Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat:  Analiza tekstu poetyckiego, Pisownia wyrazów małą i wielką literą.

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • wzbogacenie słownictwa;
 • poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi płynnie przeczytać wiersz zawierający archaizmy językowe;
 • Tworzyć spójne wypowiedzi na temat przeczytanego utworu;
 • Rozumie przesłanie wiersza;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Podaje przykłady z własnego doświadczenia, ilustrujące problem zawarty w wierszu;
 • Wie co to porównanie;
 • Umie wskazać rymy w wierszu;
 • Zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Kosza i walizki
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przyjaźń poddana próbie. Bajka „Przyjaciele” A. Mickiewicza

 1. Powitanie i przypomnienie tematu poprzedniej lekcji,
 2. Przeczytanie wiersza „Przyjaciela” A Mickiewicza,
 3. Wyjaśnienie archaizmów językowych, analiza wiersza i jego interpretacja,
 4. Układanie kodeksu dobrej przyjaźni.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Przypomnienie i uzupełnienie zasad pisowni małą i wielką literą w jęz. polskim,
 2. Użycie wielkich i małych liter w tekście,
 3. Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych,
 4. Analiza planszy ortograficznej ze str. 322-323.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Uczymy się dyskutować na określony temat

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem,
 • Poznanie zasad prowadzenia dyskusji,
 • Kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w dyskusji na dany temat,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Czyta utwór poetycki ze zrozumieniem,
 • Wyjaśnia, jak rozumie utwór i jego fragmenty,
 • Wie co to podmiot liryczny,
 • Wie co to porównanie,
 • Umie wyjaśnić pojęcia przyjaźń, przyjaciel,
 • Potrafi wziąć udział w dyskusji i argumentować swoje poglądy,
 • Potrafi ułożyć krótki opis przyjaciela,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski, litery i sylaby,
 • Wie co to spółgłoski miękkie i twarde,

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów, metoda kosza i walizki

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  klasa V „Nowe słowa na start”. Fragment powieści „Mały książę” A. de Saint-Exupery’ego.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Na czym polega sztuka przyjaźni?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Czytanie wiersza i jego interpretacja
 4. Dyskusja
 5. Tworzenie opisu przyjaciela
 6. Przypomnienie wiadomości o głoskach i literach.
 7. Pożegnanie uczniów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach;
 • utrwalenie zasad pisowni „rz” i „ż” w zakończeniach rzeczowników.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zapisać wyraz pokrewny do podanych słów z trudnością ortograficzną ;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi zapisać przykład przysłowia bądź powiedzenia z wyrazami z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki i czasowniki z trudnością ortograficzną ;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki z trudnością ortograficzną ;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa V „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia „u” i „ó” w czasownikach i rzeczownikach

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia rz i ż w zakończeniach rzeczowników.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by”.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o pisowni cząstek „bym”, „byś”, „by”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wypisać z tekstu czasowniki, w których występuje cząstka „by”;
 • potrafi przekształcić wypowiedź tak, aby cząstka „ by” była w zdaniu zapisana łącznie;
 • wie w jaki sposób należy zapisywać cząstki bym, byś, by w podanych zdaniach.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa V „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • wie co to jest wyraz bliskoznaczny, potrafi podać przykłady;
 • wie co to jest antonim, potrafi podać przykłady;
 • potrafi wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie;
 • potrafi uzupełnić wykres graficzny zdania;
 • potrafi odmienić podane wyrażenie  przez przypadki w liczbie pojedynczej;
 • potrafi nazwać części mowy w zdaniu;
 • potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • wie co to jest epitet, porównanie oraz wyraz dźwiękonaśladowczy;
 • potrafi napisać zaproszenie na swoje przyjęcie urodzinowe

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test , szablon zaproszenia przygotowany przez nauczyciela;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Jak napisać zaproszenie ?

