Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Język polski  .

Temat 1: Jurata, królowa Bałtyku.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie kim była Jurata;
 • Próby samodzielnego czytania tekstu;
 • Próby pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Zapoznanie z tekstem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić kim była Jurata;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tekstu;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca literacka- Mój list do przyjaciela.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie przeczytać tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę literacką pt. Mój list do przyjaciela.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1, 2:  Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje w wypowiedzi rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik;
 • Zna zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Tworzy poprawne formy przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym;
 • Korzysta ze słownika ortograficznego;
 • Tworzy własne wypowiedzi, stosując poznane reguły ortograficzne.

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V
Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 23– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie
słuchanego tekstu.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1:  Jak poprawnie opisać postać?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie, co to jest i do czego służy opis postaci;
 • Zna zasady redagowania opisu postaci;
 • Analizuje wzorcowy opis postaci;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne opisu postaci;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do opisu postaci;
 • Poprawnie stosuje synonimy i antonimy oraz wyrażenie synonimiczne;
 • Redaguje opis postaci poprawny pod względem formy i treści.

Temat 2: Ćwiczenia w rozumieniu tekstów pisanych.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru różnych tekstów kultury.

Cele szczegółowe -Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wykorzystuje i utrwala wiedzę z zakresu nauki o języku i literaturze;
 • Umie rozpoznawać różne środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi stosować synonimy i antonimy;
 • Potrafi określić nastrój wiersza i rymy, jakie w nim występują.

 

Język polski

Konspekt  dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 13 –7 grudnia

Nazwa bloku programowego: Szkoła mówienia i pisania.

Temat:  Redagowanie notatki.

 Cele główne:

 • Poszerzenie kompetencji językowych;
 • Tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie, co to jest notatka;
 • Zna formy tworzenia notatek;
 • Zna zasady redagowania notatki;
 • Potrafi stworzyć krótką notatkę na podstawie dłuższego tekstu;
 • Stosuje skróty, charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi.

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

 Lekcja 11 i 12– 30 listopada

Nazwa bloku programowego:Język polski.

Temat 1:  Najważniejsza pieśń Polaków.

Cele główne:

 • Zapoznanie z historią hymnu;
 • Poszerzanie wiedzy historycznej;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Określa temat utworu;
 • Wskazuje adresata utworu;
 • Charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu;
 • Nazywa uczucia, jakie wzbudza w nim utwór;
 • Określa nastrój tekstu;
 • Wskazuje w mazurku wersy, strofy, rymy, rytm;
 • Odtwarza tekst hymnu z pamięci;
 • Przyjmuje odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu;
 • Potrafi wymienić uroczystości i sytuacje, w czasie których śpiewany jest hymn państwowy.

Temat 2: Co już wiemy o przymiotniku?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Anna Kwiatkowska

 Lekcja 9 i 10– 23 listopada

Nazwa bloku programowego:Język polski

Temat: Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o rzeczowniku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

 Temat 2: Co już wiemy o przymiotniku?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: 

 Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowegoJęzyk polski. Bliżej języka, interpunkcja.

Temat 1Rodzaje zdań- powtórzenie wiadomości. Znaki interpunkcyjne na końcu zdania.

Cele główne:

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości o budowie zdania;
 • Stosowanie właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu zdania.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Buduje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące;
 • Przekształca zdania oznajmujące w pytające;
 • Przekształca zdania rozkazujące tak, by wyrażały prośbę;
 • Identyfikuje różne typy wypowiedzi;
 • Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne: kropkę, wykrzyknik, znak zapytania.

Temat 2Pisownia wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą imion, nazwisk, przydomków;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą tytułów książek, filmów, programów, dzieł sztuki;
 • Zna i stosuje zasady pisowni wielką literą nazw państw, miast, dzielnic, regionów, nazwy mieszkańców państw i regionów;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą mieszkańców miast, dzielnic, wsi;
 • Zna i stosuje zasady pisowni małą literą przymiotników utworzonych od nazw własnych.

 

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 5 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Zadanie domowe ćw. 3, 4 i 5 ze str. 119 zeszyt ćwiczeń.

Temat 2  : Mój klucz do szczęścia- Joanna Kulmowa, Co to jest radość?

Cele główne:

 • Czytanie ze zrozumieniem;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad stosowania porównań i epitetów w języku polskim.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Odczytuje utwór poetycki;
 • Określa temat wiersza;
 • Charakteryzuje podmiot liryczny;
 • Mówi o uczuciach podmiotu lirycznego;
 • Wskazuje w tekście wiersza wersy, epitety
 • Rozpoznaje w tekście porównania i wyjaśnia ich funkcję;
 • Wskazuje wartości w wierszu.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Przyjaźń poddana próbie.

 

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • Objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Płynnie odczytuje utwór poetycki;
 • Wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych słów;
 • Określa narratora;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Wskazuje w tekście utworu wersy, strofy, rymy;
 • Wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy utworu;
 • zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.