Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Przymiotnik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia językowe;
 • Zabawa „Skacze żaba”.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika

 1. Powitanie, Sprawdzenie zadania domowego;
 2. Aktywne wprowadzenie do tematu lekcji;
 3. Wyjaśnienie, co to jest przymiotnik, jak się odmienia i jaką pełni funkcję w zdaniu;
 4. Zabawa „Skacze żaba”;
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą przymiotnika;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z przysłowiami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika w czasie przeszłym i przyszłym.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Ćwiczenia utrwalające – zamiany formy osobowej na nieosobową i odwrotnie;
 3. Omówienie nowych wiadomości o odmianie czasownika przez rodzaje;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Zabawa w czasowniki w przysłowiach;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z karteczkami i kalamburami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Czasownik – najbardziej pracowita część mowy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Zabawa w kalambury;
 3. Omówienie nowych wiadomości o czasowniku jako części mowy;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Ćwiczenia utrwalające;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Ortografia

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „rz” i „ż”;
 • Zapisuje poprawnie wyrazy z „rz” i „ż” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zabawa w wyliczankę.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, obrazki z przedmiotami, których nazwy zawierają „rz” i „ż”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Trudne słówka, czyli wyrazy z „rz” i „ż”

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Prezentacja infografiki ze str. 134-135 „rz”;
 3. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem litery „rz”;
 4. Prezentacja infografiki ze str. 136-137 „ż”;
 5. Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem litery „ż”;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń z zastosowaniem zasad ortografii poznanych na lekcji.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Polskie legendy i podania. Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”

Cele główne:

 • Rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Wyrabianie nawyku samodzielnego czytania tekstów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania polską historią i kulturą.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować tekst literacki;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w tekście literackim;
 • Potrafi odróżnić elementy realistyczne od fantastycznych;
 • Zna i rozumie definicję „legendy”, umie wskazać jej wyznaczniki;
 • Potrafi objaśnić pochodzenie nazwy pierwszej stolicy Polski.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, reprodukcja godła Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Wśród legend i podań. Legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości o przypadkach gramatycznych;
 2. Przeczytanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”;
 3. Omówienie wydarzeń przedstawionych w legendzie;
 4. Wyjaśnienie pojęcia „legenda”;
 5. Ćwiczenia językowe z związane z odmianą rzeczownika przez przypadki
 6. Zadanie domowe: wyjaśnij pisemnie: jaki związek z legendą „O Lechu, Czechu i Rusie” ma godło Polski.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Odmiana rzeczownika przez przypadki.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Sprawnie rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmienić rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Zna wszystkie przypadki gramatyczne i umie stawiać odpowiednie pytania;
 • Potrafi używać poprawne formy gramatyczne w swoich wypowiedziach.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wyjaśnianie.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z rzeczownikami w odpowiednich formach gramatycznych.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uczymy się odmieniać rzeczownik przez przypadki.

 1. Powitanie i przypomnienie wiadomości o rzeczowniku;
 2. Dokładne omówienie przypadków gramatycznych;
 3. Ćwiczenia językowe związane z odmianą rzeczownika przez przypadki;
 4. Zabawa „Jaki to przypadek” – losy z zapisanymi rzeczownikami w różnych przypadkach. Odgadywanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Rzeczownik, Epitet

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać epitety w tekście lirycznym i określić ich funkcje;
 • Rozpoznaje rzeczowniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać rzeczownik przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję rzeczownika w zdaniu;
 • Odczytuje wiersz z odpowiednią intonacją i napięciem emocjonalnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozmowa kierowana.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami rzeczownika

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Uwaga! Poszukiwany pan Słowik.

 1. Zapoznanie się z notatką biograficzną Juliana Tuwima:
 2. Głośne przeczytanie wiersza „Spóźniony słowik” :
 3. Wyjaśnienie, co to jest epitet, jaką funkcję pełni i wskazywanie epitetów w tekście.
 4. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku:
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą rzeczownika.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Ortografia.

Cele główne:

 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u” w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z „ó”;
 • Zapisuje wyrazy z „ó” niewymiennym;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: „Trudne słówka”, czyli pisownia wyrazów z „ó” i „u”

 1. Utrwalenie wiedzy o głosce, sylabie i literze;
 2. Poznanie zasad dotyczącymi pisowni z „ó” i „u”;
 3. Głośne przeczytanie planszy prezentujących zasady ortograficzne s. 48-51;
 4. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z „ó” i „u”.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat: Sztuka pisania. Ortografia

Cele główne:

 • Omówienie części składowych karty pocztowej;
 • Omówienie głównych zasad redagowania życzeń i pozdrowień;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z ó i u.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje pozdrowienia i życzenia;
 • Wymienia części składowe kartki pocztowej;
 • Dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji komunikatywnej;
 • Redaguje życzenia i pozdrowienia;
 • Pisze tekst poprawny pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z ó i u;
 • Stosuje poznane zasady w praktyce;
 • Zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

Metody:

 • Wykład;
 • Ćwiczeń praktycznych;
 • Aktywizujące

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karta pocztowa, piłka

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Piszemy życzenia i pozdrowienia.

 1. Powitanie i powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji,
 2. Przypomnienie zasad dzielenia wyrazów.
 3. Omówienie części składowych i zasad redagowania życzeń lub pozdrowień,
 4. Wymyślanie pozdrowień lub życzeń i ich redagowanie.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „Uje się nie kreskuje”, czyli pisownia wyrazów z ó i u

 1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi pisowni z ó i u,
 2. Przeprowadzenie gier i ćwiczeń praktycznych na utrwalenie pisowni z ó i u.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 15 WRZEŚNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Głoska a litera

Cele główne: Poznanie

 • Pojęć: głoska, litera, sylaba,
 • Zasad podziału głosek na samogłoski i spółgłoski,
 • Zasad podziału wyrazów na sylaby,

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Zna alfabet
 • Wie co to jest głoska ;
 • Wie co to jest litera ;
 • Wie co to jest samogłoska;
 • Wie co to jest spółgłoska;
 • Potrafi wskazać w wyrazie samogłoski;
 • Potrafi podzielić wyraz na sylaby i poprawnie przenosi do następnej linijki,
 • Potrafi podzielić wyraz na głoski i litery;
 • Potrafi ułożyć wyrazy w kolejności alfabetycznej

Metody:

 • Podające: pogadanka;
 • Praktycznych działań;
 • Aktywizujące: burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia  klasa IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna :

Temat: Liczymy głosy, litery i sylaby

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.

II jednostka lekcyjna :

Temat: Samogłoski i spółgłoski w języku polskim.

 1. Powitanie uczniów.
 2. Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji.
 3. Ćwiczenia praktyczne.
 4. Podsumowanie
 5. Pożegnanie uczniów.