Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 3 – 9 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Jak mówić, żeby być słuchanym? Dyskusja o skuteczności wypowiedzi na podstawie fragmentu tekstu „Nowy dyrektor”.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Potrafi w kilku zdaniach streścić przeczytany fragment tekstu;
 • Wie i rozumie, co to jest komunikat i treść komunikatu;
 • Umie wskazać nadawcę i odbiorcę komunikatu;
 • Wie na czym polega umiejętność skutecznego przemawiania do innych;
 • Potrafi budować krótkie wypowiedzi nacechowane emocjonalnie;
 • Potrafi skutecznie przekonywać do swoich racji.
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecioosobowego;

Temat 2: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie odmienia czasowniki i rzeczowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na -ą, -ę, -om, -on, -em, -en;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na -ą, – ę, -om, -em, -on, – en;
 • Poprawnie sylabizuje wypowiadane wyrazy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VIOPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 25 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o czasownikach w formie osobowej

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać czasy w języku polskim
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać osoby
 • Zna rodzaje , tryby i liczby

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

 1. Określ rodzaj i liczbę podanych wyrazów : Chłopcy, dziecko, koleżanka
 2. W jakim czasie występują następujące czasowniki : gotuję, usmażyłam, będę czytała

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 18 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o odmiennych i nieodmiennych częściach mowy oraz wybranych treści z zakresu teorii literatury.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać odmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy;
 • Wie czym różni się rozbiór gramatyczny zdania od rozbioru logicznego;
 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Zna i rozumie podział na rodzaje i gatunki literackie;
 • Potrafi rozpoznać w tekście literackim narratora pierwszo- i trzecio osobowego;
 • Umie rozpoznawać rymy w wierszu.

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 7 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów zakończonych na -dztwo, – dzki;
 • Potrafi znaleźć odpowiednie wyrazy pokrewne;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: -dztwo, – dzki;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Umie utworzyć odpowiednie przymiotniki od rzeczowników;
 • Korzysta ze źródeł i słowników, aby wykonać zadanie.

Temat 2, 3: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o językowych środkach stylistycznych.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia;
 • Wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Wie, co to jest podmiot domyślny i orzeczenie złożone;
 • Tworzy zdania pojedyncze i złożone;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania;
 • Sprawnie wyróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi wskazać czasowniki w formie osobowej i nieosobowej;
 • Zna i stosuje zasady pisownie rozdzielnej i łącznej z partykułą „nie”;
 • Umie stosować małą i wielką literę w nazwach;
 • Zna podstawowe związki frazeologiczne.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do nauki o języku oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, przykładowe testy egzaminacyjne.

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Części zdania

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Wie, co to jest podmiot domyślny i orzeczenie złożone;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania;
 • Wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Tworzy poprawnie zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do nauki o języku oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika)

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Posługuję się podmiotem i orzeczeniem

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego i przypomnienie wiadomości o zdaniu.
 3. Wyjaśnienie terminów: podmiot domyślny, orzeczenie złożone.
 4. Przypomnienie wiadomości o grupie podmiotu i orzeczenia.
 5. Rozwiązywanie zadań.
 6. Sporządzanie na tablicy wykresów zdań i ich rozbiór logiczny.
 7. Zadanie domowe. Ćw. 5 i 7, 8 s. 76-77.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Bajka

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem bajka, jej budową oraz znaczeniem muzyki w jej przekazie;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich zawierających morał;
 • Poznanie znaczenia muzyki w połączeniu z utworami literackimi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest bajka oraz czym się charakteryzuje pod względem treści oraz formy;
 • Wie, jakie znaczenie ma morał, który jest nieodłącznym elementem poznanego gatunku literackiego;
 • Umie wyjaśnić znaczenie muzyki w przekazie bajki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bajka

 1. Wyjaśnienie, czym jest bajka, jakie składniki ją charakteryzują oraz co zawiera jej treść;
 2. Omówienie znaczenia bajek w kulturze i wychowaniu;
 3. Omówienie morału, jako elementu występującego w poznanym gatunku literackim;
 4. Dyskusja na temat znaczenia muzyki w przedstawianiu bajki z odniesieniem do podbicia emocjonalnego.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI, VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rodzaje zdań

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i jaki warunek musi być spełniony, żeby tworzyć zdanie;
 • Wyróżnia typy zdań ze względu na cel wypowiedzi;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie;
 • Rozumie pojęcia: orzeczenie i podmiot;
 • Wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Wie, co to są zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika), Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co to jest wypowiedzenie i jakie są rodzaje wypowiedzeń w języku polskim?

 1. Powitanie.
 2. Przypomnienie wiadomości o rodzaj zdań ze względu na cel wypowiedzi.
 3. Wprowadzenie terminu: zdanie i równoważnik zdania.
 4. Przypomnienie wiadomości o grupie podmiotu i orzeczenia.
 5. Wyjaśnienie terminów: podmiot domyślny, orzeczenie złożone, zdanie pojedyncze.
 6. Ćwiczenia językowe.
 7. Zadanie domowe.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego, analiza tekstu

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Potrafi odróżnić stwierdzenia prawdziwe od fałszywych;

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, arkusze egzaminacyjne, piosenka „Dykcja” w wyk. A. Barcisia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytamy ze zrozumieniem

 1. Omówienie regulaminu konkursu recytatorskiego;
 2. Zaprezentowanie piosenki „Dykcja” oraz omówienie zasad pięknej recytacji;
 3. Przeczytanie głośne tekstu „Poznajemy Wawel” s. 234;
 4. Rozwiązywanie zadań do tekstu;
 5. Sprawdzenie wykonanych poleceń;
 6. Zadanie domowe.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci