Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pogoda.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem- pogoda oraz jego składnikami ;
 • Charakterystyka metod obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje pogodę oraz wyjaśnia sześć składników, które tworzą pogodę;
 • Opisuje proces powstawania wiatru;
 • Określa składniki pogody w odniesieniu do pory roku;
 • Potrafi opisać proces powstawania tęczy;
 • Wyjaśnia, w jaki sposób można prowadzić obserwację pogody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pogoda.

 1. Omówienie pogody i jej składników;
 2. Omówienie procesu powstawania wiatru;
 3. Wyjaśnienie pojęcia- ciśnienie atmosferyczne;
 4. Opisanie powstawania opadów atmosferycznych;
 5. Wyjaśnienie metod stosowanych przy obserwacji przyrody.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Substancje wokół nas

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z substancjami występującymi w przyrodzie;
 • Charakterystyka wody pod względem fizycznym;
 • Charakterystyka krążenia wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa stany skupienia substancji występujących w przyrodzie;
 • Charakteryzuje właściwości fizyczne ciał stałych;
 • Opisuje wpływ temperatyry na ciała stałe, ciekłe i gazowe;
 • Charakteryzuje wodę jako główny składnik przyrody w odniesieniu do jej roli;
 • Wyjaśnia zasadę krążenia wody w przyrodzie oraz wpływ tego procesu na składniki ożywione i nieożywione przyrody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Substancje wokół nas

 1. Omówienie stanów skupienia substacji w przyrodzie;
 2. Omówienie zmiany stanu skupienia na podstawie wody;
 3. Wyjaśnienie wpływu czynników fizycznych na zmiany stanu skupienia ciał;
 4. Opisanie wody jako głównej substacji występującej w odniesieniu do procesu cyrkulacji.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27  października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kontynenty i oceany  

Cele główne:

 • Charakterystyka kontynentów;
 • Charakterystyka Oceanu Światowego oraz znaczenie oceanów w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie kontynentu;
 • Charakteryzuje powierzchnię kontynentów;
 • Wskazuje położenie kontynentów na mapie;
 • Wyjaśnia pojęcie Oceanu Światowego;
 • Zna podział Oceanu Światowego na pięć poszczególnych obszarów;
 • Wyjaśnia znaczenie oceanów w przyrodzie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”, mapa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i oceany

 1. Omówienie kontynentów, ich powierzchni oraz położenie ze wskazaniem na mapie;
 2. Charakterystyka Oceanu Światowego z uwzględnieniem podziału na pięć obszarów;
 3. Wyjaśnienie znaczenia oceanu w przyrodzie oraz wykorzystania jego zasobów.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z kierunkami geograficznymi;
 • Charakterystyka planu oraz jego czytanie;
 • Charakterystyka mapy, skali oraz podziału map.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa kierunki geograficzne oraz wyznacza je na róży kierunków;
 • Charakteryzuje termin „plan” oraz potrafi narysować plan dowolnego przedmiotu z uwzględnieniem wymiarów;
 • Umie zastosować i odczytać skalę z przykładowego schematu;
 • Charakteryzuje mapę oraz zna rodzaje map;
 • Wyjaśnia różnicę między planem a mapą.

Metody:

 • Pogadanka
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kierunki geograficzne, Plan i mapa

 1. Omówienie i umiejscowienie kierunków geograficznych na róży geograficznej;
 2. Omówienie pojęcia „plan” oraz ”mapa”;
 3. Wyjaśnienie skalowania i potrzeby jej zastosowania na mapach;
 4. Charakterystyka różnicy miedzy planem a mapą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z przyrządami przydatnymi do obserwacji przyrody;
 • Charakterystyka mikroskopu, lupy, lornetki oraz taśmy mierniczej jako przyrządów służących do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje przyrządy, dzięki którym może obserwować przyrodę;
 • Charakteryzuje mikroskop, taśmę mierniczą, lornetkę oraz lupę oraz opisuje zastosowanie tych przyrządów do obserwacji przyrody;
 • Umie dopasować ww przyrządy do obserwacji poszczególnych elementów przyrody.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyrządy i pomoce przyrodnika.

 1. Omówienie budowy oraz zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu,
 2. Omówienie zastosowania taśmy mierniczej, lupy, lornetki oraz mikroskopu oraz ich dopasowanie do obserwacji i charakterystyki poszczególnych elementów przyrody.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ziemia- nasza planeta, Pole magnetyczne.

