Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Odzyskanie niepodległości.  I wojna światowa. Szare Szeregi wybuch II wojny światowej

 Cele główne: uczeń,

 • Zna przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia przebiegu I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Józef Piłsudski
 • Zna działalność I Brygady Legionów Polskich
 • Potrafi wyjaśnić co oznacza święto Niepodległości
 • Zna przebieg wojny polsko radzieckiej
 • Wie jakie znaczenie miała Bitwa pod Warszawą
 • Zna pojęcie Szarych Szeregów oraz ich działalność
 • Umie wymienić przyczyny i określić przebieg II wojny światowej

Zadanie domowe z dnia 2.04. 2022

Przygotuję się do sprawdzianu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V -VI

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia

Temat  1 : Początki cywilizacji.  Od myśliwych do rolników. Osiągnięcia Sumerów. Starożytny Egipt.

Cele główne :

 • Poznanie życia ludzi epoki kamiennej
 • Pojęcie rewolucji neolitycznej

Cele szczegółowe

 • Pojęcie różnicy pomiędzy paleolitem a neolitem
 • Pojęcie cywilizacji Sumerów i ich osiągnięcia
 • Cechy cywilizacji chińskiej
 • Cywilizacje starożytne Egipt

Zadanie domowe

Opiszę wierzenia Egipcjan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁ: mgr Tomasz Bieliński

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Style w architekturze

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi odróżnić styl gotycki od romańskiego

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie czym charakteryzuje się barok, renesans i klasycyzm
 • Potrafi wskazać na ilustracji odpowiedni styl

Zadanie domowe z dnia 12. 03. 2022

Podpiszę odpowiednio ilustracje wskazując dane style architektoniczne.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V, VI

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 9–  12 lutego

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych.  Praca z mapą . Wyjaśnienie ważnych dat.

Cele główne: 

 • Uczeń potrafi pracować z mapą

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna wydarzenia na podstawie wskazanych dat.
 • Zapoznanie ucznia z wzorcowym testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie możliwości rozwiązania testów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY   V- VI

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA  7–  5 lutego

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Gospodarka dawnej Polski. Gospodarczy podział Europy

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna pojęcie pańszczyzny i folwarku
 • Wie kim byli poddani

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Potrafi scharakteryzować pozycję i los chłopów w XV i XVI w
 • Wie dlaczego Gdańsk nazywano spichlerzem Europy ?
 • Zna sytuację Polski jako kraju rolniczo – eksportowego

 

Zadanie domowe z dnia 5.02.2022

Pytanie  8, 9. 10 str 53 podręcznik

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY   V- VI

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 6 –  22 stycznia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Tolerancja religijna w Polsce.  Reformacja w Polsce i na Litwie

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna pojęcie reformacji

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Potrafi scharakteryzować sytuację religijną Polski i Litwy w początkach XVI w
 • Wie na czym polegała działalność Jezuitów
 • Zna sytuację Żydów w Polsce
 • Wie w jakim celu powstał Sejm Czterech Ziem

Zadanie domowe z dnia 22. 01.2022

Ćw A , B str 48 z podręcznika

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY   V, VI

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5 –  15 stycznia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Złoty wiek. Czasy zygmuntowskie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Zygmunt  I  Stary i z czego zasłynął

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna politykę zagraniczną Zygmunta Starego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Hołd Pruski
 • Zna przebieg, przyczyny i skutki wojny ponocnej

Zadanie domowe z dnia 15. 01.2022

Omów postać Zygmunta I Starego

Ćw A , B str 42  podręcznik

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 –  20 listopada 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian z I działu początki epoki nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

 • Utrwalenie wiadomości z zakresu epoki nowożytnej

Cele szczegółowe: 

 • Kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy;
 • Kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań;
 • Wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązań

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 6 listopada

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Reforma Kościoła katolickiego

Temat :  Europa po reformacji

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić kim byli protestanci

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić przyczyny średniowiecznego uniwersalizmu
 • Wie w jaki sposób działał Sobór Trydencki i zna jego postanowienia
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie inkwizycji
 • Wie czym była kontrreformacja
 • Zna postać Ignacego Loyola oraz jego założenia

Zadanie domowe z dnia  06.11.2021

 1. Co odróżniało jezuitów od innych zakonów.