Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  28 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;

Zadanie domowe:

Proszę, aby powtórzyły sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 –  14 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Czyta ze zrozumieniem i analizuje tekst literacki;
 • Rozumie co to jest „baśń” jako gatunek literacki i czym się różni „baśń” od „bajki”;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Odpowiada na pytania związane z tekstem;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

 

Zadanie domowe:

Proszę powtórzyć zasady odmiany rzeczownika przez przypadki gramatyczne, spodziewana jest krótka kartkówka.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2. Odmiana rzeczowników przez przypadki. Ćwiczenia

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Wie, co to jest przypadek gramatyczny;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

ZADANIE DOMOWE:

Proszę uprzejmie, żeby dzieci przypomniały sobie i utrwaliły wiadomości o rzeczowniku oraz żeby znały przypadki gramatyczne i pytania przypadków. Część zajęć poświęcimy również na redagowanie kartki z życzeniami i naukę piosenki zimowej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2. Odmiana rzeczowników przez przypadki.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Wie, co to jest przypadek gramatyczny;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

 

 

ZADANIE DOMOWE:

 

Proszę uprzejmie, żeby dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe wiadomości o rzeczowniku jako odmiennej części mowy oraz aby zajrzały do zeszytu ćwiczeń z języka polskiego: kl. IV, s. 68-69, ćwiczenie 1,2,3

 1. V s. 25-26 ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 i wykonały polecenia.

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 12 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Mój przyjaciel rzeczownik.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym i określić ich funkcje;
 • Rozpoznaje rzeczowniki wśród odmiennych części mowy;
 • Wie, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik;
 • Wie, jak przez co odmienia się rzeczownik;
 • Rozumie, co to są liczby, rodzaje i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję rzeczownika w zdaniu;
 • Umie dopasować zaimki wskazujące „ten”, „ta”, „to” do odpowiednich form rzeczowników.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4- 29 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Opis Soplicowa w „Panu Tadeuszu”. Funkcja epitetów w języku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w utworze;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat;
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w utworze;
 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym, rozumie ich funkcję w utworze;
 • Potrafi sam utworzyć przykłady epitetów;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV, V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 15 PAŹDZIERNIKA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: .Wśród podań i legend polskich:  Legendy o „Piaście Kołodzieju” i „O Lechu, Czechu i Rusie”.

Cele główne:

 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania polską historią i kulturą.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych;
 • Zna i rozumie definicję „legendy”,
 • Umie wskazać wyznaczniki legendy;
 • Potrafi objaśnić pochodzenie nazwy pierwszej stolicy Polski.

 

 

Zadanie domowe:

 

Proszę, aby dzieci powtórzyły i utrwaliły co to są: litery, głoski i sylaby, i jak je liczymy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 17 PAŹDZIERNIKA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Elementy fantastyczne w powieści  J.R.R.  Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Tolkiena jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Liczymy litery, głoski i sylaby. Odróżniamy głoski miękkie od twardych.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Potrafi przeliterować sprawnie swoje imię i nazwisko;
 • Wie i rozumie, co to jest głoska;
 • Odróżnia głoskę od litery;
 • Zna i odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub znak diakrytyczny.

Zadanie domowe z poprzedniej lekcji:

Napisz w zeszycie trzy zdania w wykorzystaniem wyrazów, które podane zostały na karteczkach.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 2 KWIETNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić tekst literacki od reklamowego.

Zadanie domowe: Proszę o uzupełnienie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych odpowiednio dla kl. V i VI