Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 12, 13 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Powstanie styczniowe.
Cele główne:

 • Omówienie sytuacji polskiego społeczeństwa przed wybuchem powstania styczniowego;
 • Wyjaśnienie przyczyn wybuchu powstania styczniowego oraz krótkie omówienie jego przebiegu;
 • Omówienie represji po powstaniu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie czym była praca organiczna;
 • Wie czym charakteryzowała się odwilż posewastopolska;
 • Rozumie przyczyny wybuchu powstania listopadowego;
 • Potrafi krótko opisać przebieg tego powstania;
 • Rozumie jakie były przyczyny jego upadku;
 • Potrafi wymienić najdotkliwsze skutki nieudanego powstania;
 • Wie na czym polegała rusyfikacja i jak się jej przeciwstawiano.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat 1 : Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.

Cele główne:

 • Omówienie represji jakie dotknęły ludność polską, po upadku powstania listopadowego w Królestwie Polskim oraz Wielkim Księstwie Poznańskim;
 • Omówienie działalności spiskowej oraz tzw. rabacji galicyjskiej.7

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna konsekwencje jakie ponieśli Polacy po upadku powstania listopadowego;
 • Wie czym była warszawska Cytadela;
 • Potrafi krótko opisać działalność spiskową Polaków: Szymona Konarskiego, Henryka Kamieńskiego i Edwarda Dembowskiego;
 • Rozumie przyczynę upadku powstania w Krakowie w 1846r.;
 • Wie czym była rabacja galicyjska.

Temat 2 : Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
Cele główne:
• Omówienie zrywów narodowowyzwoleńczych w Galicji i na terenach Wielkiego Księstwa
Poznańskiego;
• Scharakteryzowanie wkładu Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów w Europie.
Cele szczegółowe – Uczeń:
• Wie kim był Ludwik Mierosławski;
• Potrafi opisać przebieg powstania wielkopolskiego w 1848 r.;
• Rozumie przyczynę zahamowania działań niepodległościowych na terenie Galicji;
• Potrafi scharakteryzować zaangażowanie polskich

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wielka emigracja.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji Polaków po klęsce powstania listopadowego;
 • Przybliżenie działalności emigracyjnej Polaków podczas tzw. „Wielkiej emigracji”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „wielka emigracja”;
 • Umie opisać sytuację na ziemiach polskich po klęsce powstania;
 • Zna najważniejszych działaczy emigracyjnych i potrafi wyjaśnić, czym się zajmowali;
 • Kojarzy najważniejsze polskie ruchy polityczne na emigracji.

 

 

Historia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat przed kongresem wiedeńskim.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji geopolitycznej XVIII-go wieku w Europie oraz na świecie;
 • Przypomnienie przyczyn, przebiegu oraz skutków rozbiorów Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • wie czym charakteryzowała się epoka oświecenia;
 • zna przyczyny oraz okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych;
 • potrafi krótko omówić przebieg Rewolucji Francuskiej;
 • zna daty oraz przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;
 • wie czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • potrafi wytłumaczyć czym było Księstwo Warszawskie;
 • zna przyczyny zwołania Kongresu Wiedeńskiego.

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 8 – 7 grudnia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Królestwo Polskie. Powstanie listopadowe.

Cele główne:

 • Omówienie istoty i sposobu funkcjonowania Królestwa Polskiego;
 • Wymienienie oraz krótkie opisanie opozycyjnych stowarzyszeń;
 • Omówienie przyczyn oraz upadku powstania listopadowego oraz krótki zarys jego przebiegu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie jak powstało i jak funkcjonowało Królestwo Polskie;
 • Potrafi krótko scharakteryzować sytuację gospodarczą oraz oświatową w K. P.;r
 • Potrafi wymienić najważniejsze opozycyjne stowarzyszenia: Towarzystwo Patriotyczne, Towarzystwo Filomatów, Towarzystwo Filaretów, Sprzysiężenie Wysockiego;
 • Zna przyczynę wybuchu powstania listopadowego;
 • Potrafi wymienić nazwiska głównodowodzących powstaniem: Józef Chłopicki, Ignacy Prądzyński i Józef Bem;
 • Potrafi wyjaśnić przyczyny upadku powstania.

 

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Przeciwko Świętemu Przymierzu.

Cele główne:

 • Ukazanie genezy sprzeciwu wobec postanowień Świętego Przymierza;
 • Omówienie przebiegu Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
 • Zarysowanie problemu wojny krymskiej 1853-1856 r.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna przyczyny walki z ładem wiedeńskim;
 • Potrafi wymienić rewolucje i powstania narodowe w latach 20 i 30 XIX w;
 • Wie czym było zjawisko Wiosny Ludów 1848-1849 r.;
 • Rozumie przyczyny wybuchu rewolucji;
 • Potrafi krótko omówić przebieg rewolucji we Francji, państwach niemieckich i włoskich oraz w Austrii;
 • Zna przyczynę, przebieg i skutek wojny krymskiej 1853-1856 r.

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracował : mgr Kamil Narel

Lekcja 4 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Nowe idee polityczne

Cele ogólne:

 • Przybliżenie uczniom początków wielkich ideologii politycznych XIX wieku;
 • Przedstawienie sytuacji ekonomiczno społecznej i narodzin ruchu robotniczego;
 • Scharakteryzowanie liberalizmu, konserwatyzmu, socjalizmu i komunizmu.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi własnymi słowami opowiedzieć o wspomnianych w celach ogólnych ideach politycznych;
 • Uczeń potrafi przybliżyć najważniejsze postaci początku epoki – mn. Adama Smitha, Edmunda Burke’a, Roberta Owena czy Karola Marksa;
 • Uczeń umie krótko wyjaśnić czym były ruchy narodowe i ruchy robotnicze;
 • Uczeń rozumie pojęcia: komunizm, socjalizm, utopia, antyutopia/dystopia, liberalizm; konserwatyzm, czartyzm, związek zawodowy, strajk.

Historia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała : mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 4  – 26 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Rewolucja przemysłowa.

Cele główne:

 • Poznanie przyczyn rewolucji przemysłowej;
 • Wymienienie przełomowych wynalazków;
 • Omówienie rozwoju przemysłu na ziemiach polskich oraz w Europie;
 • Omówienie skutków rewolucji przemysłowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wymienić najważniejsze wynalazki omawianego okresu oraz nazwiska ich twórców;
 • Wie jakie było położenie oraz warunki pracy robotników;
 • Wie czym jest fabryka, manufaktura oraz związki zawodowe;
 • Rozumie pojęcia: plebs, proletariat, fabrykant, urbanizacja, industrializacja, kapitalizm oraz socjalizm;
 • Wie jakie były kierunki polskiej emigracji zarobkowej w drugiej połowie XIX oraz na początku XX w.