Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Życzenia noworoczne.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe –Uczeń:

 • Poznaje elementy kompozycyjne życzeń noworocznych;
 • Pamięta o wielkiej literze w zapisie zwrotów grzecznościowych i nazw własnych;
 • Zna sformułowania charakterystyczne dla życzeń;
 • Samodzielnie formułuje treść noworocznych życzeń rodzeństwa i rodziców.

Temat 2 i 3:Tworzymy notatkę.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu literackiego;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Samodzielnie czyta tekst literacki;
 • Wie, w jakich formach można sporządzić notatkę na dany temat;
 • Poznaje najważniejsze skróty i zasady ich zapisu;
 • Wie, po jakich skrótach stawia się kropkę, a po jakich nie;
 • Tworzy samodzielnie krótką notatkę do zeszytu.

Temat 4: Pisownia ,,nie” z czasownikami.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje w czytanym tekście literackim czasowniki;
 • Dostrzega prawidłowość zapisu czasownika z przeczeniem ,,nie”;
 • Wie, że partykułę ,,nie” z czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie.

Edukacja wczesnoszkolna

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 14 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Piszemy zaproszenie.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna elementy kompozycji zaproszenia;
 • Samodzielnie tworzy tekst zaproszenia;
 • Pamięta o zapisie zwrotów grzecznościowych wielką literą.

  Temat 2 i 3: Ćwiczymy głośne czytanie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Kształtowanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Głośno i wyraźnie czyta tekst Jean-Jacques Sempé ,,Zachorowałem”;
 • Zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne, dialogi i nastrój utworu;
 • Opowiada w skrócie fabułę utworu;
 • Tworzy własny plan wydarzeń.

Temat 4: Życzenia noworoczne.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Poznaje elementy kompozycyjne życzeń noworocznych;
 • Pamięta o wielkiej literze w zapisie zwrotów grzecznościowych i nazw własnych;
 • Zna sformułowania charakterystyczne dla życzeń;
 • Samodzielnie formułuje treść noworocznych życzeń rodzeństwa i rodziców.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Tworzymy notatkę encyklopedyczną o Julianie Tuwimie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu literackiego;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego fragmentu tekstu;
 • Znajduje analogie z wierszem ,,Pan Hilary” J. Tuwima;
 • Wie jak odnaleźć hasło encyklopedyczne;
 • Utrwala umiejętność porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej;
 • Szuka hasła w encyklopedii;
 • Poznaje najważniejsze skróty i zady ich zapisu;
 • Wie, po jakich skrótach stawia się kropkę a po jakich nie;
 • Tworzy krótką notatkę encyklopedyczną o poecie.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 11 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Kiedy piszemy ,,rz”? – zasada pisowni „rz” na podstawie wiersza ,,Burza jak  marzenie” M. Strzałkowskiej.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie zasady pisowni ,,rz”.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz” po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz”, gdy wymienia się na r;
 • Poznaje wyrazy z niewymiennym ,,rz”.

Temat 2: Niezwykła moc marzeń w utworze J. Kerna pt: ,,Piotruś i powietrze”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wysłuchuje utworu literackiego;
 • Wskazuje elementy fantastyczne i realistyczne świata przedstawionego w tekście;
 • Tworzy dłuższą wypowiedź ustną na temat tego, czym są marzenia i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Potrafi sformułować argumenty potwierdzające stanowisko, że marzenia mają niezwykłą moc;
 • Tworzy własne opowiadanie na temat tego, jak wygląda świat widziany z góry.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 11 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Co rzecze Groch do Rzepy w wierszu J. Brzechwy pt:,,Na straganie”? – dwuznaki w języku polskim.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie dwuznaków.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Poznaje dwuznaki: ,,sz”, ,,cz”, ,,rz”, ,,ch”, ,,dz”, ,,dż”;
 • Odnajduje w tekście wyrazy z dwuznakami;
 • Zapisuje w zeszycie wskazane wyrazy, dzieląc je na głoski i uwzględniając prawidłowy zapis dwuznaków;
 • Poprawnie wskazuje liczbę głosek i liter w wyrazie.

Temat 2: Strach, który ma wielkie oczy – interpretacja wiersza D. Wawiłow pt: ,,Jak tu ciemno”.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie ilustracji do tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na nastrój wiersza;
 • Zna i potrafi wyjaśnić powiedzenie ,,Strach ma wielkie oczy”;
 • Tworzy sensowną i dłuższą wypowiedź na temat, czy należy bać się ciemności;
 • Samodzielnie tworzy rysunek ,,przyjaznego straszydła”.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy własny plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

Temat 2: Czasy czasownika i rodzaje rzeczownika w języku polskim.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych z zakresu gramatyki języka polskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna podstawowe części mowy i pytania, na jakie odpowiadają;
 • Potrafi rozpoznać czas, w którym występuje dany czasownik;
 • Umie wskazać rodzaj danego rzeczownika;
 • układa zdania z czasownikami występującymi w różnych czasach gramatycznych.

