Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  14 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda/Geografia

Temat: Działania sprzyjające ochronie środowiska, Kraje graniczące z Polską

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania działań, które wpływają pozytywnie na środowisko;
 • Poszerzenie wiedzy na temat państw graniczących z Polską.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega ochrona środowiska na poziomie czynności wykonywanych przez jednostkę, jaką jest człowiek;
 • Umie wykorzystać znajomość procesów fizycznych w odniesieniu do działań sprzyjających ochronie środowiska;
 • Zna kraje sąsiadujące z Polska, potrafi wskazać je na mapie przy określeniu kierunków geograficznych oraz potrafi opisać cechy charakterystyczne tych krajów.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Działania sprzyjające ochronie środowiska, Kraje graniczące z Polską

 1. Omówienie działalności człowieka w celu ochrony środowiska oraz wpływ działań człowieka  na degradację środowiska;
 2. Charakterystyka krajów sąsiadujących z Polska, wskazanie ich na mapie świata z uwzględnieniem kierunków geograficznych oraz krótka charakterystyka tych państw;
 3. Odniesienie poszerzonej wiedzy do pytań zawartych w przykładowych testach klasyfikacyjnych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  12 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowania do testu.  Produkcja roślinna.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze sposobami użytkowania ziemi,
 • charakterystyka zbóż uprawianych w Polsce,
 • charakterystyka procentowa użytków rolnych i zbóż w Polsce,

Cele szczegółowe: uczeń

 • charakteryzuje sposoby użytkowania ziemi,
 • wymienia zboża uprawiane w Polsce,
 • charakteryzuje wpływ terenu na rodzaj upraw.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Produkcja roślinna.

 1. Omówienie upraw występujących w Polsce,
 2. Omówienie upraw zbóż w Polsce,
 3. Charakterystyka zależności występowania upraw roslinnych od terenu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowania do testu. Rolnictwo.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z warunkami rozwoju rolnictwa,
 • charakterystyka warunków rozwoju rolnictwa na podstawie mapy Polski,
 • charakterystyka struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce,
 • wpływ Unii Europejskiej na zmiany polskiej wsi.

Cele szczegółowe: uczeń :

 • potrafi scharakteryzować przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa,
 • potrafi scharakteryzować strukturę wielkościową gospodarstw rolnych w Polsce,
 • charakteryzuje wpływ regulacji Unii Europejskiej na polskie rolnictwo,
 • charakteryzuje regiony rolnicze w Polsce w oparciu o mapę

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rolnictwo.

 1. Omówienie przyrodniczych oraz pozaprzyrodniczych warunków mających wpływ na rozwój rolnictwa,
 2. Omówienie struktury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce,
 3. Charakterystyka podstawowych jednostek powierzchni i masy stosowanych w rolnictwie,
 4. Omówienie wpływu Unii Europejskiej na polską wieś.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA :  mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocia. Urbanizacja.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 • charakterystyka bezrobocia w Europie,
 • charakterystyka pojęcia- urbanizacja,
 • typy aglomeracji.

Cele szczegółowe: uczeń

 •  potrafi scharakteryzować strukturę zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 •  potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na wielkość bezrobocia,
 •  charakteryzuje różnice między strukturą zatrudnienia w Polsce i Europie,
 •  charakteryzuje rozwój dużych miast w Polsce,
 •  opisuje typy aglomeracji.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie. Urbanizacja.

 1. Omówienie struktury zatrudnienia i bezrobocia w Polsce,
 2. Omówienie czynników mających wpływ na wielkość bezrobocia,
 3. Charakterystyka urbanizacji,
 4. Omówienie rozmieszczenia i wielkości miast w oparciu o mapę Polski,
 5. Charakterystyka typów aglomeracji.

 

:

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą narodowościową,
 • charakterystyka różnorodności kulturowej,
 • charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi scharakteryzować strukturę narodowościową,
 • uczeń potrafi scharakteryzować mniejszości narodowe i etniczne ze wskazaniem na mapie Polski,
 • uczeń charakteryzuje zróżnicowanie narodowościowe w Europie oraz wyznaniowe w Polsce i Europie,
 • uczeń charakteryzuje różnorodnośc kulturową w Polsce.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa.

 1. Omówienie struktury narodowościowej, etnicznej i wyznaniowej,
 2. Omówienie struktury narodowościowej w Polsce w oparciu o wykres,
 3. Charakterystyka społeczności etnicznych,
 4. Omówienie zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego w Europie,
 5. Charakterystyka struktury wyznaniowej w Polsce,
 6. Charkterystyka różnorodności kulturowej w Polsce.

