Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  14 – 25 maja 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie.

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • utrwala wiadomości o podziale wyrazów na sylaby, głoski i litery;
 • potrafi szeregować wyrazy według porządku alfabetycznego;
 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna ipotrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, przykładowe testy

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  14 – 11 maja 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz określenia związku głównego;
 • Potrafi wskazać w zdaniu grupę podmiotu i grupę orzeczenia;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Stosuje w zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji – podstawowe wiadomości o zdaniu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:    

Temat: Czym różnią się zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Omówienie nowych wiadomości: zdanie pojedyncze, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte; grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
 4. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Zadanie domowe: ćw. 1, 3, 5, 6, 7 s. 51-53 oraz cała strona 56 zeszyt ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym;
 • Potrafi poskładać wyraz z dowolnych sylab;
 • Wyjaśnia znaczenie umiejętności dzielenia wyrazów na poszczególne sylaby;
 • Umie zsynchronizować dźwięk z sylabą oraz rytmem.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Części zdania: podmiot i orzeczenie

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umie stopniować przymiotniki;
 • Wyróżnia podmiot i orzeczenie jako części zdania;
 • Umie wskazać podmiot i orzeczenie w wypowiedzeniu;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdanie pojedyncze w równoważnik zdania i odwrotnie.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Rozsypanka wyrazowa.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji (karteczki z wyrazami, tabelka)

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Co to jest zdanie i jak rozpoznać orzeczenie i podmiot?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia.
 4. Omówienie nowych wiadomości: zdanie, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie.
 5. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 6. Zadanie domowe: ćw. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 s. 40-42 oraz ćw. 1, 4, 6 s. 45-46.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  12 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku polskim.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV, arkusze egzaminacyjne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego polegającego na napisaniu uzasadnienia (na podstawie polecenia z arkusza egzaminacyjnego).

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Przymiotnik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest przymiotnik;
 • Rozpoznaje przymiotniki wśród innych części mowy;
 • Umie odmieniać przymiotniki przez rodzaje, liczby i przypadki;
 • Potrafi określić funkcję przymiotnika w zdaniu;
 • Podaje przykłady przymiotników i stosuje je w zdaniach;
 • Zastępuje przymiotniki określeniami o znaczeniu podobnym i przeciwstawnym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia językowe;
 • Zabawa „Skacze żaba”.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Przymiotnik – najlepszy przyjaciel rzeczownika

 1. Powitanie, Sprawdzenie zadania domowego;
 2. Aktywne wprowadzenie do tematu lekcji;
 3. Wyjaśnienie, co to jest przymiotnik, jak się odmienia i jaką pełni funkcję w zdaniu;
 4. Zabawa „Skacze żaba”;
 5. Ćwiczenia praktyczne związane z odmianą przymiotnika;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z przysłowiami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika w czasie przeszłym i przyszłym.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Ćwiczenia utrwalające – zamiany formy osobowej na nieosobową i odwrotnie;
 3. Omówienie nowych wiadomości o odmianie czasownika przez rodzaje;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Zabawa w czasowniki w przysłowiach;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Poprawnie odmienia czasownik „ubierać”.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z karteczkami i kalamburami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Czasownik – najbardziej pracowita część mowy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Zabawa w kalambury;
 3. Omówienie nowych wiadomości o czasowniku jako części mowy;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Ćwiczenia utrwalające;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.