Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 23 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Zna i rozumie pojęcie „mit”,
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

1.Uzupełnić kartę pracy otrzymaną na zajęciach i powtórzyć zasady pisowni wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „em”, „en” – spodziewana kartkówka.

 1. Napisać w zeszytach definicję „mitu”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 9 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Jak mówić, żeby być słuchanym? Dyskusja o skuteczności wypowiedzi na podstawie fragmentu tekstu „Nowy dyrektor”.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi w kilku zdaniach streścić przeczytany fragment tekstu;
 • Wie i rozumie, co to jest komunikat i treść komunikatu;
 • Umie wskazać nadawcę i odbiorcę komunikatu;
 • Wie na czym polega umiejętność skutecznego przemawiania do innych;
 • Potrafi budować krótkie wypowiedzi nacechowane emocjonalnie;
 • Potrafi skutecznie przekonywać do swoich racji.
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecioosobowego;

Temat 2: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie sylabizuje wypowiadane wyrazy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VIOPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 25 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o czasownikach w formie osobowej

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać czasy w języku polskim
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać osoby
 • Zna rodzaje , tryby i liczby

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

 1. Określ rodzaj i liczbę podanych wyrazów : Chłopcy, dziecko, koleżanka
 2. W jakim czasie występują następujące czasowniki : gotuję, usmażyłam, będę czytała

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 18 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy oraz wybranych treści z zakresu teorii literatury.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać odmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy;
 • Wie czym różni się rozbiór gramatyczny zdania od rozbioru logicznego;
 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Zna i rozumie podział na rodzaje i gatunki literackie;
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecio osobowego;
 • Umie rozpoznawać rymy w wierszu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: J. polski

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Napiszę życzenia wielkanocne do moich dziadków

Temat 2 :  Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rozbiór logiczny i gramatyczny zdania i potrafi dokonać jego rozbioru.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Pisownia  wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

 

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Ortografii się nie boimy… Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „ch” i „h”;
 • Redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ch”;
 • Wskazuje synonimy do podanych wyrazów;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „ch” i „h” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • Rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 

 

Zadanie domowe:

Proszę o przyniesienie podręczników i zeszytów ćwiczenia kl. IV oraz przeczytanie wiadomości, kiedy piszemy „ch” i „h” w wyrazach.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  23 STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Temat 2: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

Zadanie domowe.

Dla kl. IV Wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń) nr 2 ze strony 237, 4 ze str. 238, 5 ze str. 239, 6 i 7 ze str. 240.

Dla kl. V dowolne zdania z zeszytu ćwiczeń dla Kl. V (rozdział o czasowniku)

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości o czasowniku, które mieliśmy na poprzedniej lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 9STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Zadanie domowe:

 • Proszę o zabranie na lekcję kartki z wierszem „Na straganie”.
 • Przypomnieć sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).