Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „A ja rosnę i rosnę! ”, „Dbam o wzrok”, „Dbam o zęby”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny temat oraz czytania na forum klasy ;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Zapoznanie z terminem: “wyrazy bliskoznaczne”;
 • Poznanie zasad dbania o wzrok;
 • Zapoznanie z pracą stomatologa i ortodonty.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela używając bogatego słownictwa;
 • Głośno czyta na forum;
 • Potrafi wymienić wyrazy bliskoznaczne;
 • Wie, co ma pozytywny  a co negatywny wpływ na narząd wzroku;
 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega praca stomatologa i ortodonty.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A ja rosnę i rosnę!

 1. Wypowiedzi na temat zmian wzrostu człowieka – na podstawie tekstu Zofii Staneckiej „Olbrzymy i krasnoludki”, przeczytanych ciekawostek oraz własnych doświadczeń;
 2. Próby odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby ludzie nie przestawali rosnąć? Układanie i pisanie zdań złożonych;
 3. Tworzenie rodziny wyrazów (mały), Szukanie wyrazów bliskoznacznych (duży), Zdrobnienia i zgrubienia wyrazów, „Zdrowe danie” – wykonanie kompozycji przestrzennej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o wzrok

 1. Wspólne ustalenie zasad dbania o wzrok – na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Sowa” i własnych doświadczeń;
 2. Poznawanie pracy lekarza okulisty, Wyjaśnianie powiedzeń dotyczących wzroku, Czytanie z podziałem na role, Doskonalenie czytania ze zrozumieniem;
 3. Pisanie zwrotów z “nie” (nie należy, nie trzeba, nie wolno), Utrwalanie pisowni wyrazów z “ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o zęby

 1. Wypowiedzi na temat dbania o zęby, wizyt u stomatologa i ortodonty – na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie” oraz własnych doświadczeń;
 2. Układanie i zapisywanie rad dotyczących dbania o zęby. Uzębienie dziecka i człowieka dorosłego;
 3. Poznawanie pracy stomatologa i ortodonty.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Co zrobić, aby nie chorować”, „Dotrzymujemy obietnic”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnych wypowiedzi na konkretny temat;
 • Umiejętność głośnego czytania;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z “h”, “ch” oraz “nie” z czasownikami;
 • Zapoznanie z  zasadami używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Umie czytać opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić co ma dobry wpływ na człowieka;
 • Zna nowe słownictwo;
 • Z zasady pisowni wyrazów z “h”, “ch” i “nie” z czasownikami;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Co zrobić, aby nie chorować

 1. Wypowiedzi o przyczynach zachorowań i sposobach zapobiegania chorobom – na podstawie tekstu Anny Sójki „Chlapacze”;
 2. Tworzenie rodzin wyrazów. Pisownia wyrazów z h, ch oraz nie z czasownikami;
 3. Układanie zdań.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dotrzymujemy obietnic

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obietnic;
 2. Pożądane cechy i zachowania dobrego kolegi oraz o składaniu i dotrzymywaniu obietnic – na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Ważna karta”;
 3. Opowiadanie historyjek na podstawie ilustracji.

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wspomnienia z ferii, Przed szklanym ekranem, Dzień odkrywców-klasowy dzień gier

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnej wypowiedzi na konkretny temat oraz głośnego czytania na forum klasy;
 • Rozwój umiejętności redakcyjnych;
 • Poznanie wpływu długiego oglądania telewizji;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Umiejętność używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Czyta opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić, co ma dobry wpływ na człowieka;.
 • Jest świadomy, jak oddziaływuje długie oglądanie telewizji;
 • Poznaje nowe słownictwo w czasie zajęć;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wspomnienia z ferii

 1. Swobodne wypowiedzi na temat minionych ferii i przyniesionych pamiątek;
 2. Głośne czytanie inscenizacji Rafała Witka „Zimowe pamiątki” z podziałem na role, wyjaśnienie morału;
 3. Utrwalanie pisowni nazw geograficznych, imion i nazwisk zaczynających się wielką literą;
 4. Ćwiczenia równoważne z przyborami – kształtowanie równowagi i zręczności.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Przed szklanym ekranem

 1. Zasady rozsądnego korzystania z telewizji. Rozmowa o wpływie długiego oglądania telewizji na zdrowie;
 2. Opracowanie sposobów radzenia sobie ze złością –
  na podstawie opowiadania Tomasza Plebańskiego „Pilot” i własnych doświadczeń;
 3. Pisownia “u” na początku i na końcu wyrazu oraz wybranych wyrazów z “ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień odkrywców- klasowy dzień gier

