Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ pokarmowy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z układem pokarmowym człowieka;
 • Poznanie składników pokarmowych oraz procesu trawienia i wchłaniania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać podstawowe elementy układu pokarmowego człowieka;
 • Opisuje proces trawienny oraz wchłanianie pokarmów;
 • Charakteryzuje poszczególne składniki pokarmowe oraz wyjaśnia ich znaczenie dla organizmu człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić zasadność dbania o prawidłowe odżywanie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ pokarmowy

 1. Omówienie układu pokarmowego u człowieka wraz z opisem jego poszczególnych elementów;
 2. Omówienie procesu trawienia oraz wchłaniania pokarmów;
 3. Charakterystyka składników pokarmowych w odniesieniu do prawidłowego odżywiania.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami, Rośliny i zwierzęta w naszym życiu

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciami i elementami łańcucha pokarmowego i oraz sieci pokarmowej;
 • Zaznajomienie uczniów z korzyściami wynikającymi z obecności zwierząt i roślin w życiu człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić i podać przykłady łańcucha pokarmowego oraz określa, kto jest producentem, kto konsumentem a kto destruentem tego schematu;
 • Opisuje sieć pokarmową i potrafi podać przykład;
 • Wyjaśnia znaczenie zwierząt oraz roślin w życiu człowieka oraz potrafi podać przykłady organizmów, które towarzyszą człowiekowi niemal przez całe życie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa, Rośliny i zwierzęta wśród nas

 1. Omówienie pojęć „łańcuch pokarmowy” i ”sieć pokarmowa ”;
 2. Podanie przykładów poznanych pojęć oraz wyjaśnienie roli poszczególnych ogniw w funkcjonowaniu tego schematu;
 3. Wyjaśnienie zalet upraw roślin doniczkowych w domu;
 4. Opisanie wpływu obecności zwierząt w życiu człowieka z ukierunkowaniem na zwierzęta przyjazne człowiekowi;
 5. Przedstawienie organizmów towarzyszących człowiekowi przez całe jego życie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy i ich cechy

Cele główne:

 • Poznanie budowy organizmów;
 • Zapoznanie z czynnościami życiowymi poszczególnych organizmów;
 • Rozwijanie wiedzy o organizmach na przykładzie pięciu głównych królestw organizmów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia, czym są czynności życiowe, potrafi je wymienić oraz scharakteryzować;
 • Określa podstawowe funkcje życiowe stanowiące element wspólny dla wszystkich organizmów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy organizmów

 1. Omówienie budowy organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 2. Wyjaśnienie, czym jest czynność życiowa i jakie czynności tego typu są wspólne dla wszystkich organizmów;
 3. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania organizmów z podziałem na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe;
 4. Wyjaśnienie pięciu królestw organizmów jako podstawy podziału organizmów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Słońce i jego „wędrówka” po niebie

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z ruchem Słońca i skutkami tego ruchu;
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresach czterech pór roku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi określić porę dnia na podstawie położenia Słońca względem horyzontu oraz kierunków geograficznych;
 • Opisuje zmianę długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia;
 • Wyjaśnia różnice między czterema kalendarzowymi porami roku;
 • Potrafi wyjaśnić zmiany w przyrodzie ożywionej w czasie trwania poszczególnych pór roku.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Obserwacja nieba;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Słońce i efekty jego „wędrówki” po niebie

 1. Omówienie ruchu Słońca i wpływu jego położenia względem horyzontu oraz kierunków geograficznych na zmiany zachodzące w przyrodzie;
 2. Omówienie zmian długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia w zależności od położenia Słońca;
 3. Wyjaśnienie wpływu ruchu Słońca na pogodę w ciągu roku;
 4. Opisanie zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej w okresach czterech pór roku;
 5. Przedstawienie dat kalendarzowych pór roku.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pogoda.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem- pogoda oraz jego składnikami ;
 • Charakterystyka metod obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje pogodę oraz wyjaśnia sześć składników, które tworzą pogodę;
 • Opisuje proces powstawania wiatru;
 • Określa składniki pogody w odniesieniu do pory roku;
 • Potrafi opisać proces powstawania tęczy;
 • Wyjaśnia, w jaki sposób można prowadzić obserwację pogody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pogoda.

