Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Co chcę robić w przyszłości? – próbujemy argumentować swoje zdanie i postępowanie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych;
 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi uzasadnić i argumentować swoje zdanie;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3 i 4: Dzień Babci i Dzień dziadka.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej tradycji i kultury związanej z Dniem Babci i Dziadka;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzewa genealogicznego;
 • Doskonalenie umiejętności opisu ilustracji.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat historii swojej rodziny;
 • Potrafi napisać własne życzenia dla Babci i Dziadka;
 • Potrafi zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać omawiany tekst.

Temat 5: Życie płynie jak Rzeka- Ż czy Rz oto jest pytanie.

Cele ogólne:

 • Umiejętność wymiany rz na r;
 • Umiejetność wymiany ż na g;
 • Doskonalenie poprawnego zapisu wyrazów z rz i ż.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy;
 • Zna zasady ortograficzne języka polskiego.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 14 –11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1 i 2: Kim zostanę w przyszłości? – uczymy się uzasadniać swoje zdanie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu W. Widłaka pt: „Warto być…”;
 • Opowiada kim chciałby zostać w przyszłości;
 • Potrafi uzasadnić swoją wypowiedź;
 • Zapisuje w zeszycie nazwy najciekawszych zawodów.

Temat 3 i 4: Piszemy list.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu literackiego;
 • Poznaje zasady pisania listu;
 • Wie, kto to jest nadawca i odbiorca listu;
 • Potrafi poprawnie zaadresować kopertę;
 • Zna elementy kompozycyjne listu;
 • Poznaje zasadę pisania zwrotów grzecznościowych w liście.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: ,,Wlazł wół na stół” – zasady pisowni ,,ó”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha wiersza M. Strzałkowskiej pt: ,,Wlazł wół na stół”;
 • Wyszukuje w tekście pary wyrazów, w których ,,ó” wymienia się na ,,o”;
 • Poznaje zasadę pisowni „-ów”;
 • Ćwiczy pisownię wyrazów z „ó”.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 7 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: O podróży krasnala za morze – zadawanie pytań i tworzenie opisu.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu L. Krzemienieckiej pt: ,,Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna treść lektury i potrafi ją opowiedzieć;
 • Zna przysłowie ,,wybierać się jak sójka za morze” i potrafi je wyjaśnić;
 • Potrafi ułożyć pytania ze wskazanymi słowami i na nie odpowiedzieć;
 • Wie jaki znak interpunkcyjny występuje na końcu pytania;
 • Potrafi samodzielnie stworzyć krótki opis przedmiotu, osoby lub rzeczy.

Temat 3: W świecie samogłosek i spółgłosek.

 Cele główne:

 • Dzielenie wyrazów na sylaby;
 • Poznanie samogłosek i spółgłosek;
 • Wprowadzenie do spółgłosek miękkich.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi odróżnić samogłoskę od spółgłoski;
 • Potrafi wskazać samogłoskę w każdej sylabie;
 • Odróżnia spółgłoski twarde od miękkich;
 • Samodzielnie wykonuje ćwiczenia.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Bogactwa Matki Ziemi. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z naturalnymi zasobami Ziemi, sposobami i miejscami ich wydobywani.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie słów ,,bogactwo” i ,,skarb” ;
 • Potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie poszczególnych zasobów ziemskich;
 • Wskazuje na mapie Polski miejsca wydobycia podstawowych kruszców;
 • Samodzielnie przeprowadza doświadczenie i zapisuje obserwacje.

Temat 2 : Listopadowe święto narodowe.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tradycją świętowania rocznicy odzyskania Niepodległości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna datę Narodowego Święta Niepodległości;
 • Zna słowa hymnu narodowego;
 • Wie, jak należy zachować się w trakcie odśpiewania hymnu;
 • Wiąże poznane wcześniej symbole narodowe ze świętami państwowymi;
 • Zna zasadę pisowni państwowych świąt.

Język polski

Konspekt dla klasy II

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

 Lekcja 1 – 28 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

 Temat: Pogadanka historyczna.

 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z legendami krakowskimi: o Smoku Wawelskim oraz o Wandzie, co Niemca nie chciała;
 • Zarysowanie różnicy między baśnią a legendą;
 • Ukazanie pracy archeologa i geologa na przykładzie badań kurhanu Kopiec Wandy.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie różnice między baśnią a legendą;
 • Zna legendarne postaci: Kraka oraz Wandy;
 • Wie jak wyglądał gród;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Wawel;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Kopiec Kraka;
 • Wie gdzie znajduje się i czym jest Kopiec Wandy;
 • Potrafi wymienić regalia królewskie.

Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Anna Derszniak

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 : Jestem w drugiej klasie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Cele ogólne:

 • Przywitanie z uczniami;
 • Uczestnictwo w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczestniczy w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Temat 2: Witamy po wakacjach. Co niesie wrzesień?

