Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 23 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Zna i rozumie pojęcie „mit”,
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

1.Uzupełnić kartę pracy otrzymaną na zajęciach i powtórzyć zasady pisowni wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „em”, „en” – spodziewana kartkówka.

 1. Napisać w zeszytach definicję „mitu”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: J. polski

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Napiszę życzenia wielkanocne do moich dziadków

Temat 2 :  Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rozbiór logiczny i gramatyczny zdania i potrafi dokonać jego rozbioru.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Pisownia  wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

 

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Ortografii się nie boimy… Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „ch” i „h”;
 • Redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ch”;
 • Wskazuje synonimy do podanych wyrazów;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „ch” i „h” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • Rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 

 

Zadanie domowe:

Proszę o przyniesienie podręczników i zeszytów ćwiczenia kl. IV oraz przeczytanie wiadomości, kiedy piszemy „ch” i „h” w wyrazach.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  23 STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Temat 2: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

Zadanie domowe.

Dla kl. IV Wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń) nr 2 ze strony 237, 4 ze str. 238, 5 ze str. 239, 6 i 7 ze str. 240.

Dla kl. V dowolne zdania z zeszytu ćwiczeń dla Kl. V (rozdział o czasowniku)

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości o czasowniku, które mieliśmy na poprzedniej lekcji.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 9STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Zadanie domowe:

 • Proszę o zabranie na lekcję kartki z wierszem „Na straganie”.
 • Przypomnieć sobie wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 12 GRUDNIA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czym jest teatr i sztuka teatralna? Szkolna inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt. „Na straganie”.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

 

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje wypowiedź, jako tekst informacyjny;
 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Określa elementy spektaklu teatralnego: reżyseria, gra aktorska, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty, muzyka;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Potrafi czytać tekst z podziałem na role.

ZADANIE DOMOWE NA 12.12.2020

Utrwalić wiadomości poznane na lekcji tj. reguły ortograficzne poprawnej pisowni „rz” i „ż”. Będzie kilkuminutowa kartkówka – dyktando. Proszę o pamięciowe opanowanie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Będziemy mówić z podziałem na r

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 5 GRUDNIA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.

Temat 2: Trudne słówka, czyli wyrazy z „rz” i „ż”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach;
 • Umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • Zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Zadanie domowe z dnia 5.12.2020

Opanowanie pamięciowe nazw przypadków gramatycznych w języku polskim (Mianownik, dopełniacz itd.) wraz z pytaniami przypadków. Odmienić przez przypadki rzeczowniki podane na lekcji. Na następnej lekcji będziemy czytali wiersz J. Brzechwy „Na straganie”. Dzieci mogą przeczytać lub nauczyć się wiersza na pamięć.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 21 LISTOPADA 2

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Jaką funkcję pełni rzeczownik i przez co się odmienia.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Określa funkcje rzeczownika w zdaniu;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Zadanie domowe na 21 listopada 2020:

Proszę, żeby dzieci napisały list do wybranej przez siebie osoby na dowolny temat (według wzoru podanego na lekcji). Poza tym proszę o przypomnienie wiadomości na temat rzeczownika (co to za część mowy, przez co się odmienia, jak się odmienia, jak są przypadki gramatyczne w języku polskim, jakie pytania przypadków stawiamy np. Mianownik kto, co? jest, Dopełniacz kogo, czego? nie ma itd.). Wszystkie wiadomości znajdą Państwo w podręczniku do kl IV i V lub w internecie.

Za trzy tygodnie będziemy mieli lekcję o teatrze. Proszę,  żeby dzieci nauczyły się na pamięć lub bardzo dobrze umiały czytać wiersz Jana Brzechwy ”Na straganie”.