Cele główne:

 • Charakterystyka Ziemi jako planety, na której istnieje życie;
 • Charakterystyka Ziemi pod kątem jej fizycznej budowy oraz składu chemicznego;
 • Charakterystyka globusa jako modelu Ziemi z uwzględnieniem skali;
 • Wyjasnienie pojęcia pola magnetycznego Ziemi;
 • Charakterystyka magnesu oraz jego zastosowanie w kompasie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje Ziemię i opisuje warunki umożliwiające życie na planecie;
 • Opisuje budowę Ziemi oraz skład chemiczny;
 • Charakteryzuje globus jako model służący do nauki o Ziemi z uwzględnieniem zastosowanej skali;
 • Wyjaśnia pojęcie pola magnetycznego na Ziemi;
 • Charakteryzuje magnes oraz wyjaśnia jego zastosowanie w kompasie do określania kierunków geograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Ziemia- nasz planeta.

 1. Omówienie Ziemi, jej budowy fizycznej oraz składu chemicznego,
 2. Wyjaśnienie powodu, przez który Ziemia nie posiada idealnie kulistego kształtu,
 3. Charakterystyka globusa,
 4. Umiejętność odczytu skali zastosowanej na globusie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pole magnetyczne.

 1. Wyjaśnienie pojęcia pola magnetycznego, biegunów, siły przyciągania i odpychania,
 2. Wyjaśnienie metody otrzymywania magnesu przy użyciu procesu fizycznego z zastosowaniem substancji zawierających żelazo,
 3. Wyjaśnienie budowy i zastosowania kompasu,
 4. Wyjaśnienie oddziaływania kompasu na rózne przedmioty.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyroda i jej składniki.

Cele główne:

 • Charakterystykia terminu- przyroda;
 • Charakterystyka składników ożywionych i nieożywionych przyrody;
 • Charakterystyka zastosowań poszczególnych zmysłów do poznawania przyrody

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje pojęcie- przyroda;
 • Uczeń wymienia składniki przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione;
 • Uczeń charakteryzuje zmysły stosowane przy poznawaniu przyrody.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyroda i jej składniki.

 1. Omówienie pojęcia- przyroda,
 2. Omówienie składników przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione,
 3. Charakterystyka zmysłów człowieka stosowanych do poznania przyrody.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA :  mgr Monika Monsen

Lekcja   16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Przygotowanie do testu. Podwodny świat   

Cele główne:

 • uczeń poznaje środowisko wodne i organizmy występujące pod wodą.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje warunki występujące pod wodą,
 • opisuje organizymy żywe występujące w świecie podwodnym,
 • charakteryzuje wpływ warunków świata wodnego na przystosowanie organizmów żywych do życia w wodzie.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Podwodny świat.

 1. Opis warunków występujących w świecie podwodnym,
 2. Omówienie wpływu warunków świata podwodnego na przystosowanie się organizmów do życia pod wodą,
 3. Omówienie fauny i flory występującej w świecie wodnym.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Uzależnienia   

Cele główne: uczeń :

 • poznaje rodzaje uzależnień.
 • poznaje wpływ uzależnień na funkcjonowanie organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne rodzaje uzależnień,
 • opisuje wpływ uzależnień na prawidłowe funkcjnowanie organizmu,
 • charakteryzuje zachowanie asertywne.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uzależnienia.

 1. Opis rodzajów uzależnień,
 2. Omówienie wpływu uzależnień na funkcjonowanie organizmu człowieka,
 3. Omówienie terminu- Zachowanie asertywne w odniesieniu do sytuacji kontaktu ze środkami uzależniającymi.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:   mgr Monika Monsen

Lekcja   14 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.  Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

Cele główne:

 • uczeń poznaje zagrożenia chorobotwórcze, rodzaje i przyczyny chorób.
 • uczeń poznaje zagrożenia mające wpływ na prawidłową prace organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje rodzaje chorób,
 • opisuje ochronę przed potencjalnym zagrożeniem chorobowym,
 • zna zagrożenia ze świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.

 1. Opis rodzajów chorób występujących u czlowieka,
 2. Omówienie ochrony przed zakażeniem i zarażeniem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidlłowe funkcjonowanie   organizmu człowieka.

 1. Opis zagrożeń mających wpływ na organizm człowieka,
 2. Omówienie zasad zachowania podczas występowania zagrożeń świata zewnętrznego mających wpływ na organizm człowieka.