Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Rozumienie tekstu czytanego.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Wie, jak napisać list oficjalny.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości – pisownia wyrazów z przeczeniem „nie”;
 3. Głośne przeczytanie tekstu „Czytajmy dzieciom” s. 62;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Potrafi wskazać określone części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie zapisuje „nie” z różnymi częściami mowy.

Metody:

 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia językowego i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pisownia wyrazów z „nie” z różnymi częściami mowy

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 3. Ćwiczenia ortograficzne;
 4. Przeczytanie fragmentu tekstu J. Miodka „Kłopoty z ortografią” ;
 5. Ćwiczenia do tekstu;
 6. Zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 7. Ćwiczenia praktyczne.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy.

Cele główne:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi dokonać rozbioru gramatycznego zdania;
 • Zna poprawne formy gramatyczne i umie je stosować w praktyce;
 • Wie, co to czasownik i potrafi go prawidłowo odmieniać;
 • Umie odmieniać wybrane formy czasu przeszłego;
 • Wie, co to nieosobowe i nieodmienne formy czasownika.

Metody:

 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start” cz. 1 i cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wziąść czy wziąć? Szłem czy szedłem? Czasownik w języku polskim.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 3. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne – odmiana czasownika.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat:  Zasady pisania listu oficjalnego

Cele główne:

 • Przeczytanie tekstu prozatorskiego ze zrozumieniem;
 • Poznanie zasad redagowania listu oficjalnego;
 • Poznanie zasad pisania wyrazów z cząstkami super-, mini- w jęz. polskim.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Umie ułożyć chronologiczny plan wydarzeń;
 • Interpretować przeczytany uprzednio tekst;
 • Wie co to jest postęp techniczny i jakie on skutki może ze sobą nieść;
 • Umie scharakteryzować postać;
 • Zna zasady redagowania listu oficjalnego;
 • Umie napisać list w sytuacji oficjalnej;
 • Wie jak poprawnie zapisywać wybrane cząstki wyrazów w jęz. polskim.

Metody:

 • Eksponująca;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy list do króla Poleandra, władcy Kybery.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej,
 2. Przedstawienie planu wydarzeń opowiadania S. Lema „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”,
 3. Charakterystyka króla Poleandra,
 4. Próba zredagowania listu oficjalnego.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1– 15 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: School

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności językowych;
 • Rozbudzanie ciekawości do języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słowa dotyczące szkoły;
 • Uczeń kształtuje umiejętności aktywizujące współprace w grupach oraz przestrzeganie zasad podczas gier.

Metody:

 • Wykład;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe;
 • Zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony  https://www.youtube.com/watch?v=eVcLfRTu-10

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat : School

 • Przywitanie nauczyciela z klasą z wykorzystaniem podstawowych zwrotów z języka angielskiego,
 • Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 • Nauczyciel utrwala z uczniami nowe słownictwo i zwroty za pomocom obrazków.
 • Uczniowie słuchają oraz starają się odtworzyć samodzielnie podane słownictwo.
 • Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI
OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski. Kształcenie kulturowe

Temat: Symbolika Grobu Nieznanego Żołnierza, symbole narodowe.

Cele główne:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Budzenie wrażliwości na święta narodowe
 • Emocjonalne i racjonalne wiązanie uczniów z Ojczyzną
 • Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych
 • Umiejętność pracy w grupie

Cele szczegółowe :

 • Zapoznanie uczniów z wydarzeniem historycznym związanym z Dniem
 • Niepodległości
 • Uzmysłowienie znaczenia wydarzeń związanych z tym świętem dla Polski
 • Poznanie znaczenia słowa „ojczyzna”
 • Uświadamianie ważności symboli narodowych

Metody:

 • dyskusyjne – praca z tekstem, własne wypowiedzi uczniów
 • podające- wykład informacyjny, pogadanka
 • problemowe z wykorzystaniem kart pracy, schematów
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • oglądowe – oglądowa – flaga, godło

Pomoce dydaktyczne :

teksty wierszy i opowiadań, ilustrację Grobu Nieznanego Żołnierza oraz inne związane z tematyką patriotyczną i historią Polski, karty pracy do analizy wiersza, hasła związane z wydarzeniami przedstawionymi w wierszu, nagranie hymnu państwowego, flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Nasze symbole narodowe

 1. Wprowadzenie w tematykę patriotyczną poprzez wysłuchanie nagrania pieśni patriotycznej.
 2. Wykład informacyjny na podstawie, którego uczniowie dokonują analizy daty 11 listopada.
 3. Uczniowie otrzymują trzy ilustracje związane z Dniem Niepodległości, ich zadaniem jest wskazanie cech wspólnych, oraz symboli narodowych.
 4. Zapoznanie się z treścią wiersza Józefa Krajeńskiego “Grób Nieznanego Żołnierza”
 5. Podawanie skojarzeń związanych ze słowem ” ojczyzna “
 6. Praktyczne wykorzystanie symboli narodowych.
 7. Nawiązanie do polskich legend, które zawierają elementy historyczne i początki powstania symboli narodowych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia.

Temat: Kiedy pisać ą oraz ę.

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni wyrazów z „ą” oraz „ę”.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zastosować poznane zasady pisowni w ćwiczeniach praktycznych;
 • potrafi zapisać podane czasowniki w liczbie pojedynczej czasu teraźniejszego;
 • potrafi wskazać w tekście wyrazy, które mają zakończenie „e” oraz „ę”;
 • potrafi zapisać czasownik w czasie przeszłym;
 • potrafi uzupełnić tekst odpowiednimi formami rzeczowników.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa VII „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Akcent wyrazowy.

Cele główne:

 • zebranie i utrwalenie wiadomości o akcencie wyrazowym.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest akcent wyrazowy i na jaką najczęściej pada sylabę ;
 • potrafi wypisać z tekstu wyrazy, w których akcent pada na drugą sylabę od końca;
 • potrafi podać odpowiednie formy czasowników i określić w nich sylaby akcentowane.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa VII „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14- 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi przekształcić zdania z czasownikami w stronie czynnej w wypowiedzenia o konstrukcji biernej;
 • potrafi przekształcić zdania z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie;
 • zna zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy ;
 • potrafi wskazać w tekście epitety;
 • potrafi podać argumenty uzasadniające tezę ;
 • potrafi omówić budowę fraszki;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test ;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VII

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego: Szkoła mówienia i pisania

Temat: Jak uzasadniać swoje zdanie?

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi utworzyć tezę do argumentów;
 • potrafi współpracować w grupie;
 • potrafi utworzyć argumenty do tezy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupie, drama( scenka improwizowana).

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa VII, karty pracy przygotowane przez nauczyciela, kolorowe karteczki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych. Praca w grupach. Drama( scenka improwizowana).
 4. Pożegnanie uczniów.