Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Kanada- kraj wysoko rozwinięty gospodarczo

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o Kanadzie jako kraju najlepiej rozwiniętego gospodarczo na świecie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać na mapie umiejscowienie Kanady oraz scharakteryzować klimat tam występujący;
 • Umie wyjaśnić wpływ klimatu oraz warunków społeczno- ekonomicznych na poziom życia mieszkańców;
 • Wie i potrafi wyjaśnić, dlaczego Kanada nazywana jest krajem pachnącym żywicą;
 • Potrafi scharakteryzować farmę kanadyjską, czyli wieloobszarowe gospodarstwo rolne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kanada

 1. Omówienie warunków klimatycznych występujących na terenie Kanady oraz ich wpływu na poziom życia mieszkańców;
 2. Charakterystyka głównych źródeł dochodu mieszkańców Kanady;
 3. Wyjaśnienie terminu „kraj pachnący żywi„;
 4. Charakterystyka kultury i obyczajów w Kanadzie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Etiopia- kraj z problemem głodu i niedożywienia

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o Etiopii jako kraju nazywanego krajem Trzeciego Świata.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać na mapie umiejscowienie Etiopii oraz scharakteryzować klimat tam występujący;
 • Umie wyjaśnić wpływ klimatu oraz warunków społeczno- ekonomicznych na poziom życia mieszkańców;
 • Zna i potrafi wyjaśnić różnice między głodem a niedożywieniem;
 • Wie i potrafi dyskutować na temat zapobiegania problemom głodu i niedożywienia występującym w krajach Trzeciego Świata.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Etiopia

 1. Omówienie warunków klimatycznych występujących na terenie Etiopii oraz ich wpływu na poziom życia mieszkańców;
 2. Charakterystyka problematyki głodu i niedożywienia oraz wskazanie różnic między tymi terminami;
 3. Wyjaśnienie możliwości przeciwdziałania skutkom braku pożywienia;
 4. Charakterystyka kultury i obyczajów w Etiopii.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Japonia- symbol nowoczesnej gospodarki

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o Japonii pod względem nowoczesnej gospodarki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje warunki naturalne Japonii pod kątem ich negatywnego wpływu na człowieka i rozwój gospodarki kraju;
 • Potrafi scharakteryzować geozagrożenia występujące na terenie Japonii;
 • Umie wyjaśnić wpływ pomocy finansowej na tempo i jakość rozwoju gospodarczego kraju;
 • Wie, jakie zasady etyczne występują podczas współpracy zawodowej w japońskiej firmie;
 • Potrafi scharakteryzować japońskie rolnictwo.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Japonia- wysokorozwinięty kraj.

 1. Omówienie nieprzyjaznego środowiska Japonii i utrudnień mających wpływ na rozwój kraju;
 2. Charakterystyka geozagrożeń, w tym trzęsień ziemi, tsunami, wulkanów i cyklonów;
 3. Wyjaśnienie wpływu pomocy finansowej na rozwój gospodarczy;
 4. Charakterystyka specyfiki pracy w japońskiej firmie;
 5. Omówienie wysokiego poziomu rolnictwa japońskiego.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

Cele główne:

 • Charakterystyka Azji pod względem jej budowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje położenie Azji;
 • Charakteryzuje kontynent pod względem jego budowy;
 • Wyjaśnia proces powstawania wulkanów oraz rowów oceanicznych;
 • Charakteryzuje proces powstawania trzęsień ziemi oraz jego skutki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

 1. Omówienie kontynentu- Azja pod względem budowy fizycznej;
 2. Charakterystyka rowów oceanicznych oraz procesu ich powstawania;
 3. Wyjaśnienie budowy wulkanów oraz ich powstawania;
 4. Omówienie trzęsień ziemi, ich powstawania oraz skutków jakie przynosi to zjawisko.