Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ ruchu

Cele główne:

 • Poznanie budowy i zasady działania elementów układu ruchu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę szkieletu człowieka;
 • Opisuje pracę mięśni;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu ruchu.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ ruchu

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu ruchu na rysunku poglądowym;
 2. Omówienie funkcji i budowy mięśni;
 3. Omówienie pracy mięśni narządów wewnętrznych;
 4. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi funkcjonowanie układu ruchu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ krwionośny, Układ oddechowy

Cele główne:

 • Uczeń zna budowę oraz zasadę działania układu krwionośnego;
 • Poznanie układu oddechowego u człowieka oraz czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tego układu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę układu krwionośnego;
 • Określa funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego;
 • Opisuje zasadę działania serca;
 • Wymienia zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu krwionośnego;
 • Opisuje elementy diety wpływającej korzystnie na funkcjonowanie poznanego układu;
 • Zna budowę układu oddechowego;
 • Opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Dyskusja;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ krwionośny

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu krwionośnego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji serca, tętnic, żył oraz naczyń włosowatych;
 • Omówienie zależności: temperatura ciała a funkcjonowanie układu krwionośnego;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie poznanego układu;
 • Wspólne wnioski na temat diety poprawiającej funkcjonowanie układu krwionośnego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ oddechowy

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji płuc;
 • Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ pokarmowy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z układem pokarmowym człowieka;
 • Poznanie składników pokarmowych oraz procesu trawienia i wchłaniania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać podstawowe elementy układu pokarmowego człowieka;
 • Opisuje proces trawienny oraz wchłanianie pokarmów;
 • Charakteryzuje poszczególne składniki pokarmowe oraz wyjaśnia ich znaczenie dla organizmu człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić zasadność dbania o prawidłowe odżywanie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ pokarmowy

 1. Omówienie układu pokarmowego u człowieka wraz z opisem jego poszczególnych elementów;
 2. Omówienie procesu trawienia oraz wchłaniania pokarmów;
 3. Charakterystyka składników pokarmowych w odniesieniu do prawidłowego odżywiania.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zależności pokarmowe między organizmami, Rośliny i zwierzęta w naszym życiu

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciami i elementami łańcucha pokarmowego i oraz sieci pokarmowej;
 • Zaznajomienie uczniów z korzyściami wynikającymi z obecności zwierząt i roślin w życiu człowieka.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić i podać przykłady łańcucha pokarmowego oraz określa, kto jest producentem, kto konsumentem a kto destruentem tego schematu;
 • Opisuje sieć pokarmową i potrafi podać przykład;
 • Wyjaśnia znaczenie zwierząt oraz roślin w życiu człowieka oraz potrafi podać przykłady organizmów, które towarzyszą człowiekowi niemal przez całe życie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa, Rośliny i zwierzęta wśród nas

 1. Omówienie pojęć „łańcuch pokarmowy” i ”sieć pokarmowa ”;
 2. Podanie przykładów poznanych pojęć oraz wyjaśnienie roli poszczególnych ogniw w funkcjonowaniu tego schematu;
 3. Wyjaśnienie zalet upraw roślin doniczkowych w domu;
 4. Opisanie wpływu obecności zwierząt w życiu człowieka z ukierunkowaniem na zwierzęta przyjazne człowiekowi;
 5. Przedstawienie organizmów towarzyszących człowiekowi przez całe jego życie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy i ich cechy

Cele główne:

 • Poznanie budowy organizmów;
 • Zapoznanie z czynnościami życiowymi poszczególnych organizmów;
 • Rozwijanie wiedzy o organizmach na przykładzie pięciu głównych królestw organizmów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje budowę organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 • Wyjaśnia, czym są czynności życiowe, potrafi je wymienić oraz scharakteryzować;
 • Określa podstawowe funkcje życiowe stanowiące element wspólny dla wszystkich organizmów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy organizmów

