Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat  : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat: Liczymy litery, głoski i sylaby.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Wie co to jest głoska;
 • Odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi rozróżnić głoski miękkie i twarde.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • uzupełnia i utrwala wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 • potrafi szeregować wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki gramatyczne;
 • wie i rozumie, co to jest narracja pierwszo- i trzecioosobowa;
 • zna i potrafi odróżnić odmienne i nieodmienne części mowy;
 • potrafi wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • wie, co to jest wyraz bliskoznaczny (synonim) i wyraz przeciwstawny (antonim);
 • potrafi napisać samodzielnie zaproszenie.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, przykładowe testy egzaminacyjne.

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat:Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 16 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Związki wyrazowe, zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania;
 • Wie, co to są związki wyrazowe, związek główny, poboczny, wyraz nadrzędny (określany), podrzędny (określający);
 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Stosuje w związkach wyrazowych oraz w zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, materiały pomocnicze (grafika), karteczki z wyrazami

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Powtarzanie oraz utrwalanie tekstu- próba Erasmus +

II jednostka lekcyjna:   

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu i czym różnią się zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych?

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego.
 2. Przypomnienie wiadomości o wypowiedzeniu i zdaniu.
 3. Wyjaśnienie pojęć: związek wyrazowy, wyraz określany i określający.
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Ćwiczenie relaksacyjne.
 6. Przypomnienie wiadomości o zdaniach pojedynczych.
 7. Zadanie domowe: ćw. 5 i 7 s. 40-41, ćw. 1, 3, 4, 5, s. 42-43; ćw. 1, 2, 5, 7 s. 57-58.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Świat fantazji, Spotkanie z lekturą

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Odczytuje fragmenty tekstu;
 • Omawia postaci, wydarzenia i inne elementy świata przedstawionego w tekście;
 • Określa przeżycia bohaterów;
 • Określa wartości wskazane w utworze jako najważniejsze;
 • Wypowiada własne zdanie na temat wartości wskazanych w utworze;
 • Potrafi argumentować swoją wypowiedź;
 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania, jakie wyróżniamy zdania ze względu na cel wypowiedzi;
 • Wie, co to są związki wyrazowe, związek główny, poboczny, wyraz nadrzędny, podrzędny.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Nowe słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika).

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Dlaczego warto czytać książki?

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego (recytacja).
 2. Głośna lektura tekstu „The Pagemaster” i wyjaśnienie imienia głównego bohatera.
 3. Zapoznanie się z nowymi pojęciami.
 4. Ustne streszczenie utworu.
 5. Ustosunkowanie się do rady Pagemastera.
 6. Dyskusja nt. korzystania z biblioteki i czytania książek.
 7. Wyjaśnienie co to jest zdanie, jakie mamy rodzaje zdań i co to są związki wyrazowe.
 8. Zadanie domowe: napisać krótkie uzasadnienie: Jaką wartość ma czytanie książek? oraz przeczytać z podręcznika wiadomości o wypowiedzeniach i związkach wyrazowych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Szkoła mówienia: sztuka recytacji

Cele główne:

 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, tekst i nagranie piosenki „Dykcja” w wyk. Artura Barcisia, teksty wierszy polskich poetów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się recytować wiersze

 1. Powitanie;
 2. Sprawdzenie zadania domowego (sprawozdanie);
 3. Głośne przeczytanie tekstu piosenki „Dykcja”;
 4. Odtworzenie i słuchanie utworu;
 5. Wyjaśnienie terminu recytacja i omówienie najważniejszych zasad dotyczących pięknej recytacji utworów poetyckich i prozatorskich;
 6. Analiza wiersza Doroty Gellner „W lesie”, Praca z tekstem;
 7. Ćwiczenia artykulacyjno- oddechowe;
 8. Samodzielna recytacja wiersza „W lesie”;
 9. Zadanie domowe: przeczytać wiersz i nauczyć się go pięknie deklamować.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 9 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z wycieczki szkolnej.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, arkusze egzaminacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rzeczownik i przymiotnik

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki w tekstach mówionych i pisanych;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki;
 • Potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników.
 • Zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • Stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Wyjaśnienie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, test sprawdzający wiedzę o utworach prozatorskich, karteczki z formami rzeczownika i przymiotnika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik dobry przyjaciel rzeczownika. Cz.1

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie podstawowych wiadomości o odmiennych częściach mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości z kl. IV o rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie różnych form rzeczownika i przymiotnika;
 5. Stopniowanie przymiotników;
 6. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Teksty prozatorskie i kulturowe oraz ich elementy

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie i rozumie, czym się różni rodzaj literacki od gatunku literackiego;
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki prozatorskie;
 • Potrafi zdefiniować najważniejsze elementy utworu prozatorskiego np. bohater, akcja, wątek, puenta, monolog, dialog, świat przedstawiony;
 • Rozpoznaje w wybranych tekstach prozatorskich ich podstawowe elementy;
 • Zna i rozumie podstawowe gatunki prozatorskie takie, jak: powieść, opowiadanie, nowela, baśń, legenda, mit, dziennik;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, materiał pomocniczy z wykazem rodzajów i gatunków literackich.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utwory prozatorskie i ich elementy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Rozmowa kierowana. Rodzaje i gatunki literackie;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Główne elementy utworu prozatorskiego;
 5. Podstawowe teksty prozatorskie i kulturowe;
 6. Zadanie domowe: Przeczytać tekst „Niebieska świeczka” str. 141-142 (zeszyt ćwiczeń) i wykonać polecenia 7-9.