Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 10 Listopada

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: What’s in the classroom?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie terminu- classroom
 • Poznawanie słów związanych z salą lekcyjną;
 • Umiejętność stosowania języka angielskiego w ćwiczeniach;
 • Zapamiętywanie nowo poznanych zwrotów;

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje określenie classroom;
 • Dzieci uczą się słów związanych z przedmiotami znajdującymi się w klasie;
 • Umiejętność rozwiązywania zadań logicznych.

Metody:

 • Wykład;
 • Zdjęcia;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Płyta CD, ćwiczenia od nauczyciela

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Classroom.

 1. Omówienie tematu classroom,
 2. Przetłumaczenie słów związanych z tematem,
 3. Ćwiczenia utrwalające słownictwo,
 4. Pobudzanie uczniów do logicznego myślenia w czasie zabawy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ó”. Dlaczego mózg jest ważny? Wielka litera.

Cele główne:

 • Klasyfikacja wyrazów z „ó”;
 • Charakterystyka postaci Janusza Korczaka;
 • Charakterystyka ludzkiego mózgu;
 • Charakterystyka wyrazów pisanych wielką literą.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó” oraz potrafi je stosować;
 • Wie, kim jest Janusz Korczak i czym się zajmował;
 • Wie, czym jest mózg i do czego potrzebny jest człowiekowi;
 • Wie, które wyrazy zapisuje się wielką literą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, Kartki a3, Kredki/Flamastry.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ó”.

 1. Napisanie sprawdzianu;
 2. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ó”;
 3. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ó”;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego mózg jest ważny?

 1. Przeczytanie czytanki o Januszu Korczaku i wykonanie ćwiczeń;
 2. Scharakteryzowanie ludzkiego mózgu i jego funkcji;
 3. Wykonanie ćwiczeń z zakresu przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielka litera.

 1. Scharakteryzowanie podstawowych zasad dotyczących pisania wyrazów wielką literą;
 2. Wielka litera – ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z przerobionym materiałem.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce, Rodzaje rzeczowników, Przymiotniki i ich stopniowanie, Listopadowe święta

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie początków powstania państwa polskiego;
 • Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce;
 • Charakterystyka oraz umiejętność posługiwania się poszczególnymi częściami mowy;
 • Charakterystyka najważniejszych świąt listopada.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kim jest Mieszko I  i  w którym roku odbył się jego chrzest;
 • Wie, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski;
 • Potrafi wymienić miejscowości, w których są najważniejsze zamki;
 • Potrafi podzielić rzeczowniki ze względu na rodzaj;
 • Potrafi określić stopień przymiotnika;
 • Zna najważniejsze daty listopada i potrafi je scharakteryzować.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, wklejka do zeszytu, karty „Charakterystyczne zamki w Polsce”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia Polski – kto nam opowie, Zamki w Polsce

 1. Rozmowa o historii Polski oraz zapoznanie uczniów z najważniejszymi faktami dotyczącymi powstania Państwa Polskiego;
 2. Scharakteryzowanie najbardziej znanych zamków w Polsce.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje rzeczowników

 1. Rodzaj żeński, męski i nijaki;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące rodzajów rzeczownika.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Przymiotniki i ich stopniowanie

 1. Scharakteryzowanie przymiotników ze względu na ich stopnie;
 2. Stopniowanie przymiotników – ćwiczenia praktyczne.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Listopadowe święta

 1. Scharakteryzowanie listopadowych świąt.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły, Kontynenty, Rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie przyrody na żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Umiejętność dostrzegania różnicy między krzewami a drzewami;
 • Scharakteryzowanie czterech żywiołów w przyrodzie;
 • Scharakteryzowanie kontynentów i ich symboli;
 • Umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Kategoryzuje przedmioty na przyrodę żywą, obumarłą i nieżywą;
 • Kategoryzuje żywioły występujące w przyrodzie;
 • Wie czym różni się drzewo od krzewu;
 • Zna kontynenty i charakterystyczne symbole tych kontynentów;
 • Wie czym jest rzeczownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest czasownik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;
 • Wie czym jest przymiotnik i na jakie pytania odpowiada oraz potrafi go wyróżnić w tekście;

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, mata kontynentów, karty z kontynentami i ich symbolami, karty otoczenia (rzeczownik), karty czynności (czasownik), pudełko gramatyczne przymiotnikowe

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Żywe, obumarłe, nieżywe – co możemy spotkać w lesie oraz cztery żywioły.

