Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 3  – 23.09.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Czas trwania zajęć lekcyjnych: 45 min

TEMAT: Wakacje to pora zmian dla wielu z nas.

Cel główny:

 • rozumie czytany teskt

Cele szczegółowe:

 • potrafi określić czas i miejsce akcji
 • potrafi wyszukać i omówić wydarzenia opisane w tekście
 • wie co oznacza słowo ,, zmiana,,
 • wie co to są samogłoski i spółgłoski
 • Zadanie domowe z dnia 23.09.23.

Zadanie 3 i 4 na stronie 9 z zeszytu ćwiczeń ,, Elementarz odkrywców,, klasa II część 1.

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 4 ,5  – 23.09.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Czas trwania zajęć lekcyjnych: 90 min

TEMAT: Poznajemy polskie krajobrazy oraz tworzymy ilustarcje polskiej jesieni.

Cele główne:

 • zna pojęcie ,,krajobraz,, oraz czym się charakteryzuje
 • odróżnia cztery pory roku

Cele szczegółowe:

 • wymienia elementy krajobrazu
 • wie, że kolorami na mapie oznacza się tereny położone na różnej wysokości
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy krajobrazami
 • potrafi wskazać charakterystyczne dla jesieni znaki
 • wykonuje starannie prace plastyczną

Zadanie domowe z dnia 23.09.23.

Zapisz w zeszycie w linie dwa lub trzy zdania na temat krajobrazu, który widzisz wokół siebie kiedy wychodzisz na podwórko lub wyglądasz przez okno.

 

 

Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II i III

Przygotowała : mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA 1- 9 września

Nazwa bloku programowego : Edukacja wczesnoszkolna

TEMAT: Witamy po wakacjach.

Cel główny: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania i rozwiązywania zadań.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
 • tworzy wypowiedź w formie ustnej, udziela poprawnej odpowiedzi
 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje
 • czyta teksty i wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • rozpoznaje przedmioty na obrazku

Po skończonych zadaniach nauczyciel podsumowuje wspólną pracę, chwaląc dzieci .

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II i III

Przygotowała : mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA 1- 9 września

Nazwa bloku programowego : Edukacja wczesnoszkolna

TEMAT:  Tolerancja- Jesteśmy różni ale tacy sami.

Cel główny: Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • poszerza wiedzę na temat różnorodności kulturowej, językowej
 • rozwija w sobie empatie
 • kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec odmienności
 • rozwija kompetencje społeczne i emocjonalne
 • rozwija umiejętności komunikacyjne
 • potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja
 • umie scharakteryzować własną postawę wobec tolerancji
 • uważnie słucha treści opowiadania i wypowiedzi kolegów
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji formułując wypowiedzi adekwatne to czytanego tekstu

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny. Powtórzenie wiadomości

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu
 • Powtórzenie wiadomości z części mowy, odmiany przez osoby, podziału na sylaby.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Tema1 :  Poznajemy postać Krzysztofa Kolumba na podstawie opowiadania pt „Dziennik podróży” Tomasza Plebańskiego

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów opowiadania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi określić czas i miejsce akcji
 • Umie wyodrębnić wydarzenia w opowiadaniu
 • Wie co oznacza pojęcie dziennik z podróży
 • Zdobywa informację na temat postaci Krzysztofa Kolumba

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

 1. Klasy II- III . Opiszę krótko w kilku zdaniach kim był Krzysztof Kolumb
 2. Klasa I – Uzupełnię zdania
 • Diego był …………………………………………………………………………..
 • Krzysztof Kolumb odnalazł drogę do ………………………………….

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Tema1, 2  :  Nadchodzi wiosna. Sprawdzian wiadomości

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie kiedy rozpoczyna się wiosna

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne wiosny
 • Wie co dzieje się z przyrodą, gdy nadchodzi wiosna
 • Zna powiedzenia o wiośnie
 • Potrafi wymienić kwiaty wiosenne

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

Przypomnę wiadomości z lekcji i przygotuję się do sprawdzianu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  10 –  18 lutego

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Temat : Omawiamy opowiadanie pt”  Tajna wiadomość „   Rodzaje zdań

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi przedstawić główne przesłanie opowiadania
 • Umie odpowiedzieć na pytania z tekstu
 • Wie na czym polega tajemnica korespondencji
 • Zna rodzaje zdań

Zadanie domowe z dnia 18.02.2023

Elementarz odkrywców ćwiczenia  kl  3 str 32 ćw 4,5 dla klasy II i III

Rodzaje zdań ksero str 27 ćw 2  klasa I

Konspekt pogadanki historyczne

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  10 –  18 lutego

Nazwa bloku programowego: Pogadanki historyczne

Temat : Historia fotografii

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie jak wyglądał aparat fotograficzny kiedyś a jak wygląda teraz

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie czym różnią się pierwsze fotografie od współczesnych
 • Wie kim Leonardo da Vinci i Louis Dagar
 • Wie jak działają dzisiaj aparaty cyfrowe
 • Zna budowę aparatu

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III

Lekcja 6-4 lutego

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog cd. V-X

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich  wartości uczy nas każde z przykazań

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  4 lutego

Nazwa bloku programowego:  Edukacja przyrodnicza

Temat : 1 :  Co nasz czeka w lutym ?

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie opisać jak wygląda przyroda w lutym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie zwierzęta żyją w lesie zimą
 • Wie jak pomagać zwierzęta zimą
 • Umie opisać przedstawioną ilustrację
 • Wie ile dni posiada luty

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  8-  28 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat : 1, 2, 3 :  Dwa bieguny.  Pogoda i zwierzęta zamieszujące Antarktydę i Arktykę. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku

Cele główne:

 • Uczeń potrafi wskazać na globusie biegun północy i południowy

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie przez jakie obszar lądu jest otoczony każdy z biegunów
 • Wie jaki klimat panuje na biegunach
 • Potrafi wymienić zwierzęta występujące na biegunach
 • Wie czym charakteryzuje się przymiotnik

Zadanie domowe klasa II, III

Ćw 1, 2 str 4  Elementarz odkrywców ćwiczenia

Klasa I

Połączę nazwy zwierząt z odpowiednim napisem