Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Szkoła mówienia: sztuka recytacji

Cele główne:

 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, tekst i nagranie piosenki „Dykcja” w wyk. Artura Barcisia, teksty wierszy polskich poetów

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się recytować wiersze

 1. Powitanie;
 2. Sprawdzenie zadania domowego (sprawozdanie);
 3. Głośne przeczytanie tekstu piosenki „Dykcja”;
 4. Odtworzenie i słuchanie utworu;
 5. Wyjaśnienie terminu recytacja i omówienie najważniejszych zasad dotyczących pięknej recytacji utworów poetyckich i prozatorskich;
 6. Analiza wiersza Doroty Gellner „W lesie”, Praca z tekstem;
 7. Ćwiczenia artykulacyjno- oddechowe;
 8. Samodzielna recytacja wiersza „W lesie”;
 9. Zadanie domowe: przeczytać wiersz i nauczyć się go pięknie deklamować.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 9 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z wycieczki szkolnej.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V, arkusze egzaminacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rzeczownik i przymiotnik

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki w tekstach mówionych i pisanych;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki;
 • Potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników.
 • Zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • Stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Wyjaśnienie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Nowe słowa na start”, test sprawdzający wiedzę o utworach prozatorskich, karteczki z formami rzeczownika i przymiotnika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik dobry przyjaciel rzeczownika. Cz.1

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie podstawowych wiadomości o odmiennych częściach mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości z kl. IV o rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Rozpoznawanie i poprawne stosowanie różnych form rzeczownika i przymiotnika;
 5. Stopniowanie przymiotników;
 6. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Teksty prozatorskie i kulturowe oraz ich elementy

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie i rozumie, czym się różni rodzaj literacki od gatunku literackiego;
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki prozatorskie;
 • Potrafi zdefiniować najważniejsze elementy utworu prozatorskiego np. bohater, akcja, wątek, puenta, monolog, dialog, świat przedstawiony;
 • Rozpoznaje w wybranych tekstach prozatorskich ich podstawowe elementy;
 • Zna i rozumie podstawowe gatunki prozatorskie takie, jak: powieść, opowiadanie, nowela, baśń, legenda, mit, dziennik;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, materiał pomocniczy z wykazem rodzajów i gatunków literackich.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utwory prozatorskie i ich elementy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Rozmowa kierowana. Rodzaje i gatunki literackie;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Główne elementy utworu prozatorskiego;
 5. Podstawowe teksty prozatorskie i kulturowe;
 6. Zadanie domowe: Przeczytać tekst „Niebieska świeczka” str. 141-142 (zeszyt ćwiczeń) i wykonać polecenia 7-9.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Funkcja narratora w tekście

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje główną myśl utworu;
 • Opisuje bohaterów i zależności między nimi;
 • Wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty;
 • Wskazuje narratora i jego funkcję w tekście;
 • Rozróżnia narrację pierwszoosobową i trzecioosobową;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać;
 • Uczestniczy w rozmowie na dany temat.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Praca z lekturą;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, kartki z fragmentami wybranych tekstów literackich

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: O sztuce przyjaźni, Funkcja narratora w tekście literackim

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie opowiadania U. Stark „Czy umiesz gwizdać, Joanno?” s. 330;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Dyskusja na temat przeczytanego tekstu;
 5. Wyjaśnienie funkcji narratora w tekście. Ćwiczenia;
 6. Zadanie domowe: Dlaczego jest ważne, by młodzi ludzie pamiętali o starszych osobach. Uzasadnij swoje zdanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Pisownia wyrazów z „ę” i „ą” w zakończeniu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawnie zapisujemy wyrazy z „ą” i „ę”

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Wyjaśnienie reguł dotyczących stosowania liter „ą” i „ę”;
 3. Zapoznanie się z regułami ortograficznymi. Infografika;
 4. Zabawy w zgadywanki wyrazowe;
 5. Ćwiczenia praktyczne;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń ćw. 3, 5, 7 i 8 ze str. 68-69.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Słowa na start”, fragment filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy sprawozdanie z wycieczki.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Kartkówka – mity greckie;
 3. Zapoznanie się z informacjami dotyczącymi sprawozdania;
 4. Pokaz fragm. filmu o Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 5. Prezentacja przykładowego sprawozdania z CNK;
 6. Ćwiczenia praktyczne w odniesieniu do przerobionego materiału;
 7. Zadanie domowe ćw. 3, 4 i 5 ze str. 119 zeszyt ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Mity greckie

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Wie i rozumie, czym charakteryzuje się mit;
 • Opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;
 • Wskazuje w utworze bohaterów głównych i drugoplanowych oraz określa ich cechy;
 • Nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach;
 • Rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Quiz mitologiczny.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie, karta z reprodukcjami przedstawiającymi okładki książek – zbiorów mitologicznych, kłębek wełny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Z wizytą na Olimpie. Poznajemy greckich bogów.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Zapoznanie się z infografiką Ci nieznośni bogowie olimpijscy;
 3. Wskazanie podobieństw i różnic między bogami a ludźmi;

4. Rozmowa na temat tego, które z bóstw wydaje się najbardziej

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć zdrobnienia i powtórzenia.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Kosz i walizka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, wybrane teksty literackie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Rodzaje i funkcje środków stylistycznych.

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmianie czasownika;
 3. Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych;
 4. Rozpoznawanie epitetów, metafor, porównań, onomatopei, powtórzeń i zdrobnień;
 5. Podsumowanie wiadomości i zadanie domowe s. 148-149.