Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VII

OPRACOWAŁ :  Tomasz Bieliński

Lekcja 12 – 25 marca

Nazwa bloku programowego :  Historia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Historia

Tema1 :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie w jakim celu  Europejczycy wyruszyli za ocean ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postać Krzysztofa Kolumba
 • Wie kto odkrył Amerykę
 • Zna postać Vasdci da Gama i wie z czego zasłynął
 • Potrafi wyjaśnić co udowodniła wyprawa Magellana
 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb a co w rzeczywistości osiągnął ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA  –  28 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1 i 2:   Nadzieje na odbudowę Polski i Księstwo warszawskie. Jak rozwiązywać zadania z tekstem źródłowym?

Cele główne:  Uczeń,

 • Wie kim jest Napoleon,
 • Nazywa wydarzenia z XIX wiecznej Polski,
 • Przedstawia wydarzenia z czasów Napoleona.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty i szczegółowo opisuje wydarzenia: 1806 r., 1807 r.,  1809 r., 1813 r.,
 • Ustala przyczyny, przebieg i skutki poznanych wydarzeń historycznych,
 • Pracuje na tekstach źródłowych;
 • Potrafi odczytywać najważniejsze informacje z tekstów źródłowych.

Praca domowa:

Klasa 6: Karta graficzna: I wojna północna i w XVI wiecznym Gdańsku.

Klasa 7: Karta graficzna: Powstanie listopadowe-przyczyny, przebieg, skutki.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI – VII

OPRACOWAŁA:  mgr Małgorzata Pamuła-Kapica

LEKCJA 4  –  14 stycznia 2023 r.

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1:   Święta historyczne.

Cele główne:  Uczeń,

 • Wymienia najważniejsze święta historyczne,
 • Zna daty najważniejszych świąt historycznych,
 • Charakteryzuje najważniejsze święta historyczne,
 • Łączy symbole narodowe z wydarzeniami historycznymi.

Cele szczegółowe: Uczeń,

 • Wymienia daty: Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Solidarności i Wolności, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Narodowego Dnia Zwycięstwa, Święta Trzeciego Maja, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święta Wojska Polskiego, Święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ustala chronologię świąt historycznych,
 • Opowiada o wydarzeniach historycznych,
 • Nazywa symbole narodowe i przyporządkowuje je do wydarzeń historycznych.

 

 

Praca domowa:

Karta pracy o Konstytucji 3 maja.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Renesans w Europie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistą i dlaczego humaniści zainteresowali się dorobkiem starożytności
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie odrodzenie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna włoskich artystów odrodzenia i wie z czego zasłynęli.
 • Wie kto wynalazł druk
 • Zna odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Wie co zmieniło się w Europie w wyniku renesansu

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  :   Wielkie odkrycia geograficzne.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kto odkrył Amerykę ?
 • Wie kim byli Vasco da Gama i Ferdynad Magellan oraz co odkryli

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna przyczyny i skutki odkryć geograficznych
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie kolonia i cywilizacja

 

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

Klasa VI, VII

Ćw 1, 2 str 4/ 5 Zeszyt ćwiczeń

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI- VII

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1  –  17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1, 2  :  Śladami historii. O źródłach historycznych

Cele główne:  uczeń, 

 • Co to jest historia i dlaczego się jej uczymy ?

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna zajęcia historyka i archeologa
 • Wie co mówią co mówią o przeszłości źródła historyczne
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie muzeum i co się w nim znajduje?
 • Wie czym różni się legenda od obyczajów

Zadanie domowe z dnia 17. 09. 2022

 1. Opiszę w kilku zdaniach czym zajmuje się archeologia ?
 2. Określ rodzaj podanych źródeł historycznych: zdjęcie, film, naszyjnik, pamiętnik
 3. Odszukaj w Internecie informacje na temat najnowszego odkrycia archeologicznego. Opisz je krótko

Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 12, 13 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Powstanie styczniowe.
Cele główne:

 • Omówienie sytuacji polskiego społeczeństwa przed wybuchem powstania styczniowego;
 • Wyjaśnienie przyczyn wybuchu powstania styczniowego oraz krótkie omówienie jego przebiegu;
 • Omówienie represji po powstaniu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie czym była praca organiczna;
 • Wie czym charakteryzowała się odwilż posewastopolska;
 • Rozumie przyczyny wybuchu powstania listopadowego;
 • Potrafi krótko opisać przebieg tego powstania;
 • Rozumie jakie były przyczyny jego upadku;
 • Potrafi wymienić najdotkliwsze skutki nieudanego powstania;
 • Wie na czym polegała rusyfikacja i jak się jej przeciwstawiano.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat 1 : Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.

Cele główne:

 • Omówienie represji jakie dotknęły ludność polską, po upadku powstania listopadowego w Królestwie Polskim oraz Wielkim Księstwie Poznańskim;
 • Omówienie działalności spiskowej oraz tzw. rabacji galicyjskiej.7

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna konsekwencje jakie ponieśli Polacy po upadku powstania listopadowego;
 • Wie czym była warszawska Cytadela;
 • Potrafi krótko opisać działalność spiskową Polaków: Szymona Konarskiego, Henryka Kamieńskiego i Edwarda Dembowskiego;
 • Rozumie przyczynę upadku powstania w Krakowie w 1846r.;
 • Wie czym była rabacja galicyjska.

Temat 2 : Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
Cele główne:
• Omówienie zrywów narodowowyzwoleńczych w Galicji i na terenach Wielkiego Księstwa
Poznańskiego;
• Scharakteryzowanie wkładu Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów w Europie.
Cele szczegółowe – Uczeń:
• Wie kim był Ludwik Mierosławski;
• Potrafi opisać przebieg powstania wielkopolskiego w 1848 r.;
• Rozumie przyczynę zahamowania działań niepodległościowych na terenie Galicji;
• Potrafi scharakteryzować zaangażowanie polskich

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wielka emigracja.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji Polaków po klęsce powstania listopadowego;
 • Przybliżenie działalności emigracyjnej Polaków podczas tzw. „Wielkiej emigracji”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „wielka emigracja”;
 • Umie opisać sytuację na ziemiach polskich po klęsce powstania;
 • Zna najważniejszych działaczy emigracyjnych i potrafi wyjaśnić, czym się zajmowali;
 • Kojarzy najważniejsze polskie ruchy polityczne na emigracji.