Język angielski

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: House.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa związanego z poszczególnymi pomieszczeniami domu i jego wyposażeniem;
 • Wprowadzenie wyrażenia There is- Tam jest /Znajduje się;
 • Utrwalanie poznanego materiału z użyciem kart obrazkowych i zabawy I spy with my little eye…

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał i zapamiętał nazwy pomieszczeń domu i jego wyposażenia;
 • Potrafi przyporządkować wyposażenie domu do poszczególnych jego części z użyciem wyrażenia There is…
 • Rozumie i potrafi wykonać polecenia z poznanym na lekcji materiałem.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 8 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Clock ang hours.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Powtórka liczb od 1 do 100;
 • Wprowadzenie godzin i czasu;
 • Ćwiczenie godzin na konkretnych przykładach

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany  materiał;
 • Przypomniał i utrwalił wiadomości o liczbach od 1 do 100;
 • Zrozumiał godziny i czas;
 • Potrafi powiedzieć, która jest godzina.

 

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 7– 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Prepositions of place – przyimki miejsca.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia przyimków miejsca;
 • Słownictwo i czasowniki związane z budowaniem zdań z przyimkami miejsca.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumiał zagadnienie przyimków miejsca;
 • Potrafi poprawnie użyć poznane przyimki miejsca w zdaniach i praktycznych ćwiczeniach;
 • Potrafi użyć wcześniej poznane słownictwo i czasowniki w praktycznych ćwiczeniach z przyimkami miejsca.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 6 – 7 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Gry i zabawy językowe z poznanym dotychczas słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Gra memory z kartami obrazkowymi;
 • Użycie kart obrazkowych o różnej tematyce do zabawy Simon says.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumiał dotychczas poznane słownictwo i konstrukcje gramatyczne i potrafi użyć ich podczas gier i zabaw językowych.

 

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Merry Christmas.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Poznajemy słownictwo i wyrażenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Nauka piosenki świątecznej: Jingle bells.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie i utrwalił materiał z ubiegłej lekcji;
 • Rozumie znaczenie słownictwa tematyki bożonarodzeniowej oraz potrafi użyć jej we wcześniej poznanych konstrukcjach zdaniowych;
 • Rozumie i potrafi zaśpiewać piosenkę bożonarodzeniową.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Kalendarz: dni tygodnia, miesiące, pory roku.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie dni tygodnia,miesięcy i pór roku;
 • Słownictwo i czasowniki związane z ubiorem.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi i utrwalił materiał z ubiegłych zajęć;
 • Zrozumiał znaczenie i kolejność: dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 • Zrozumiał znaczenie podstawowego słownictwa związanego z ubiorem;
 • Rozumie polecenia związane z ubieraniem się, np.: take off your shoes (zdejmij buty), put your cup on (załóż czapkę).

Język angielski

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 4 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: can.

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika modalnego can. Zdania twierdzące, pytające i przeczące;
 • Wprowadzenie czasowników: swim, run, sing;
 • Użycie flashcards i rekwizytów w ćwiczeniach z użyciem czasownika can, swim, run, sing.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi i utrwalił materiał z ubiegłych zajęć;
 • Potrafi użyć czasownika can;
 • Rozumie znaczenie czasowników: swim, run, sing;
 • Potrafi ułożyć zdania twierdzące i przeczące z czasownikiem can oraz czasownikami: swim, run, sing. Rozumie pytania z użyciem tychże czasowników.

Język angielski

Konspekt dla klasy III

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Nazwa bloku programowego : Język angielski

Temat: How are you today?

 

Cele główne:

 • Krótka powtórka ostatniej lekcji. Czasownik: to be i przymiotniki: angry, sad, happy;
 • Wprowadzenie czasownika: have got;
 • Wprowadzenie słownictwa z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe, owoce.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Utrwalił, potrafi odmienić i ułożyć zdania z czasownikiem: to be i przymiotnikami: angry, sad, happy;
 • Rozumie i potrafi użyć czasownik have got w zdaniach twierdzacych, przeczących i pytających;
 • Rozumie i potrafi zastosować w zdaniach z czasownikiem have got wprowadzone słownictwo z zakresu tematycznego: rodzina, zwierzęta domowe i owoce.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  11 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:Język angielski

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała;
 • Powtórzenie czasownika have/has got w twierdzeniach, przeczeniach i pytaniach.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń ćwiczy słownictwo związane z częściami ciała;
 • Uczeń używa czasowniki ‘have/has got do opisu ludzi i zwierząt;
 • Uczeń mówi po angielsku opisując zwierzątka oraz inne osoby.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały przygotowane przez nauczyciela: kserokopie, płyta CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyrażanie posiadania za pomocą have/has got.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się zaciekawić uczniów.
 3. Uczniowie czytają tekst na temat opisu zwierzątek.
 4. Uczniowie dyskutują razem na temat wyglądu zwierzątek.
 5. Uczniowie pracują indywidualnie rozwiązując zadania.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 27  kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Expressing ability with can/can’t.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza zasady stosowanie can/can’t do wyrażania możliwości wykonania danej czynności.
 • Uczeń powtarza tworzenie zdań twierdzących, pytających oraz przeczących i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi stosować can/can’t w różnych rodzajach zdań
 • Uczeń potrafi używać can/can’t do tworzenia swoich zdań.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Expressing ability with can/can’t.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat can/can’t oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klas