Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 20 kwietnia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne, opis postaci.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • dokonuje rozbioru gramatycznego zdania;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne;
 • zna zasady pisowni różnych części mowy z partykułą „nie”.
 • potrafi zredagować kilkunastozdaniowy opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • utrwala wiadomości o podziale wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • potrafi szeregować wyrazy według porządku alfabetycznego;
 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 11 – 6 kwietnia 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować krótką notatkę i zaproszenie.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 16 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Jan Brzechwa – pisarz, którego lubię i cenię. Czytamy wiersze Jana Brzechwy.

Temat 2: Trudne słówka, czyli wyrazy z „rz” i „ż” .

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie kim jest Jan Brzechwa i zna pobieżnie jego twórczość;
 • potrafi wymienić kilka utworów Jana Brzechwy;
 • zna bohaterów wybranych wierszy poety;
 • zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • zapisuje poprawnie wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV / V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 9 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Trudne formy czasowników; Jak piszemy „nie” z czasownikami.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Wie, jakie są zasady pisowni partykuły „nie” z czasownikami;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

 

Zadanie domowe:

Proszę, aby powtórzyły sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika. Odmiana, funkcje, stopniowanie, pisownia z partykułą „nie”. cd.

Temat 2: Ortografia: pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik;
 • potrafi odmieniać przymiotniki przez przypadki;
 • potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników;
 • zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki;
 • zna zasady pisowni partykuły „nie” z przymiotnikami;
 • umie poprawnie zredagować krótki opis (przedmiotu lub osoby) z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników;
 • zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”;
 • stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • rozwiązuje poprawnie zadania stosując poznane reguły ortograficzne.

Zad. domowe:

Zredagować krótki opis przedmiotu z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika. Odmiana, funkcje, stopniowanie, pisownia z partykułą „nie”.

Cele główne:

 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki w tekstach mówionych i pisanych;
 • wie, na jakie pytania odpowiada przymiotnik;
 • potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki przez przypadki;
 • potrafi rozpoznać rodzaj gramatyczny rzeczowników i przymiotników;
 • zna formy przymiotnika w liczbie mnogiej i potrafi je stosować;
 • stosuje w wypowiedziach odpowiednie formy rzeczowników i przymiotników;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki;
 • zna zasady pisowni partykuły „nie” z przymiotnikami;
 • umie poprawnie zredagować krótki opis (przedmiotu lub osoby) z wykorzystaniem dużej liczby przymiotników.

Zad. domowe:

Podaj 5 przykładów przymiotników w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Fantastyka i realizm w legendzie o „Wandzie, co nie chciała Niemca” Mariana Orłonia.

Cele główne:

 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;

 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;

 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

 • Rozwijanie zainteresowania polską historią i kulturą.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;

 • poznaje nowe słowa, w tym wybrane archaizmy;

 • czyta płynnie tekst legendy;

 • ciekawie opowiada legendę;

 • zna i rozumie pojęcie „legenda”, zna jej podstawowe cechy;
 • układa pytania i odpowiedzi do tekstu;

 • ocenia zachowanie córki Kraka;

 • wyjaśnia znaczenie wyrazów wieloznacznych;

 • stosuje właściwą argumentację w dyskusji.

Zad. domowe:

Podaj 5 przykładów związków frazeologicznych, których źródłem jest np. mitologia, Biblia, przedmioty, zwierzęta, części ciała itp.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 13 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1, 2: Początki świata według starożytnych Greków. Z wizytą na Olimpie, czyli greckich bogach i bóstwach.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;

 • poznaje nowe słowa, wyrażenia i stałe związki wyrazowe;

 • zna i rozumie pojęcie „mit”;
 • rozpoznaje czytany utwór jako mit;

 • rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;

 • bierze udział w dyskusji na temat utworu i omawia kolejne wydarzenia przedstawione w nim;

 • wypowiada się na temat bohaterów mitu oraz koncepcji stworzenia świata;

 • wyszukuje informacje na temat greckich bogów;

 • wie, co to jest związek frazeologiczny;

 • rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;

 • poszerza zasób słownictwa i stałych związków wyrazowych.

Zad. domowe: Nauczyć się pięknie czytać jednego wierszyka z cyklu „Zoo” Jana Brzechwy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Wybieramy się do zoo. Wiersze o zwierzętach Jana Brzechwy

Cele główne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;
 • Rozwijanie sprawności językowo-komunikacyjnych;
 • Motywowanie do lektury tekstów poetyckich z kręgu polskiej literatury klasycznej dla dzieci.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie przeczytany tekst utworu;
 • poznaje nowe słowa, wyrażenia i stałe związki wyrazowe;
 • wzbogaca słownictwo o przykłady oryginalne, metaforyczne;
 • utrwala leksykę i stałe struktury leksykalne;
 • doskonali kompetencje komunikacyjne i lingwistyczne poprzez wykonywanie różnych działań językowych;
 • omawia elementy świata przedstawionego w wierszach;
 • wskazuje w utworze bohatera (zwierzę) i określa jego cechy;
 • próbuje nazwać wrażenia, jakie budzi w nim czytany tekst (np. humor);
 • wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;
 • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;
 • doskonali głośne i ciche czytanie (ćwiczenia dykcyjne);
 • pisze poprawnie pod względem ortograficznym i stosuje zasady pisowni polskiej.

 

Zad. domowe: Jak zaadresować poprawnie kopertę? Przypomnieć i znać zasady.