 1. Wyjście na spacer i scharakteryzowanie przyrody ze względu na podział na to, co żywe, obumarłe i nieżywe;
 2. Scharakteryzowanie różnic między drzewem a krzewem;
 3. Zapoznanie i omówienie konsekwencji występowania w przyrodzie czterech żywiołów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kontynenty i ich symbole.

 1. Charakterystyka poszczególnych kontynentów, zapoznanie z nazwami;
 2. Symbole kontynentów i dopasowanie ich do odpowiednich nazw kontynentów

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek: rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki.

 1. Scharakteryzowanie rzeczowników;
 2. Scharakteryzowanie czasowników;
 3. Scharakteryzowanie przymiotników;
 4. Praca nad częściami mowy;
 5. Omówienie pracy domowej.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Władze Rzeczypospolitej Polskiej. Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim. Rośliny uprawiane na polu.

Cele główne:

 • Scharakteryzowanie polskiego rządu i wyjaśnienie różnic między sejmem a senatem;
 • Umiejętność rozróżniania wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi;
 • Umiejętność definiowania wypowiedzeń oznajmujących, rozkazujących, pytających;
 • Umiejętność rozpoznawania roślin uprawianych na polu.

Cele szczegółowe:Uczeń:

 • Charakteryzuje polski rząd, wie kto jest prezydentem i premierem;
 • Wie czym zajmuje się sejm i senat;
 • Rozpoznaje wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające;
 • Rozpoznaje i nazywa rośliny uprawiane na polu.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Burza mózgów;
 • Obserwacja;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, rośliny uprawiane na polu, karty wzbogacające słownictwo charakteryzujące rośliny uprawiane na polu, karty z rodzajami zdań, karta pracy – mierzenie temperatury

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Władze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Omówienie terminów związanych z władzami w Polsce,
 2. Omówienie różnic między sejmem i senatem.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Zaułek słówek – rodzaje zdań w języku polskim.

 1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów wypowiedzeń,
 2. Ćwiczenia związane z rozpoznawaniem rodzajów zdań.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny uprawiane na polu.

 1. Przedstawienie roślin uprawianych na polu,
 2. Omówienie pracy domowej związanej z pomiarem temperatury.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Własna historia kotka Pimpka

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń nadaje tytuły historyjkom obrazkowym;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń nazywa i rozróżnia pory roku na podstawie ilustracji;
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Praca w grupach;
 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; opisy i obrazki pór roku; rozsypanka wyrazowa dotycząca pór roku; podstawowe informacje na temat czynności (karty czynności

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Powitanie uczniów, zapoznanie się z nimi, wyjaśnienie celu lekcji. Wyjaśnienie różnicy pomiędzy rozsypanką a historyjką obrazkową.
 2. Podział uczniów na 3 grupy robocze.
 3. Układanie z rozsypanek historyjek obrazkowych.
 4. Układanie planu wydarzeń.
 5. Nadawanie tytułów historyjkom i uzasadnienie nazwy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Ćwiczenia utrwalające czasowniki: karty czynności, nazywanie czynności, kalambury, określenie pytań czasownika.
 2. Wskazywanie czynności na obrazkach z wykorzystaniem poznanych pytań czasownika (co robi? co się z nim dzieje?)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Własna historia kotka Pimpka

 1. Przypomnienie wiadomości o czterech porach roku; rozsypanka wyrazowa o czterech porach roku; dopasowanie opowiadania do pory roku; wskazanie na historyjkach obrazkowych elementów poszczególnych pór roku.
 2. Podsumowanie zajęć – quiz o czynnościach i porach roku

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Majowe święta.

Cele główne:

 • poznanie najważniejszych majowych świąt;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno majowej przyrody;
 • praktyczne posługiwanie się zegarem i kalendarzem;
 • zrealizowanie uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie wiersze;
 • wypowiada się na temat piękna majowej przyrody;
 • wyjaśnia znaczenie wyrazów archaicznych;
 • wie, jakie święta przypadają w pierwsze dni maja;
 • wyjaśnia, co to jest konstytucja;
 • zna nazwiska Polaków, związanych z uchwaleniem pierwszej konstytucji;
 • rozumie znaczenie słowa „patriota”;
 • zna hymn Polski;
 • w praktyczny sposób posługuje się zegarem i kalendarzem;
 • recytuje wiersz dla mamy i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

