Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik, przymiotnik
 • Odróżnia liczbę mnogą od pojedynczej

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna, Na skrzydłach wyobraźni

Cele główne:

 • Zapoznanie z otoczeniem i zabytkami Ameryki Północnej;
 • Rozwijanie zainteresowania fauną i florą Ameryki Północnej;
 • Zapoznanie z legendą;
 • Budowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest legenda;
 • Zna cechy charakterystyczne dla legendy;
 • Wie, gdzie leży Ameryka Północna i potrafi wskazać ją na mapie;
 • Rozróżnia faunę i florę Ameryki Północnej.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia” cz.3,  wklejka do zeszytu, karty wzbogacające słownictwo, mapa Ameryki Północnej

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna

 1. Omówienie położenia Ameryki Północnej na mapie.
 2. Zapoznanie uczniów z fauną i florą Ameryki Północnej.
 3. Przedstawienie najważniejszych zabytków Ameryki Północnej.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Na skrzydłach wyobraźni

 1. Czytanka Agnieszki Frączek pt. „Legenda indiańska”.
 2. Omówienie cech charakterystycznych legendy.
 3. Rozmowa o wyobraźni – czym jest i po co nam jest potrzebna.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie zadania domowego.
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Na planie filmowym, Projekt „Ptasie Radio”,  Zaułek słówek – “nie” z czasownikami, Wielkanocne inspiracje

Cele główne:

 • Utrwalenie zasad pisowni czasowników z przeczeniem „nie”;
 • Wprowadzenie pojęć: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt;
 • Zapoznanie z postacią Juliana Tuwima;
 • Doskonalenie motoryki małej;
 • Budzenie wrażliwości na ważne święta w Polsce;
 • Emocjonalne wiązanie uczniów z tradycjami polskimi;
 • Budowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni czasowników z przeczeniem „nie”;
 • Wie, kim jest Julian Tuwim;
 • Wie, czym jest: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt;
 • Potrafi dokonywać racjonalnych wyborów materiałów;
 • Tworzy samodzielne kompozycje;
 • Współpracuje z kolegami;
 • Uświadamia sobie wagę i istotę tradycji.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia” cz.3, wklejka do zeszytu, karty z symbolami Wielkanocy, mazaki/kredki/farby, klej na gorąco, kolorowe sznurki i wstążki, gotowe wzory na papierze do przerysowania, kawałki tkaniny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Na planie filmowym

 1. Omówienie słownictwa: reżyser, aktor, fotoreportaż, scenograf, scenografia, rekwizyt.
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 3. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Projekt „Ptasie Radio”

 1. Zapoznanie uczniów z postacią Juliana Tuwima.
 2. Czytanka pt. „Projekt Ptasie Radio”.
 3. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – “nie” z czasownikami

 1. Zapoznanie z zasadą pisowni czasowników z przeczeniem “nie”.
 2. Czytanka z podręcznika.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Rozdanie uczniom wklejek.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanocne inspiracje

 1. Zapoznanie z Wielkanocnymi tradycjami.
 2. Wykonanie ozdobnych serwetek z dostępnych materiałów.
 3. Omówienie wykonanych prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Loty kosmiczne i przygoda na satelicie, Satelity, Zaułek słówek – mowa a pismo

Cele główne:

 • Utrwalenie zasad pisowni wyrazów niefonetycznych;
 • Wprowadzenie pojęć: satelita, kosmos, kosmonauta, rakieta, skafander, teleskop;
 • Zapoznanie z postacią Neila Armstronga.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady pisowni wyrazów niefonetycznych;
 • Wie, kim jest Neil Armstrong i zna jego osiągnięcia;
 • Wie, czym jest: satelita, kosmos, kosmonauta, rakieta, skafander, teleskop.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3, linia życia Neila Armstronga, zdjęcie skafandra, wklejka do zeszytu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Loty kosmiczne i przygoda na satelicie

 1. Omówienie słownictwa: satelita, kosmonauta, kosmos, rakieta, skafander, teleskop.
 2. Zapoznanie z postacią Neila Armstronga.
 3. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 4. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Satelity

 1. Zapoznanie uczniów ze słownictwem dotyczącym lekcji: satelita.
 2. Przedstawienie uczniom rodzajów satelit.
 3. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – mowa a pismo

 1. Zapoznanie z niektórymi wyrazami niefonetycznymi.
 2. Rozpoznanie zasad pisowni wyrazów niefonetycznych.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń.
 4. Omówienie zadania domowego.
 5. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Sprawdzian, Znaki interpunkcyjne, Wynalazki zmieniają świat

