Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 28 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: W krainie literatury. Powtórzenie wiadomości o podstawowych pojęciach związanych ze epiką.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i odróżnia 3 podstawowe rodzaje literackie;
 • Potrafi wymienić najważniejsze epickie gatunki literackie;
 • Wie, czym się różni legenda od przypowieści;
 • Potrafi odróżnić baśń od bajki;
 • Zna cechy charakterystyczne opowiadania i noweli;
 • Wie, czym się charakteryzuje powieść;
 • Zna podstawowe rodzaje powieści.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 14 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Czym się kieruje w życiu Ebenezer Scrooge w „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa (cz. 2)

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju literackiego;
 • Głośno odczytuje fragmenty tekstu;
 • Wypowiada się na temat głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Srooge’a;
 • Wskazuje ironię w wypowiedziach głównego bohatera i określa jej funkcję;
 • Wciela się w rolę postaci, aby opowiedzieć o jej przeżyciach;
 • Rozumie, czemu służą postaci fantastyczne wprowadzone w opowiadaniu Ch. Dickensa.

 

 

Zadanie domowe:

Przypomnieć sobie treść „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa. Przypominam o opracowaniu lektur (dla kl. VI – 2 tytuły, dla kl. VII – 3 tytuły) w języku polskim tj. streszczenia, charakterystyki wybranego bohatera, dlaczego polecam tę książkę.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 10 GRUDNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Realizm i fantastyka w powieści „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa (cz. 1)

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Charlesa Dickensa;
 • Zdobywa informacje na temat epoki wiktoriańskiej;
 • Określa tematykę utworu Charlesa Dickensa z uwzględnieniem kontekstów: biograficznego, społecznego i historycznego;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Tworzy uporządkowaną wypowiedź na zadany temat;
 • Tworzy charakterystykę głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Srooge’a;
 • Potrafi wymienić elementy realistyczne i fantastyczne w opowiadaniu;
 • Wie, czemu służą wprowadzone do utworu elementy fantastyczne;
 • Umie opowiedzieć o symbolice świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Zadanie domowe:

Proszę o odrobienie ćwiczeń 2 i 3 (kl. VI) ze strony 24 w zeszytach ćwiczeń „Między słowami”

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Sztuka argumentowania. Uzasadniamy swoje zdanie

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstu;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do swobodnego wypowiadania się ucznia w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem;
 • Zna definicję trudnych słów i wyrażeń;
 • Wie co to jest i do czego służy argument;
 • Umie odnajdywać w tekście literackim argumenty i kontrargumenty;
 • Potrafi sam tworzyć argumenty i je uzasadniać;
 • Wie, na czym polega siła perswazji i sztuka argumentowania.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 12 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jana Kochanowskiego opowieść o życiu. Recytujemy fraszki.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Utrwala informacje na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Rozumie wybrane archaizmy;
 • Wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanych utworów poetyckich;
 • Uczestniczy w rozmowie;
 • Wie, co to gatunek literacki i wymienia jego cechy;
 • Zna definicję fraszki;
 • Wskazuje w poznanych fragmentach problemy egzystencjalne i rozważa je, odwołując się do swojej wiedzy i doświadczeń;
 • Odnosi się wartości uniwersalnych, interpretując utwory;
 • Wskazuje sposoby budowania komizmu w poznanych fraszkach;
 • Dostrzega ironię.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 29 PAŹDZIERNIKA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat:  Jan Kochanowski – ojciec poezji polskiej, mistrz słowa polskiego. Wstęp do fraszek.

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli.
 • Cele szczegółowe: Uczeń:
 • Zapoznaje się z informacjami na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Wie, co to jest „polski renesans” i kiedy trwał;
 • Umie powiedzieć o rozkwicie literackiej polszczyzny XVI w. dzięki Janowi Kochanowskiemu;
 • Wie, co to znaczy „archaizm”;
 • Wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanych utworów poetyckich;
 • Uczestniczy w rozmowie;
 • Wie, co to jest gatunek literacki i wymienia jego cechy;
 • Zna definicję fraszki;

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 17 PAŹDZIERNIKA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Elementy fantastyczne w powieści  J.R.R.  Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Tolkiena jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Przypomina i utrwala zasady ortograficzne poznane w poprzednich klasach;
 • Wie, kiedy stosować wielką literę;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów z użyciem wielkiej litery;
 • Wie, kiedy stosować małą literę;
 • Zna wyjątki od reguł oczywistych;
 • Wie i umie stosować formy grzecznościowe w tekstach pisanych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 2 KWIETNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić tekst literacki od reklamowego.

Zadanie domowe: Proszę o uzupełnienie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych odpowiednio dla kl. V i VI

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 26 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – powtórzenie wiadomości.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych dla kl. V i VI; powtórzyć zasady pisowni partykuły „NIE” z różnymi częściami mowy.