Kalendarz, zegar, Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, portrety mam, magnetofon; „Nasza szkoła” klasa III, część 4, Podręcznik do szkoły podstawowej; „Nasze ćwiczenia” klasa III, część 4.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

TematStrofy o maju.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Maj w poezji – czytanie wybranych wierszy dotyczacych wydarzeń historycznych związanych ze Świętem Pracy, Świętem Narodowym Trzeciego Maja i Świętem Flagi.
 1. Piękno majowej przyrody w wierszu i za oknem – rozmowa kierowana o majowej przyrodzie.
 2. Ćwiczenia językowe – kończenie zdań na podstawie wiersza „Radosny dzień”. Tworzenie przymiotników i czasowników od nazw kolorów. Układanie zdań. Wyjaśnianie znaczenia związku frazeologicznego: zzielenieć ze złości.
 3. Praca domowa ćw. 1, s. 5 (część 4)

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Dopóki żyjemy.

 1. Czytanie opowiadania J. Inglota „Dopóki żyjemy”. Wyjaśnienie znaczenia wyrazów archaicznych. Wyszukiwanie fragmentu wyjaśniającego, czym jest Konstytucja 3 maja i kiedy została uchwalona. Porządkowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu. Układanie planu kolejnych wydarzeń – praca w parach.
 2. Hugo Kołłątaj – czytanie notki biograficznej. Poznawanie sylwetek innych Polaków związanych z uchwaleniem pierwszej konstytucji – praca z dostępnymi materiałami źródłowymi.
 3. Wyjaśnianie znaczenia słowa patriota. Tworzenie związków rzeczownika z przymiotnikiem patriotyczny.
 4. „Mazurek Dąbrowskiego” -przypominanie historii powstania pieśni i informacji o autorze słów, wysłuchanie nagrania hymnu narodowego, próba  zaśpiewania pierwszej zwrotki i refrenu hymnu. Praca domowa ćw. 1, s.7 (część 4)

III jednostka lekcyjna:

Temat: Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.

 1. Praca z kalendarzem – zaznaczanie wskazanych dat w kalendarzu, pisanie dat różnymi sposobami .
 2. Odczytywanie wskazań zegara w systemie 24-godzinnym – obliczenia zegarowe, utrwalanie pojęć: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda.
 3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
 4. Na majówkę, na wędrówkę… – planowanie majowego wyjazdu rodzinnego: planowanie czasu poświęconego na dojazd, powrót, wypoczynek, relaks i posiłki.

IV jednostka lekcyjna:

Temat : Uroczystość z okazji  Dnia Matki.

 1. Recytowanie wierszy dla mam, śpiewanie piosenek.
 2. Konkurs dla mam – odnalezienie swojego portretu.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci i rodziców.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:   mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Utrwalenie wiadomości.

Cele główne:

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie III;
 • przygotowanie dzieci do uroczystości z okazji Dnia Matki.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie zadania testowe;
 • samodzielnie rozwiązuje test;
 • wspólnie z nauczycielem sprawdza i analizuje poprawność wykonania swoich zadań testowych;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części mowy;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • posługuje się znakami rzymskimi;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • aktywizujące;

Środki dydaktyczne:

testy; scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki, magnetofon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat Test z edukacji polonistycznej.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Rozwiązywanie testu z edukacji polonistycznej.
 3. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.
 4. Sprawdzenie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat : Test z edukacji matematycznej.

 1. Rozwiązywanie testu z edukacji matematycznej.
 2. Wyjaśnianie niezrozumiałych dla dzieci poleceń.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Analiza zadań testowych.

 1. Wspólne omówienie z uczniami zadań testowych z edukacji polonistycznej i matematycznej, poprawa błędów.
 2. Przygotowanie dzieci do zbliżającej się uroczystości z okazji Dnia Matki.
 3. Podsumowanie dnia.
 4. Pożegnanie dzieci.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Poznajemy kontynenty – Ameryka Południowa.