Cele ogólne:

 • Zebranie wiadomości dotyczących szkoły, przyborów szkolnych;
 • Ćwiczenia w poprawnym wypowiadaniu się;
 • Zapoznanie z literaturą o tematyce szkolnej;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Ćwiczenia przypominające i utrwalające poznane w I klasie litery alfabetu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Swobodnie wypowiada się na temat rozpoczęcia roku szkolnego i wrażeń z pierwszego dnia w drugiej klasie;
 • Z uwagą słucha wiersza Wandy Chotomskiej,, Tornister pełen uśmiechów”-Elementarz odkrywców część, I strona 4;
 • Zna przybory szkolne,
 • Potrafi wymienić i napisać poznane w pierwszej klasie litery alfabetu;
 • Potrafi współpracować w zespole klasowym.

Temat 2: Jak się zmieniliśmy?

Cele ogólne:

 • Znajomość w mowie i piśmie poznanych w klasie I liter alfabetu;
 • Wykonywanie ćwiczeń w rozpoznawaniu liter;
 • Wypowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w wyglądzie własnym i kolegów;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna poznane w klasie I litery alfabetu w mowie i w pismie;
 • Wykonuje ćwiczenia w pisaniu liter;
 • Potrafi nazwać zmiany w wyglądzie swoim i kolegów;
 • Pamięta, żę imiona piszemy wielką literą,
 • Ćwiczy czytanie na podstawie tekstu: ,,Wakacje to pora zmian”- Elementarz odkrywców część, I strona 6.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 17 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II  jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej 
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Maj w pełni”, „Piękna nasza Polska cała”

Cele główne:

 • Swobodne wypowiedzi na konkretny temat;
 • Głośne czytanie na forum klasy;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozmowa uświadamiająca;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Głośno czyta na forum;
 • Wzbogaca swój zasób słownictwa;
 • Zna znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maj w pełni

 1. Swobodne wypowiedzi na temat spędzania z rodziną wolnego czasu – na podstawie wiersza Marcina Przewoźniaka „Majówka” oraz własnych doświadczeń.
 2. Indywidualne pisanie wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku z wykorzystaniem podanego słownictwa.
 3. Pisownia rzeczowników z zakończeniem -ówka, układanie rymowanek.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Piękna nasza Polska cała

 1. Znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Dostęp do wody jako warunek osiedlania się ludzi w danym miejscu.
 2. Od źródeł do ujścia Wisły – powstawanie rzeki i jej bieg na podstawie mapy oraz tekstu Witolda Vargasa „O Wiśle”.
 3. Wielka litera w nazwach geograficznych. Znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, rozkazujących i pytających.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Najważniejszy jest uśmiech! ”, „Wiosna w sadzie”, „Wiosna w polu i ogrodzie”,” Co słychać wiosną u zwierząt?”

Cele główne:

 • Umiejętność wypowiedzi na konkretny temat z użyciem nowych wyrazów oraz umiejętność głośnego czytania na forum klasy;
 • Poznanie wyrazów bliskoznacznych;
 • Zaznajomienie z  pojęciem “kwadrans”.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela oraz potrafi głośno czytać na forum klasy;
 • Dziecko wzbogaca swój zasób słownictwa oraz potrafi wymienić wyrazy bliskoznaczne;
 • Uczeń zna znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu;
 • Uczeń wie, co to jest kwadrans.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Najważniejszy jest uśmiech!

 1. Rozmowa uświadamiająca znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu – na podstawie wysłuchanego opowiadania Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz” oraz własnych doświadczeń, zabawy dramowe.
 2. Ćwiczenia utrwalające pisownię rz po spółgłoskach, tworzenie zdań złożonych, funkcja przecinka. Odczytywanie wskazań zegara, wprowadzenie pojęcia minuta.
 3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe.
 4. Rysowanie autoportretu – przedstawianie osoby w dobrym nastroju.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wiosna w sadzie

 1. Wprowadzenie pojęcia “kwadrans” – odczytywanie wskazań zegarów i zapisywanie godzin i minut. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.
 2. Głośne czytanie wiersza Doroty Gellner „Sad rozkwita”. Wyszukiwanie rymujących się wyrazów i tworzenie własnych rymów.
 3. Ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i językowe – liczba rzeczowników, rodziny wyrazów, pisownia wyrazu pszczoła.

III jednostka lekcyjna: 

 Temat: Wiosna w polu i ogrodzie

 1. Swobodne wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie, jakie zaszły wiosną w okolicy szkoły.
 2. Wiosenne prace w polu i w ogrodzie – na podstawie zdjęć i własnych doświadczeń. Sprzymierzeńcy człowieka i szkodniki
  w ogrodach.
 3. Ćwiczenia w pisowni wyrazów z “rz” po spółgłoskach “d”, “t”. Kolejność alfabetyczna wyrazów.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?

 1. Wskazanie głównych bohaterów wiersza Wandy Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”. Rozmowa na temat zachowania cielęcia, próba uzasadnienia tytułu wiersza.
 2. Ćwiczenia językowe – zdrobnienia, porównania i ćwiczenia ortograficzne (pisownia nazw zwierząt z “ą”, “ę”). Nauka pisania opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej.