Język polski

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Witam w moim domu. 

Cele główne:

 • Czytanie i rozumienie tekstu literackiego;
 • Kształtowanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta utwór poetycki;
 • Określa temat wiersza;
 • Przedstawia bohaterów utworu;
 • Określa cechy gospodarza i cechy gościa;
 • Wskazuje w tekście wers i strofę (opisuje budowę wiersza)
 • Przedstawia życiorys Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
 • Określa zasady gościnności
 • Wypowiada się na temat związku dzieła zamieszczonego przy tekście z tematyką wiersza.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.

Język polski

Konspekt  dla klasy IV

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 28 września

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat: Funkcja i odmiana rzeczownika.

 

Cele główne:

 • Powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu materiału;
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie co to jest rzeczownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Umie określić rodzaj rzeczownika;
 • Zna nazwy i pytania przypadków i potrafi odmienić przez nie rzeczownik;
 • Potrafi odmienić rzeczownik przez liczby i przypadki.

Temat 2: Zmartwienia pani Słowikowej w wierszu ,,Spóźniony słowik” J. Tuwima.

Cele główne:

 • Czytanie i rozumienie tekstu literackiego;
 • Kształtowanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta wiersz na głos;
 • Potrafi wskazać w tekście rzeczowniki i ich określenia;
 • Samodzielnie dobiera epitety do podanych rzeczowników;
 • Rozróżnia zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące w tekście;
 • Trafnie odczytuje uczucia podmiotu lirycznego;
 • Rozumie potrzebę bycia punktualnym i szanowania czasu innych.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat  : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat: Liczymy litery, głoski i sylaby.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Wie co to jest głoska;
 • Odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi rozróżnić głoski miękkie i twarde.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  14 – 25 maja 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie.

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • utrwala wiadomości o podziale wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • potrafi szeregować wyrazy według porządku alfabetycznego;
 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna ipotrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, przykładowe testy

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  14 – 11 maja 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz określenia związku głównego;
 • Potrafi wskazać w zdaniu grupę podmiotu i grupę orzeczenia;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Stosuje w zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji – podstawowe wiadomości o zdaniu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:    

Temat: Czym różnią się zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Omówienie nowych wiadomości: zdanie pojedyncze, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte; grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
 4. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Zadanie domowe: ćw. 1, 3, 5, 6, 7 s. 51-53 oraz cała strona 56 zeszyt ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym;
 • Potrafi poskładać wyraz z dowolnych sylab;
 • Wyjaśnia znaczenie umiejętności dzielenia wyrazów na poszczególne sylaby;
 • Umie zsynchronizować dźwięk z sylabą oraz rytmem.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Części zdania: podmiot i orzeczenie

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umie stopniować przymiotniki;
 • Wyróżnia podmiot i orzeczenie jako części zdania;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozsypanka wyrazowa.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji (karteczki z wyrazami, tabelka)

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Co to jest zdanie i jak rozpoznać orzeczenie i podmiot?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.
 4. Omówienie nowych wiadomości: zdanie, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie.
 5. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 6. Zadanie domowe: ćw. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 s. 40-42 oraz ćw. 1, 4, 6 s. 45-46.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  12 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku polskim.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV, arkusze egzaminacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego polegającego na napisaniu uzasadnienia (na podstawie polecenia z arkusza egzaminacyjnego).

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.