Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 –  2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o czasowniku i innych częściach mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Wie, co to są imiesłowy i jakie mamy rodzaje imiesłowów w języku polskim;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

 

Zadanie domowe:

Proszę, aby dzieci powtórzyły wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika) oraz zredagowały opis obrazu (z poprzedniej lekcji).

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VIII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  4–  25  listopada  

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Listy z podróży  z gramatyką w tle. Rzeczownik i jego rodzaje

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem i umiejętnie odpowiada na pytania
 • Wie kim był Ozyrys i Set
 • Umie wyjaśnić pojęcie rzeczownik oraz zna jego rodzaje

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  3–  28 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Wpływ kultury śródziemnomorskiej na kulturę europejską na podstawie opowiadania pt „ Piękna Helena i początki ”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wskazać wpływ kultury  śródziemnomorskiej  na kulturę europejską
 • Stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • Umie opisać postać Herkulesa i pięknej Heleny
 • Formułuje i interpretują główną ideę utworu.

 

Zadanie domowe z dnia 28. 10.2023

Podaj przykłady oddziaływania kultury śródziemnomorskiej na kulturę europejską

 

KonspektKONSPEKT DLA KLASY VI/VII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  2 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Powtórzenia na podstawie opowiadania Jestem      . Emy Yrkes. Powtórzenie wiadomości o przymiotniku.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem
 • Wie czym jest powtórzenie

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Umie przedstawić bohaterów opowiadania
 • Potrafi opowiedzieć o sobie
 • Zna cechy przymiotnika

 

 

Zadanie domowe

Dokonam  stopniowania przymiotników

mały,  mokry,  ciekawy

Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 2 –  25 Września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Omawiamy opowiadanie nowy dyrektor , Anety Załazińskiej i Michała Rusinek Przypomnienie wiadomości o czasowniku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Przypomnienie wiadomości o czasowniku
 • Umiejętnie pracuje z tekstem

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest czasownik
 • Rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy;
 • Potrafi określić funkcję czasownika w zdaniu;
 • Podaje przykłady czasownika stosuje je w zdaniach;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie bohater
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie słuchacz i odbiorca.

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytania pod tekstem, ćw 4 str 13

Konspekt

Konspekt dla klasy VI- VII 

Opracowała : mgr Izabela Bielińska 

LEKCJA 1 –  9 WRZEŚNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Omawiamy opowiadanie pt „ Nowy dyrektor ” Anety Załasińskiej, Michała Rusinek.   Przypomnienie wiadomości o liczbie pojedynczej i mnogiej

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest liczba pojedyncza a czym mnoga
 • Rozpoznaje części mowy : rzeczownik, czasownik
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Wie czym jest przemówienie i jakie ma cechy ?

Zadanie domowe:

Wypiszę z tekstu 5  czasowników i 5 czasowników

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 25 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Potrafię zapisywać rzeczowniki zakończone na „-ia” i „-ja” oraz „-nia”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie zapisuje głoski miękkie;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • Rozróżnia formy mianownika od przypadków zależnych;
 • Zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni rzeczowników zakończonych na „-ja”, „-ia” oraz „-nia” w innych przypadkach niż mianownik;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: „- ia”, „-ja” i „nia”;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 12 – 11 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: A. de Saint-Exupery: „Mały książę”. Czy Róża jest tylko różą?

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z informacją o życiu i twórczości A. de Saint-Exupery’ego;
 • Wskazuje w twórczości pisarza odwołania do postaw społecznych;
 • Stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • Wyjaśnia, jaki wpływ na życie pisarza miały wydarzenia, których był świadkiem;
 • Poznaje i rozumie terminy: symbol, metafora;
 • Interpretuje symbolikę postaci Róży i Lisa;
 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w utworze;
 • Przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;
 • Formułuje i interpretują główną ideę utworu.

Zadanie domowe na 11 marca 2023

Proszę o napisanie krótkiego sprawozdania w wycieczki szkolnej lub jednego dnia w szkole (wg wzoru, który był podany w poprzednich zajęciach lub przykładu z podręcznika lub zeszytu ćw.)

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 18 LUTEGO 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Uczymy się redagować sprawozdanie z wydarzenia.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie jako pisemna forma wypowiedzi;
 • Rozumie, jakie są części składowe sprawozdania;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;