Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
 • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
 • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
 • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
 • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest przyroda;
 • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
 • Opisać sposoby poznawania przyrody;
 • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego:Przyroda.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego./Składniki pogody.

 Cele główne:

 • Uczeń zna składniki pogody i zna definicję słowa „pogoda”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Umie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk atmosferycznych;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku.

 

Konspekt z przyrody

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 1 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Wszechświat przez mikroskop

Cele główne:

 • Uczeń zna i potrafi wskazać przyrządy służące do obserwacji przyrody

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna budowę mikroskopu
 • Potrafi wskazać jego elementy i objaśnić do czego służą
 • Wie jako obraz widzimy przez mikroskop
 • Orientuje się co możemy oglądać przez mikroskop
 • Potrafi wskazać zasadniczą różnicę pomiędzy urządzeniem cyfrowym a analogowym

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  14 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika- powtórzenie 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z przyrządami przydatnymi do obserwacji przyrody;
 • Poznanie głównych elementów poszczególnych przyrządów, w tym:  mikroskopu, termometru, barometru, wiatromierza oraz deszczomierza.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi scharakteryzować przyrządy, dzięki którym może obserwować przyrodę;
 • Umie dopasować poszczególne przyrządy do elementów przyrody, jakie może dzięki nim obserwować;
 • Zna jednostki miary składników przyrody.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika- powtórzenie

 1. Omówienie budowy oraz podstawowych elementów mikroskopu, termometru, barometru, wiatromierza oraz deszczomierza,
 2. Dyskusja na temat dopasowania poszczególnych przyrządów do elementów przyrody;
 3. Wyjaśnienie jednostek używanych do określania elementów przyrody oraz utrwalanie ich zapisu.

Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, Procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie;
 • Poszerzanie wiedzy ujętej w testach klasyfikacyjnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na pytania zawarte w przykładowych testach klasyfikacyjnych;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, obserwacja

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Woda, Procesy zmian stanu skupienia

 1. Wyjaśnienie i poszerzenie wiedzy na temat wody i jej występowania w przyrodzie;
 2. Zapoznanie z procesem przemiany stanu skupienia;
 3. Tworzenie schematu obiegu wody w przyrodzie jako przykładu do omówienia zmiany stanu skupienia;
 4. Odniesienie poszerzonej wiedzy do przykładowych zagadnień ujętych w testach klasyfikacyjnych.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ ruchu

Cele główne:

 • Poznanie budowy i zasady działania elementów układu ruchu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę szkieletu człowieka;
 • Opisuje pracę mięśni;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu ruchu.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ ruchu

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu ruchu na rysunku poglądowym;
 2. Omówienie funkcji i budowy mięśni;
 3. Omówienie pracy mięśni narządów wewnętrznych;
 4. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi funkcjonowanie układu ruchu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ krwionośny, Układ oddechowy

Cele główne:

 • Uczeń zna budowę oraz zasadę działania układu krwionośnego;
 • Poznanie układu oddechowego u człowieka oraz czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tego układu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę układu krwionośnego;
 • Określa funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego;
 • Opisuje zasadę działania serca;
 • Wymienia zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu krwionośnego;
 • Opisuje elementy diety wpływającej korzystnie na funkcjonowanie poznanego układu;
 • Zna budowę układu oddechowego;
 • Opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Dyskusja;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ krwionośny

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu krwionośnego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji serca, tętnic, żył oraz naczyń włosowatych;
 • Omówienie zależności: temperatura ciała a funkcjonowanie układu krwionośnego;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie poznanego układu;
 • Wspólne wnioski na temat diety poprawiającej funkcjonowanie układu krwionośnego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ oddechowy

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji płuc;
 • Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ pokarmowy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z układem pokarmowym człowieka;
 • Poznanie składników pokarmowych oraz procesu trawienia i wchłaniania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać podstawowe elementy układu pokarmowego człowieka;
 • Opisuje proces trawienny oraz wchłanianie pokarmów;
 • Charakteryzuje poszczególne składniki pokarmowe oraz wyjaśnia ich znaczenie dla organizmu człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić zasadność dbania o prawidłowe odżywanie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ pokarmowy

 1. Omówienie układu pokarmowego u człowieka wraz z opisem jego poszczególnych elementów;
 2. Omówienie procesu trawienia oraz wchłaniania pokarmów;
 3. Charakterystyka składników pokarmowych w odniesieniu do prawidłowego odżywiania.