Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Liczymy litery, głoski i sylaby. Odróżniamy głoski miękkie od twardych.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna polski alfabet;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • Potrafi przeliterować sprawnie swoje imię i nazwisko;
 • Wie i rozumie, co to jest głoska;
 • Odróżnia głoskę od litery;
 • Zna i odróżnia spółgłoski od samogłosek;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki;
 • Potrafi rozróżniać spółgłoski miękkie i twarde;
 • Zmiękcza głoski twarde, stosując głoskę „i” lub znak diakrytyczny.

Zadanie domowe z poprzedniej lekcji:

Napisz w zeszycie trzy zdania w wykorzystaniem wyrazów, które podane zostały na karteczkach.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- IV

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane, j. polski

Temat  1 :  Rodzaje czasów w języku polskim, odmiana przez osoby

Cele główne :

 • Przypomnienie wiadomości o rodzajach czasów oraz zastosowanie ich w zdaniach
 • Ćwiczenia gramatyczne dotyczące odmiany przez osoby

Cele szczegółowe

 • Zastosowanie reguł gramatycznych w zdaniach
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umiejętność wypełnienia testu egzaminacyjnego

Temat  2 :  Przypomnienie wiadomości o częściach mowy/ ćwiczenia

Cele główne :

 • Uczeń potrafi rozróżnić części mowy i wskazać je w tekście

Cele szczegółowe :

 • Uczeń wie na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik i przymiotnik
 • Uczeń potrafi wskazać w tekście omawiane części mowy

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- IV

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane, j. polski

Temat  1 :  Znaki rzymskie

Cele główne :

 • Zapoznanie uczniów z numeracją rzymską

Cele szczegółowe

 • Poznanie, pisanie i odczytywanie znaków rzymskich od I do XII
 • Uczeń potrafi pisać daty z zastosowaniem znaków rzymskich
 • Uczeń potrafi wypełnić ćwiczenia z zastosowaniem znaków rzymskich

Temat  2 :  Przypomnienie wiadomości o częściach mowy/ ćwiczenia

Cele główne :

 • Uczeń potrafi rozróżnić części mowy i wskazać je w tekście

Cele szczegółowe :

 • Uczeń wie na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik i przymiotnik

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 4 GRUDNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Sztuka recytacji. Przygotowujemy się do recytacji wierszy na Boże Narodzenie.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości i piękna języka ojczystego;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów;
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem;
 • Uświadamianie bogactwa poezji polskiej związanej z tradycją świąt Bożego Narodzenia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie, jaką funkcję pełnią znaki interpunkcyjne w tekście;
 • Potrafi samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia artykulacyjne;
 • Zna zasady starannego czytania i deklamowania utworów literackich;
 • Recytuje wiersz na forum klasy;
 • Stosuje poprawną intonację podczas recytacji utworu;
 • Podczas recytacji przyjmuje właściwą postawę.

 

 

ZADANIE DOMOWE:

 

Na ostatnich zajęciach tj. 20 listopada uczyliśmy się pisania charakterystyki postaci. Zadanie domowe polega na napisaniu charakterystyki dowolnie wybranej przez siebie postaci (realnej) bądź bohatera literackiego. Kilku uczniów nie odrobiło poprzedniego zadania tj. nie napisało w zeszycie co najmniej 4 dowolnych frazeologizmów (z wyjaśnieniem, co one znaczą) według kryterium pochodzenia tzn. jeden frazeologizm biblijny, jeden mitologiczny, jeden z życia codziennego oraz jedno przysłowie. Proszę o wykonanie zadania. Poza tym będziemy uczyć się czytania wierszy świątecznych i kolęd w związku z planowanym spotkaniem wigilijnym 11 grudnia.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 23 PAŹDZIERNIKA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Frazeologia w mitologii. Mit o Ariadnie i Tezeuszu.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst ze zrozumieniem;
 • Zna i rozumie pojęcie „mit”,
 • Rozpoznaje czytany utwór jako mit;
 • Rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia i wyjaśnia elementy realistyczne i fantastyczne we wskazanych utworach;
 • Omawia akcję utworu i kolejne wydarzenia przedstawione w nim;
 • Utrwala, co to jest związek frazeologiczny;
 • Rozpoznaje związki frazeologiczne w tekstach mitologicznych, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie;
 • Potrafi użyć w zdaniach kilka znanych frazeologizmów.

ZADANIE DOMOWE:

1.Uzupełnić kartę pracy otrzymaną na zajęciach i powtórzyć zasady pisowni wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „em”, „en” – spodziewana kartkówka.

 1. Napisać w zeszytach definicję „mitu”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: J. polski

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Napiszę życzenia wielkanocne do moich dziadków

Temat 2 :  Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie czym jest rozbiór logiczny i gramatyczny zdania i potrafi dokonać jego rozbioru.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Przymiotnik najlepszy przyjaciel rzeczownika.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym;
 • Potrafi stopniować przymiotniki;
 • Umie prawidłowo zapisywać przymiotniki z partykułą „nie”.

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Pisownia  wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach;
 • Stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce;
 • Poprawnie odmienia rzeczowniki i czasowniki oraz wskazuje ich formy zakończone na „ą” i „ę”;
 • Rozumie różnicę między pisownią a wymową;
 • Podaje poprawne formy wyrazów.

 

 

Zadanie domowe:

Ćwiczenia na utrwalenie reguł pisowni wyrazów z „ch” i „h” ze str. 353 i 354 w podręczniku oraz nazwać i opisać jednego z domowych potworów, które mogą dręczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2:  Ortografii się nie boimy… Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady i wyjaśnia pisownię wyrazów z „ch” i „h”;
 • Redaguje wypowiedzi pisemne poprawne pod względem ortograficznym;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ch”;
 • Wskazuje synonimy do podanych wyrazów;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „ch” i „h” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych;
 • Rozróżnia rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 

 

Zadanie domowe:

Proszę o przyniesienie podręczników i zeszytów ćwiczenia kl. IV oraz przeczytanie wiadomości, kiedy piszemy „ch” i „h” w wyrazach.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: mgr  Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  23 STYCZNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1:  Czasownik – najbardziej pracowita część mowy.

Temat 2: Elementy fantastyczne i realistyczne w „Baśni o Kocie w butach” E. Szelburg-Zarembiny.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych.

Zadanie domowe.

Dla kl. IV Wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń) nr 2 ze strony 237, 4 ze str. 238, 5 ze str. 239, 6 i 7 ze str. 240.

Dla kl. V dowolne zdania z zeszytu ćwiczeń dla Kl. V (rozdział o czasowniku)

Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości o czasowniku, które mieliśmy na poprzedniej lekcji.