Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Nowy kolega w klasie

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń kolejno numeruje obrazki dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu „Nowy”;
 • Uczeń formuje wypowiedzi na określony temat;
 • Uczeń poznaje słowo „Tolerancja”
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; bajka pt:,,Nowy”;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia „Nowy”

Powitanie uczniów, zapoznanie się z uczniami oraz nowym nauczycielem, zabawa „pajęczyna przyjaźni”.

 • Uczniowie słuchają bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
 • Układanie planu wydarzeń.
 • Zapoznanie się z nowym słownictwem.
 • Praca plastyczna „Tolerancja”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tornister pełen uśmiechów

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu;
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące bajki;
 • Sylabowanie przyborów szkolnych- liczenie sylab.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr  Joanna Dębicka

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego:  PROJEKT „ZDROWIE” / DZIEŃ MAMY I TATY

Cele główne:

 • poznanie zwyczajów higienicznych zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących;
 • utrwalenie pisowni wyrazów z h;
 • tworzenie opisów zwierząt;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta teksty informacyjne;
 • korzysta ze słowników i innych dostępnych źródeł informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • samodzielnie zapisuje opis zwierzęcia;
 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych;
 • uczestniczy w rozmowie, wyciąga wnioski;
 • wypowiada się na temat własnych obserwacji zwierząt i tekstów informacyjnych;
 • rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania, oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • nazywa i wyróżnia zwierzęta domowe, gospodarskie i dziko żyjące;
 • czyta hasła rebusów i zapisane wyrazy;
 • tworzy ustnie i pisemnie opowiadanie;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • recytuje wiersze oraz śpiewa piosenki z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jak zwierzęta dbają o czystość

 1. Czytanie tekstu informacyjnego A. Wajraka „Jak zwierzęta dbają o czystość?” –wyjaśnianie niezrozumiałych wyrazów z wykorzystaniem słowników, dzielenie się wiedzą o higienie zwierząt na podstawie obserwacji z życia.
 2. Układanie pytań do zdania :Kto? Kiedy? Gdzie?.
 3. Uzupełnianie opisu wiewiórki z wykorzystaniem podanego słownictwa. Samodzielne pisanie opisu wybranego zwierzęcia.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Ćwiczymy wyrazy z „h”

 1. Omówienie ilustracji (świat realny i fantastyczny), wskazywanie sytuacji nieprawdopodobnych.
 2. Powtórzenie alfabetu, wypisanie wyrazów z h w kolejności alfabetycznej.
 3. Rozwiązanie rebusu, rysowanie rebusów do podanych wyrazów. Wymyślanie historyjki o zwierzętach, samodzielne zapisanie opowiadania.
 4. Odszyfrowywanie zakodowanych wyrazów i ich zapisywanie, układanie z nimi zdań, dobieranie opisu do wyrazów. Tworzenie wyrazów zgodnie z podaną zasadą i ich zapisywanie. Dobieranie wyrazów z h o podobnym znaczeniu do podanych. Utrwalenie pisowni wyrazów z h.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego:PROJEKT „ZDROWIE”

Cele główne:

 • poznanie nazw lekarzy różnych specjalności;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz odpowiadanie na pytania do tekstu;
 • zaznajomienie z pisownią wyrazów z wymianą rz–r;
 • nauka piosenek oraz wierszy z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • tworzenie upominków dla mamy oraz taty.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • czyta wiersz, uwzględniając interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach, odpowiada na pytania, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
 • współpracuje z innymi w różnych sytuacjach;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
 • zna nazwy niektórych specjalności lekarskich;
 • wie, czym zajmuje się aptekarz;
 • rozwiązuje krzyżówki, rozumie sens kodowania i dekodowania informacji;
 • czyta tekst o zdrowiu;
 • potrafi wymienić wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • zna zasadę pisowni nie z czasownikami;
 • śpiewa piosenki oraz recytuje wiersze z okazji Dnia Mamy i Taty.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, piosenek;
 • oglądowe: przykład osobisty nauczyciela; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne, dzieła sztuki teatralnej.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.3, Podręcznik część 3„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie, głośniczek, telefon.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: W szpitalu

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „W szpitalu” – rozmowa kierowana pytaniami, powody „szpitalnego zdziwienia” – wyszukiwanie fragmentów tekstu. Zabawa w skojarzenia ze słowem choroba.
 2. Wiersz M. Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu? O prawach małego pacjenta”. Nazywanie lekarzy różnych specjalności. Odkodowanie hasła (nazwy chorób), wyjaśnienie pojęcia stetoskop.
 3. Układanie zdań z wybranymi związkami wyrazów (przymiotnikami i rzeczownikami). Nazwy wykonawców zawodów, pisownia wyrazów z wymianą rz–r. Rodzina wyrazu choroba – ćwiczenia w pisaniu.
 4. Omawianie zasad zachowania się podczas wizyty w szpitalu. Pogadanka na temat zakazu samodzielnego zażywania lekarstw.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak dbać o zdrowie?

 1. „Jak dbać o zdrowie?” –czytanie ze zrozumieniem, wyodrębnianie myśli przewodniej. Rozmowa na temat tego, dlaczego zdrowie jest ważne dla człowieka? – burza mózgów.
 2. Omówienie ilustracji z podręcznika. Udzielanie odpowiedzi na pytanie Jak należy postępować, żeby nie zachorować?
 3. Pisownia nie z czasownikami. Samodzielne układanie zdań i ich zapisywanie. Rozwiązywanie krzyżówki. Nazwy przedmiotów służących do dbania o higienę – układanie w kolejności alfabetycznej.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Nauka piosenek z okazji Dnia Mamy i Taty.
 2. Recytowanie wierszy przez dzieci.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wykonanie prezentów z okazji Dnia Mamy i Taty

 1. Dzieci wykonują upominki dla rodziców.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Wokół biegunów

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników, przymiotników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji;
 • czyta teksty poleceń;
 • zapisuje odpowiednio wyrazy z ż, rz, ą, ch, ó, u;
 • dopisuje w zdaniach brakujące przymiotniki, rzeczowniki oraz czasowniki;
 • zapisuje czasowniki w l.poj. oraz l.mn.;
 • tworzy pytania do podanych zdań;
 • poszerza zakres słownictwa;
 • odczytuje godziny z tarczy zegara;
 • rozumie pojęcia wyraz, litera, zdanie;
 • czyta teksty ze zrozumieniem oraz udziela odpowiedzi na pytania do tekstu;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,objaśnienia, instrukcje;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Zabawy słowne

 1. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z wymianą ż g, rzr, ą ę, chsz,, ó – Układanie zdań z wybranymi parami wyrazów. Oddzielanie wyrazów zapisanych w ciągu.
 2. Czytanie zdań i dobieranie spójnika łączącego złożoną wypowiedź. Czasowniki w l. poj. i mn. Tworzenie zdań złożonych i ich zapisywanie.
 3. Przypomnienie czasowników i rzeczowników – wpisywanie w odpowiednie miejsca tabelki – praca samodzielna na ocenę.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co już potrafimy?

 1. Wpisywanie wyrazów w odpowiednie kategorie w tabeli (osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny).
 2. Doskonalenie umiejętności rozwijania zdań – dopisywanie rzeczowników i przymiotników. Odmienianie zdań z czasownikami przez osoby.
 3. Układanie pytań do zaznaczonych wyrazów w zdaniach. Układanie dłuższych zdań samodzielnie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Sprawdzian wiadomości

 1. Pisanie sprawdzianu – czytanie tekstu ze zrozumieniem oraz udzielanie odpowiedzi do tekstu.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zegary

 1. Powtórzenie odczytywania godzin z tarczy zegara – wykonanie zadań wspólnie z nauczycielem.
 2. Zaznaczanie godzin na tarczy zegara – zadanie na ocenę.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Zima

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniu,
 • utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u;
 • tworzenie rodziny wyrazów;
 • dzielenie wyrazów na sylaby;
 • odczytywanie godziny z tarczy zegara;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje czasowniki oraz rzeczowniki w zdaniu;
 • uczestniczy w zabawach zespołowych;
 • czyta tekst ze zrozumieniem;
 • potrafi poprawnie napisać wyrazy z ż, rz, ó, u;
 • dzieli wyrazy na sylaby;
 • zapisuje wyrazy w kolejności alfabetycznej;
 • tworzy rodziny wyrazów;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta polecenia, wyrazy i zdania;
 • uczestniczy w rozmowach; udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, orograficzną i interpunkcyjną;
 • potrafi wskazać na zegarze określone godziny;
 • potrafi odczytać godzinę za zegarze;
 • wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2,tabelki, karteczki z wyrazami, talerzyki papierowe, korek, szpilki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Czasownik i rzeczownik

 1. Przypomnienie pojęć:czasownik i rzeczownik.
 2. Wspólne dopasowywanie wyrazów w odpowiednie miejsce w tabelce.
 3. Zabawa w słówka- gra dydaktyczna .