 1. Wzbogacanie słownictwa związanego z grami i ćwiczenia rozwijające umiejętności redakcyjne;
 2. Swobodne wypowiedzi o ulubionych grach;
 3. Udzielanie rad bohaterom opowiadania „Szachy” – rozmowa na temat uczestnictwa w grach oraz zachowania w przypadku wygranej i przegranej.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  7 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Potyczki ortograficzne, Zimowa stolica Polski, Zaproszenie na bal, Moja Babcia i Dziadek

Cele główne:

 • Umiejętność wymiany „rz” na „r”;
 • Rozróżnianie rodzajów rzeczowników (męski, żeński i nijaki);
 • Umiejętność pisania zaproszenia;
 • Zrozumienie wpływów pokoleniowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wymienia „rz” na „r”;
 • Dobiera odpowiednią końcówkę do danego rzeczownika;
 • Poznaje metody pisania zaproszeń;
 • Ma świadomość, jak ważni są w jego życiu Babcia i Dziadek.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki, mapa Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Potyczki ortograficzne

 1. Zapoznanie się z tekstem-trenujemy czytanie na forum klasy;
 2. Rozmowa prowadzona na temat wyrazów z „rz” wymiennym na „r”;
 3. Podjęcie próby nauki wiersza na pamięć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zimowa stolica Polski

 1. Rozmowa na temat gór znajdujących się w Polsce;
 2. Zakopane – zimowa stolica Polski. Czym się wyróżnia w śród innych miast?;
 3. Poznajemy tradycyjny strój góralski.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaproszenie na bal

 1. Poznajemy, z czego składa się zaproszenie oraz jak je napisać;
 2. Tworzenie przez dzieci własnych zaproszeń na bal- ćwiczenie poprawiające umiejętność pisania wg wzoru;
 3. Ozdabianie zaproszeń.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Moja Babcia i Dziadek

 1. Poszerzanie wiedzy na temat drzewa genealogicznego;
 2. Rozmowa kierowana na temat Święta Babci i Dziadka;
 3. Czytanka pt.: „Babcia Andiego”

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaczynamy Nowy Rok, Dlaczego warto być punktualnym?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia i znaczenia postanowień noworocznych;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie miesięcy w roku;
 • Nauka mierzenia czasu.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci opisują swoje postanowienia noworoczne;
 • Uczeń rozumie czytany tekst oraz potrafi go zinterpretować;
 • Dziecko potrafi wymienić miesiące w roku;
 • Dziecko odczytuje godzinę z zegarka.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Obserwacja.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaczynamy Nowy Rok.

 1. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, w nawiązaniu do Nowego Roku;
 2. Nauka miesięcy.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego warto być punktualnym?

 1. “Czas nie czeka”- czytanie tekstu na forum klasy;
 2. Nauka odczytywania godziny.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja:  5 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wkrótce Boże Narodzenie, Wigilia w naszych domach

Cele główne:

 • Poznawanie tradycji świątecznych;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Uczeń potrafi się wypowiadać na określony temat i potrafi brać udział w rozmowie ukierunkowanej;
 • Uczeń zna i potrafi opisać tradycyjne potrawy wigilijne;
 • Dziecko wie, skąd wywodzi się tradycja przystrajania choinki oraz jakie znaczenie ma ona w okresie obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wkrótce Boże Narodzenie

 1. Omówienie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
 2. Rozmowa kierowana po przeczytaniu tekstu W. Widłaka ”Wyjątkowa choinka”;
 3. Przedstawianie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wigilia w naszych domach

 1. Czytanie tekstu “Wigilijna noc” M. Strzałkowskiej;
 2. Sztuka pisania życzeń- elementy życzeń, redagowanie życzeń;
 3. Wspólne śpiewanie kolęd.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowanie

Temat: Długie wieczory, Sztuka pisania listu, Baśniowy świat, Święty Mikołaj

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się i czytania
 • Zapoznanie uczniów z elementami listu
 • Uzmysłowienie uczniom kim są  pomocnicy Świętego Mikołaja.

Cele szczegółowe: Umiejętność 

 • Czytania na głos
 • Pracy z tekstem
 • Napisania listu z uwzględnieniem obowiązujących cech
 • Zapoznanie dzieci z światem Św. Mikołaja.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Książka „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; Ćwiczenia „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Długie wieczory.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Sąsiadka Zagadka”.
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 4. Podsumowanie zajęć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Sztuka pisania listu.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Gdyby można było…”
 2. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
 3. Poznawanie sztuki pisania listów.
 4. Zapoznanie się z nowymi zwrotami: nadawca, adresat.
 5. Próby pisania listu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Baśniowy świat.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Świat elfów”
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Kim są pomocnicy Mikołaja?- dyskusja kierowana.
 4. Podsumowanie zajęć.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Święty Mikołaj.

