Konspekt

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Początki epoki nowożytnej

Temat :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie dlaczego Europejczycy ruszyli za ocean ?
 • Zna przyczyny odkryć geograficznych

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi opisać postać Krzysztofa Kolumba i wie z czego zasłynął ?
 • Wie kto odkrył morską drogę do Indii
 • Zna postać Ferdynanda Magellana oraz jego odkrycia
 • Potrafi wymienić skutki odkryć geograficznych dla Europy  i innych kontynentów

Zadanie domowe z dnia 18. 09.2021

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb ?
 2. Co udowodnia wyprawa Magellana ?

 

Historia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat przed kongresem wiedeńskim.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji geopolitycznej XVIII-go wieku w Europie oraz na świecie;
 • Przypomnienie przyczyn, przebiegu oraz skutków rozbiorów Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • wie czym charakteryzowała się epoka oświecenia;
 • zna przyczyny oraz okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych;
 • potrafi krótko omówić przebieg Rewolucji Francuskiej;
 • zna daty oraz przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;
 • wie czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • potrafi wytłumaczyć czym było Księstwo Warszawskie;
 • zna przyczyny zwołania Kongresu Wiedeńskiego.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 6 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie ryserstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

 

Konspekt

Konspekt dla klas VI i VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy test obejmujący wymagany materiał za zakresu klasy VI , VIII

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy V i VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne:    Podręcznik, testy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna 

Temat : Przygotowanie do egzaminów , przypomnienie i utrwalenie wiadomości 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z  całego roku szkolnego.
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienia nie zrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja  7 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Fronty II wojny światowej i okres PRL-u.

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom działań wojennych na frontach II wojny światowej.
 • Omówienie sytuacji ludności cywilnej i kwestii żydowskiej.
 • Ukazanie uczniom zakończenia wojny i wynikających z tego konsekwencji dla świata.
 • Przybliżenie uczniom okresu powstawania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Naświetlenie realiów komunistycznej Polski oraz walki z ustrojem komunistycznym.
 • Nakreślenie dziejów Solidarności i stanu wojennego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych i politycznych lat 1939 – 1945.
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie strony konfliktu, najważniejsza kampanie i bitwy.
 • Uczeń potrafi opowiedzieć o sytuacji cywili i Żydów na terenach okupowanych w czasie II wojny światowej.
 • Uczeń jest w stanie omówić powstanie systemu komunistycznego w Polsce powojennej.
 • Uczeń zna realia polityczno – gospodarcze PRL i umie je przybliżyć.
 • Uczeń potrafi naświetlić historię Solidarności i upadek komunizmu.

Metody:

 1. Wykład
 2. Praca z mapą
 3. Praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Mapa II wojny światowej,  Mapa powojennej Europy, Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Omówienie działań wojennych lat 1939 – 1945 z użyciem mapy.
 • Przedyskutowanie sytuacji cywilów i Żydów w okresie wojny.
 • Nakreślenie zakończenia wojny i nowej sytuacji politycznej w Europie.
 • Przybliżenie okresu formowana się nowego ładu w Europie oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
 • Przedstawienie realiów komunistycznej Polski i walki z systemem komunistycznym.
 • Charakterystyka historii Solidarności i st

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wybuch II wojny światowej

 1. Omówienie sytuacji Polski w 1939 roku;
 2. Omówienie działań wojennych pierwszego roku wojny;
 3. Przedstawienie przyczyn klęski wrześniowej;
 4. Charakterystyka najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji Polski w latach 1918-1920;
 • Zapoznanie z rolą poszczególnych postaci oraz wydarzeniami w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
 • Poznanie najważniejszych kwestii prowadzących do II wojny światowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces transformacji II Rzeczpospolitej;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie oraz fakty związane z historią Polski tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

 1. Omówienie sytuacji Polski w latach 1918-1939;
 2. Omówienie kierunków, do których zmierzał kraj;
 3. Przedstawienie przyczyn prowadzących do wybuchu II wojny światowej;
 4. Scharakteryzowanie najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Odzyskanie niepodległości

Cele główne:

 • Omówienie okoliczności zakończenia I wojny światowej;
 • Opisanie procesu odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, szczególnie w kontekście końca I wojny światowej;
 • Kojarzy najważniejsze postacie związane z historią Polski tego okresu;
 • Opisuje wydarzenia towarzyszące odzyskiwaniu niepodległości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odzyskanie niepodległości

 1. Omówienie zakończenia I wojny światowej;
 2. Wyjaśnienie procesu odzyskania przez Polskę niepodległości;
 3. Charakterystyka najważniejszych postaci teatru wydarzeń okresu przed zakończeniem I wojny światowej.