II jednostka lekcyjna:

Temat: Skąd się bierze szczęście?

 1. Słuchanie opowiadania E. Zubrzyckiej „Skąd się bierze szczęście?”: dyskusja n. t. szczęścia, pisanie odpowiedzi na zadane pytania, określanie uczuć zwierzęcych bohaterów obserwujących przyrodę.
 2. Łączenie fragmentów zdań i przepisanie jednego z nich. Rozwijanie zdań – wykorzystanie pytań pomocniczych i podanych wyrazów. Utrwalenie pisowni wyrazów z ż, rz, ó, u, przepisanie wierszyka do zeszytu.
 3. Wyrażanie swojego zdania na temat odczuwania szczęścia.Wskazywanie w otoczeniu elementów wywołujących radość i zadowolenie. Określanie zjawisk przyrody typowych dla zimy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowne

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby – oddzielanie sylab kreską w wyrazach na karcie pracy.
 2. Tworzenie rodziny wyrazów – dopisywanie wyrazów według wzoru.
 3. Zapisywanie podanych wyrazów z „ó”w kolejności alfabetycznej.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Jak płynie czas?

 1. Wykonanie własnego zegara z talerzyka papierowego.
 2. Odczytywanie godzin– zabawa dydaktyczna.
 3. Wykonanie zadań z kart pracy – wspomaganie się zegarkiem wykonanym z talerzyka.
 4. Czytanie wiersza „Dwa zegary” Natalii Ursenko – ustalenie godziny na zegarze odbitym w lustrze.
 5. Zadanie pracy domowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Czas

Cele główne:

 • wskazywanie rzeczowników i czasowników w zdaniu;
 • czytanie tekstów ze zrozumieniem;
 • zapisywanie krótkich zdań;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej;
 • rozwijanie poczucia rytmu, inwencji twórczej;
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi rozpoznać rzeczownik i czasownik w zdaniu;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta teksty dla dzieci;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • rozpoznaje wybrane instrumenty muzyczne;
 • rozumie pojęcia :litera, głoska, wyraz, zdanie;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • czyta tekst instrukcji;
 • pisze odpowiedzi na pytania;
 • rozwiązuje proste zadania matematyczne z treścią.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, objaśnienia, instrukcje, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie, utwory muzyczne.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2, Podręcznik część 2 „Nasza Szkoła klasa 2”, zeszyty w 3 linie, „Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, telefon, głośniczek, Mp3 Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz Turecki, Zima – Antonio Vivaldi.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Co już potrafimy?

 • Opowiadanie o ilustracji przedstawiającej miasto przyszłości. Przygotowanie do wprowadzenia czasownika, układanie i pisanie zdań.
 • Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów należących do rodziny wyrazu przyjaciel, podkreślanie czasowników.
 • Odszukiwanie i zapisywanie czasowników ukrytych w innych wyrazach, pisanie zdania z wybranym wyrazem.
 • Wprowadzenie rzeczownika. Wypełnianie tabelki – wpisywanie w odpowiednią rubrykę rzeczowników oraz czasowników z podanych zdań.
 • Próba dopasowania wyrazów do pytań: co?, jak?, jaki?, kto?, ile?
 • Powtórzenie pisowni wyrazów z „ó” – odmiana wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Rodzinne muzykowanie

 • Bednarek „Rodzinne muzykowanie” – rozmowa o niespodziance dla babci i dziadka. Pisanie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu w podręczniku.
 • Odszukiwanie nazw instrumentów ukrytych w zdaniach. Pisanie nazw instrumentów, o których jest mowa w opowiadaniu.
 • Czytanie tekstu o zaklinaczu deszczu – próba odpowiedzi na pytania do tekstu. Rysowanie ilustracji do legendy.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Instrumenty muzyczne

