Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 4 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: can.

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika modalnego can. Zdania twierdzące, pytające i przeczące;
 • Wprowadzenie czasowników: swim, run, sing;
 • Użycie flashcards i rekwizytów w ćwiczeniach z użyciem czasownika can, swim, run, sing.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi i utrwalił materiał z ubiegłych zajęć;
 • Potrafi użyć czasownika can;
 • Rozumie znaczenie czasowników: swim, run, sing;
 • Potrafi ułożyć zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem can oraz czasownikami: swim, run, sing. Rozumie pytania z użyciem tychże czasowników.

Język angielski

Konspekt dla klasy II

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego : Język angielski

Temat: How are you today?

 

Cele główne:

 • Krótka powtórka ostatniej lekcji. Czasownik: to be i przymiotniki: angry, sad, happy;
 • Wprowadzenie czasownika: have got;
 • Wprowadzenie słownictwa z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe, owoce.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Utrwalił, potrafi odmienić i ułożyć zdania z czasownikiem: to be i przymiotnikami: angry, sad, happy;
 • Rozumie i potrafi użyć czasownik have got w zdaniach twierdzacych, przeczących i pytających;
 • Rozumie i potrafi zastosować w zdaniach z czasownikiem have got wprowadzone słownictwo z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe i owoce.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała :  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  2– 28 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Symbole narodowe w oparciu o legendę o Białym orle. Pisownia wyrazów z ó.

Cele główne:

 • Uczeń wie czym jest legenda i potrafi wymienić jej cechy charakterystyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi pracować z tekstem;
 • Umie wymienić symbole narodowe;
 • Zna stolicę Polski;
 • Potrafi wskazać związek legendy z godłem państwowym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Przygotowanie do testów kwalifikacyjnych

Cele główne:

 • Słuchanie oraz powtarzanie słownictwa w języku angielskim
 • Zapoznanie uczniów z wzorcowymi testami

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność rozwiązania testu
 • Uczeń potrafi wymienić członków rodziny w języku angielskim
 • Zna słownictwo związane z mieszkaniem
 • Potrafi wskazać przymiotniki w tekście

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Testy kwalifikacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Przywitanie się z dziećmi
 2. Wyjaśnienie poleceń oraz niezrozumiałych zwrotów
 3. Rozwiązywanie testów przy pomocy nauczyciela
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 27 Kwiecień

Nazwa bloku programowego: Angielski

Temat: Spring

Cele główne:

 • Poznanie słownictwa dotyczącego Wiosny;
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania języka obcego;
 • Zwroty dotyczące pór roku;

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić miesiące po angielsku oraz dopasować do pory roku;
 • Uczeń wypowiada się pełnym zdanie w języku angielskim;
 • Uczeń zna piosenki w języku angielskim dotyczące pór roku.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Spring.

 1. Powitanie dzieci piosenką,
 2. Zabawy muzyczne oraz zagadka rozsypanka,
 3. Powtórzenie słownictwa związanego z przyrodą,
 4. Pożegnanie piosenką Bye bye goodbye

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  9 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Easter

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem związanym ze świętami Wielkanocnymi;
 • Poznawanie, wzbogacanie i utrwalanie słów związanych z obchodami święta;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego- tematyka Wielkanocna.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi nazwać przedmioty związane z Wielkanocą oraz krótko opisać konkrety na temat świętowania przy użyciu słów nowo poznanych;
 • Umie wyraźnie powtórzyć słowa i określenia w nawiązaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych;
 • Dziecko rozumie i potrafi zinterpretować tekst czytany dotyczący tematu świątecznego.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Konkrety związane z tematem, ilustracje, zadania do wykonania

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Easter

 1. Poznanie nowych słów i określeń dotyczących Wielkanocy.
 2. Zastosowanie i utrwalanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Wykonanie zadania związanego z utrwaleniem poznanego słownictwa w nawiązaniu do obchodów Świąt Wielkanocnych. 
 4. Zakończenie zajęć.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. Fred’s timetable

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących tydzień;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Słuchanie piosenki.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń słucha piosenki.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Fred’s timetable

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Czytanie tekstu na forum oraz tłumaczenie.
 3. Układanie przez uczniów planu tygodnia przy użyciu poznanego słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. I like spring

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących wiosnę;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi ułożyć zdania na temat wiosny;
 • Uczeń potrafi wymienić pory roku;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

 

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

 

 I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: I like spring.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 09 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. My week

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego;
 • Zastosowanie czasu Present Simple.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu;
 • Uczeń potrafi zastosować czas Present Simple.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe;

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, rozsypanka wyrazowa

Przebieg zajęć:

Temat: My week.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 26 Styczeń

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat:. My hobby

Cele główne:

 • Ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania słownictwem;
 • Poznawanie słów opisujących czynności;
 • Rozumienie tekstu czytanego.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi opowiedzieć o swoim hobby;
 • Uczeń potrafi opisać wykonywaną czynność;
 • Dziecko rozumie tekst czytany dotyczący tematu.

 Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

 Środki dydaktyczne:

Płyta CD, historyjki obrazkowe, ćwiczenia

I jednostka lekcyjna

 Przebieg zajęć:

Temat: My hobby.

 1. Poznanie nowych słów.
 2. Zastosowanie słownictwa w czasie wypowiedzi ustnej.
 3. Ćwiczenia ułatwiające zapamiętywanie słownictwa.
 4. Zakończenie zajęć.