Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika. Odmiana, funkcje, stopniowanie, pisownia z partykułą „nie”. cd.

Temat 2: Ortografia: pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik;
 • potrafi odmieniać przymiotniki przez przypadki;
 • potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników;
 • zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki;
 • zna zasady pisowni partykuły „nie” z przymiotnikami;
 • umie poprawnie zredagować krótki opis (przedmiotu lub osoby) z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”;
 • stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • rozwiązuje poprawnie zadania stosując poznane reguły ortograficzne.

Zad. domowe:

Zredagować krótki opis przedmiotu z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika. Odmiana, funkcje, stopniowanie, pisownia z partykułą „nie”.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki w tekstach mówionych i pisanych;
 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik;
 • potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki;
 • potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników;
 • zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki;
 • zna zasady pisowni partykuły „nie” z przymiotnikami;
 • umie poprawnie zredagować krótki opis (przedmiotu lub osoby) z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników.

Zad. domowe:

Podaj 5 przykładów przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Fantastyka i realizm w legendzie o „Wandzie, co nie chciała Niemca” Mariana Orłonia.

Cele główne:

 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;

 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;

 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

 • Rozwijanie zainteresowania polską historią i kulturą.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;

 • poznaje nowe słowa, w tym wybrane archaizmy;

 • czyta płynnie tekst legendy;

 • ciekawie opowiada legendę;

 • zna i rozumie pojęcie „legenda”, zna jej podstawowe cechy;
 • układa pytania i odpowiedzi do tekstu;

 • ocenia zachowanie córki Kraka;

 • wyjaśnia znaczenie wyrazów wieloznacznych;

 • stosuje właściwą argumentację w dyskusji.

Zad. domowe:

Podaj 5 przykładów związków frazeologicznych, których źródłem jest np. mitologia, Biblia, przedmioty, zwierzęta, części ciała itp.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 13 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Początki świata według starożytnych Greków. Z wizytą na Olimpie, czyli greckich bogach i bóstwach.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;

 • poznaje nowe słowa, wyrażenia i stałe związki wyrazowe;

 • zna i rozumie pojęcie „mit”;
 • rozpoznaje czytany utwór jako mit;

 • rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;

 • bierze udział w dyskusji na temat utworu i omawia kolejne wydarzenia przedstawione w nim;

 • wypowiada się na temat bohaterów mitu oraz koncepcji stworzenia świata;

 • wyszukuje informacje na temat greckich bogów;

 • wie, co to jest związek frazeologiczny;

 • rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;

 • poszerza zasób słownictwa i stałych związków wyrazowych.

Zad. domowe: Nauczyć się pięknie czytać jednego wierszyka z cyklu „Zoo” Jana Brzechwy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Wybieramy się do zoo. Wiersze o zwierzętach Jana Brzechwy

Cele główne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;
 • Rozwijanie sprawności językowo-komunikacyjnych;
 • Motywowanie do lektury tekstów poetyckich z kręgu polskiej literatury klasycznej dla dzieci.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;
 • poznaje nowe słowa, wyrażenia i stałe związki wyrazowe;
 • wzbogaca słownictwo o przykłady oryginalne, metaforyczne;
 • utrwala leksykę i stałe struktury leksykalne;
 • doskonali kompetencje komunikacyjne i lingwistyczne poprzez wykonywanie różnych działań językowych;
 • omawia elementy świata przedstawionego w wierszach;
 • wskazuje w utworze bohatera (zwierzę) i określa jego cechy;
 • próbuje nazwać wrażenia, jakie budzi w nim czytany tekst (np. humor);
 • wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;
 • doskonali głośne i ciche czytanie (ćwiczenia dykcyjne);
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym i stosuje zasady pisowni polskiej.

 

Zad. domowe: Jak zaadresować poprawnie kopertę? Przypomnieć i znać zasady.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  4–  25  listopada  

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Umiejętność pisania listu na podstawie opowiadania 

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem i umiejętnie odpowiada na pytania
 • Zna części składowe listu
 • Potrafi poprawnie zaadresować kopertę.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  3–  28 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Ziemia we wszechświecie.  Badacze, astronomowie , kosmolodzy

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kim był Erastotens i M. Kopernik
 • Stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • Umie wyjaśnić pojęcie astronom, badacz, kosmologia

Zadanie domowe z dnia 28. 10.2023

Wyszukaj informację o najnowszych odkryciach z dziedziny astronomii, wybierz jedno i opisz je.

 

Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 2 –  25 Września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Bohaterowie opowiadania „Tacy jesteśmy” Francesca Simon. Przypomnienie wiadomości o czasowniku

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Przypomnienie wiadomości o czasowniku
 • Umiejętnie pracuje z tekstem

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest czasownik
 • Rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy;
 • Potrafi określić funkcję czasownika w zdaniu;
 • Podaje przykłady czasownika stosuje je w zdaniach;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie bohater

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytania pod tekstem, ćw 1 str 12

Konspekt

Konspekt dla klasy VI- VII 

Opracowała : mgr Izabela Bielińska 

LEKCJA 1 –  9 WRZEŚNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Omawiamy opowiadanie pt „ Nowy dyrektor ” Anety Załasińskiej, Michała Rusinek.   Przypomnienie wiadomości o liczbie pojedynczej i mnogiej

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest liczba pojedyncza a czym mnoga
 • Rozpoznaje części mowy : rzeczownik, czasownik
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Wie czym jest przemówienie i jakie ma cechy ?

Zadanie domowe:

Wypiszę z tekstu 5  czasowników i 5 czasowników

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 –  22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.