Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Liczymy litery, głoski i sylaby. Odróżniamy głoski miękkie od twardych.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Potrafi przeliterować sprawnie swoje imię i nazwisko;
 • Wie i rozumie, co to jest głoska;
 • Odróżnia głoskę od litery;
 • Zna i odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub znak diakrytyczny.

Zadanie domowe z poprzedniej lekcji:

Napisz w zeszycie trzy zdania w wykorzystaniem wyrazów, które podane zostały na karteczkach.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 2 KWIETNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić tekst literacki od reklamowego.

Zadanie domowe: Proszę o uzupełnienie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych odpowiednio dla kl. V i VI

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 26 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – powtórzenie wiadomości.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych dla kl. V i VI; powtórzyć zasady pisowni partykuły „NIE” z różnymi częściami mowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 12 – 19 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o przyniesienie kart pracy o zaimkach i powtórzyć wiadomości o nich.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 12 LUTEGO 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2, 3: Odmienne i nieodmienne części mowy – ciąg dalszy. Zaimki. Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.

Zadanie domowe: Proszę dokończyć zadania z poprzedniej lekcji i powtórzyć wiadomości o nieodmiennych częściach mowy. Zosia i Oliwia przygotowują wiadomości o zaimku. Co to za część mowy, jaką funkcję pełni, przykłady.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 5 LUTEGO 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Nieodmienne części mowy – powtórzenie

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna wszystkie nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stopniuje przysłówki odprzymiotnikowe i nie odprzymiotnikowe;
 • Wskazuje, jaką rolę w zdaniu pełnią przyimki i spójniki;
 • Określa, w jaki sposób przyimek łączy się z rzeczownikiem i jak wpływa na formę rzeczownika;
 • Rozpoznaje i umie stosować wykrzykniki i partykuły.

Zadanie domowe: Uzupełnić zadania na kartach pracy rozdanych na poprzednich zajęciach. Uczniowie, którzy byli nieobecni przed tygodniem, otrzymają karty pracy na lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 9 – 29 STYCZNIA 2022
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy.

Cele główne:
• Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
• Kształtowanie świadomości językowej;
• Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:
• Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
• Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
• Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
• Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
• Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
• Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
• Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
• Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.

Zadanie domowe: Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytanie do lektury „Lew, czarownica i stara szafa”.: Jakimi wartościami kierowało się rodzeństwo, pomagając mieszkańcom Narnii?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 STYCZNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 GRUDNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach. Bardzo proszę, aby dzieci nauczyły się na pamięć lub pięknie czytać wierszy o Bożym Narodzeniu (każde dziecko dostało inny wiersz), które przedstawią w czasie spotkania świątecznego 11 grudnia.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 4 GRUDNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Sztuka recytacji. Przygotowujemy się do recytacji wierszy na Boże Narodzenie.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem;
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

 

 

ZADANIE DOMOWE:

 

Na ostatnich zajęciach tj. 20 listopada uczyliśmy się pisania charakterystyki postaci. Zadanie domowe polega na napisaniu charakterystyki dowolnie wybranej przez siebie postaci (realnej) bądź bohatera literackiego. Kilku uczniów nie odrobiło poprzedniego zadania tj. nie napisało w zeszycie co najmniej 4 dowolnych frazeologizmów (z wyjaśnieniem, co one znaczą) według kryterium pochodzenia tzn. jeden frazeologizm biblijny, jeden mitologiczny, jeden z życia codziennego oraz jedno przysłowie. Proszę o wykonanie zadania. Poza tym będziemy uczyć się czytania wierszy świątecznych i kolęd w związku z planowanym spotkaniem wigilijnym 11 grudnia.