Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  23 STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Temat 2: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

Zadanie domowe.

Dla kl. IV Wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń) nr 2 ze strony 237, 4 ze str. 238, 5 ze str. 239, 6 i 7 ze str. 240.

Dla kl. V dowolne zdania z zeszytu ćwiczeń dla Kl. V (rozdział o czasowniku)

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości o czasowniku, które mieliśmy na poprzedniej lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 9STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Zadanie domowe:

 • Proszę o zabranie na lekcję kartki z wierszem „Na straganie”.
 • Przypomnieć sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 12 GRUDNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czym jest teatr i sztuka teatralna? Szkolna inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie”.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje wypowiedź, jako tekst informacyjny;
 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Określa elementy spektaklu teatralnego: reżyseria, gra aktorska, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty, muzyka;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Potrafi czytać tekst z podziałem na role.

ZADANIE DOMOWE NA 12.12.2020

Utrwalić wiadomości poznane na lekcji tj. reguły ortograficzne poprawnej pisowni „rz” i „ż”. Będzie kilkuminutowa kartkówka – dyktando. Proszę o pamięciowe opanowanie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Będziemy mówić z podziałem na r

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 5 GRUDNIA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.

Temat 2: Trudne słówka, czyli wyrazy z „rz” i „ż”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach;
 • Umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • Zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Zadanie domowe z dnia 5.12.2020

Opanowanie pamięciowe nazw przypadków gramatycznych w języku polskim (Mianownik, dopełniacz itd.) wraz z pytaniami przypadków. Odmienić przez przypadki rzeczowniki podane na lekcji. Na następnej lekcji będziemy czytali wiersz J. Brzechwy „Na straganie”. Dzieci mogą przeczytać lub nauczyć się wiersza na pamięć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 2

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jaką funkcję pełni rzeczownik i przez co się odmienia.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Określa funkcje rzeczownika w zdaniu;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Zadanie domowe na 21 listopada 2020:

Proszę, żeby dzieci napisały list do wybranej przez siebie osoby na dowolny temat (według wzoru podanego na lekcji). Poza tym proszę o przypomnienie wiadomości na temat rzeczownika (co to za część mowy, przez co się odmienia, jak się odmienia, jak są przypadki gramatyczne w języku polskim, jakie pytania przypadków stawiamy np. Mianownik kto, co? jest, Dopełniacz kogo, czego? nie ma itd.). Wszystkie wiadomości znajdą Państwo w podręczniku do kl IV i V lub w internecie.

Za trzy tygodnie będziemy mieli lekcję o teatrze. Proszę,  żeby dzieci nauczyły się na pamięć lub bardzo dobrze umiały czytać wiersz Jana Brzechwy ”Na straganie”.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 4 – 7 Listopada 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Koszmarny Karolek pisze listy. Od akapitu do tekstu, czyli jak napisać  poprawnie list prywatny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali głośne czytanie;
 • Potrafi zachęcić kolegów i koleżanki z klasy do przeczytania utworu literackiego;
 • Wskazuje bohaterów utworu literackiego;
 • Konfrontuje zachowanie bohaterów z własnym doświadczeniem;
 • Gromadzi argumenty dotyczące określonych sytuacji i emocji;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne listu;
 • Redaguje list prywatny;
 • Tworzy logiczną wypowiedź zgodną z zasadami kompozycyjnymi;
 • Wie, co to są akapity i poprawnie je tworzy;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Uczestniczy w rozmowie na zadany temat.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Cele główne: 

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • Zapisuje wyrazy z „ó” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • Rozwiązuje poprawnie zadania stosując poznane reguły ortograficzne.

Temat 2: Jak czytać ze zrozumieniem?

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie i mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać samodzielnie tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Tworzy własne wypowiedzi na zdany temat

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Elementy fantastyczne i realistyczne w baśni braci Grimm pt. „Niebieska świeczka”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
 • Wyodrębnia wydarzenia, bohaterów, czas i miejsce wydarzeń;
 • Zna cechy gatunkowe baśni;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych;
 • Odczytuje przesłanie utworu;
 • Nazywa cechy charakteru bohaterów utworu i je wartościuje.

Temat 2: Jak odróżnić spółgłoski twarde i miękkie w języku polskim?

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Zapoznaje się z informacjami o podziale spółgłosek na ze względu na miękkość;
 • Potrafi odróżniać spółgłoski miękkie od twardych;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub polski znak diakrytyczny.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 19 WRZEŚNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik. Funkcja epitetów w języku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat;
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w utworze;
 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym, rozumie ich funkcję w utworze;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

Temat 2: Liczymy litery, głoski i sylaby.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Wie, co to jest głoska;
 • Odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Język polski  .

Temat 1: Jurata, królowa Bałtyku.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie kim była Jurata;
 • Próby samodzielnego czytania tekstu;
 • Próby pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Zapoznanie z tekstem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić kim była Jurata;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tekstu;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca literacka- Mój list do przyjaciela.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie przeczytać tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę literacką pt. Mój list do przyjaciela.