 • Dzielenie się wrażeniami ze słuchania muzyki ulubionego artysty lub zespołu muzycznego, z pobytu na koncercie.
 • Wyszukiwanie nazw instrumentów ukrytych w ciągu literowym, tworzenie wyrazów z sylab.
 • Nazywanie muzyków grających na różnych instrumentach, zapisywanie tych nazw.
 • Wysłuchanie utworów muzycznych i opowiadanie o ich nastroju: Wolfgang Amadeusz Mozart Marsz Turecki, Zima – Antonio Vivaldi.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Zadania z treścią

 • Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych z treścią: dodawanie, odejmowanie, mnożenie.
 • Układanie treści zadania do podanego równania. Dzieci podają swoje propozycje. Zapisywanie zadań oraz równań w zeszycie.
 • Zadanie pracy domowej.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Czas

Cele główne:

 • doskonalenie czytania na głos;
 • umiejętność wyszukiwania informacji w tekście;
 • zauważanie zmian zachodzących w technologii;
 • poznanie zwyczajów ludzi żyjących w dawnych czasach;
 • dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta rymowanki, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • słucha wypowiedzi i korzysta z informacji;
 • czyta teksty dla dzieci;
 • rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, rozwiązuje rebusy i krzyżówki;
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje;
 • uczestniczy w rozmowach; udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • dba o kulturę wypowiadania się;
 • pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • zaznacza wybrane fragmenty tekstu, określa czas, miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów;
 • wie, czym zajmowali się ludzie dawniej i czym zajmują się dziś;
 • opowiada o przygodach bohaterki komiksu i o swoim rozkładzie dnia;
 • odróżnia dobro od zła;
 • odczytuje liczby dziesiątkami do 100;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby do 100;
 • rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • odczytuje wynik pomiaru na linijce;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100, używa znaków >, <, =;
 • dodaje i odejmuje pełne dziesiątki i jednakowe składniki w zakresie 100;
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne;
 • zna monety i banknoty, które są w obiegu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, centymetr krawiecki, zdjęcia polskich banknotów.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jest…” R. Jedrzejewska – Wróbel

 1. Czytanie opowiadania R. Jędrzejewskiej-Wróbel „Jest…”: opisywanie wieczoru i przygotowań Magdy do snu; dzielenie się własnymi doświadczeniami; uzupełnianie zdań na podstawie tekstu.
 2. Układanie i pisanie zdania z rozsypanki wyrazowej – wielka litera na początku zdania i kropka na końcu.
 3. Otaczanie odpowiednim kolorem pętlą ilustracji, które przedstawiają sposoby porozumiewania się dawniej i dziś.
 4. Znaczenie słowa dzwonić w różnych związkach wyrazowych – układanie zdania w wybranym zwrotem.

II jednostka lekcyjna:

Temat: „Było…”R. Jędrzejewska-Wróbel

 1. Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel „Było…”: sprawdzenie rozumienia tekstu (bohaterowie, miejsce i czas akcji), wyszukiwanie fragmentów (warunki życia dzieci w zamożnych rodzinach w dawnych czasach), uzupełnianie zdań na podstawie tekstu, modyfikacja zdań i ich pisanie.
 2. Porównanie sytuacji opisanych w opowiadaniach „Było…” i „Jest…”, zajęć ludzi dawniej i dziś.
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości – wyszukiwanie na ilustracji elementów niepasujących do dawnego miasta.
 4. Poznanie dawnych zawodów i nazw ludzi, którzy je wykonywali.

III jednostka lekcyjna:

Temat: „Będzie?”R. Jędrzejewska-Wróbel

 1. Przewidywanie zmian, jakie mogą dokonać się w przyszłości, i opowiadanie o nich. Opisywanie przygód Eldo na podstawie komiksu i rozmowa o planowaniu czasu na czytanie.
 2. Porównanie trzech tekstów „Jest…”, „Było…”, „Będzie?” (podobieństwa i różnice). Dzieci wymieniają zalety czytania.
 3. Wymyślanie nazw dla projektowanych przedmiotów i ustalanie, do czego mogą służyć.
 4. Uzupełnianie zdań na podstawie tekstu.
 5. Wybieranie odpowiednich wyrazów do zdań – wyrazy wieloznaczne.
 6. Układnie i zapisywanie zdania z wyrazem gra.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Liczymy dziesiątkami, czyli jak?

