Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 2 KWIETNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • Potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić tekst literacki od reklamowego.

Zadanie domowe: Proszę o uzupełnienie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych odpowiednio dla kl. V i VI

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 26 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – powtórzenie wiadomości.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych dla kl. V i VI; powtórzyć zasady pisowni partykuły „NIE” z różnymi częściami mowy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 12 – 19 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o przyniesienie kart pracy o zaimkach i powtórzyć wiadomości o nich.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 12 LUTEGO 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2, 3: Odmienne i nieodmienne części mowy – ciąg dalszy. Zaimki. Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.

Zadanie domowe: Proszę dokończyć zadania z poprzedniej lekcji i powtórzyć wiadomości o nieodmiennych częściach mowy. Zosia i Oliwia przygotowują wiadomości o zaimku. Co to za część mowy, jaką funkcję pełni, przykłady.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 5 LUTEGO 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Nieodmienne części mowy – powtórzenie

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna wszystkie nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stopniuje przysłówki odprzymiotnikowe i nie odprzymiotnikowe;
 • Wskazuje, jaką rolę w zdaniu pełnią przyimki i spójniki;
 • Określa, w jaki sposób przyimek łączy się z rzeczownikiem i jak wpływa na formę rzeczownika;
 • Rozpoznaje i umie stosować wykrzykniki i partykuły.

Zadanie domowe: Uzupełnić zadania na kartach pracy rozdanych na poprzednich zajęciach. Uczniowie, którzy byli nieobecni przed tygodniem, otrzymają karty pracy na lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 9 – 29 STYCZNIA 2022
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy.

Cele główne:
• Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
• Kształtowanie świadomości językowej;
• Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:
• Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
• Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
• Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
• Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
• Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
• Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
• Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
• Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.

Zadanie domowe: Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytanie do lektury „Lew, czarownica i stara szafa”.: Jakimi wartościami kierowało się rodzeństwo, pomagając mieszkańcom Narnii?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 STYCZNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 11 GRUDNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Realizm i fantastyka w powieści C.S. Lewisa „Lew, czarownica i stara szafa”.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Prowadzi rozmowę na temat głównych postaci występujących w książce;
 • Wnioskuje na podstawie tekstu;
 • Poszerza zasób słownictwa;
 • Rozróżnia bohaterów pierwszoplanowych i bohaterów drugoplanowych;
 • Wypowiada się na temat zmian, które dokonały się w bohaterach tekstu;
 • Rozpoznaje w tekście elementy fantastyczne;
 • Identyfikuje opowieść Lewisa jako książkę fantasy;
 • Wyraża opinię o wskazanym bohaterze utworu;
 • Wymyśla historyjkę o dalszych losach bohaterów.

ZADANIE DOMOWE:

Uczniowie, którzy nie napisali charakterystyki, proszę o wykonanie zadania – pisemnie w zeszytach. Bardzo proszę, aby dzieci nauczyły się na pamięć lub pięknie czytać wierszy o Bożym Narodzeniu (każde dziecko dostało inny wiersz), które przedstawią w czasie spotkania świątecznego 11 grudnia.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 20 LISTOPADA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jak napisać dobrą charakterystykę.

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest charakterystyka;
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę postaci;
 • Analizuje wzorcową charakterystykę;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne charakterystyki;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki;
 • Rozróżnia charakterystykę statyczną i dynamiczną;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Pochodzenie frazeologizmów ma rozmaite źródła np. mitologia, Biblia, zwierzęta, przysłowia itd. Proszę o wypisanie w zeszycie co najmniej 4 dowolnych frazeologizmów (z wyjaśnieniem, co one znaczą) według kryterium pochodzenia tzn. jeden frazeologizm biblijny, jeden mitologiczny, jeden z życia codziennego oraz jedno przysłowie.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 6 LISTOPADA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Frazeologia w naszym życiu codziennym.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w różnych tekstach kultury, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Umie pogrupować związki frazeologiczne według kryterium pochodzenia związku;
 • Zna znaczenia poszczególnych związków frazeologicznych;
 • Potrafi wskazać przykłady związków frazeologicznych używanych w polszczyźnie mówionej;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

Znać i rozumieć definicję związku frazeologicznego; napisać w zeszycie przykłady 3 związków frazeologicznych i podać ich znaczenie np. biały jak ściana albo bujać w obłokach itd.