Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego, analiza tekstu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, arkusze egzaminacyjne, piosenka „Dykcja” w wyk. A. Barcisia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytamy ze zrozumieniem

 1. Omówienie regulaminu konkursu recytatorskiego;
 2. Zaprezentowanie piosenki „Dykcja” oraz omówienie zasad pięknej recytacji;
 3. Przeczytanie głośne tekstu „Poznajemy Wawel” s. 234;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu;
 5. Sprawdzenie wykonanych poleceń;
 6. Zadanie domowe.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Wie, jaką funkcję pełnią i do czego służą poszczególne części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia językowego i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiał prezentujący odmienne i nieodmienne części mowy wraz z przykładami.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odmienne części mowy. Powtórzenie

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku, przymiotniku i czasowniku;
 3. Ćwiczenia praktyczne;
 4.  Rozbiór gramatyczny zdań;
 5. Powtórzenie wiadomości o zaimku i liczebniku;
 6. Ćwiczenia praktyczne.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Nieodmienne części mowy. Powtórzenie

 1. Powitanie;
 2. Powtórzenie wiadomości o przysłówkach, przyimkach i spójnikach;
 3. Ćwiczenia praktyczne;
 4.  Rozbiór gramatyczny zdań z użyciem nieodmiennych części mowy;
 5. Ćwiczenia utrwalające;
 6. Zadanie domowe: dokonać rozbioru gramatycznego podanych zdań oraz powtórzyć i utrwalić samodzielnie materiał o odmiennych i nieodmiennych   częściach mowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Teatr i sztuka dramatyczna

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Potrafi analizować utwór liryczny;
 • Wie, jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Potrafi pracować z tekstem literackim i rozwiązywać zdania z nim związane.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, infografika – teatr od kulis

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie i analiza wiersza J. Kulmowej „Po co jest teatr”;
 3. Przedstawienie i omówienie infografiki: teatr od kulis;
 4. Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z teatrem i sztuką dramatyczną;
 5. Rozwiązanie testu sprawdzającego poznane wiadomości;
 6. Przeczytanie tekstu G. Kasdepke „Teatr”;
 7. Pogadanka na temat właściwego zachowania się w teatrze.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego

 1. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji i przypomnienie wiadomości;
 2. Głośne przeczytanie z podziałem na role fragm. opowiadania S. Mrożka „Artysta”;
 3. Samodzielne rozwiązywanie zadań do tekstu;
 4. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanych zdań;
 5. Zadanie domowe: Pisemnie ćw. 8 s. 117.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 12 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia płynnie części składowe sprawozdania;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Aktywizujące.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utrwalenie reguł dotyczących pisania sprawozdania

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Przypomnienie reguł redagowania sprawozdania;
 3. Układanie planu sprawozdania;
 4. Ćwiczenia praktyczne. Praca w grupach;
 5. Zadanie domowe.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 6 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Wypowiedzi pisemne: sprawozdanie

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozumie, jakie są części składowe sprawozdania;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Objaśnia znaczenia dosłowne i przenośne w omawianych tekstach.

Metody:

 • Wykład informacyjny;
 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Piszemy sprawozdanie z wydarzenia

 1. Powitanie i powtórzenia wiadomości o rzeczowniku;
 2. Przeczytanie przykładowego sprawozdania;
 3. Omówienie części składowych sprawozdania;
 4. Układanie planu sprawozdania;
 5. Zadanie domowe: ćw. 5 s. 108.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Rozumienie tekstu czytanego.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Wie, jak napisać list oficjalny.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości – pisownia wyrazów z przeczeniem „nie” ;
 3. Głośne przeczytanie tekstu „Czytajmy dzieciom” s. 62.

KONSPEKT DO KLASY VI

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5- 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Dary jesieni

Temat : Park i las jesienią

Cele główne :

 • Omawianie ilustracji i zdjęć
 • Zapoznanie się charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w zależności od pory roku
 • Rozwijanie inwencji twórczej
 • Kształcenie umiejętności dobierania barw jesiennych

Cele szczegółowe :

 • Rozpoznanie jesiennej pory roku
 • Umiejętność wyboru ilustracji prezentującej zwiastuny jesieni
 • Rozpoznawanie liści drzew jesiennych

Metody pracy:

 • Słowne : pogadanka
 • Działań praktycznych: nauka piosenki jesiennej
 • Oglądowa : pokaz żywych darów jesieni
 • Twórcza – pytania problemowe stawiane uczniom
 • Mapa mentalna- dobieranie skojarzeń wokół hasła “Jesień w pełni”

Środki dydaktyczne:

ilustracje pór roku, liści i ich owoców, liście, żołędzie, kasztany, tekst wiersza Ewy Szerburg Zarembiny “Jesienne liście,  płyta CD odgłosy jesieni, piosenka pt ” Pani Jesień”

Przebieg lekcji :

II jednostka lekcyjna. Scenariusz został przygotowany na potrzeby Erasmus + w ramach współpracy międzynarodowej

WSTĘP

Indywidualne wypowiedzi na temat pory roku jaką  jest jesień ? Cechy charakterystyczne oraz dary jesieni.

 1. Refleksje uczniów na temat przyniesionych liści drzew i ich owoców. Zadaniem uczniów jest odpowiednie dopasowanie owocu do drzewa.
 2. Dobieranie skojarzeń wokół hasła pt ” Jesień w pełni”
 3. Interpretacja wiesza Ewy Szelburg Zarembiny ” Jesienne liście”
 4. Odgłosy jesieni. Uczniowie słuchają dźwięków z płyty. Ich zadaniem jest odgadnięcie czyj to dźwięk ?
 5. Nauka piosenki jesiennej pt ” Pani Jesień”

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie.

Temat: Rozumienie tekstu czytanego.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst kultury ze zrozumieniem;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;
 • Wie, jak napisać list oficjalny.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem.

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości – pisownia wyrazów z przeczeniem „nie”;
 3. Głośne przeczytanie tekstu „Czytajmy dzieciom” s. 62;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Potrafi wskazać określone części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie zapisuje „nie” z różnymi częściami mowy.

Metody:

 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do kształcenia językowego i zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pisownia wyrazów z „nie” z różnymi częściami mowy

 1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 3. Ćwiczenia ortograficzne;
 4. Przeczytanie fragmentu tekstu J. Miodka „Kłopoty z ortografią” ;
 5. Ćwiczenia do tekstu;
 6. Zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy;
 7. Ćwiczenia praktyczne.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy.

Cele główne:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi dokonać rozbioru gramatycznego zdania;
 • Zna poprawne formy gramatyczne i umie je stosować w praktyce;
 • Wie, co to czasownik i potrafi go prawidłowo odmieniać;
 • Umie odmieniać wybrane formy czasu przeszłego;
 • Wie, co to nieosobowe i nieodmienne formy czasownika.

Metody:

 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start” cz. 1 i cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wziąść czy wziąć? Szłem czy szedłem? Czasownik w języku polskim.

 1. Powitanie i przeczytanie pracy domowej;
 2. Powtórzenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy;
 3. Powtórzenie wiadomości o czasowniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne – odmiana czasownika.