Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 15 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
 • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
 • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
 • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2 i 3: Różnimy się od siebie.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstami literackimi;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Określa znaczenie wyglądu zewnętrznego w życiu człowieka;
 • Zauważa, że wygląd nie jest najważniejszy;
 • Bierze udział w ćwiczeniu integrującym;
 • Dostrzega cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów i koleżanek;
 • Poznaje historię brzydkiego Kaczątka;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Życzenia noworoczne.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe –Uczeń:

 • Poznaje elementy kompozycyjne życzeń noworocznych;
 • Pamięta o wielkiej literze w zapisie zwrotów grzecznościowych i nazw własnych;
 • Zna sformułowania charakterystyczne dla życzeń;
 • Samodzielnie formułuje treść noworocznych życzeń rodzeństwa i rodziców.

Temat 2 i 3:Tworzymy notatkę.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu literackiego;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Samodzielnie czyta tekst literacki;
 • Wie, w jakich formach można sporządzić notatkę na dany temat;
 • Poznaje najważniejsze skróty i zasady ich zapisu;
 • Wie, po jakich skrótach stawia się kropkę, a po jakich nie;
 • Tworzy samodzielnie krótką notatkę do zeszytu.

Temat 4: Pisownia ,,nie” z czasownikami.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje w czytanym tekście literackim czasowniki;
 • Dostrzega prawidłowość zapisu czasownika z przeczeniem ,,nie”;
 • Wie, że partykułę ,,nie” z czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie.

Edukacja wczesnoszkolna

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 14 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Piszemy zaproszenie.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna elementy kompozycji zaproszenia;
 • Samodzielnie tworzy tekst zaproszenia;
 • Pamięta o zapisie zwrotów grzecznościowych wielką literą.

  Temat 2 i 3: Ćwiczymy głośne czytanie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Kształtowanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Głośno i wyraźnie czyta tekst Jean-Jacques Sempé ,,Zachorowałem”;
 • Zwraca uwagę na znaki interpunkcyjne, dialogi i nastrój utworu;
 • Opowiada w skrócie fabułę utworu;
 • Tworzy własny plan wydarzeń.

Temat 4: Życzenia noworoczne.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Poznaje elementy kompozycyjne życzeń noworocznych;
 • Pamięta o wielkiej literze w zapisie zwrotów grzecznościowych i nazw własnych;
 • Zna sformułowania charakterystyczne dla życzeń;
 • Samodzielnie formułuje treść noworocznych życzeń rodzeństwa i rodziców.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Tworzymy notatkę encyklopedyczną o Julianie Tuwimie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu literackiego;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego fragmentu tekstu;
 • Znajduje analogie z wierszem ,,Pan Hilary” J. Tuwima;
 • Wie jak odnaleźć hasło encyklopedyczne;
 • Utrwala umiejętność porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej;
 • Szuka hasła w encyklopedii;
 • Poznaje najważniejsze skróty i zady ich zapisu;
 • Wie, po jakich skrótach stawia się kropkę a po jakich nie;
 • Tworzy krótką notatkę encyklopedyczną o poecie.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 11 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Kiedy piszemy ,,rz”? – zasada pisowni „rz” na podstawie wiersza ,,Burza jak  marzenie” M. Strzałkowskiej.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie zasady pisowni ,,rz”.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na wyróżnione wyrazy;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz” po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j, w;
 • Zna zasadę pisowni ,,rz”, gdy wymienia się na r;
 • Poznaje wyrazy z niewymiennym ,,rz”.

Temat 2: Niezwykła moc marzeń w utworze J. Kerna pt: ,,Piotruś i powietrze”.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wysłuchuje utworu literackiego;
 • Wskazuje elementy fantastyczne i realistyczne świata przedstawionego w tekście;
 • Tworzy dłuższą wypowiedź ustną na temat tego, czym są marzenia i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Potrafi sformułować argumenty potwierdzające stanowisko, że marzenia mają niezwykłą moc;
 • Tworzy własne opowiadanie na temat tego, jak wygląda świat widziany z góry.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 11 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Co rzecze Groch do Rzepy w wierszu J. Brzechwy pt:,,Na straganie”? – dwuznaki w języku polskim.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Poznanie dwuznaków.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Poznaje dwuznaki: ,,sz”, ,,cz”, ,,rz”, ,,ch”, ,,dz”, ,,dż”;
 • Odnajduje w tekście wyrazy z dwuznakami;
 • Zapisuje w zeszycie wskazane wyrazy, dzieląc je na głoski i uwzględniając prawidłowy zapis dwuznaków;
 • Poprawnie wskazuje liczbę głosek i liter w wyrazie.

Temat 2: Strach, który ma wielkie oczy – interpretacja wiersza D. Wawiłow pt: ,,Jak tu ciemno”.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie ilustracji do tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Czyta na głos tekst literacki, zwracając uwagę na nastrój wiersza;
 • Zna i potrafi wyjaśnić powiedzenie ,,Strach ma wielkie oczy”;
 • Tworzy sensowną i dłuższą wypowiedź na temat, czy należy bać się ciemności;
 • Samodzielnie tworzy rysunek ,,przyjaznego straszydła”.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 10 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Tworzymy własny plan wydarzeń.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Samodzielne tworzenie tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Samodzielnie w ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia na podstawie tekstu;
 • Zna zasady formułowania planu wydarzeń;
 • Tworzy własny plan wydarzeń na podstawie tekstu.

Temat 2: Czasy czasownika i rodzaje rzeczownika w języku polskim.

 Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych z zakresu gramatyki języka polskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna podstawowe części mowy i pytania, na jakie odpowiadają;
 • Potrafi rozpoznać czas, w którym występuje dany czasownik;
 • Umie wskazać rodzaj danego rzeczownika;
 • układa zdania z czasownikami występującymi w różnych czasach gramatycznych.

Temat 3 i 4: Jak powstaje plotka? – komiksowy świat ,,Doktora Torpedy”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu;
 • Wskazuje najważniejsze wydarzenia w tekście;
 • Na podstawie tekstu uzupełnia dialogi bohaterów komiksu;
 • Zna i potrafi wskazać poszczególne elementy komiksu.