Cele główne:

 • poznanie ciekawych krajobrazów Ameryki Południowej;
 • rozwijanie zainteresowania podróżami;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych;
 • poszerzanie zakresu słownictwa i struktur zdaniowych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta i rozumie teksty informacyjne dla dzieci;
 • wskazuje w tekście odpowiednie fragmenty;
 • czyta wiersz zwracając uwagę na właściwą intonację;
 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź ustną i pisemną;
 • uczestniczy w rozmowach, odwołując się do ilustracji, tekstów i własnych przemyśleń;
 • rozumie pojęcia litera, wyraz, zdanie;
 • wie, gdzie leży Ameryka Południowa i jakie kraje się tam znajdują;
 • pisze nazwy geograficzne wielką literą;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta i rośliny egzotyczne;
 • zna nazwiska znanych odkrywców;
 • porównuje dowolne liczby w zakresie 1000;
 • dokonuje obliczeń matematycznych do 1000;
 • potrafi wykonać rysunek symetryczny.

Metody:

 • podające – pogadanka, tekst informacyjny;
 • aktywizujące – dyskusja;
 • praktyczne- pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

Nasza szkoła” klasa III, część 3B, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:   Podróże z Obieżyświatem – Ameryka Południowa.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie wiadomości z ostatnich zajęć. Omówienie wyników testu z części mowy.
 3. Sprawdzenie pracy domowej.
 4. Czytanie wspólnie z uczniami tekstów informacyjnych „Ameryka Południowa”: omawianie zadań poszczególnych grup; czytanie informacji o ciekawych obiektach, zwierzętach; wyszukiwanie innych ciekawostek o tym kontynencie, wskazywanie na mapie Ameryki Południowej.
 5. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.84-85. Nazwy zwierząt – dekodowanie, rebus. Porządkowanie opisu lamy. Kraje tworzące Amerykę Południową.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Odkrywcy.

 1. Czytanie wiersza M. Brykczyńskiego „Odkrywcy”: rozmowa na temat wielkich odkryć, wyszukiwanie fragmentów, nazwiska podróżników; pokazywanie na mapie świata odkrytych przez nich miejsc. Uzupełnianie notatki o K. Kolumbie na podstawie tekstu i mapy; odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu.
 2. Wyjaśnianie zdania Podróże kształcą – krótka notatka.
 3. Ustalanie znaczenia wyrazów z tej samej rodziny i tworzenie rodziny wyrazu podróż. Formy czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.
 4. Wykonanie zdań w zeszycie ćwiczeń s. 86-87.
 5. Praca domowa ćw. 3, s. 87.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Obliczenia matematyczne.

 1. Liczenie jednościami, dziesiątkami w zakresie 1000; porównywanie liczb.
 2. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 – rozumienie pozycji cyfry w zapisie liczbowym.
 3. Wyjaśnienie co to jest symetria; wykonywanie rysunków symetrycznych.
 1. Podsumowanie wiadomości.
 2. Pożegnanie dzieci.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY III

OPRACOWAŁA:  mgr Katarzyna Rutkowska

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Wielkanocne zwyczaje

Cele główne:

 • utrwalenie poznanych części mowy;
 • poznanie zwyczajów wielkanocnych, symbolika potraw znajdujących się na wielkanocnym stole;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
 • wykorzystanie cyfr rzymskich w praktyce.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • zna części mowy;
 • pisze test sprawdzający jego wiedzę;
 • wie co to jest fraszka;
 • czyta wiersze zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach na temat świąt wielkanocnych;
 • rozwiązuje zadnia tekstowe;
 • zna cyfry rzymskie.

Metody:

 • podające – pogadanka;
 • praktyczne – pokaz, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:

test; Nasza szkoła” klasa III, część 3B, podręcznik do szkoły podstawowej; Nasze ćwiczenia” klasa III, część 3.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Test z części mowy. Cyfry rzymskie.

 1. Przywitanie dzieci.
 2. Przypomnienie poznanych części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek.

Ustne określanie części mowy – przykłady.

 1. Pisanie testu sprawdzającego wiedzę z części mowy.
 2. Poznanie cyfr rzymskich – zastępowanie nimi cyfr na zegarze, określanie kolejności miesięcy.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Stół wielkanocny.

 1. Czytanie przez dzieci wiersza E. Skarżyńskiej „Wielkanocny stół”. Symbole wielkanocnego stołu – omawianie; rodzinny charakter świąt – szukanie fragmentów. Nazwy potraw wielkanocnych.
 2. Czytanie wielkanocnych fraszek autorstwa A. Frączek. Rodzina wyrazu święto, określanie części mowy.
 3. Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s. 68-69.
 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych – o ile mniej, o ile więcej, obliczanie obwodu kwadratu.
 5. Praca domowa ćw. 2, s.68.
 6. Podsumowanie wiadomości.
 7. Pożegnanie dzieci.