Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała :  Irena Bielawska-Khali

Lekcja  1– 14 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat: Poznaję Boga w Piśmie Świętym.

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka;
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi;
 • Pamięta dialog z Mszy Świętej;
 • W skupieniu słucha słowa Bożego.

Konspekt

Konspekt dla klasy  IV

Opracowała :  Irena Bielawska-Khali

Lekcja  1– 14 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat: Poznaję Boga w Piśmie Świętym

Cele główne:

 • Poznanie prawdy, że Pismo Święte jest księgą, w której Bóg mówi o sobie do człowieka;
 • Pragnienie poznania Boga w Piśmie Świętym i wdzięczność za słowo Boże.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, że Pismo Święte jest listem Boga do ludzi;
 • Pamięta dialog z Mszy Świętej;
 • W skupieniu słucha słowa Bożego.

Konspekt

Konspekt dla klasy III

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat 1 i 2: Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy, że powinna być poparta uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Religia.

Temat 1 i 2: Poznanie się. Stuk puk. Na czynienie dobra przyszedł czas.

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Przekazanie prawdy, że powinna być poparta uczynkami;
 • Kształtowanie podstawy czynienia dobra w codziennym życiu;
 • Uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała : mgr Anna Guzińska

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja przedszkolna.

Temat: Wspomnienia z wakacji.

Dziecko:

 • Rozwija umiejętność współpracy, zdolność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji;
 • Uważnie słucha wiersza;
 • Liczy palce u rąk i nóg, używa liczebników;
 • Nazywa części ciała;
 • Oddaje ruchem charakter muzyki;
 • Nazywa i dorysowuje elementy tworząc krajobraz;
 • Rozpoznaje emocje na podstawie mimiki, gestów i ruchów;
 • Doskonali poczucie rytmu;
 • Stosuje zwroty grzecznościowe.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”;
 • Zabawy ruchowe w kole: „Karuzela” „Woogie – Boogie”;
 • Wysłuchanie wiersza pt. „Wakacje”;
 • „Moje dłonie”- zabawa paluszkowa, przeliczanie palców u rąk i nóg;
 • „Wakacje” – autoprezentacja, nauka otwartego komunikowania o sobie i swojej rodzinie w wolnym czasie;
 • „Pocztówka z wakacji” – malowanie , rysowanie krajobrazu;
 • Zabawy przy piosence pt. Do przedszkola idzie maluch”;
 • Zabawy na świeżym powietrzu;
 • Zagadki – zabawa dydaktyczna, wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu;
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych.

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Anna Derszniak

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 : Jestem w drugiej klasie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Cele ogólne:

 • Przywitanie z uczniami;
 • Uczestnictwo w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczestniczy w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Temat 2: Witamy po wakacjach. Co niesie wrzesień?

Cele ogólne:

 • Zebranie wiadomości dotyczących szkoły, przyborów szkolnych;
 • Ćwiczenia w poprawnym wypowiadaniu się;
 • Zapoznanie z literaturą o tematyce szkolnej;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Ćwiczenia przypominające i utrwalające poznane w I klasie litery alfabetu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Swobodnie wypowiada się na temat rozpoczęcia roku szkolnego i wrażeń z pierwszego dnia w drugiej klasie;
 • Z uwagą słucha wiersza Wandy Chotomskiej,, Tornister pełen uśmiechów”-Elementarz odkrywców część, I strona 4;
 • Zna przybory szkolne,
 • Potrafi wymienić i napisać poznane w pierwszej klasie litery alfabetu;
 • Potrafi współpracować w zespole klasowym.

Temat 2: Jak się zmieniliśmy?

Cele ogólne:

 • Znajomość w mowie i piśmie poznanych w klasie I liter alfabetu;
 • Wykonywanie ćwiczeń w rozpoznawaniu liter;
 • Wypowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w wyglądzie własnym i kolegów;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna poznane w klasie I litery alfabetu w mowie i w pismie;
 • Wykonuje ćwiczenia w pisaniu liter;
 • Potrafi nazwać zmiany w wyglądzie swoim i kolegów;
 • Pamięta, żę imiona piszemy wielką literą,
 • Ćwiczy czytanie na podstawie tekstu: ,,Wakacje to pora zmian”- Elementarz odkrywców część, I strona 6.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ja, moja szkoła i moja klasa. 

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi,
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zaspokoił ciekawość na temat kolegów i koleżanek z klasy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi opowiedzieć o swojej wymarzonej szkole i klasie,
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: Moje wakacje były…, utrwalenie zapisu litery O.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa i doboru kolorów;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Ćwiczenie zapisu litery O;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis litery O;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi nazwać i dobrać kolory w odpowiedni sposób.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat  : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat  : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat 1 : Kim jestem? Czym się wyróżniam? Pytania współczesnego Polaka.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru różnych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście publicystycznym potrzebne informacje;
 • Porządkuje informacje;
 • Podaje różnice między literaturą a publicystyką i rozpoznaje artykuł jako gatunek publicystyczny;
 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa;
 • Uświadamia sobie, jaką wartością jest język polski i polskie korzenie;
 • Gromadzi materiał niezbędny do tworzenia wypowiedzi;
 • Przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;

Temat 2: Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.