Konspekt

Konspekt  dla klasy VII

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 17 – 14 MARCA

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Cechy liryki na podstawie wiersza A. Mickiewicza pt: ,,Śmierć Pułkownika”.

Cele ogólne:

 • Poznanie cech liryki;
 • Rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu wiedzy o literaturze.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Adama Mickiewicza;
 • Poznaje najważniejsze cechy epoki romantyzmu;
 • Poznaje cechy charakterystyczne liryki jako rodzaju literackiego;
 • Określa tematykę utworu A. Mickiewicza;
 • Na podstawie informacji o epoce potrafi wskazać cechy bohatera romantycznego z wiersza ,,Śmierć Pułkownika”.

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 12 – 14 MARCA

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Rodzaj żeński, męski i nijaki.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami rzeczownika;
 • Wskazywanie rodzaju gramatycznego poszczególnych rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Wymienić rzeczownik w danym rodzaju;
 • Wskazać poprawnie rodzaj rzeczownika;
 • Przyporządkować rzeczowniki danego rodzaju do jednej grupy.

Temat 2: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Przypomnienie nazw podstawowych części mowy i pytań, na które odpowiadają;
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania rzeczownika od czasownika;
 • Utrwalenie umiejętności określania liczby i rodzaju rzeczownika;
 • Wskazywanie czasu czasownika, jego osoby i liczby.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Zna pytania, na które odpowiada rzeczownik i czasownik;
 • Wskazuje w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Wskazuje osobę i czas podanych czasowników;
 • Odmienia podane czasowniki przez osoby.

Temat 3: Różne oblicza zimy.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i artystycznych ucznia.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność udzielania odpowiedzi  na pytania do tekstu
 • Uczeń potrafi stworzyć wizerunek zimy z wykorzystaniem informacji zawartych w tekście.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 13 – 14 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia. Wszystko budzi się wiosną do życia.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia;
 • Wyjaśnienie dlaczego wiosną wszystko budzi się do życia;
 • Próby wspólnego wyjaśnienia, co możemy zrobić dla przyrody wiosną;
 • Hodujemy rzeżuchę.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia;
 • Odpowiedzieć na pytania związane z tematem;
 • Opisać zmiany w przyrodzie, jakie zachodzą wiosną;
 • Wyjaśnić, co możemy zrobić dla przyrody;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Wykonać doniczkę i posiać rzeżuchę;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji

Temat 3: Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie czym jest choroba i na co musimy zwracać uwagę, gdy jesteśmy chorzy;
 • Wyjaśnienie, co możemy zrobić aby nie chorować;
 • Wykonanie pracy plastycznej- chory Elemelek.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi :

 • Wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Wyjaśnić, co należy robić, gdy jest się chorym;
 • Wykonać pracę plastyczną pt. Chory Elemelek.

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował:  mgr Bartosz Kalwasiński

Lekcja 12-  14 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Czasy stanisławowskie

 Cele główne:

 • Omówienie wydarzeń związanych z panowaniem Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Zapoznanie z Ideami panującymi w oświeceniu.
 • Przedstawienie postaci związanych z polskim oświeceniem.

 Cele szczegółowe, uczeń :

 • Zna ideały epoki oświecenia
 • Wie czego dokonał król Stanisław August Poniatowski w polityce i kulturze.
 • Wie czym była Komisji Edukacji Narodowej i zna jej znaczenie
 • Wie czym były „ obiady czwartkowe.”

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  14 – 14 marca

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:W marcu , jak w garncu .

Dziecko:

 • Śpiewa i naśladuje ruchem teksty piosenek.
 • Wypowiada się na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznaje i nazywa aktualną pogodę.
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach logopedycznych ćwiczy sprawność aparatu artykulacyjnego.
 • Potrafi posługiwać się termometrem.
 • Bawi się przy muzyce.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe przy znanych piosenkach.
 • Poznajemy termometr. Zabawa dydaktyczna Słońce i deszcz.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi i żuchwę.
 • Zabawa pt – Jaką lubię pogodę?
 • Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozwiązywanie zagadki o garnku. Oglądanie garnków, określanie ich wielkości i dobieranie do nich pokrywek. Odgadywanie symboli pogody. Praca plastyczna Garnek.
 • Ćwiczenia dużej motoryki i małej motoryki – Chmury i deszcz
 • Rysowanie po śladzie kształtu parasola. Powtarzanie rymowanki za nauczycielem. Wyklaskiwanie podanego rytmu.

Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną za

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa- początek Wielkiego Postu

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie,
 • Zna znaczenie symbolu posypania  głowy popiołem w Środę Popielcowa.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 11-  22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Wielki Post.

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie co to jest Wielki Post .
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem.
 • Wie dlaczego kolor liturgiczny jest fioletowy.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 11-22 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa oraz znaczenie Wielkiego Postu.

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć

Konspekt

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja  13- 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna.

Temat:Do pary.

Dziecko:

 • Poprawnie wykonuje ćwiczenia.
 • Doskonali analizę wzrokową.
 • Przelicza stosuje liczebniki główne i porządkowe, nazywa kolory i kształty.
 • Dostrzega podobieństwa i różnice, uzasadnia wybór.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie : Zabawy ruchowe pt.„ Krok za krokiem”.
 • Zabawa pt. Pary, nie do pary” – ćwiczenia spostrzegawczości.
 • Zabawa dydaktyczna : „Przeciwieństwa się przyciągają” .
 • Zabawa pt. „Wieża z klocków” – przeliczanie, nazywanie kształtów i kolorów.
 • „Czyj to but? – ćwiczenia pamięci wzrokowej.
 • Zabawy w ogrodzie szkolnym, spacer do lasu.
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 16 – 22 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Język polski
Temat 1: Strona bierna i czynna czasownika.

Cele ogólne:

 • Umiejętność rozpoznania czasownika w tekście

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Utrwala zdobyte wiadomości o czasowniku;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby, czasy i tryby;
 • Określa formę czasownika;
 • Wie, co to jest strona czynna i bierna czasownika;
 • Zna budowę strony czynnej i biernej;
 • Potrafi przekształcić zdania ze strony czynnej na bierną.

Temat 2: Cechy epiki na podstawie fragmentu K. Ryrych pt: ,,Szczęśliwego Nowego Roku”.

Cele ogólne: Uczeń 

 • Potrafi rozróżnić i wskazać rodzaje literackieCele szczegółowe: Uczeń:
 • W ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Poznaje rodzaje narracji ww epice i potrafi wskazać w tekście narratora;
 • Tworzy plan najważniejszych wydarzeń;
 • Wskazuje czas i miejsce akcji oraz bohaterów;
 • Potrafi przyporządkować fragment utworu do odpowiedniego gatunku literackiego.