Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Sprawdzian, Znaki interpunkcyjne, Wynalazki zmieniają świat

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką;
 • Znaków interpunkcyjnych;
 • Zapoznanie z postaciami polskich odkrywców i wynalazców.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna i stara się stosować podstawowe znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, dwukropek przy wymienianiu, cudzysłów, znak zapytania, wykrzyknik;
 • Zna osiągnięcia Marii Skłodowskiej Curie, Stefana Drzewieckiego, Józefa Hofmanna, Kazimierza Funka, Hilarego Koprowskiego, Aleksandra Wolszczana;
 • Wie, kim jest Alfred Nobel;
 • Wie, czym jest nagroda nobla;
 • Wie, kim jest noblista.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test, karty z polskimi wynalazcami, zdjęcie nagrody nobla, zdjęcie Alfreda Nobla, wklejka do zeszytu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sprawdzian

 1. Omówienie poleceń znajdujących się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania;
 3. Napisanie testu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Znaki interpunkcyjne

 1. Zapoznanie uczniów ze znakami interpunkcyjnymi stosowanymi w języku polskim;
 2. Utrwalenie zasad dotyczących stawiania znaków interpunkcyjnych;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wynalazki zmieniają świat

 1. Przeczytanie czytanki Izabeli Klebańskiej pt. „Mania i skarby szklanej gabloty”;
 2. Rozmowa o polskich wynalazcach, przedstawienie uczniom słynnych wynalazców;
 3. Przedstawienie uczniom postaci Alfreda Nobla;
 4. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego;
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu, Cztery żywioły – powietrze

Cele główne: Utrwalenie:

 • Zasad ortograficznych „ch”, „h”, „ó” wymienne i niewymienne, „rz”, „ż”;
 • Nazw miesięcy i podziału roku;
 • Symboli narodowych Polski;
 • Słownictwa związanego z muzyką.

                        Zapoznanie z:

 • Układem oddechowym człowieka;
 • Właściwościami powietrza.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady ortograficzne i stara się je stosować w praktyce;
 • Potrafi dokonać podziału roku ze względu na: miesiące, kwartały, półrocza;
 • Wie, kim jest kompozytor i dyrygent;
 • Wie, czym jest chór, opera i orkiestra;
 • Zna podstawowe symbole narodowe Polski;
 • Zna układ oddechowy człowieka.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.3,test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie materiału do sprawdzianu

 1. Zapoznanie uczniów z zadaniami znajdującymi się na teście;
 2. Omówienie poszczególnych zadań i wyjaśnienie sposobu ich rozwiązania.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Cztery żywioły – powietrze

 1. Przeczytanie czytanki Natalii Usenko pt. „Powietrze”;
 2. Przedstawienie dzieciom układu oddechowego człowieka;
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka, Dorośli Dzieciom, Dziś są moje urodziny

Cele główne:

 • Zapoznanie z kontynentem – Afryką;
 • Zapoznanie z postacią Anny Dymnej i orderem uśmiechu;
 • Wprowadzenie zasady ortograficznej „h” wymienne i niewymienne;
 • Zapoznanie ze schematem tworzenia zaproszenia;
 • Zapoznanie z przyprawami korzennymi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Anna Dymna;
 • Wie, za co przyznawany jest order uśmiechu;
 • Zna faunę i florę Afryki;
 • Zna charakterystyczne elementy krajobrazu afrykańskiego;
 • Wymienia afrykańskie gatunki zwierząt;
 • Wie, jaki zmysł odpowiada za odczuwanie smaków;
 • Zna zasady wymiany wyrazów z „h”.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „7 kontynentów”; karty trójdzielne pt. „zwierzęta Afryki”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Afryka

 1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć;
 2. Przedstawienie elementów fauny i flory Afryki;
 3. Wprowadzenie zasady ortograficznej mówiącej o pisowni wyrazów z „h”;
 4. Wykonywanie zadań praktycznych związanych z tematem lekcji;
 5. Omówienie zadania domowego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dorośli Dzieciom

