Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI / VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 14 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Energetyka.

Cele główne:

 • Znajomość różnych źródeł energii;
 • Opisywanie źródeł energii;
 • Charakterystyka struktury produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie jakie źródła energii wykorzystuje się w Polsce;
 • potrafi wskazać na mapie miejsca wydobycia nieodnawialnych źródeł energii w Polsce;
 • wie co to są wody termalne, geotermie i OZE.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI/  VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 13 – 16 marca 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Energetyka. Turystyka w Polsce.

Cele główne:

 • Znajomość walorów przyrodniczych i kulturowych Polski;
 • Opisywanie roli turystyki w gospodarce;
 • Umiejętność orientacji na mapie Polski (obiekty z „Listy UNESCO”).

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie co to jest turystyka;
 • potrafi wymienić rodzaje turystyki
 • wie co to są walory turystyczne i zna ich podział.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 12 – 9 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Energetyka. Produkcja energii z różnych źródeł.

Cele główne:

 • Znajomość źródeł energii;
 • Charakterystyka odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii;
 • Umiejętności orientacji na mapie Polski (wydobycie nieodnawialnych źródeł energii).

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie jakie źródła energii dominują w Polsce;
 • potrafi wymienić i omówić odnawialne i nieodnawialne źródła energii;
 • wie jakie elektrownie dominują w Polsce;
 • zna warunki produkcji energii z różnych źródeł.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII i VIII
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 11 – 24 LUTY 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa. Produkcja roślinna i zwierzęca.

Cele główne:

 • Znajomość warunków przyrodniczych i poza przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa;
 • Charakterystyka roślin uprawianych w Polsce i zwierząt hodowanych w Polsce;
 • Kształcenie umiejętności orientacji na mapie Polski.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie co to jest okres wegetacyjny;
 • potrafi wymienić i omówić czynniki rozwoju rolnictwa;
 • wie jak wygląda struktura upraw w Polsce.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VIII
OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Miros

LEKCJA 10 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Miasta w Polsce.

Cele główne:

 • Poznawanie wybranych funkcji miast;
 • Znajomość wielkości miast w Polsce i ich rozmieszczenia;
 • Charakterystyka wskaźnika urbanizacji;
 • Kształcenie umiejętności orientacji na mapie Polski.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie co to jest urbanizacja i wskaźnik urbanizacji;
 • zna różnice między aglomeracją monocentryczną i aglomeracją policentryczną;
 • potrafi wskazać na mapie największe miasta w Polsce.

 

 

 

 

 

Konspekt

 • KONSPEKT DLA KLASY VI- VIII
  OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros
  LEKCJA 9 – 27 STYCZNIA 2024
  NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Geografia
  Temat: Rozmieszczenie ludności w Polsce.
  Cele główne:
 • Znajomość podstawowych definicji związanych z demografią;
 • Znajomość czynników wpływających na rozmieszczenie ludności;
 • Kształcenie umiejętności orientacji na mapie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi wyjaśnić gdzie w Polsce jest największa a gdzie najmniejsza gęstość
  zaludnienia i dlaczego tak się dzieje;
 • wie co to jest gęstość zaludnienia i ile wynosi w Polsce;
 • wie co to jest piramida wieku.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI I-VIII
Opracowała: Małgorzata Miros 
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 13 stycznia 
Temat: Podział administracyjny Polski.
Cele lekcji:
 • trójstopniowy podział administracyjny Polski
 • województwa i ich stolice
Cele szczegółowe: uczeń
 • potrafi wskazać na mapie województwa
 • zna stolice województw
 • umie opisać podział administracyjny Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII I VIII
Opracowała:  mgr Małgorzata Miros 
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: – 2.12.2023
Temat: Czynniki kształtujące klimat. Cechy klimatu.
Cele ogólne:
 • czynniki kształtujące klimat Polski
 • cechy klimatu Polski
 • wiatry lokalne
Cele szczegółowe: uczeń
 • wie czym się różni pogoda od klimatu
 • wie jakie masy powietrza napływają nad Polskę
 •  zna termiczne pory roku.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VII I VIII
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 25.11.2023
Temat: Ukształtowanie powierzchni Polski.  Środowisko przyrodnicze Afryki.
Cele ogólne :
 • pasy rzeźby terenu w Polsce-położenie na mapie
 • czynniki kształtujące pasy rzeźby terenu
Cele szczegółowe: uczeń
 • umie opisać pasy rzeźby terenu
 • umie wskazać na mapie najwyżej i najniżej położone miejsce w Polsce
 • zna najważniejsze cechy ukształtowania Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KSASY VI- VII

OPRACOWAŁA:  mgr Anna Guzińska

Lekcja 5 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu