Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Cudzożywność

Cele główne:

 • Zaznajomienie z terminem „cudzożywność” oraz wyjaśnienie różnic w sposobach odżywiania się organizmów;
 • Poznanie podziału organizmów pod względem ich sposobów odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić istotę cudzożywności;
 • Umie omówić różnorodne sposoby odżywiania się organizmów;
 • Wyjaśnia rolę organizmów żywiących się szczątkami;
 • Definiuje podział roślin na pasożytnicze i półpasożytnicze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cudzożywność

 1. Omówienie istoty cudzożywności jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów;
 2. Analiza różnych sposobów odżywiania się organizmów z podaniem przykładów w świecie zwierząt i roślin;
 3. Omówienie roli organizmów żywiących się szczątkami oraz efektu tej działalności w życiu człowieka;
 4. Wyjaśnienie różnicy między roślinami pasożytniczymi a półpasożytniczymi.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Teatr i sztuka dramatyczna

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Potrafi analizować utwór liryczny;
 • Wie, jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Potrafi pracować z tekstem literackim i rozwiązywać zdania z nim związane.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, infografika – teatr od kulis

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie i analiza wiersza J. Kulmowej „Po co jest teatr”;
 3. Przedstawienie i omówienie infografiki: teatr od kulis;
 4. Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z teatrem i sztuką dramatyczną;
 5. Rozwiązanie testu sprawdzającego poznane wiadomości;
 6. Przeczytanie tekstu G. Kasdepke „Teatr”;
 7. Pogadanka na temat właściwego zachowania się w teatrze.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego

 1. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji i przypomnienie wiadomości;
 2. Głośne przeczytanie z podziałem na role fragm. opowiadania S. Mrożka „Artysta”;
 3. Samodzielne rozwiązywanie zadań do tekstu;
 4. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanych zdań;
 5. Zadanie domowe: Pisemnie ćw. 8 s. 117.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne części mowy

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście informacje;
 • Porządkuje informacje zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • Przypomina wiadomości o formach przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego: rzeczownika, przymiotnika, czasownika;
 • Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Stopniuje przymiotniki i przysłówki;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Zabawa dydaktyczna – karteczki z wyrazami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VIII „Słowa na start”, karteczki z wyrazami, przykładowe testy ósmoklasisty z języka polskiego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co i jak odmieniamy, Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Cz. 1

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Zabawa dydaktyczna – odmienne części mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne na podstawie testu ósmoklasisty;
 5. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Teksty prozatorskie i kulturowe oraz ich elementy

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie i rozumie, czym się różni rodzaj literacki od gatunku literackiego;
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki prozatorskie;
 • Potrafi zdefiniować najważniejsze elementy utworu prozatorskiego np. bohater, akcja, wątek, puenta, monolog, dialog, świat przedstawiony;
 • Rozpoznaje w wybranych tekstach prozatorskich ich podstawowe elementy;
 • Zna i rozumie podstawowe gatunki prozatorskie takie, jak: powieść, opowiadanie, nowela, baśń, legenda, mit, dziennik;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, materiał pomocniczy z wykazem rodzajów i gatunków literackich.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utwory prozatorskie i ich elementy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Rozmowa kierowana. Rodzaje i gatunki literackie;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Główne elementy utworu prozatorskiego;
 5. Podstawowe teksty prozatorskie i kulturowe;
 6. Zadanie domowe: Przeczytać tekst „Niebieska świeczka” str. 141-142 (zeszyt ćwiczeń) i wykonać polecenia 7-9.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z przysłowiami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika w czasie przeszłym i przyszłym.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Ćwiczenia utrwalające – zamiany formy osobowej na nieosobową i odwrotnie;
 3. Omówienie nowych wiadomości o odmianie czasownika przez rodzaje;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Zabawa w czasowniki w przysłowiach;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

Lekcja 10 –26 stycznia

Opracowała:  praktykantka  Dorota Gundersen

Nazwa bloku programowego:  Dni tygodnia

Temat:   „Tydzień dzieci miał siedmioro, niech się wszystkie tutaj zbiorą”

Dziecko:     

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenki,
 • Zna i potrafi wymienić wszystkie dni tygodnia,
 • Rozwija wyobraźnię,
 • Bierze aktywny udział w grach i zabawach dydaktycznych,
 • Wykonuje samodzielnie prace plastyczne,
 • Potrafi przeliczać elementy zbioru

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć,
 • Zapoznanie dzieci z dniami tygodnia: ilustracje, pogawędka, wiersze Jan Brzechwa „Tydzień”, Wanda Chotomska „Jakbiedronka kropki zgubiła”,
 • Liczenie elementów zbioru,
 • Zabawy i gry matematyczne,
 • Zabawy rytmiczne przy muzyce,
 • Wykonanie prac plastycznych o tematyce zimowej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian, Zaułek słówek – zdanie pojedyncze i zdanie złożone, Jak zwierzęta spędzają zimę? Szkielet człowieka

Cele główne: Zapoznanie:

 • Z tworzeniem zdań pojedynczych i złożonych;
 • Ze szkieletem człowieka;
 • Ze sposobami zimowania zwierząt;
 • Z gatunkami ptaków pozostającymi na zimę w Polsce;
 • Z gatunkami ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Układa zdania proste i zdania złożone zgodnie z poznanymi zasadami;
 • Nazywa podstawowe części szkieletu człowieka;
 • Wie, ile kości ma szkielet człowieka;
 • Nazywa sposoby zimowania zwierząt;
 • Nazywa gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów;
 • Nazywa gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • Zna sposoby pomagania zwierzętom zimą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „Zimujące zwierzęta”, karty trójdzielne pt. „ ptaki odlatujące na zimę”, karty trójdzielne pt. „ptaki pozostające w Polsce na zimę”, karty ze zdaniami pojedynczymi i złożonymi, karty trójdzielne pt. „budowa szkieletu”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian

 1. Zapoznanie uczniów z treścią zadań na sprawdzianie;
 2. Pisanie sprawdzianu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i zdania złożone

 1. Omówienie zasad tworzenia zdań pojedynczych i złożonych;
 2. Ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę?

 1. Praca z kartami trójdzielnymi dotyczącymi zimowania zwierząt oraz gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę i wylatującymi do ciepłych krajów;
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Szkielet człowieka?

 1. Przedstawienie budowy szkieletu człowieka;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 4. Rozdanie wklejek do zeszytu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  6 –  26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

Cele główne:

 • Uczeń zaznajamia się jak opisywać i mówić o chorobach i symptomach;
 • Uczeń poznaje nowe słownictwo związane z chorobami i dolegliwościami.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z chorobami, dolegliwościami oraz ich symptomami;
 • Uczeń potrafi wyrazić i opisać co mu dolega.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie z podręcznika ‘Innovations – pre-intermediate’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: I’m not feeling very well – talking about being ill.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji.
 3. Uczniowie wypełniają ćwiczenia oraz dyskutują jego wyniki.
 4. Uczniowie słuchają dialogi i omawiają je.
 5. Uczniowie wraz z nauczycielem prowadzą dyskusję na temat problematyki tematu.
 6. Uczniowie przygotowują się do ułożenia własnego dialogu.
 7. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple and Present Continuous.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje główne różnice pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czasy teraźniejsze do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Simple and Present Continuous.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite TV programme.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite TV programme.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.