Życie mieszkańców strefy śródziemnomorskiej.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie co to jest makia;
 • zna regiony turystyczne strefy śródziemnomorskiej;
 • zna świat roślin i zwierząt strefy śródziemnomorskiej .