Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat 1: MY CLOTHES: MY WARDROBE. MY BODY.  Słownictwo, typy ubrań, materiały, rozmiary, ubrania świąteczne, domowe, sportowe, zimowe, letnie itp. Rysujemy wycinanki i ubranka na papierowe lalki, pokazujemy i wymawiamy właściwe obrazki, nazywamy różne komplety, dopasowujemy rozne ubrania do czesci ciala. Ubrania, jakie nosi babcia, tata, mama, brat, pielęgniarka, lekarz, policjant, rolnik, harcerz.

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna; Czlonkowie rodziny, generacje, ludzie pracy
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o ubraniach i ciele;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swoja garderobe
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach;
 • Potrafi wskazać ubrania, w tekście, rozumie ich funkcję

Konspekt

Konspekt dla klasy I-III

Opracowanie: mgr Edyta Stylo

Lekcja 1- 19 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:What is this? What is Your Name?

 • Gramatyka: To be. Description. Comprehension. Presentation.
 • Komunikacja: Przedstawianie przedmiotów, obrazków, siebie i innych
 • Słownictwo: Nazwy przedmiotów, słownictwo w odniesieniu do obrazków

Cele główne:

 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń związanych z pokazywanymi przedmiotami i pojęciami.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia pytajników What is this? z odpowiedziami This is…
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem. Kolorowanie obrazków dla utrwalenia.

 

 

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: House.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z poszczególnymi pomieszczeniami domu i jego wyposażeniem;
 • Wprowadzenie wyrażenia There is- Tam jest /Znajduje się;
 • Utrwalanie poznanego materiału z użyciem kart obrazkowych i zabawy I spy with my little eye…

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy pomieszczeń domu i jego wyposażenia;
 • Potrafi przyporządkować wyposażenie domu do poszczególnych jego części z użyciem wyrażenia There is…
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 8 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Clock ang hours.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Powtórka liczb od 1 do 100;
 • Wprowadzenie godzin i czasu;
 • Ćwiczenie godzin na konkretnych przykładach

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany  materiał;
 • Przypomniał i utrwalił wiadomości o liczbach od 1 do 100;
 • Zrozumiał godziny i czas;
 • Potrafi powiedzieć, która jest godzina.

 

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 7– 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Prepositions of place – przyimki miejsca.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia przyimków miejsca;
 • Słownictwo i czasowniki związane z budowaniem zdań z przyimkami miejsca.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumiał zagadnienie przyimków miejsca;
 • Potrafi poprawnie użyć poznane przyimki miejsca w zdaniach i praktycznych ćwiczeniach;
 • Potrafi użyć wcześniej poznane słownictwo i czasowniki w praktycznych ćwiczeniach z przyimkami miejsca.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 6 – 7 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Gry i zabawy językowe z poznanym dotychczas słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Gra memory z kartami obrazkowymi;
 • Użycie kart obrazkowych o różnej tematyce do zabawy Simon says.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumiał dotychczas poznane słownictwo i konstrukcje gramatyczne i potrafi użyć ich podczas gier i zabaw językowych.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo i wyrażenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Nauka piosenki świątecznej: Jingle bells.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie słownictwa tematyki bożonarodzeniowej oraz potrafi użyć jej we wcześniej poznanych konstrukcjach zdaniowych;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać piosenkę bożonarodzeniową.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Kalendarz: dni tygodnia, miesiące, pory roku.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie dni tygodnia,miesięcy i pór roku;
 • Słownictwo i czasowniki związane z ubiorem.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi i utrwalił materiał z ubiegłych zajęć;
 • Zrozumiał znaczenie i kolejność: dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 • Zrozumiał znaczenie podstawowego słownictwa związanego z ubiorem;
 • Rozumie polecenia związane z ubieraniem się, np.: take off your shoes (zdejmij buty), put your cup on (załóż czapkę).

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 4 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: can.

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika modalnego can. Zdania twierdzące, pytające i przeczące;
 • Wprowadzenie czasowników: swim, run, sing;
 • Użycie flashcards i rekwizytów w ćwiczeniach z użyciem czasownika can, swim, run, sing.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi i utrwalił materiał z ubiegłych zajęć;
 • Potrafi użyć czasownika can;
 • Rozumie znaczenie czasowników: swim, run, sing;
 • Potrafi ułożyć zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem can oraz czasownikami: swim, run, sing. Rozumie pytania z użyciem tychże czasowników.

Język angielski

Konspekt dla klasy II

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego : Język angielski

Temat: How are you today?

 

Cele główne:

 • Krótka powtórka ostatniej lekcji. Czasownik: to be i przymiotniki: angry, sad, happy;
 • Wprowadzenie czasownika: have got;
 • Wprowadzenie słownictwa z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe, owoce.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Utrwalił, potrafi odmienić i ułożyć zdania z czasownikiem: to be i przymiotnikami: angry, sad, happy;
 • Rozumie i potrafi użyć czasownik have got w zdaniach twierdzacych, przeczących i pytających;
 • Rozumie i potrafi zastosować w zdaniach z czasownikiem have got wprowadzone słownictwo z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe i owoce.