 1. Omówienie pogody i jej składników;
 2. Omówienie procesu powstawania wiatru;
 3. Wyjaśnienie pojęcia- ciśnienie atmosferyczne;
 4. Opisanie powstawania opadów atmosferycznych;
 5. Wyjaśnienie metod stosowanych przy obserwacji przyrody.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Substancje wokół nas

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z substancjami występującymi w przyrodzie;
 • Charakterystyka wody pod względem fizycznym;
 • Charakterystyka krążenia wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa stany skupienia substancji występujących w przyrodzie;
 • Charakteryzuje właściwości fizyczne ciał stałych;
 • Opisuje wpływ temperatyry na ciała stałe, ciekłe i gazowe;
 • Charakteryzuje wodę jako główny składnik przyrody w odniesieniu do jej roli;
 • Wyjaśnia zasadę krążenia wody w przyrodzie oraz wpływ tego procesu na składniki ożywione i nieożywione przyrody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje wokół nas

 1. Omówienie stanów skupienia substacji w przyrodzie;
 2. Omówienie zmiany stanu skupienia na podstawie wody;
 3. Wyjaśnienie wpływu czynników fizycznych na zmiany stanu skupienia ciał;
 4. Opisanie wody jako głównej substacji występującej w odniesieniu do procesu cyrkulacji.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27  października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kontynenty i oceany  

Cele główne:

 • Charakterystyka kontynentów;
 • Charakterystyka Oceanu Światowego oraz znaczenie oceanów w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie kontynentu;
 • Charakteryzuje powierzchnię kontynentów;
 • Wskazuje położenie kontynentów na mapie;
 • Wyjaśnia pojęcie Oceanu Światowego;
 • Zna podział Oceanu Światowego na pięć poszczególnych obszarów;
 • Wyjaśnia znaczenie oceanów w przyrodzie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i oceany

 1. Omówienie kontynentów, ich powierzchni oraz położenie ze wskazaniem na mapie;
 2. Charakterystyka Oceanu Światowego z uwzględnieniem podziału na pięć obszarów;
 3. Wyjaśnienie znaczenia oceanu w przyrodzie oraz wykorzystania jego zasobów.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z kierunkami geograficznymi;
 • Charakterystyka planu oraz jego czytanie;
 • Charakterystyka mapy, skali oraz podziału map.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa kierunki geograficzne oraz wyznacza je na róży kierunków;
 • Charakteryzuje termin „plan” oraz potrafi narysować plan dowolnego przedmiotu z uwzględnieniem wymiarów;
 • Umie zastosować i odczytać skalę z przykładowego schematu;
 • Charakteryzuje mapę oraz zna rodzaje map;
 • Wyjaśnia różnicę między planem a mapą.

Metody:

 • Pogadanka
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

 1. Omówienie i umiejscowienie kierunków geograficznych na róży geograficznej;
 2. Omówienie pojęcia „plan” oraz ”mapa”;
 3. Wyjaśnienie skalowania i potrzeby jej zastosowania na mapach;
 4. Charakterystyka różnicy miedzy planem a mapą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z przyrządami przydatnymi do obserwacji przyrody;
 • Charakterystyka mikroskopu, lupy, lornetki oraz taśmy mierniczej jako przyrządów służących do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje przyrządy, dzięki którym może obserwować przyrodę;
 • Charakteryzuje mikroskop, taśmę mierniczą, lornetkę oraz lupę oraz opisuje zastosowanie tych przyrządów do obserwacji przyrody;
 • Umie dopasować ww przyrządy do obserwacji poszczególnych elementów przyrody.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

 1. Omówienie budowy oraz zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu,
 2. Omówienie zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu oraz ich dopasowanie do obserwacji i charakterystyki poszczególnych elementów przyrody.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia- nasza planeta, Pole magnetyczne.

Cele główne:

 • Charakterystyka Ziemi jako planety, na której istnieje życie;
 • Charakterystyka Ziemi pod kątem jej fizycznej budowy oraz składu chemicznego;
 • Charakterystyka globusa jako modelu Ziemi z uwzględnieniem skali;
 • Wyjasnienie pojęcia pola magnetycznego Ziemi;
 • Charakterystyka magnesu oraz jego zastosowanie w kompasie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje Ziemię i opisuje warunki umożliwiające życie na planecie;
 • Opisuje budowę Ziemi oraz skład chemiczny;
 • Charakteryzuje globus jako model służący do nauki o Ziemi z uwzględnieniem zastosowanej skali;
 • Wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego na Ziemi;
 • Charakteryzuje magnes oraz wyjaśnia jego zastosowanie w kompasie do określania kierunków geograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Ziemia- nasz planeta.

 1. Omówienie Ziemi, jej budowy fizycznej oraz składu chemicznego,
 2. Wyjaśnienie powodu, przez który Ziemia nie posiada idealnie kulistego kształtu,
 3. Charakterystyka globusa,
 4. Umiejętność odczytu skali zastosowanej na globusie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pole magnetyczne.

 1. Wyjaśnienie pojęcia pola magnetycznego, biegunów, siły przyciągania i odpychania,
 2. Wyjaśnienie metody otrzymywania magnesu przy użyciu procesu fizycznego z zastosowaniem substancji zawierających żelazo,
 3. Wyjaśnienie budowy i zastosowania kompasu,
 4. Wyjaśnienie oddziaływania kompasu na rózne przedmioty.