Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Sztuka pisania. Ortografia

Cele główne:

 • Omówienie części składowych karty pocztowej;
 • Omówienie głównych zasad redagowania życzeń i pozdrowień;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z ó i u.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje pozdrowienia i życzenia;
 • Wymienia części składowe kartki pocztowej;
 • Dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikatywnej;
 • Redaguje życzenia i pozdrowienia;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

Metody:

 • Wykład;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karta pocztowa, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy życzenia i pozdrowienia.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
 2. Przypomnienie zasad dzielenia wyrazów.
 3. Omówienie części składowych i zasad redagowania życzeń lub pozdrowień,
 4. Wymyślanie pozdrowień lub życzeń i ich redagowanie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi pisowni z ó i u,
 2. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z ó i u.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Głoska a litera

Cele główne: Poznanie

 • Pojęć: głoska, litera, sylaba,
 • Zasad podziału głosek na samogłoski i spółgłoski,
 • Zasad podziału wyrazów na sylaby,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Zna alfabet
 • Wie co to jest głoska ;
 • Wie co to jest litera ;
 • Wie co to jest samogłoska;
 • Wie co to jest spółgłoska;
 • Potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Liczymy głosy, litery i sylaby

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski w języku polskim.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni z u, ó, rz, ż.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zastosować poznane zasady pisowni w ćwiczeniach praktycznych;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z ó wymiennym;
 • potrafi ułożyć zdanie z wyrazami z trudnością ortograficzną;
 • potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z rz wymiennym

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa IV „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat : Głoska a litera

Cele główne:

 • poznanie różnic pomiędzy głoską a literą
 • poznanie podziału głosek

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest głoska ;
 • wie co to jest litera ;
 • wie co to jest samogłoska;
 • wie co to jest spółgłoska;
 • potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Różnice między głoską a literą.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14-7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi odmienić czasowniki przez osoby;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • potrafi określić rodzaj podanych rzeczowników;
 • potrafi określić czas, liczbę oraz osobę podanych czasowników;
 • zna zasady pisowni „ó” i „u”;
 • potrafi podać przykłady epitetów.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test ;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Test sprawdzający umiejętność uczniów czytania ze zrozumieniem. 

Cele główne:

 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi wyszukać w tekście czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki;
 • potrafi wyszukać w tekście czasownik, a następnie odmienić go przez osoby ;
 • potrafi wyszukać w tekście rzeczowniki, a następnie określić jego rodzaj (żeński, męski, nijaki).

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Test przygotowany przez nauczyciela;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna : 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Rozdanie testów uczniom. Omówienie przez nauczyciela każdego zadania.
 3.    Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Części mowy

Temat: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o czasowniku .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;
 • potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby i rodzaje;
 • potrafi rozwiązywać zadania o czasowniku z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcji .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: krzyżówka, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa IV, krzyżówka oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat czasownika. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Praca w grupach.
 5. Podsumowanie.
 6. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:    mgr Iwona Łapsa Sumara

Lekcja 11-17 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Pisownia “nie” z różnymi częściami mowy.

Cele główne

 • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o pisowni “nie” z różnymi częściami mowy.

Cele szczegółowe:

 • wie, kiedy piszemy łącznie” nie” z różnymi częściami mowy;
 • wie, kiedy piszemy oddzielnie “nie” z różnymi częściami mowy ;

Metody:

 • pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące : dyktando biegane

Środki dydaktyczne:

podręcznik i ćwiczenia “Słowa na Start”  klasa IV , karty pracy

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie wiadomości o pisowni “nie” z różnymi częściami mowy;
 2. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych;

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA:    dr  Maria  Kabata

Lekcja 10  – 3 lutego

Nazwa bloku programowego:   Język polski  

Temat: Poznajemy nowe części zdania.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z przysłówkami i spójnikami.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna przysłówki i spójniki;
 • uczeń umie wskazać w tekście nowe części zdania;
 • uczeń potrafi określić formy gramatyczne poznanych części zdania .

Metody:

 • wykład;
 • pogadanka;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, ćwiczenia, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:   Do czego służy przysłówek?

 1. Wprowadzenie na temat przysłówka.
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane z przysłówkiem.

II jednostka lekcyjna

Temat:  Jaką funkcję pełni spójnik?

 1. Podstawowe informacje na temat spójnika i jego interpunkcji
 2. Ćwiczenia gramatyczne związane ze stosowaniem spójników.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA:  mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  9 -20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Osobowa a nieosobowa forma czasownika

Cele główne:

 • uczeń zna formę osobową i nieosobową czasownika.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać czasownik w zdaniu;
 • odróżnić bezokolicznik od formy osobowej czasownika;
 • utworzyć bezokoliczniki od form osobowych;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-źć”;
 • wie kiedy piszemy w zakończeniach bezokolicznika „-ść”.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć –co wiemy już o czasowniku i jego formach.
 2. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 3. Pisownia bezokoliczników zakończonych na „-ść” i „źć”
 4. Praca domowa.

 

II jednostka lekcyjna 

Temat: Powtórzenie  wiadomości o przysłówku.

Cele główne

 • utrwalenie wiadomości o przysłówku.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wskazać w tekście przysłówki;
 • potrafi przekształcić przymiotnik w przysłówek i odwrotnie ;
 • potrafi stopniować przysłówki;
 • wie co to są antonimy i synonimy;
 • potrafi utworzyć do podanych przysłówków synonimy i antonimy .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

karty pracy

Przebieg:

II jednostka lekcyjna

 1. Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć o przysłówku.
 2. Przypomnienie pojęcia synonim i antonim.
 3. Wykonywanie ćwiczeń z kart pracy.
 4. Praca domowa.