 1. Rozmowa o Św. Mikołaju.
 2. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 3. Piszemy list do Mikołaja.
 4. Podsumowanie zajęć.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Paulina Kociołek

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Skarby naszej Ziemi. Pogodowy kalejdoskop. Symbole narodowe, Hymn Polski Tożsamość narodowa. W pogoni za modą. Warto być sportowcem. Stroje na różne okazje Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

Cele główne:

 • Poznanie bogactw naturalnych i zjawisk atmosferycznych;
 • Rozwijanie świadomości tożsamości narodowej w oparciu o symbole narodowe;
 • Zrozumienie znaczenia sportu w życiu codziennym;
 • Umiejętnośc dobierania strojów na różne okazje;
 • Poznanie zasad pisania listu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi opisać bogactwa naturalne naszej Ziemi oraz zjawiska atmosferyczne zachodzące w przyrodzie;
 • Rozumie znaczenie symboli oraz barw narodowych;
 • Rozumie pojęcie „tożsamość narodowa” oraz zna jej znaczenie;
 • Zna i potrafi wyjaśnić pierwsze słowa Mazurka Dąbrowskiego w kontekście bycia Polakami jako warunku istnienia Polski;
 • Rozumie pojęcie przynależności do jednej grupy;
 • Zna wartości sportu oraz potrafi scharakteryzować powiedzenie: „Trening czyni mistrza”’;
 • Potrafi opisać i dopasować stroje na różne okazje i rozumie powiedzenie „Nie szata zdobi człowieka”;
 • Umie wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Potrafi wskazać, w którym miejscu znajduje się nadawca i adresat listu na kopercie.

Metody pracy:

 • Dyskusyjne- praca z ilustracjami, wypowiedzi uczniów
 • Oglądowe- flaga, godło, mapa świata i tekst hymnu Polski
 • Podające- wykład, pogadanka, wyjaśnienie

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, ilustracje przedstawiające  godło i  flagę Polski, tekst hymnu państwowego, nagranie hymnu Polski, mapa świata

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skarby naszej ziemi oraz pogodowy kalejdoskop.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Bogactwa Ziemi”
 2. Zjawiska atmosferyczne: burza, grad, mgła, szron oraz barwna tęcza – omówienie.
 3. Sposoby obserwacji pogody.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole narodowe, Hymn Polski, Tożsamość narodowa.

Scenariusz został przygotowany na potrzeby Erasmus + w ramach współpracy międzynarodowej –  opracowanie mgr Monika Monsen

 1. Pogadanka na temat znaczenia symboli narodowych, czyli godła i flagi Polski oraz barw występujących w tych symbolach;
 2. Uczniowie wskazują na mapie świata położenie Polski;
 3. Uczniowie otrzymują plakietki, jedna grupa z godłem, druga z flagą Polski i dzielą się na dwie grupy;
 4. Pogadanka na temat przynależności do grupy i wyjaśnienie, dlaczego mimo różnicy w oznakowaniu grupy, należymy do jednej wspólnoty;
 5. Wysłuchanie hymnu narodowego i powtórzenie pierwszego wersu.
 6. Omówienie znaczenia słów „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy… ”
 7. Uczniowie wyjaśniają, dlaczego ważne jest posiadanie tożsamości narodowej i jakie ma ona znaczenie w kształtowaniu postawy patriotycznej.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: W pogoni za modą; Warto być sportowcem.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „W pogoni za modą” R. Witka;
 2. Wyjaśnienie znanych powiedzeń: „gonić za modą” oraz „nie szata zdobi człowieka”;
 3. „Trening czyni mistrza” – pogadanka na temat sportu i jego znaczenia w codziennym życiu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Stroje na różne okazje. Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

 1. Jak powinniśmy się ubierać? O czym trzeba pamiętać przy wyborze stroju?
 2. Sztuka pisania listu – omówienie;
 3. Zapoznanie dzieci z elementami listu na podstawie opisu z podręcznika str. 25.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’D’’.
 • Umiejętność wskazania litery w tekście

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Oglądanie krótkiego filmu o symbolach narodowych.
 4. Czytanie przez nauczyciela wiersza o symbolach narodowych.