Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Cele główne: 

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • Zapisuje wyrazy z „ó” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • Rozwiązuje poprawnie zadania stosując poznane reguły ortograficzne.

Temat 2: Jak czytać ze zrozumieniem?

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie i mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać samodzielnie tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Tworzy własne wypowiedzi na zdany temat

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Elementy fantastyczne i realistyczne w baśni braci Grimm pt. „Niebieska świeczka”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
 • Wyodrębnia wydarzenia, bohaterów, czas i miejsce wydarzeń;
 • Zna cechy gatunkowe baśni;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych;
 • Odczytuje przesłanie utworu;
 • Nazywa cechy charakteru bohaterów utworu i je wartościuje.

Temat 2: Jak odróżnić spółgłoski twarde i miękkie w języku polskim?

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Zapoznaje się z informacjami o podziale spółgłosek na ze względu na miękkość;
 • Potrafi odróżniać spółgłoski miękkie od twardych;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub polski znak diakrytyczny.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 19 WRZEŚNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik. Funkcja epitetów w języku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat;
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w utworze;
 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym, rozumie ich funkcję w utworze;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

Temat 2: Liczymy litery, głoski i sylaby.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Wie, co to jest głoska;
 • Odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Język polski  .

Temat 1: Jurata, królowa Bałtyku.

 Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie kim była Jurata;
 • Próby samodzielnego czytania tekstu;
 • Próby pisemnej odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • Zapoznanie z tekstem.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić kim była Jurata;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tekstu;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca literacka- Mój list do przyjaciela.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie przeczytać tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę literacką pt. Mój list do przyjaciela.

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 15 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1, 2:  Pisownia partykuły „nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje w wypowiedzi rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik;
 • Zna zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Tworzy poprawne formy przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym;
 • Korzysta ze słownika ortograficznego;
 • Tworzy własne wypowiedzi, stosując poznane reguły ortograficzne.

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V
Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 23– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie
słuchanego tekstu.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.

Język polski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1:  Jak poprawnie opisać postać?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie, co to jest i do czego służy opis postaci;
 • Zna zasady redagowania opisu postaci;
 • Analizuje wzorcowy opis postaci;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne opisu postaci;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do opisu postaci;
 • Poprawnie stosuje synonimy i antonimy oraz wyrażenie synonimiczne;
 • Redaguje opis postaci poprawny pod względem formy i treści.

Temat 2: Ćwiczenia w rozumieniu tekstów pisanych.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru różnych tekstów kultury.

Cele szczegółowe -Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wykorzystuje i utrwala wiedzę z zakresu nauki o języku i literaturze;
 • Umie rozpoznawać różne środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi stosować synonimy i antonimy;
 • Potrafi określić nastrój wiersza i rymy, jakie w nim występują.

 

Język polski

Konspekt  dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 13 –7 grudnia

Nazwa bloku programowego: Szkoła mówienia i pisania.

Temat:  Redagowanie notatki.

 Cele główne:

 • Poszerzenie kompetencji językowych;
 • Tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie, co to jest notatka;
 • Zna formy tworzenia notatek;
 • Zna zasady redagowania notatki;
 • Potrafi stworzyć krótką notatkę na podstawie dłuższego tekstu;
 • Stosuje skróty, charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi.

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

 Lekcja 11 i 12– 30 listopada

Nazwa bloku programowego:Język polski.

Temat 1:  Najważniejsza pieśń Polaków.

Cele główne:

 • Zapoznanie z historią hymnu;
 • Poszerzanie wiedzy historycznej;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Określa temat utworu;
 • Wskazuje adresata utworu;
 • Charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu;
 • Nazywa uczucia, jakie wzbudza w nim utwór;
 • Określa nastrój tekstu;
 • Wskazuje w mazurku wersy, strofy, rymy, rytm;
 • Odtwarza tekst hymnu z pamięci;
 • Przyjmuje odpowiednią postawę podczas śpiewania hymnu;
 • Potrafi wymienić uroczystości i sytuacje, w czasie których śpiewany jest hymn państwowy.

Temat 2: Co już wiemy o przymiotniku?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: 

Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Anna Kwiatkowska

 Lekcja 9 i 10– 23 listopada

Nazwa bloku programowego:Język polski

Temat: Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o rzeczowniku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

 Temat 2: Co już wiemy o przymiotniku?

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: 

 Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.