 

:

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr  Monika Monsen

Lekcja  8 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.  Migracje.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze zjawiskiem migracji,
 • obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego,
 • charakterystyka czynników oraz skutków migracji zagranicznej w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi scharakteryzować pojęcia imigracji i emigracji,
 • uczeń potrafi obliczyć współczynnik przyrostu rzeczywistego,
 • uczeń charakteryzuje przyczyny migracji wewnętrznych oraz zagranicznych w Polsce,
 • uczeń charakteryzuje przyczyny, pozytywne oraz negatywne skutki migracji zagranicznych w Polsce.

Metody:

 • praca z podręcznikiem
 • pogadanka
 • wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Migracje

 1. Omówienie zjawiska imigracji oraz emigracji,
 2. Omówienie czynników mających wpływ na migrację w Polsce,
 3. Obliczanie współczynnika przyrostu rzeczywistego,
 4. Omówienie przyczyn migracji,
 5. Charakterystyka pozytywnych i negatywnych skutków migracji w Polsce.

 

:

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  7 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze strukturą ludności według płci,
 • omówienie ekonomicznych grup wieku ludności oraz piramidy płci i wieku,
 • omówienie przyrostu naturalnego w Europie,
 • charakterystyka gęstości zaludnienia w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi opisać wykres liczby ludności według płci,
 • uczeń potrafi opisać piramidę płci i wieku,
 • uczeń charakteryzuje ekonomiczne grupy wieku ludności,
 • uczeń charakteryzuje gęstośc zaludnienia na mapie Polski oraz opisuje czynniki mające wpływ na rozmieszczenie ludności.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Pogadanka
 • Wykład

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta Nowa”, tablica szkolna, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Struktura płci i wieku. Rozmieszczenie ludności.

 1. Omówienie wykresów liczby ludności według płci na układzie współrzędnych,
 2. Omówienie ekonomicznych grup wieku ludności,
 3. Omówienie piramidy płci i wieku ludności Polski,
 4. Omówienie gęstości zaludnienia ze wskazaniem na mapie Polski,
 5. Charakterystyka czynników decydujących o rozmieszczeniu ludności.

 

:

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowegoGeografia

Temat:  Ochrona środowiska przyrodniczego (podsumowanie) . Europa- mapa polityczna i podział administracyjny Polski.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z formami i celowością ochrony przyrody;
 • zapoznanie uczniów z podziałem administracyjnym Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń określa formy ochrony przyrody oraz wskazuje ich umiejscowienie na mapie Polski;
 • uczeń wymienia i wskazuje na mapie Europy państwa sąsiadujące z Polską;
 • uczeń opisuje podział administracyjny Polski;
 • uczeń opisuje trójstopniowy podział administracyjny Polski.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, tablica szkolna, mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  Ochrona środowiska przyrodniczego (podsumowanie). Europa- mapa polityczna i podział administracyjny Polski.

 • Opisanie form ochrony przyrody w Polsce.
 • Mapa polityczna Europy z naciskiem na umiejscowienie Polski wraz z państwami sąsiadującymi.
 • Zapoznanie ze zmianami terytorialnymi państw po ich rozpadzie lub połączeniu (ZSRR, Jugosławia, NRD+RFN).
 • Zapoznanie z podziałem administracyjnym Polski.
 • Zapoznanie z trójstopniowym podziałem administracyjnym Polski.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Julia Wölk

Lekcja  4 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Gleby i lasy w Polsce.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z glebami i lasami występującymi na terytorium Polski.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna poziomy glebowe;
 • uczeń zna czynniki glebotwórcze;
 • uczeń zna główne typy gleb w Polsce;
 • uczeń zna główne typy lasów w Polsce;
 • uczeń zna funkcje lasów.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • „burza” mózgów;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, karty pracy, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  : Gleby i lasy w Polsce.

 • Omówienie poziomów glebowych.
 • Czynniki glebotwórcze.
 • Podział gleb w Polsce.
 • Przykłady lasów w Polsce.
 • Funkcje lasów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr Julia Wölk

Lekcja  3 – 11 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat:  Wody powierzchniowe.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z wodami powierzchniowymi na kuli ziemskiej;

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna podział wód powierzchniowych;
 • uczeń zna pojęcia związane z budową rzeki;
 • uczeń zna główne rzeki w Europie;
 • uczeń zna główne rzeki w Polsce;
 • uczeń zna podział i przykłady jezior w Polsce;

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z kartami pracy;
 • pogadanka;
 • wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VII „Planeta nowa”, karty pracy, tablica szkolna.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat  :    Wody powierzchniowe.

 • Omówienie podziału wód powierzchniowych.
 • Wyjaśnienie pojęcia rzeki.
 • Budowa rzeki.
 • Przykłady głównych rzek w Europie i w Polsce.
 • Podział jezior w Polsce.
 • Przykłady jezior w Polsce