 1. Liczenie elementów po dziesięć. Rozwiązywanie zadań tekstowych – liczenie pełnymi dziesiątkami.
 2. Porównywanie pełnych dziesiątek – znaki >,<,=.
 3. Rozwiazywanie zagadek matematycznych – wyodrębnianie zbiorów zgodnie z podanymi warunkami.
 4. Proste obliczenia pieniężne – zabawa w rozmienianie banknotów polskich.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  10 – 03 lutego

Nazwa bloku programowego: RODZINA

Cele główne:

 • zapoznanie z pojęciem rodzina wyrazów;
 • dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100;
 • mierzenie linijką oraz centymetrem krawieckim;
 • wiedza na temat znaczenia liczby 0;
 • zapoznanie z zasadami odpowiedniego zachowania się przy stole.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta rymowanki, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • uczestniczy w rozmowach: udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych;
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania;
 • czyta i rozumie teksty dla dzieci;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • rozumie, czym jest rodzina wyrazów;
 • zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie;
 • liczy po 1 od danej liczby w zakresie 100;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby do 100;
 • rozumie dziesiątkowy system pozycyjny;
 • rozwiązuje zadania tekstowe;
 • odczytuje wynik pomiaru na linijce;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100, używa znaków >, <, =;
 • dodaje i odejmuje pełne dziesiątki i jednakowe składniki w zakresie 100;
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne;
 • zna monety i banknoty, które są w obiegu.

Metody:

 • czynne: metoda kierowania aktywnością, metoda zadań, metoda ćwiczeń;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, instrukcje, uczenie wierszy, metody żywego słowa;
 • oglądowe: obserwacja i pokaz: przedmioty i czynności; udostępnianie sztuki: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 2„Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, plastikowe sztućce i talerzyk oraz serwetki, centymetr krawiecki, zdjęcia polskich banknotów.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Przy stole

 1. Słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego „Przy stole”, rozmowa o zasadach zachowania się przy stole.
 2. Zapisanie zasad przedstawionych na ilustracji, wyrażanie własnej opinii o zachowaniu się
 3. Omówienie sposobu nakrywania do stołu, ułożenia sztućców. Wpisywanie odpowiednich wyrazów określających położenie przedmiotów na ilustracji (stosunki przestrzenne).
 4. Swobodne wypowiedzi na temat znaczenia zasad savoir vivre’u w życiu codziennym.
 5. Przypomnienie zasad racjonalnego odżywiania się w czasie zimy.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Zaułek słówek – rodziny wyrazów

 1. Omówienie ilustracji z użyciem rodziny wyrazu Pisanie zdań o wymarzonym domu.
 2. Czytanie wyrazów zapisanych w ciągu oraz tworzenie rodziny wyrazów do wyrazu podstawowego. Wyszukiwanie wyrazu podstawowego w wyrazach z tej samej rodziny i pisanie wyrazów należących do tej samej rodziny.
 3. Pisownia wyrazów z wymianą ó na o – układanie zdań z wyrazami z ó.
 4. Szukanie wyrazów z rodziny wyrazu zwierzę.
 5. Powtórzenie nazw stopni pokrewieństwa – dzieci uzupełniają luki w zdaniach wyrazami zrodziny wyrazu
 6. Samodzielne układanie i pisanie zdań przez dzieci z wybranymi wyrazami.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tajemnicza liczba 0

 1. Analiza sytuacji przedstawionych na ilustracjach w podręczniku.
 2. Nauczyciel zaznajamia dzieci ze znaczeniem liczby 0 w zapisach liczbowych, a także roli zera na miarce centymetrowej. Mierzenie wzrostu dzieci oraz zapisywanie tych pomiarów.
 3. Zapisywanie i odczytywanie liczb dwucyfrowych – liczba dziesiątek i jedności. Uzupełnianie ciągów liczbowych. Liczenie po jeden od wskazanej liczby w zakresie 100.
 4. Zapoznanie z zapisem liczb za pomocą znaków rzymskich.
 5. Przypomnienie pojęcia liczby parzystej oraz nieparzystej.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Liczymy dziesiątkami, czyli jak?