 1. Powitanie uczniów.
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami pisowni zaproszenia.
 3. Wykonanie przez każdego ucznia  zaproszenia.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego: Części zdania

Temat: Utrwalenie wiadomości. Wykres graficzny zdania.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o częściach zdania.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi narysować wykres graficzny zdania;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • rozpoznaje wszystkie części zdania;
 • potrafi zastosować poznaną wiedzę w ćwiczeniach praktycznych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa V oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca w grupach.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Części mowy

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i wyrażeniu przyimkowym;
 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odmienić rzeczownik przez przypadki;
 • potrafi ułożyć rzeczowniki w kolejności alfabetycznej ;
 • potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • potrafi ułożyć związki wyrazowe z czasownika i rzeczownika;
 • potrafi odnaleźć w tekście wyrażenia przyimkowe;
 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: dyktando biegane , praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa V, krzyżówka oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Rzeczownik i wyrażenie przyimkowe.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat rzeczownika i wyrażenia przyimkowego. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Praca w grupach. Dyktando biegane-z wykorzystaniem rzeczowników oraz wyrażeń przyimkowych z trudnością ortograficzną.
 5. Podsumowanie.
 6. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Test sprawdzający umiejętność uczniów czytania ze zrozumieniem.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Rozdanie testów uczniom.
 3. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁA:    mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 11-17 lutego

Nazwa bloku programowego:   Składnia 

Cele główne

 • utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym podrzędnie i współrzędnie

Cele szczegółowe:

 • potrafi zbudować zdanie złożone podrzędnie ;
 • wie, z jakich zdań składa się zdanie złożone podrzędnie;
 • potrafi narysować wykres do zdania złożonego podrzędnie;
 • zna rodzaje zdań złożonych podrzędnie;
 • poprawnie stawia przecinek w zdaniu złożonym;
 • potrafi zbudować zdanie złożone współrzędnie;
 • potrafi narysować wykres do zdania złożonego współrzędnie;
 • zna rodzaje zdań złożonych współrzędnie;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i  ćwiczenia  “Słowa na Start”  do klasy V, karty pracy

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Buduję zdania  złożone podrzędnie.    

 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym podrzędnie;
 2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

II  jednostka lekcyjna

Temat: Używam zdań złożonych współrzędnie.

 1. Utrwalenie wiadomości o zdaniu złożonym współrzędnie;
 2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 10 –  03 lutego

Nazwa bloku programowego: Składnia

Temat: Co już wiem o zdaniu?

Cele główne:

 • utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o zdaniu

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest zdanie i z jakich części się składa
 • wie co to jest równoważnik zdania
 • potrafi przekształcić zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie
 • wie co to jest zdanie pojedyncze rozwinięte i potrafi podać przykłady
 • stosuje zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych
 • wie co to jest zdanie pojedyncze nierozwinięte i potrafi podać przykłady
 • wie co to jest zdanie oznajmujące, pytające, rozkazujące i potrafi podać przykłady
 • wie co to jest podmiot i potrafi wskazać go w zdaniu
 • wie co to jest orzeczenie i potrafi wskazać je w zdaniu
 • zna podział zdań złożonych
 • potrafi zbudować zdanie złożone podrzędnie
 • potrafi zbudować zdanie złożone współrzędnie

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Karty pracy przygotowane przez nauczyciela, zeszyt ćwiczeń  “Słowa na Start ” do klasy V , fotografie różnych czynności

Przebieg zajęć

I i II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału i zebranie w całość informacji dotyczących zdania .
 2. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem posiadanej wiedzy o zdaniu.
 3. Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  9 -20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Osobowa a nieosobowa forma czasownika

Cele główne:

 • uczeń zna formę osobową i nieosobową czasownika.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać czasownik w zdaniu;
 • odróżnić bezokolicznik od formy osobowej czasownika;
 • utworzyć bezokoliczniki od form osobowych;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-źć”;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-ść”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć –co wiemy już o czasowniku i jego formach.
 2. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 3. Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść” i „źć”
 4. Praca domowa.

II jednostka lekcyjna 

Temat: Powtórzenie  wiadomości o przysłówku.

Cele główne

 • utrwalenie wiadomości o przysłówku.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać w tekście przysłówki;
 • potrafi przekształcić przymiotnik w przysłówek i odwrotnie ;
 • potrafi stopniować przysłówki;
 • wie co to są antonimy i synonimy;
 • potrafi utworzyć do podanych przysłówków synonimy i antonimy .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg:

II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć o przysłówku.
 2. Przypomnienie pojęcia synonim i antonim.
 3. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 4. Praca domowa.