Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przyroda i jej składniki.

Cele główne:

 • Charakterystykia terminu- przyroda;
 • Charakterystyka składników ożywionych i nieożywionych przyrody;
 • Charakterystyka zastosowań poszczególnych zmysłów do poznawania przyrody

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje pojęcie- przyroda;
 • Uczeń wymienia składniki przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione;
 • Uczeń charakteryzuje zmysły stosowane przy poznawaniu przyrody.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyroda i jej składniki.

 1. Omówienie pojęcia- przyroda,
 2. Omówienie składników przyrody z uwzględnieniem podziału na ożywione i nieożywione,
 3. Charakterystyka zmysłów człowieka stosowanych do poznania przyrody.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA :  mgr Monika Monsen

Lekcja   16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Przygotowanie do testu. Podwodny świat   

Cele główne:

 • uczeń poznaje środowisko wodne i organizmy występujące pod wodą.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje warunki występujące pod wodą,
 • opisuje organizymy żywe występujące w świecie podwodnym,
 • charakteryzuje wpływ warunków świata wodnego na przystosowanie organizmów żywych do życia w wodzie.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Podwodny świat.

 1. Opis warunków występujących w świecie podwodnym,
 2. Omówienie wpływu warunków świata podwodnego na przystosowanie się organizmów do życia pod wodą,
 3. Omówienie fauny i flory występującej w świecie wodnym.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Uzależnienia   

Cele główne: uczeń :

 • poznaje rodzaje uzależnień.
 • poznaje wpływ uzależnień na funkcjonowanie organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne rodzaje uzależnień,
 • opisuje wpływ uzależnień na prawidłowe funkcjnowanie organizmu,
 • charakteryzuje zachowanie asertywne.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Uzależnienia.

 1. Opis rodzajów uzależnień,
 2. Omówienie wpływu uzależnień na funkcjonowanie organizmu człowieka,
 3. Omówienie terminu- Zachowanie asertywne w odniesieniu do sytuacji kontaktu ze środkami uzależniającymi.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:   mgr Monika Monsen

Lekcja   14 – 07 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.  Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka.

Cele główne:

 • uczeń poznaje zagrożenia chorobotwórcze, rodzaje i przyczyny chorób.
 • uczeń poznaje zagrożenia mające wpływ na prawidłową prace organizmu.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • charakteryzuje rodzaje chorób,
 • opisuje ochronę przed potencjalnym zagrożeniem chorobowym,
 • zna zagrożenia ze świata zewnętrznego mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.

 1. Opis rodzajów chorób występujących u czlowieka,
 2. Omówienie ochrony przed zakażeniem i zarażeniem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zagrożenia świata zewnętrznego mające wpływ na prawidlłowe funkcjonowanie   organizmu człowieka.

 1. Opis zagrożeń mających wpływ na organizm człowieka,
 2. Omówienie zasad zachowania podczas występowania zagrożeń świata zewnętrznego mających wpływ na organizm człowieka.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Monika Monsen

Lekcja   13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Zdrowy styl życia.

Cele główne:

 • uczeń poznaje zasady zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna zasady zdrowego stylu życia,
 • opisuje piramidę zdrowego żywienia,
 •  zna wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zdrowy styl życia.

 1. Opis zasad zdrowego żywienia,
 2. Omówienie piramidy żywieniowej,
 3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidlowego funkcjonowania organizmu.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ rozrodczy.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania układu rozrodczego u człowieka.

Cele szczegółowe: uczeń:

 •  zna budowę układu rozrodczego człowieka,
 •  opisuje narządy rozrodcze żeńskie i męskie,
 •  określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu rozrodczego.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Układ rozrodczy u człowieka.

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu rozrodczego żeńskiego oraz męskiego na rysunku poglądowym,
 2. Omówienie funkcji narządów układu rozrodczego,
 3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u człowieka.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Parki Narodowe na wyżynach

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Parki Narodowe leżące w pasie wyżyn.

Cele szczegółowe: uczeń:

 •  wskazuje położenie Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej,
 •  wskazuje położenie Ojcowskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego,
 • charakteryzuje wpływ turystyki na przyrodę w parkach narodowych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Parki narodowe na wyżynach

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej.
 2. Rozmowa na temat Ojcowskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 3. Rozmowa na temat wpływu turystyki na przyrodę parków narodowych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA : mgr Monika Monsen

Lekcja   11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Układ krwionośny. Układ oddechowy. Układ ruchu.  Układ nerwowy.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu nerwowego.

Cele szczegółowe: uczeń:

 •  zna budowę układu nerwowego człowieka,
 •  opisuje narządy zmysłów,
 •  określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu nerwowego.

Metody:

 • wykład
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ nerwowy.

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu nerwowego na rysunku poglądowym,
 2. Omówienie funkcji narządów zmysłów,
 3. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi oraz stanowiącymi zagrożenie prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ ruchu.

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu ruchu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń zna budowę szkieletu człowieka,
 • uczeń opisuje pracę mięśni,
 • uczeń określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu ruchu.

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ ruchu

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu ruchu na rysunku pogladowym,
 2. Omówienie funkcji i budowy mięśni,
 3. Omówienie pracy mięśni narządów wewnętrznych,
 4. Zapoznanie z czynnikami wspomagającymi funkcjonowanie układu ruchu.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja   9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ oddechowy

Cele główne:

 • uczeń poznaje budowę i zasadę działania elementów układu oddechowego

Cele szczegółowe: uczeń:

 • uczeń zna budowę układu oddechowego
 • uczeń opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym
 • uczeń określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego

Metody:

 • wyklad
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Układ oddechowy

 1. Opis oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku pogladowym
 2. Omówienie fukncji płuc
 3. Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym
 4. Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego