Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wybuch II wojny światowej

 1. Omówienie sytuacji Polski w 1939 roku;
 2. Omówienie działań wojennych pierwszego roku wojny;
 3. Przedstawienie przyczyn klęski wrześniowej;
 4. Charakterystyka najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji Polski w latach 1918-1920;
 • Zapoznanie z rolą poszczególnych postaci oraz wydarzeniami w okresie dwudziestolecia międzywojennego;
 • Poznanie najważniejszych kwestii prowadzących do II wojny światowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces transformacji II Rzeczpospolitej;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie oraz fakty związane z historią Polski tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dwudziestolecie międzywojenne

 1. Omówienie sytuacji Polski w latach 1918-1939;
 2. Omówienie kierunków, do których zmierzał kraj;
 3. Przedstawienie przyczyn prowadzących do wybuchu II wojny światowej;
 4. Scharakteryzowanie najważniejszych postaci, miejsc i wydarzeń okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Odzyskanie niepodległości

Cele główne:

 • Omówienie okoliczności zakończenia I wojny światowej;
 • Opisanie procesu odzyskania niepodległości przez Polskę.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, szczególnie w kontekście końca I wojny światowej;
 • Kojarzy najważniejsze postacie związane z historią Polski tego okresu;
 • Opisuje wydarzenia towarzyszące odzyskiwaniu niepodległości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odzyskanie niepodległości

 1. Omówienie zakończenia I wojny światowej;
 2. Wyjaśnienie procesu odzyskania przez Polskę niepodległości;
 3. Charakterystyka najważniejszych postaci teatru wydarzeń okresu przed zakończeniem I wojny światowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat w XIX wieku.

Cele główne:

 • Charakterystyka zagadnień politycznych XIX wieku;
 • Omówienie kolonializmu i rewolucji przemysłowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie opisać najważniejsze zmiany polityczne w XIX wieku;
 • Charakteryzuje pojęcie-kolonializm;
 • Wyjaśnia problematykę rewolucji przemysłowej;
 • Wie, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni XIX wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat w XIX wieku.

 1. Omówienie zmian politycznych, kulturalnych i społecznych na przestrzeni XIX wieku;
 2. Omówienie kolonializmu;
 3. Omówienie ruchów narodotwórczych i narodowowyzwoleńczych;
 4. Omówienie czynników, które ukształtowany początek XX wieku.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Walka o odzyskanie niepodległości.

Cele główne:

 • Zaznajomienie uczniów z próbami odzyskania przez Polskę niepodległości w trakcie zaborów;
 • Omówienie przyczyn i motywacji działań Polaków.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna próby i środki wyzwolenia Polski w XVIII i XIX wieku;
 • Rozumie motywacje kierujące działaniami ośrodków patriotycznych i opozycyjnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Walka o niepodległość w trakcie zaborów.

 1. Omówienie działań niepodległościowych w XVIII i XIX wieku;
 2. Omówienie psychologicznej i politycznej strony zagadnienia.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórka z historii.

Cele główne:

 • Przypomnienie systemów chronologicznych i sposobów ich zapisu;
 • Epoki historyczne i ich dokładna charakterystyka.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi płynnie poruszać się po chronologii historycznej i zapisywać daty;
 • Uczeń umie wymienić charakterystyczne, najważniejsze cech epok historycznych;
 • Uczeń umie wskazać najważniejsze wydarzenia w historii świata i Polski.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Powtórzenie wiadomości.

 1. Omówienie systemów chronologicznych i kalendarzy,
 2. Omówienie epok historycznych z ich dokładną charakteryzacją;
 3. Omówienie najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach świata i Polski, a także korelacji między nimi.

Konspekt

Konspekt do klasy VII

Opracował mgr  Jakub Orłowski

Lekcja 16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Powtórzenie wiadomości

Temat: Przygotowanie do testów końcowych. 

Cele główne:

 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przygotowanie do egzaminu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyrywkowo i swobodnie rozpoznać daną epokę historyczną i ją scharakteryzować
 • potrafi wskazać szereg istotnych cech i dat z danej epoki historycznej i uzasadnić swój wybór

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Powtórzenie wiadomości
 2. Przygotowanie do testu końcowego
 3. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka 

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Polska w okresie międzywojennym

Temat: Odrodzenie Rzeczypospolitej.

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Józef Piłsudski
 • uczeń wie kim był Eugeniusz Kwiatkowski
 • uczeń wie czym był „cud nad Wisłą”
 • potrafi słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • potrafi czytać ze zrozumieniem
 • utrwala i powtarza wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opisać „symboliczne” odzyskanie niepodległości przez Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku.
 • potrafi opisać czym był i do czego slużył port morski w Gdyni
 • zna datę wybuchu II wojny Światowej
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiająca Józefa Piłsudskiego oraz Eugeniusza Kwiatkowskiego, karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Józef Piłsudski
 2. Odzyskanie niepodleglości
 3. Eugeniusz Kwiatkowski
 4. Port morski w Gdyni
 5. Wybuch II wojny Światowej
 6. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy  VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 13 – 18 marca

Nazwa bloku programowego:  Polska w okresie międzywojennym

Temat: Okoliczności wybuchu  II wojny światowej

Cele główne:  uczeń: 

 • wie kim był Adolf Hitler i Józef Stalin
 • potrafi wyjaśnić czym była organizacja Hitlerjugen
 • zna datę oraz potrafi opisać okoliczności podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

Cele szczegółowe:

 • uczeń wie czym były obozy pracy, potrafi wymienić minium 2 i gdzie się znajdowały.
 • potrafi podać datę wybuchu II wojny światowej.
 • wie czym były łagry
 • potrafi wyjaśnić terminy: Faszyzm oraz Stalinizm

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Zdjęcia przedstawiające Józefa Stalina oraz Adolfa Hitlera, karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII, ilustracja przedstawiająca organizacje Hitlerjugen, do której należały dzieci i młodzież do 10 roku życia.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna: 

 1. Adolf Hitler
 2. Jozef Stalin
 3. Wybuch II wojny Swiatowej
 4. Organizacja Hitlerjugen
 5. Pakt Ribbentrop- Mołotow
 6. Faszyzm, Stalinizm

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  10 -17 lutego

Nazwa bloku programowego:  Galeria postaci historycznych

Temat: Jan III Sobieski i jego zasługi

Cele główne:

 • uczeń wie kim był Jan III Sobieski i z czego zasłynął ?

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna nazwę Bitwy pod Wiedniem
 • wie kto odniósł zwycięstwo
 • zna przywódcę Bitwy pod Wiedniem
 • potrafi wskazać obraz Bitwy pod Wiedniem oraz zna malarza, który go namalował

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa VII  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII, obraz Jana Matejki Bitwa pod Wiedniem

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Poznajemy postać Jana III Sobieskiego jako przywódcy Bitwy pod Wiedniem
 2. Przebieg bitwy i jego skutki
 3. Obraz Jana Matejki pt ” Odsiecz wiedeńska”