Konspekt

Konspekt dla klas VI i VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy test obejmujący wymagany materiał za zakresu klasy VI , VIII

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy V i VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne:    Podręcznik, testy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna 

Temat : Przygotowanie do egzaminów , przypomnienie i utrwalenie wiadomości 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z  całego roku szkolnego.
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienia nie zrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja  7 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Fronty II wojny światowej i okres PRL-u.

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom działań wojennych na frontach II wojny światowej.
 • Omówienie sytuacji ludności cywilnej i kwestii żydowskiej.
 • Ukazanie uczniom zakończenia wojny i wynikających z tego konsekwencji dla świata.
 • Przybliżenie uczniom okresu powstawania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Naświetlenie realiów komunistycznej Polski oraz walki z ustrojem komunistycznym.
 • Nakreślenie dziejów Solidarności i stanu wojennego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych i politycznych lat 1939 – 1945.
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie strony konfliktu, najważniejsza kampanie i bitwy.
 • Uczeń potrafi opowiedzieć o sytuacji cywili i Żydów na terenach okupowanych w czasie II wojny światowej.
 • Uczeń jest w stanie omówić powstanie systemu komunistycznego w Polsce powojennej.
 • Uczeń zna realia polityczno – gospodarcze PRL i umie je przybliżyć.
 • Uczeń potrafi naświetlić historię Solidarności i upadek komunizmu.

Metody:

 1. Wykład
 2. Praca z mapą
 3. Praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Mapa II wojny światowej,  Mapa powojennej Europy, Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Omówienie działań wojennych lat 1939 – 1945 z użyciem mapy.
 • Przedyskutowanie sytuacji cywilów i Żydów w okresie wojny.
 • Nakreślenie zakończenia wojny i nowej sytuacji politycznej w Europie.
 • Przybliżenie okresu formowana się nowego ładu w Europie oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Przedstawienie realiów komunistycznej Polski i walki z systemem komunistycznym.
 • Charakterystyka historii Solidarności i st

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wybuch II wojny światowej

 1. Omówienie sytuacji Polski w 1939 roku;
 2. Omówienie działań wojennych pierwszego roku wojny;
 3. Przedstawienie przyczyn klęski wrześniowej;
 4. Charakterystyka najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji Polski w latach 1918-1920;
 • Zapoznanie z rolą poszczególnych postaci oraz wydarzeniami w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
 • Poznanie najważniejszych kwestii prowadzących do II wojny światowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces transformacji II Rzeczpospolitej;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie oraz fakty związane z historią Polski tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

 1. Omówienie sytuacji Polski w latach 1918-1939;
 2. Omówienie kierunków, do których zmierzał kraj;
 3. Przedstawienie przyczyn prowadzących do wybuchu II wojny światowej;
 4. Scharakteryzowanie najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Odzyskanie niepodległości

Cele główne:

 • Omówienie okoliczności zakończenia I wojny światowej;
 • Opisanie procesu odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, szczególnie w kontekście końca I wojny światowej;
 • Kojarzy najważniejsze postacie związane z historią Polski tego okresu;
 • Opisuje wydarzenia towarzyszące odzyskiwaniu niepodległości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odzyskanie niepodległości

 1. Omówienie zakończenia I wojny światowej;
 2. Wyjaśnienie procesu odzyskania przez Polskę niepodległości;
 3. Charakterystyka najważniejszych postaci teatru wydarzeń okresu przed zakończeniem I wojny światowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat w XIX wieku.

Cele główne:

 • Charakterystyka zagadnień politycznych XIX wieku;
 • Omówienie kolonializmu i rewolucji przemysłowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie opisać najważniejsze zmiany polityczne w XIX wieku;
 • Charakteryzuje pojęcie-kolonializm;
 • Wyjaśnia problematykę rewolucji przemysłowej;
 • Wie, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni XIX wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat w XIX wieku.

 1. Omówienie zmian politycznych, kulturalnych i społecznych na przestrzeni XIX wieku;
 2. Omówienie kolonializmu;
 3. Omówienie ruchów narodotwórczych i narodowowyzwoleńczych;
 4. Omówienie czynników, które ukształtowany początek XX wieku.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Walka o odzyskanie niepodległości.

Cele główne:

 • Zaznajomienie uczniów z próbami odzyskania przez Polskę niepodległości w trakcie zaborów;
 • Omówienie przyczyn i motywacji działań Polaków.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna próby i środki wyzwolenia Polski w XVIII i XIX wieku;
 • Rozumie motywacje kierujące działaniami ośrodków patriotycznych i opozycyjnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Walka o niepodległość w trakcie zaborów.

 1. Omówienie działań niepodległościowych w XVIII i XIX wieku;
 2. Omówienie psychologicznej i politycznej strony zagadnienia.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórka z historii.

Cele główne:

 • Przypomnienie systemów chronologicznych i sposobów ich zapisu;
 • Epoki historyczne i ich dokładna charakterystyka.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi płynnie poruszać się po chronologii historycznej i zapisywać daty;
 • Uczeń umie wymienić charakterystyczne, najważniejsze cech epok historycznych;
 • Uczeń umie wskazać najważniejsze wydarzenia w historii świata i Polski.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Powtórzenie wiadomości.

 1. Omówienie systemów chronologicznych i kalendarzy,
 2. Omówienie epok historycznych z ich dokładną charakteryzacją;
 3. Omówienie najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach świata i Polski, a także korelacji między nimi.

Konspekt

Konspekt do klasy VII

Opracował mgr  Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości

Temat: Przygotowanie do testów końcowych. 

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyrywkowo i swobodnie rozpoznać daną epokę historyczną i ją scharakteryzować
 • potrafi wskazać szereg istotnych cech i dat z danej epoki historycznej i uzasadnić swój wybór

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego