Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z rzeczownikami w odpowiednich formach gramatycznych.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się odmieniać rzeczownik przez przypadki.

 1. Powitanie i przypomnienie wiadomości o rzeczowniku;
 2. Dokładne omówienie przypadków gramatycznych;
 3. Ćwiczenia językowe związane z odmianą rzeczownika przez przypadki;
 4. Zabawa „Jaki to przypadek” – losy z zapisanymi rzeczownikami w różnych przypadkach. Odgadywanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Rzeczownik, Epitet

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym i określić ich funkcje;
 • Rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję rzeczownika w zdaniu;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami rzeczownika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik.

 1. Zapoznanie się z notatką biograficzną Juliana Tuwima:
 2. Głośne przeczytanie wiersza „Spóźniony słowik” :
 3. Wyjaśnienie, co to jest epitet, jaką funkcję pełni i wskazywanie epitetów w tekście.
 4. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku:
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą rzeczownika.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Ortografia.

Cele główne:

 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u” w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • Zapisuje wyrazy z „ó” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: „Trudne słówka”, czyli pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 1. Utrwalenie wiedzy o głosce, sylabie i literze;
 2. Poznanie zasad dotyczącymi pisowni z „ó” i „u”;
 3. Głośne przeczytanie planszy prezentujących zasady ortograficzne s. 48-51;
 4. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z „ó” i „u”.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Sztuka pisania. Ortografia

Cele główne:

 • Omówienie części składowych karty pocztowej;
 • Omówienie głównych zasad redagowania życzeń i pozdrowień;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z ó i u.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje pozdrowienia i życzenia;
 • Wymienia części składowe kartki pocztowej;
 • Dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikatywnej;
 • Redaguje życzenia i pozdrowienia;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

Metody:

 • Wykład;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karta pocztowa, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy życzenia i pozdrowienia.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
 2. Przypomnienie zasad dzielenia wyrazów.
 3. Omówienie części składowych i zasad redagowania życzeń lub pozdrowień,
 4. Wymyślanie pozdrowień lub życzeń i ich redagowanie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi pisowni z ó i u,
 2. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z ó i u.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Głoska a litera

Cele główne: Poznanie

 • Pojęć: głoska, litera, sylaba,
 • Zasad podziału głosek na samogłoski i spółgłoski,
 • Zasad podziału wyrazów na sylaby,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Zna alfabet
 • Wie co to jest głoska ;
 • Wie co to jest litera ;
 • Wie co to jest samogłoska;
 • Wie co to jest spółgłoska;
 • Potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Liczymy głosy, litery i sylaby

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski w języku polskim.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  16-12 maja

Nazwa bloku programowego: Gramatyka i ortografia

Cele główne:

 • utrwalenie zasad pisowni z u, ó, rz, ż.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi zastosować poznane zasady pisowni w ćwiczeniach praktycznych;
 • zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z ó wymiennym;
 • potrafi ułożyć zdanie z wyrazami z trudnością ortograficzną;
 • potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • potrafi uzasadnić pisownie wyrazu z rz wymiennym

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia klasa IV „ Słowa na start”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „u” i „ó”
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przypomnienie zasad pisowni z „ rz” i „ ż”.
 3. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  15-21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat : Głoska a litera

Cele główne:

 • poznanie różnic pomiędzy głoską a literą
 • poznanie podziału głosek

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co to jest głoska ;
 • wie co to jest litera ;
 • wie co to jest samogłoska;
 • wie co to jest spółgłoska;
 • potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „ Słowa na start”, karty pracy przygotowane przez nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Różnice między głoską a literą.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie.
 5. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  14-7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi odmienić czasowniki przez osoby;
 • potrafi wypisać z tekstu rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • potrafi określić rodzaj podanych rzeczowników;
 • potrafi określić czas, liczbę oraz osobę podanych czasowników;
 • zna zasady pisowni „ó” i „u”;
 • potrafi podać przykłady epitetów.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

test ;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

 1. Powitanie uczniów.
 2. Przygotowanie do egzaminu zgodnie z wytycznymi Alfa i Omega ( omówienie zasad, wykonywanie ćwiczeń, wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień).
 3. Podsumowanie.
 4. Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  13-17 marca

Nazwa bloku programowego:  Język polski

Temat: Test sprawdzający umiejętność uczniów czytania ze zrozumieniem. 

Cele główne:

 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi czytać tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi uporządkować wydarzenia zgodnie z chronologią;
 • potrafi wyszukać w tekście czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki;
 • potrafi wyszukać w tekście czasownik, a następnie odmienić go przez osoby ;
 • potrafi wyszukać w tekście rzeczowniki, a następnie określić jego rodzaj (żeński, męski, nijaki).

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;

Środki dydaktyczne:

Test przygotowany przez nauczyciela;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna : 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Rozdanie testów uczniom. Omówienie przez nauczyciela każdego zadania.
 3.    Pożegnanie uczniów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Iwona Łapsa Sumara

Lekcja  12-03 marca

Nazwa bloku programowego: Części mowy

Temat: Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Cele główne:

 • utrwalenie wiadomości o czasowniku .

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym;
 • potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby i rodzaje;
 • potrafi rozwiązywać zadania o czasowniku z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcji .

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizujące: krzyżówka, praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia „Słowa na start” klasa IV, krzyżówka oraz karty pracy przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna 

 1. Powitanie uczniów.
 2. Pogadanka na temat czasownika. Rozdanie uczniom materiałów do wklejenia do zeszytu.
 3. Wykonywanie zadań z kart pracy oraz zeszytu ćwiczeń.
 4. Praca w grupach.
 5. Podsumowanie.
 6. Pożegnanie uczniów.