 1. Liczenie elementów po dziesięć. Rozwiązywanie zadań tekstowych – liczenie pełnymi dziesiątkami.
 2. Porównywanie pełnych dziesiątek – znaki >,<,=.
 3. Rozwiazywanie zagadek matematycznych – wyodrębnianie zbiorów zgodnie z podanymi warunkami.
 4. Proste obliczenia pieniężne – zabawa w rozmienianie banknotów polskich.
 5. Zadanie pracy domowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY  II

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: Wiersz rodzinny

Cele główne:

 • poznanie treści baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena;
 • porównywanie dwóch liczb używając znaków >, <, = ;
 • dodawanie oraz odejmowanie w zakresie liczby 20;
 • poznanie zasady wymienności ch w sz;
 • zapoznanie ze stopniami pokrewieństwa w rodzinie;
 • stworzenie kartki na Dzień Babci i Dziadka.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi podać definicję “baśni”;
 • udziela dłuższych, rozbudowanych wypowiedzi na pytania nauczyciela;
 • liczy w przód i w tył od danej liczby,
 • porównuje dowolne dwie liczby, używa znaków >, <, = ;
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20;
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe;
 • czyta tekst rymowanki;
 • recytuje wiersze, zwracając uwagę na interpunkcję i intonację;
 • rozszerza zasób słownictwa, tworząc rodziny wyrazów;
 • wypowiada się na temat rymowanki i ilustracji;
 • uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • rozumie pojęcia głoski, wyrazu i zdania;
 • oddziela wyrazy w zdaniu;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • słucha wypowiedzi innych osób i korzysta z przekazywanych informacji;
 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych;
 • zna podstawowe relacje między najbliższymi; identyfikuje się ze swoją rodziną;
 • układa i zapisuje życzenia oraz tworzy kartkę na Dzień Babci i Dziadka.

Metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy,opowiadania, zagadki, objaśnienia, uczenie wierszy, metody żywego słowa;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.2,„Podręcznik część 1B „Nasza Szkoła klasa 2”, Podręcznik część 2 „Nasza Szkoła klasa 2”,zeszyty w 3 linie,„Nasze ćwiczenia. Matematyka” cz. 2, tekst baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena, kredki, blok kolorowy techniczny, nożyczki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat:  Wyrazy z ch wymiennym – przypomnienie zasad pisowni

 1. Czytanie rymowanki z podręcznika – odkrywanie zasady pisowni wyrazów z ch Rozmowa o komiksie. Rozmowy z użyciem podanych wyrazów – scenki w parach.
 2. Nauka na pamięć wierszyka A. Frączek. Ćwiczenia ortograficzne: tworzenie i pisanie par wyrazów (wymiana ch – sz).
 3. Zadania w zeszycie ćwiczeń: rozwiązywanie rebusów i układanie zdań; wypełnianie krzyżówki.
 4. Uzupełnianie wypowiedzi podanymi wyrazami; przepisanie zdań po zmianie wyrazów z ch na wyrazy wyjaśniające pisownię.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Interpretacja baśni „Dziewczynka z zapałkami” Hansa Christiana Andersena

 1. Słuchanie baśni „Dziewczynka z zapałkami” czytanej przez nauczyciela.Uczniowie śledzą czytany przez nauczyciela tekst, posiadając własne egzemplarze baśni.
 2. Wyjaśnienie pojęcie baśni przez nauczyciela.
 3. Quiz – sprawdzający znajomość treści wysłuchanego utworu dla każdego ucznia – dzieci zaznaczają prawidłową odpowiedź.
 4. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi uczniów dotyczące utworu, ukierunkowane pytaniami nauczyciela z jednoznacznym indywidualnym sprawdzaniem i ewentualną poprawą odpowiedzi zaznaczonych w Quizie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Czy kolejność liczb w dodawaniu jest ważna?

