Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5 –  15 stycznia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Złoty wiek. Czasy zygmuntowskie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim był Zygmunt  I  Stary i z czego zasłynął

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna politykę zagraniczną Zygmunta Starego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Hołd Pruski
 • Zna przebieg, przyczyny i skutki wojny ponocnej

Zadanie domowe z dnia 15. 01.2022

Omów postać Zygmunta I Starego

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4 –  20 listopada 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian z I działu początki epoki nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

 • Utrwalenie wiadomości z zakresu epoki nowożytnej

Cele szczegółowe: 

 • Kształtowanie nawyku systematycznej, wytrwałej pracy;
 • Kształtowanie rozsądnego planowania swoich działań;
 • Wyrabianie nawyku czytelnego sposobu przedstawiania rozwiązań

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 6 listopada

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Reforma Kościoła katolickiego

Temat :  Europa po reformacji

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić kim byli protestanci

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić przyczyny średniowiecznego uniwersalizmu
 • Wie w jaki sposób działał Sobór Trydencki i zna jego postanowienia
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie inkwizycji
 • Wie czym była kontrreformacja
 • Zna postać Ignacego Loyola oraz jego założenia

Zadanie domowe z dnia  06.11.2021

 1. Co odróżniało jezuitów od innych zakonów.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia. Reformacja w Europie.

Temat :  Kościół w początkach reformacji nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie reformacji

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić przyczyny reformacji
 • Wie kim był Marcin Luter
 • Zna przyczyny pomiędzy katolicyzmem a luteranizmem
 • Wie jakie były wyznania protestanckie

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

 1. Przedstaw główne cechy luteranizmu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Renesans w Europie

Temat :  Humaniści i odrodzenie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistami i dlaczego humaniście interesowali się dorobkiem starożytności

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić  artystów włoskiego odrodzenia i ich osiągnięcia
 • Zna najwybitniejszych myślicieli renesansu   spoza Włoch
 • Wie kto wynalazł druk
 • Potrafi wymienić odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Umie wskazać jakie zmiany zaszły w Europie w XV i XVI w

Zadanie domowe z dnia  25.09.2021

 1. Wymień osiągnięcia Michała Anioła
 2. Kim był Mikołaj Kopernik ?

Konspekt

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Początki epoki nowożytnej

Temat :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie dlaczego Europejczycy ruszyli za ocean ?
 • Zna przyczyny odkryć geograficznych

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi opisać postać Krzysztofa Kolumba i wie z czego zasłynął ?
 • Wie kto odkrył morską drogę do Indii
 • Zna postać Ferdynanda Magellana oraz jego odkrycia
 • Potrafi wymienić skutki odkryć geograficznych dla Europy  i innych kontynentów

Zadanie domowe z dnia 18. 09.2021

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb ?
 2. Co udowodnia wyprawa Magellana ?

 

Historia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat przed kongresem wiedeńskim.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji geopolitycznej XVIII-go wieku w Europie oraz na świecie;
 • Przypomnienie przyczyn, przebiegu oraz skutków rozbiorów Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • wie czym charakteryzowała się epoka oświecenia;
 • zna przyczyny oraz okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych;
 • potrafi krótko omówić przebieg Rewolucji Francuskiej;
 • zna daty oraz przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;
 • wie czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • potrafi wytłumaczyć czym było Księstwo Warszawskie;
 • zna przyczyny zwołania Kongresu Wiedeńskiego.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 6 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie ryserstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

 

Konspekt

Konspekt dla klas VI i VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy test obejmujący wymagany materiał za zakresu klasy VI , VIII

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń