Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Funkcja narratora w tekście

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje główną myśl utworu;
 • Opisuje bohaterów i zależności między nimi;
 • Wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty;
 • Wskazuje narratora i jego funkcję w tekście;
 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać;
 • Uczestniczy w rozmowie na dany temat.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Praca z lekturą;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, kartki z fragmentami wybranych tekstów literackich

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: O sztuce przyjaźni, Funkcja narratora w tekście literackim

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie opowiadania U. Stark „Czy umiesz gwizdać, Joanno?” s. 330;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Dyskusja na temat przeczytanego tekstu;
 5. Wyjaśnienie funkcji narratora w tekście. Ćwiczenia;
 6. Zadanie domowe: Dlaczego jest ważne, by młodzi ludzie pamiętali o starszych osobach. Uzasadnij swoje zdanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Pisownia wyrazów z „ę” i „ą” w zakończeniu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawnie zapisujemy wyrazy z „ą” i „ę”

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Wyjaśnienie reguł dotyczących stosowania liter „ą” i „ę”;
 3. Zapoznanie się z regułami ortograficznymi. Infografika;
 4. Zabawy w zgadywanki wyrazowe;
 5. Ćwiczenia praktyczne;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń ćw. 3, 5, 7 i 8 ze str. 68-69.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”, fragment filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy sprawozdanie z wycieczki.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Kartkówka – mity greckie;
 3. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sprawozdania;
 4. Pokaz fragm. filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 5. Prezentacja przykładowego sprawozdania z CNK;
 6. Ćwiczenia praktyczne w odniesieniu do przerobionego materiału;
 7. Zadanie domowe ćw. 3, 4 i 5 ze str. 119 zeszyt ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Mity greckie

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;
 • Wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 • Nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach;
 • Rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Quiz mitologiczny.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie, karta z reprodukcjami przedstawiającymi okładki książek – zbiorów mitologicznych, kłębek wełny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Z wizytą na Olimpie. Poznajemy greckich bogów.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Zapoznanie się z infografiką Ci nieznośni bogowie olimpijscy;
 3. Wskazanie podobieństw i różnic między bogami a ludźmi;

4. Rozmowa na temat tego, które z bóstw wydaje się najbardziej

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć zdrobnienia i powtórzenia.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Kosz i walizka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Rodzaje i funkcje środków stylistycznych.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmianie czasownika;
 3. Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych;
 4. Rozpoznawanie epitetów, metafor, porównań, onomatopei, powtórzeń i zdrobnień;
 5. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe s. 148-149.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Określa, jaką funkcję w wypowiedzi pełni czasownik;
 • Tworzy odpowiednie formy czasownika;
 • Rozpoznaje autora wypowiedzi na podstawie formy czasownika;
 • Wskazuje formy osobowe i nieosobowe czasownika;
 • Określa formy gramatyczne czasownika;
 • Wskazuje intencję wypowiedzi;
 • Potrafi poprawnie przekształcić zdania.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnianie;
 • Mapa mentalna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Czasownik we własnej osobie. Czasy, tryby i rodzaje.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie podstawowych wiadomości o czasowniku;
 3. Zabawa w skojarzenia;
 4. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie różnych form czasownika – ćwiczenia;
 5. Redagowanie sms-a w grupach;
 6. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe.

 

 

`Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13  października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Frazeologizmy.

Cele główne:

 • Czytanie ze zrozumieniem;
 • Objaśnianie niezrozumiałych zwrotów;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad stosowania przenośni w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi ułożyć pytania do tekstu;
 • Umie określić tematykę utworu;
 • Nazywa uczucia i opisuje ich przejawy;
 • Wzbogaca słownictwo, potrafi wykorzystać je w praktyce;
 • Wyjaśnia sens sformułowań o znaczeniu przenośnym i poprawnie je stosuje;
 • Wie, co to frazeologizm;
 • Umie odnaleźć związki frazeologiczne w tekście.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, rozsypanka wyrazowa

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Nazywam uczucia i opisuję ich przejawy. Związki frazeologiczne

 1. Powitanie i powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą;
 2. Omówienie problematyki utworu G. Kasdepke „Co to znaczy”;
 3. Wyjaśnienie pojęcia frazeologizmy;
 4. Nazywanie uczuć i opisywanie ich przejawów;
 5. Zabawa w układanie związków frazeologicznych i ich wyjaśnianie.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat:  Analiza tekstu poetyckiego, Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi płynnie przeczytać wiersz zawierający archaizmy językowe;
 • Tworzyć spójne wypowiedzi na temat przeczytanego utworu;
 • Rozumie przesłanie wiersza;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Podaje przykłady z własnego doświadczenia, ilustrujące problem zawarty w wierszu;
 • Wie co to porównanie;
 • Umie wskazać rymy w wierszu;
 • Zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Kosza i walizki
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaźń poddana próbie. Bajka „Przyjaciele” A. Mickiewicza

 1. Powitanie i przypomnienie tematu poprzedniej lekcji,
 2. Przeczytanie wiersza „Przyjaciela” A Mickiewicza,
 3. Wyjaśnienie archaizmów językowych, analiza wiersza i jego interpretacja,
 4. Układanie kodeksu dobrej przyjaźni.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Przypomnienie i uzupełnienie zasad pisowni małą i wielką literą w jęz. polskim,
 2. Użycie wielkich i małych liter w tekście,
 3. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych,
 4. Analiza planszy ortograficznej ze str. 322-323.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Uczymy się dyskutować na określony temat

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem,
 • Poznanie zasad prowadzenia dyskusji,
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dyskusji na dany temat,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Czyta utwór poetycki ze zrozumieniem,
 • Wyjaśnia, jak rozumie utwór i jego fragmenty,
 • Wie co to podmiot liryczny,
 • Wie co to porównanie,
 • Umie wyjaśnić pojęcia przyjaźń, przyjaciel,
 • Potrafi wziąć udział w dyskusji i argumentować swoje poglądy,
 • Potrafi ułożyć krótki opis przyjaciela,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby,
 • Wie co to spółgłoski miękkie i twarde,

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów, metoda kosza i walizki

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  klasa V „Nowe słowa na start”. Fragment powieści „Mały książę” A. de Saint-Exupery’ego.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Na czym polega sztuka przyjaźni?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Czytanie wiersza i jego interpretacja
 4. Dyskusja
 5. Tworzenie opisu przyjaciela
 6. Przypomnienie wiadomości o głoskach i literach.
 7. Pożegnanie uczniów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach;
 • utrwalenie zasad pisowni „rz” i „ż” w zakończeniach rzeczowników.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zapisać wyraz pokrewny do podanych słów z trudnością ortograficzną ;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi zapisać przykład przysłowia bądź powiedzenia z wyrazami z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki i czasowniki z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki z trudnością ortograficzną ;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa V „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia rz i ż w zakończeniach rzeczowników.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.