 1. Tworzenie kolekcji wg wyróżnionej cechy – kolekcje rosnące i malejące.
 2. Liczenie elementów zbioru, porządkowanie liczb w ciągu rosnącym lub malejącym – kostki domina, cyferki.
 3. Porównywanie liczb, użycie znaków >, <, =.
 4. Demonstracja kolejności dodawania oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
 5. Układanie formuł matematycznych do ilustracji.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wiersz rodzinny

 1. Czytanie przez nauczyciela utworu N. Usenko pt.:„Wiersz rodzinny”. Podawanie przez dzieci skojarzeń związanych ze słowem Odpowiedź na pytanie Dlaczego ludzie zakładają rodziny?.
 2. Wyjaśnienie pojęciadrzewo genealogiczne.
 3. Nauczyciel podaje regułę dotyczącą pisowni imion, a także podaje nazwy stopni pokrewieństwa.
 4. Zadanie w ćwiczeniach: uzupełnianie krzyżówki, liczenie liter w wyrazach, odkodowanie hasła.
 5. Zapoznanie dzieci ze zwrotami dotyczącymi zasad zgodnego współżycia z rodzeństwem. Rozmowa o udzielaniu pomocy rodzicom w opiece nad młodszym rodzeństwem, określenia dotyczące następstwa czasu. Utrwalenie pojęć związanych z bliższymi i dalszymi członkami rodziny.
 6. Rozmowa na temat zbliżającego się Dnia Babci oraz Dziadka. Wykonanie kartki z samodzielnie napisanymi życzeniami.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 2,

OPRACOWAŁA: mgr Joanna Dębicka

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat : Pogoda

Cele główne:

 • znajomość pojęcia kompas;
 • rozpoznawanie kierunków świata;
 • umiejętność czytania opowiadań ze zrozumieniem;
 • opisywanie rodzajów wiatru.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • czyta tekst opowiadania;
 • uzupełnia zdania;
 • rozszerza zasób słownictwa i struktur składniowych;
 • uczestniczy w rozmowach; prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski;
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii);
 • dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną;
 • rozpoznaje kierunki świata;
 • czyta tekst informacyjny;
 • zna przyrządy służące do pomiaru zjawisk atmosferycznych;
 • nazywa rodzaje wiatru;
 • uważnie słucha opowiadania;
 • tworzy kilkuzdaniową wypowiedź;
 • uczestniczy we wspólnym tworzeniu bajki;
 • uczestniczy w scenkach;
 • zgodnie współpracuje z innymi w zabawie.

Metody:

 • czynne: metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania aktywnością, metoda zadań;
 • słowne: rozmowy, opowiadania, objaśnienia;
 • oglądowe: utwory literackie.

Środki dydaktyczne:

„Nasze ćwiczenia klasa2” cz.1, Podręcznik część 1B „Nasza Szkoła klasa 2”, zeszyty w 3 linie, kredki, kartki formatu A4.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: O czterech synach mamy pogody

 • „O czterech synach mamy pogody” czytanie opowiadania M. Kownackiej, wskazanie głównych bohaterów, opowiadanie o każdym z nich.
 • Słuchanie tekstu „Cztery kierunki świata”. Rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu, podawanie nazw zawodów, w których jest niezbędna umiejętność określania kierunków.
 • Wyjaśnienie pojęcia kompas, wskazywanie sytuacji, w których może być wykorzystywany. Uzupełnianie zdań wyrazem „kompas” w różnych formach. Uzupełnianie zdań nazwami kierunków geograficznych.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Jak wieje wiatr?

 • Czytanie tekstu informacyjnego w podręczniku. Na podstawie tekstu informacyjnego i własnych obserwacji próba odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystuje się siłę wiatru?
 • Zadania w zeszycie ćwiczeń: nazywanie przyrządów służących do obserwacji pogody, podpisywanie ilustracji. Czytanie informacji o rodzajach wiatrów, podpisywanie zdjęć.
 • Uzupełnianie zdań czasownikami, opisującymi „czynności” wiatru na podstawie ilustracji.
 • Uzupełnianie zdań nazwami zjawisk przyrodniczych: burza, deszcze, wiatr.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jezioro i gwiazdy

 • Opowiadanie R. Jędrzejewskiej -Wróbel pt.: „Jezioro i gwiazdy”: rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu (wspomagana pytaniami); porządkowanie wydarzeń oraz zaznaczanie określeń czarnej plamy z opowiadania.
 • Zadanie w zeszycie ćwiczeń: wymyślanie i zapisywanie zdania – zaklęcia budzącego rusałkę.
 • Projektowanie ilustrowanej książeczki „Spacery w wyobraźni”.
 • Teatr dłoni – zabawa cieniem w parach. Wyjaśnienie zwrotu Strach ma wielkie oczy.

Wyszukiwanie rymów do podanych wyrazów – zeszyt