 1. Przedstawienie dzieciom folderu osoby, jaką jest Anna Dymna;
 2. Rozmowa o tym, co to znaczy być dobrym i za co przyznawany jest order uśmiechu;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziś są moje urodziny

 1. Przedstawienie schematu pisania zaproszenia;
 2. Zmysły – smakowanie przypraw korzennych;
 3. Wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów i podsumowanie zajęć.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian, Zaułek słówek – zdanie pojedyncze i zdanie złożone, Jak zwierzęta spędzają zimę? Szkielet człowieka

Cele główne: Zapoznanie:

 • Z tworzeniem zdań pojedynczych i złożonych;
 • Ze szkieletem człowieka;
 • Ze sposobami zimowania zwierząt;
 • Z gatunkami ptaków pozostającymi na zimę w Polsce;
 • Z gatunkami ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Układa zdania proste i zdania złożone zgodnie z poznanymi zasadami;
 • Nazywa podstawowe części szkieletu człowieka;
 • Wie, ile kości ma szkielet człowieka;
 • Nazywa sposoby zimowania zwierząt;
 • Nazywa gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów;
 • Nazywa gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • Zna sposoby pomagania zwierzętom zimą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „Zimujące zwierzęta”, karty trójdzielne pt. „ ptaki odlatujące na zimę”, karty trójdzielne pt. „ptaki pozostające w Polsce na zimę”, karty ze zdaniami pojedynczymi i złożonymi, karty trójdzielne pt. „budowa szkieletu”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian

 1. Zapoznanie uczniów z treścią zadań na sprawdzianie;
 2. Pisanie sprawdzianu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i zdania złożone

 1. Omówienie zasad tworzenia zdań pojedynczych i złożonych;
 2. Ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę?

 1. Praca z kartami trójdzielnymi dotyczącymi zimowania zwierząt oraz gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę i wylatującymi do ciepłych krajów;
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Szkielet człowieka?

 1. Przedstawienie budowy szkieletu człowieka;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 4. Rozdanie wklejek do zeszytu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dzień prawdy, Zapusty, Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

Cele główne: Zapoznanie z:

 • Noworocznymi zwyczajami i postanowieniami;
 • Postacią Mikołaja Kopernika;
 • Słownictwem związanym z fazami księżyca.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić noworoczne zwyczaje;
 • Potrafi skonstruować noworoczne postanowienia;
 • Wie, kim jest Mikołaj Kopernik i potrafi wskazać jego najważniejsze odkrycia;
 • Potrafi scharakteryzować fazy księżyca;
 • Wie, czym różni się ruch obiegowy od obrotowego Ziemi;
 • Wie, czym jest rok przestępny.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, wklejka do zeszytu, zdjęcia z fazami księżyca

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień prawdy

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Pawła Beręsewicza pt. „Dzień Prawdy”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń na podstawie opracowanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zapusty

 1. Omówienie zagadnień związanych z noworocznymi obrzędami, przesądami i postanowieniami;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do poznanego materiału;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – Księżyc i jak Ziemia krąży wokół Słońca?

 1. Przedstawienie podstawowych faz księżyca;
 2. Ukazanie różnic między obrotowym a obiegowym ruchem Ziemi;
 3. Zapoznanie z sylwetką Mikołaja Kopernika;
 4. Wykonanie zadań z ćwiczeń;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 6. Rozdanie wklejek uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dziewczynka z zapałkami. Boże Narodzenie– zwyczaje świąt oraz kolęda „Cicha noc”

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania baśni;
 • Zapoznanie z sylwetką Hansa Christiana Andersena;
 • Poznanie zwyczajów świąt Bożego Narodzenia;
 • Umiejętność scharakteryzowania kolęd i pastorałek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest baśń;
 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne baśni;
 • Wie, kim jest Hans Christian Andersen i czym się zajmował;
 • Zna polskie zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia;
 • Wie, czym różnią się kolędy od pastorałek.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2, Wklejka do zeszytu, Kolęda „Cicha Noc”, głośnik

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dziewczynka z zapałkami.