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką;
 • Znaków interpunkcyjnych;
 • Zapoznanie z postaciami polskich odkrywców i wynalazców.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna i stara się stosować podstawowe znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, dwukropek przy wymienianiu, cudzysłów, znak zapytania, wykrzyknik;
 • Zna osiągnięcia Marii Skłodowskiej Curie, Stefana Drzewieckiego, Józefa Hofmanna, Kazimierza Funka, Hilarego Koprowskiego, Aleksandra Wolszczana;
 • Wie, kim jest Alfred Nobel;
 • Wie, czym jest nagroda nobla;
 • Wie, kim jest noblista.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test, karty z polskimi wynalazcami, zdjęcie nagrody nobla, zdjęcie Alfreda Nobla, wklejka do zeszytu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sprawdzian

 1. Omówienie poleceń znajdujących się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania;
 3. Napisanie testu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Znaki interpunkcyjne

 1. Zapoznanie uczniów ze znakami interpunkcyjnymi stosowanymi w języku polskim;
 2. Utrwalenie zasad dotyczących stawiania znaków interpunkcyjnych;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wynalazki zmieniają świat

 1. Przeczytanie czytanki Izabeli Klebańskiej pt. „Mania i skarby szklanej gabloty”;
 2. Rozmowa o polskich wynalazcach, przedstawienie uczniom słynnych wynalazców;
 3. Przedstawienie uczniom postaci Alfreda Nobla;
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego;
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu, Cztery żywioły – powietrze

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką.

                        Zapoznanie z:

 • Układem oddechowym człowieka;
 • Właściwościami powietrza.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna układ oddechowy człowieka.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu

 1. Zapoznanie uczniów z zadaniami znajdującymi się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Cztery żywioły – powietrze

 1. Przeczytanie czytanki Natalii Usenko pt. „Powietrze”;
 2. Przedstawienie dzieciom układu oddechowego człowieka;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka, Dorośli Dzieciom, Dziś są moje urodziny

Cele główne:

 • Zapoznanie z kontynentem – Afryką;
 • Zapoznanie z postacią Anny Dymnej i orderem uśmiechu;
 • Wprowadzenie zasady ortograficznej „h” wymienne i niewymienne;
 • Zapoznanie ze schematem tworzenia zaproszenia;
 • Zapoznanie z przyprawami korzennymi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Anna Dymna;
 • Wie, za co przyznawany jest order uśmiechu;
 • Zna faunę i florę Afryki;
 • Zna charakterystyczne elementy krajobrazu afrykańskiego;
 • Wymienia afrykańskie gatunki zwierząt;
 • Wie, jaki zmysł odpowiada za odczuwanie smaków;
 • Zna zasady wymiany wyrazów z „h”.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „7 kontynentów”; karty trójdzielne pt. „zwierzęta Afryki”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka

 1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć;
 2. Przedstawienie elementów fauny i flory Afryki;
 3. Wprowadzenie zasady ortograficznej mówiącej o pisowni wyrazów z „h”;
 4. Wykonywanie zadań praktycznych związanych z tematem lekcji;
 5. Omówienie zadania domowego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dorośli Dzieciom

 1. Przedstawienie dzieciom folderu osoby, jaką jest Anna Dymna;
 2. Rozmowa o tym, co to znaczy być dobrym i za co przyznawany jest order uśmiechu;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziś są moje urodziny

 1. Przedstawienie schematu pisania zaproszenia;
 2. Zmysły – smakowanie przypraw korzennych;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów i podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian, Zaułek słówek – zdanie pojedyncze i zdanie złożone, Jak zwierzęta spędzają zimę? Szkielet człowieka

Cele główne: Zapoznanie:

 • Z tworzeniem zdań pojedynczych i złożonych;
 • Ze szkieletem człowieka;
 • Ze sposobami zimowania zwierząt;
 • Z gatunkami ptaków pozostającymi na zimę w Polsce;
 • Z gatunkami ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Układa zdania proste i zdania złożone zgodnie z poznanymi zasadami;
 • Nazywa podstawowe części szkieletu człowieka;
 • Wie, ile kości ma szkielet człowieka;
 • Nazywa sposoby zimowania zwierząt;
 • Nazywa gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów;
 • Nazywa gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • Zna sposoby pomagania zwierzętom zimą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „Zimujące zwierzęta”, karty trójdzielne pt. „ ptaki odlatujące na zimę”, karty trójdzielne pt. „ptaki pozostające w Polsce na zimę”, karty ze zdaniami pojedynczymi i złożonymi, karty trójdzielne pt. „budowa szkieletu”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian

 1. Zapoznanie uczniów z treścią zadań na sprawdzianie;
 2. Pisanie sprawdzianu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i zdania złożone

 1. Omówienie zasad tworzenia zdań pojedynczych i złożonych;
 2. Ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę?

 1. Praca z kartami trójdzielnymi dotyczącymi zimowania zwierząt oraz gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę i wylatującymi do ciepłych krajów;
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Szkielet człowieka?

 1. Przedstawienie budowy szkieletu człowieka;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 4. Rozdanie wklejek do zeszytu.