Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr  Lucyna Pytka

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat  :  W podróży po Polsce – zajęcia integracyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących

Cele główne:

 • Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez poznanie podstawowych wiadomości na temat – Polski

Cele szczegółowe:  uczeń potrafi:

 • Uczestniczyć w zabawach muzyczno – ruchowych
 • Wymienić symbole narodowe
 • Wyjaśnić znaczenie barw narodowych
 • Wskazać na mapie : Warszawę, Morze Bałtyckie, Tatry, Wisłę
 • Układać puzzle
 • Zgodnie współpracować w grupie

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- II

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 3- 9 października 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja       przyrodnicza

Temat: Różnica między roślinami i zwierzętami. Odżywianie.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem odżywiania;
 • Wyjaśnienie podstawowych sposobów odżywiania;
 • Wyjaśnienie różnicy między zwierzętami i roślinami w sposobie odżywiania;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Wyjaśnić czym jest odżywianie;
 • Wyjaśnić jakie znamy sposoby odżywiania;
 • Opisać jakie są różnice w sposobie odżywiania roślin i zwierząt.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 3 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1 :  Komputerowe zasady na podstawie opowiadania o tym samym tytule

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna zasady korzystania z komputera

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wyciągać wnioski
 • Umiejętnie odpowiadać na zadawane pytania

Temat 2 :   Nazwy zawodów w połączeniu z czasownikiem

Cele główne:  uczeń, 

 • Zna część mowy jaką jest czasownik

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi  wskazać czasownik w tekście
 • Wie  na jakie pytanie odpowiada
 • Umiejętnie potrafi wypełnić ćwiczenia związane z uż

 

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

Odpowiem na pytanie 1  ze str 11

 

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2–  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Sztuka pisania. Opis

Cele główne:  Uczeń :  

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z jesienią
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie części mowy jaką jest przymiotnik

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi opisać przyniesiony do klasy liść drzewa określając jego wielkość, kształt, kolor i ogólne wrażenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Umiejętność pracy z tekstem.

Temat 2 : Omawiamy czytankę pt „ Ptasie odloty

Cele główne:  Uczeń:

 • Umiejętność wskazania bohaterów opowiadania
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Umiejętność wskazania pory roku

Rozwijanie umiejętności wypowiadania

Konspekt nauczanie zintegrowanie edukacja przyrodnicza

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1- 18 września

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału
 • Ocena pracy uczniów;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Wysłuchać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonaniu testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 1–  18 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  J. polski

Temat 1:  Jak zwierzęta pomagają ludziom ? Nazwy czynności w oparciu o czasownik.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką pomocy zwierząt
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie części mowy jaką jest czasownik.

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń poznaje nazwy zwierząt, które pomagają ludziom
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Umiejętność pracy z tekstem.

Temat 2 :  Omawiamy wiersz pt „ Jak traktować zwierzęta i na co dzień i od święta”

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe : uczeń,

 • Potrafi wskazać bohaterów w tekście
 • Umie wskazać główną tematyką wiersza
 • Wie jak zachowywać się w stosunku do zwierząt

Zadanie domowe z dnia 18.09.2021

Dokończ zdania

Krowa …………………………………… mleko

Z owcy mamy …………………………………..

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jakie zwyczaje wielkanocne obchodzone są w moim domu

Temat 2 :  Omawiamy czytankę pt „ Wynalazek ” Janiny Porazińskiej . Przypomnienie wiadomość o częściach mowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe : uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wynalazek
 • Umie wskazać główną tematykę opowiadania
 • Potrafi odnaleźć w tekście rzeczowniki i czasowniki

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja przyrodnicza

Temat :  Sawanna

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi opisać obszar sawanny

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie jaka roślinność występuję na obszarach sawanny
 • Zna świat zwierzęcy sawanny
 • Potrafi wymienić pory występujące na sawannie

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jedno wybrane zwierzę, które żyje na sawan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Zasady pisowni z rz. Wyrazy pokrewne.

Temat : 2  Omawiamy opowiadanie pt ” Poczta”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń zasady pisowni z rz

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie czym są wyrazy pokrewne i potrafi wskazać rodzinę wyrazów.
 • Zna możliwości przekazywania informacji

Zadanie domowe z dnia 6.03.2021

Ćw 1. str 5   Dziennik Badacza Świata

Ćw 1. str 10 Dziennik Badacza Świata

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 20 lutego 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału;
 • Ocena pracy uczniów;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:

 • Wysłuchać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonanie testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.