 1. Omówienie budowy organizmów z podziałem na jedno- i wielokomórkowe;
 2. Wyjaśnienie, czym jest czynność życiowa i jakie czynności tego typu są wspólne dla wszystkich organizmów;
 3. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania organizmów z podziałem na rozmnażanie płciowe i bezpłciowe;
 4. Wyjaśnienie pięciu królestw organizmów jako podstawy podziału organizmów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Słońce i jego „wędrówka” po niebie

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z ruchem Słońca i skutkami tego ruchu;
 • Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresach czterech pór roku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi określić porę dnia na podstawie położenia Słońca względem horyzontu oraz kierunków geograficznych;
 • Opisuje zmianę długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia;
 • Wyjaśnia różnice między czterema kalendarzowymi porami roku;
 • Potrafi wyjaśnić zmiany w przyrodzie ożywionej w czasie trwania poszczególnych pór roku.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Obserwacja nieba;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Słońce i efekty jego „wędrówki” po niebie

 1. Omówienie ruchu Słońca i wpływu jego położenia względem horyzontu oraz kierunków geograficznych na zmiany zachodzące w przyrodzie;
 2. Omówienie zmian długości cienia oraz temperatury w ciągu dnia w zależności od położenia Słońca;
 3. Wyjaśnienie wpływu ruchu Słońca na pogodę w ciągu roku;
 4. Opisanie zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej w okresach czterech pór roku;
 5. Przedstawienie dat kalendarzowych pór roku.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pogoda.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem- pogoda oraz jego składnikami ;
 • Charakterystyka metod obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje pogodę oraz wyjaśnia sześć składników, które tworzą pogodę;
 • Opisuje proces powstawania wiatru;
 • Określa składniki pogody w odniesieniu do pory roku;
 • Potrafi opisać proces powstawania tęczy;
 • Wyjaśnia, w jaki sposób można prowadzić obserwację pogody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pogoda.

 1. Omówienie pogody i jej składników;
 2. Omówienie procesu powstawania wiatru;
 3. Wyjaśnienie pojęcia- ciśnienie atmosferyczne;
 4. Opisanie powstawania opadów atmosferycznych;
 5. Wyjaśnienie metod stosowanych przy obserwacji przyrody.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Substancje wokół nas

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z substancjami występującymi w przyrodzie;
 • Charakterystyka wody pod względem fizycznym;
 • Charakterystyka krążenia wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa stany skupienia substancji występujących w przyrodzie;
 • Charakteryzuje właściwości fizyczne ciał stałych;
 • Opisuje wpływ temperatyry na ciała stałe, ciekłe i gazowe;
 • Charakteryzuje wodę jako główny składnik przyrody w odniesieniu do jej roli;
 • Wyjaśnia zasadę krążenia wody w przyrodzie oraz wpływ tego procesu na składniki ożywione i nieożywione przyrody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje wokół nas

 1. Omówienie stanów skupienia substacji w przyrodzie;
 2. Omówienie zmiany stanu skupienia na podstawie wody;
 3. Wyjaśnienie wpływu czynników fizycznych na zmiany stanu skupienia ciał;
 4. Opisanie wody jako głównej substacji występującej w odniesieniu do procesu cyrkulacji.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27  października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kontynenty i oceany  

Cele główne:

 • Charakterystyka kontynentów;
 • Charakterystyka Oceanu Światowego oraz znaczenie oceanów w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie kontynentu;
 • Charakteryzuje powierzchnię kontynentów;
 • Wskazuje położenie kontynentów na mapie;
 • Wyjaśnia pojęcie Oceanu Światowego;
 • Zna podział Oceanu Światowego na pięć poszczególnych obszarów;
 • Wyjaśnia znaczenie oceanów w przyrodzie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i oceany

 1. Omówienie kontynentów, ich powierzchni oraz położenie ze wskazaniem na mapie;
 2. Charakterystyka Oceanu Światowego z uwzględnieniem podziału na pięć obszarów;
 3. Wyjaśnienie znaczenia oceanu w przyrodzie oraz wykorzystania jego zasobów.