Temat 3 i 4: Jak powstaje plotka? – komiksowy świat ,,Doktora Torpedy”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Wskazuje najważniejsze wydarzenia w tekście;
 • Na podstawie tekstu uzupełnia dialogi bohaterów komiksu;
 • Zna i potrafi wskazać poszczególne elementy komiksu.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1:  Króla Lula sposób na zdrowie – opisujemy ulubione warzywo.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Zastępuje rysunki nazwami warzyw;
 • Potrafi wytłumaczyć stwierdzenie „pójść po rozum do głowy”;
 • Tworzy rysunek i opis ulubionego warzywa.

Temat 2 i 3:  Spółgłoski miękkie i twarde.

Cele główne:

 • Wprowadzenie rozróżnienia spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Utrwala wiadomości o głoskach;
 • Zna różnicę między głoską a literą;
 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi wymienić samogłoski i spółgłoski;
 • Zna podział spółgłosek na spółgłoski twarde i miękkie;
 • Zna sposoby oznaczania spółgłosek miękkich (kreska nad literą lub litera „i”);
 • Wie, że takie spółgłoski miękkie jak: „ś”, „ć”, „ź”, „ń”, „dź” występują przed spółgłoskami,a „si”, „ci”, „zi”, „ni”, „dzi” przed samogłoskami;
 • Odnajduje w sylabach głoski miękkie i twarde.

Temat 4: Zakazy i nakazy w wierszu W. Chotomskiej pt: „Pies z ulicy Bałamutów”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu literackiego;
 • Potrafi wskazać poprawne zasady zachowania się na drodze;
 • Odróżnia znaki zakazu, nakazu oraz znaki informacyjne i ostrzegawcze;
 • Wie jaki znak interpunkcyjny występuje na końcu zdania rozkazującego;
 • Samodzielnie formułuje nakazy i zakazy do podanych znaków;
 • Samodzielnie tworzy wybrany znak drogowy.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 7 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Czym jest i co robi „Jesienny wiatr” w wierszu W. Broniewskiego. Poznajemy rzeczownik i czasownik.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania części mowy.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki;
 • Zna główne części mowy i pytania na jakie odpowiadają;
 • Potrafi samodzielnie wskazać je w tekście;
 • Poznaje zasadę pisowni czasowników zakończonych na „-uje”, „-ują”.

Temat 3: Opisujemy krajobraz w wierszu W. Chotomskiej pt: ,, Pan Listopad”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Zasada pisowni „ó”;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Samodzielnie czyta tekst na głos;
 • Potrafi ustnie opisać postać;
 • Właściwie odczytuje nastrój wiersza i potrafi oddać go na ilustracji;
 • Tworzy opis do ilustracji;
 • Zna zasadę pisowni „ó” (-ówka; wymiana na „a”, „e”, „o”) i wyjątki.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat:  Zdrowa rywalizacja kluczem do sukcesu.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych ucznia i obszaru emocjonalnego ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Samodzielnie czyta po cichu w skupieniu tekst i odnajduje w nim potrzebne informacje;
 • Dostrzega obecność współzawodnictwa w codziennych sytuacjach;
 • Zna zasady zdrowej rywalizacji i jej wpływ na życie człowieka.

Temat 2: Trudy walki o wolną ojczyznę. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wydarzeniami historycznymi kraju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Pracuje z tekstem i odnajduje w nim potrzebne informacje;
 • Zna datę wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego;
 • Wie, jak okazać miłość do swojego kraju oraz dostrzega potrzebę pielęgnowania pamięci o walczących za ojczyznę.

Język polski

Konspekt dla klasy III

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

 Lekcja 1 – 28 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

 Temat: Pogadanka historyczna.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z legendami krakowskimi: o Smoku Wawelskim oraz o Wandzie, co Niemca nie chciała;
 • Zarysowanie różnicy między baśnią a legendą;
 • Ukazanie pracy archeologa i geologa na przykładzie badań kurhanu Kopiec Wandy.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie różnice między baśnią a legendą;
 • Zna legendarne postaci: Kraka oraz Wandy;
 • Wie jak wyglądał gród;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Wawel;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Kopiec Kraka;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Kopiec Wandy;
 • Potrafi wymienić regalia królewskie.