 1. Zapoznanie uczniów z baśnią Hansa Christiana Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”;
 2. Przedstawienie postaci Hansa Christiana Andersena;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Boże Narodzenie – zwyczaje świąt oraz  kolęda „Cicha noc”

 1. Omówienie zwyczajów bożonarodzeniowych;
 2. Omówienie różnic między kolędą a pastorałką;
 3. Wysłuchanie kolędy „Cicha Noc”;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem;
 5. Rozdanie wklejek do zeszytów.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co gra w duszy muzyka? Akademia dociekliwych – skały, Zaułek słówek – „ą” i „ę”, Strofy o Ojczyźnie.

Cele główne:

 • Zapoznanie z polskimi kompozytorami i ich twórczością;
 • Poznanie słownictwa związanego z muzyką;
 • Umiejętność scharakteryzowania skał występujących w przyrodzie;
 • Poznanie wyrazów z literami „ą” i „ę”;
 • Poznanie znaczenia symboli narodowych Polski.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić najważniejszych polskich kompozytorów oraz ich twórczość;
 • Wie, kim jest kompozytor, dyrygent;
 • Wie, czym jest opera, chór, orkiestra;
 • Potrafi wymienić rodzaje skał występujących w przyrodzie;
 • Zna zasady pisowni wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Zna i potrafi scharakteryzować symbole narodowe Polski.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1,Wklejka do zeszytu, głośnik, muzyka – utwory znanych, polskich kompozytorów, karty z symbolami narodowymi Polski, sól, słoik, patyczek, włóczka, woda

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Co gra w duszy muzyka?

 1. Przeczytanie i omówienie tekstu Izabelli Klebańskiej pt. „Zbójcy”;
 2. Przedstawienie najważniejszych polskich kompozytorów;
 3. Wysłuchanie najbardziej charakterystycznych utworów dla danego kompozytora;
 4. Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z muzyką;
 5. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 6. Omówienie zadania domowego dotyczącego przerobionego działu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Akademia dociekliwych – skały

 1. Wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego pochodzenia skał;
 2. Omówienie rodzajów skał występujących w przyrodzie;
 3. Wykonanie zadań z ćwiczeń w nawiązaniu do tematu lekcji;
 4. Przygotowanie i wykonanie doświadczenia związanego z powstawaniem kryształów soli;
 5. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ą” i „ę”

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ą” i „ę”;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń z wyrazami zawierającymi litery „ą” i „ę”;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Strofy o Ojczyźnie

 1. Przedstawienie i scharakteryzowanie najważniejszych symboli narodowych;
 2. Wykonanie zadań z ćwiczeń dotyczących poznanych symboli narodowych;
 3. Rozdanie wklejek i omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ż”. Zaułek słówek „rz”. Wczoraj, dziś, jutro. Poznajemy kontynenty – Azja.

Cele główne:

 • Zapoznanie i utrwalanie zasad pisowni wyrazów z „ż ” i „rz”;
 • Zapoznanie z zawodami rzadko dziś wykonywanymi;
 • Poznanie cech charakteryzujących kontynent azjatycki;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stara się stosować podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ż”i „rz”;
 • Wie, czym zajmuje się bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy kontynentu azjatyckiego.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1B, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, 3 kartki a3, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ż”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ż”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ż”;
 3. Wykonanie zadań z literą „ż” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego wyrazów z „ż”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „rz”.

 1. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „rz”;
 2. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „rz”;
 3. Wykonanie zadań z literą „rz” w zeszycie ćwiczeń;
 4. Omówienie zadania domowego z użyciem litery „rz”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wczoraj, dziś, jutro.

 1. Scharakteryzowanie zawodów rzadko dziś wykonywanych: bednarz, rymarz, kowal, introligator, garncarz, pozłotnik, płatnerz, ludwisarz;
 2. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń charakteryzujących poznane zawody;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z poznanymi zawodami.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Azja.

 1. Przedstawienie uczniom kontynentu na mapie;
 2. Omówienie charakterystycznych zabytków i miejsc w Azji;
 3. Wykonanie zadań związanych z poznanym kontynentem w ćwiczeniach;
 4. Omówienie zadań domowych w nawiązaniu do informacji poznanych na lekcji o Azji;
 5. Rozdanie wklejek na temat Azji.