Konspekt – edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II, III
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak

Lekcja: 1 i 2 – 02.12.2023
Nazwa bloku programowego: Edukacja przyrodnicza.
Temat: Temperatura, władca czterech pór roku.

Cele główne:

 • wyjaśnienie zjawiska temperatury,
 • pory roku wynikające ze zmian klimatycznych,
 • stany skupienia, eksperyment i wnioski.

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi określić miano temperatury oraz przyrządy do pomiaru,
 • jest wstanie wskazać wszystkie pory roku i je opisać,
 • umie przeprowadzić krótką obserwacje otoczenia,
 • jest w stanie wymienić i scharakteryzować stany skupienia.

Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
-obejrzeć prognozę pogody z opiekunem, zanotować temperaturę,
-zamrozić wodę i dokonać obserwacji zmienności stanów skupienia.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 13-  25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Analiza wiersza pt. ,, Król Lulu i warzywa,, Małgorzaty Strzałkowskiej. Spólgłoski zmiękczone za pomocą litery ,, i ,, .

Cele ogólne:

 • potrafi pracować z tekstem
 • zna zasady pisowni spółgłoski zmiękczone za pomocą litery ,, i,,

Cele szczegółowe:

 • rozumie czytany tekst
 • sprawnie wyszukuje zawarte informacje w wierszu
 • potrafi wyjaśnić powiedzenie ,, pójść po rozum do głowy,,
 • potrafi wskazać w tekście wyrazy zawierające spółgłoski zmiękczone literą ,, i ,,
 • wie jak oznaczona jest miękkość spółgłosek

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 14 , 15- 25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Działania typu: 25 +2 4, 36 –14 . Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:

 • utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100
  bez przekroczenia progu dziesiątkowego;

doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych: poprawnego zapisywania pytań, działań matematycznych i odpowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • obliczać sumy i różnice w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 •  porównywać i porządkować liczby w zakresie 100;
 • wskazać liczby parzyste i nieparzyste;
 • czytać ze zrozumieniem treść zadania;
 • ułożyć pytania do zadania tekstowego;
 • brać aktywny udział w zajęciach;

Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 10 – 11.11.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

TEMAT: 11 listopada – dzień Niepodległości Polski.

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z narodowym świętem Polski
 • uczeń wzmacniają swoją akulturację i integrację wobec polskiej szkoły i kultury

Cele szczegółowe: uczeń, 

 •  potrafi wskazać Flagę i Godło Polski- cechy charakterystyczne polskich symboli narodowych.
 •  rozumie pojęcia : ojczyzna, wolność, niepodległość.
 •  wie kim był Józef Piłsudski.
 •  podejmuje próby tworzenia prostych zdań związanych z tematem lekcji.

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 11 – 11.11.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

TEMAT: Doskonalenie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100 – ćwiczenia utrwalające.

Cele główne:

 • uczeń utrwala pojęcia związane z dodawaniem i odejmowaniem

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi w pamięci dodawać i odejmować w zakresie 100.
 • umie porównywać liczby: o ile więcej, o ile mniej.
 • rozwiązuje zadania tekstowe.
 • czyta ze zrozumieniem treść zadania.
 • bierze aktywny udział w zajęciach.

Praca domowa.

1.Wykonaj obliczenia:

40 + _ = 70 20 +_ +_ = 50 _ + 20= 90 40 + 20 +_ = 90

60 + _ = 100 80 – _ – 20= 20 _ + _ = 60 70 – 50- _ = 0

66 – _ = 61 76 – 3 = _ 52 + 5 = _ 99 – 5 = _

41 + 7 = _ _ + 81 = 87 73 + 6 = _ 53 + _ = 59

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 6 i 7    14 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Ptasie pożegnanie na podstawie opowiadania pt. ,, Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał,, Lucyny Krzemienieckiej.

Cele główne:

 • potrafi pracować z tekstem
 • potrafi wymienić ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów oraz pozostające w Polsce

Cele szczegółowe:

 • rozumie czytany tekst i opowiada wydarzenia w nim opisane
 • potrafi wyjaśnić powiedzenie ,, wybierać się jak sójka za morze,,
 • potrafi opisać wygląd sójki
 • wie jakie są sposoby przelotu ptaków

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 8     14.10.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy dźwięki przyrody oraz spółgłoski miękkie.

Cele główne:

 • rozumie czytany tekst
 • wymienia spółgłoski miękkie

 

 • Cele szczegółowe:
 • potrafi określić czas i miejsce akcji
 • umie wyodrębnić wydarzenia w opowiadaniu
 • wie jakie zwierzęta mieszkają w lesie
 • wie jakie odgłosy można usłyszeć w lesie
 • wie, jak oznacza się miękkość spółgłosek miękkich
 • wie, że spółgłoski miękkie piszemy przed spółgłoskami

Praca domowa! Termin oddania to  28.10.23

 1. Pomyśl jakie znasz jeszcze wyrazy zawierające spółgłoski miękkie i zapisz je w zeszycie. Spróbuj znaleźć 5 wyrazów, ale pamiętaj aby były to wyrazy inne niż te, które są zawarte w podręczniku na stronie 33. Podkreśl na czerwono wszystkie literki miękkie.
 2. Wklej do zeszytu zdjęcie dowolnego ptaka ( może być zdjęcie z gazety, zrobione przez rodziców i wydrukowane, możesz również narysować samodzielnie) a następnie opisz go w 3 lub 4 zdaniach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 3  – 23.09.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Czas trwania zajęć lekcyjnych: 45 min

TEMAT: Wakacje to pora zmian dla wielu z nas.

Cel główny:

 • rozumie czytany teskt

Cele szczegółowe:

 • potrafi określić czas i miejsce akcji
 • potrafi wyszukać i omówić wydarzenia opisane w tekście
 • wie co oznacza słowo ,, zmiana,,
 • wie co to są samogłoski i spółgłoski
 • Zadanie domowe z dnia 23.09.23.

Zadanie 3 i 4 na stronie 9 z zeszytu ćwiczeń ,, Elementarz odkrywców,, klasa II część 1.

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 4 ,5  – 23.09.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Czas trwania zajęć lekcyjnych: 90 min

TEMAT: Poznajemy polskie krajobrazy oraz tworzymy ilustarcje polskiej jesieni.

Cele główne:

 • zna pojęcie ,,krajobraz,, oraz czym się charakteryzuje
 • odróżnia cztery pory roku

Cele szczegółowe:

 • wymienia elementy krajobrazu
 • wie, że kolorami na mapie oznacza się tereny położone na różnej wysokości
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy krajobrazami
 • potrafi wskazać charakterystyczne dla jesieni znaki
 • wykonuje starannie prace plastyczną

Zadanie domowe z dnia 23.09.23.

Zapisz w zeszycie w linie dwa lub trzy zdania na temat krajobrazu, który widzisz wokół siebie kiedy wychodzisz na podwórko lub wyglądasz przez okno.

 

 

Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II i III

Przygotowała : mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA 1- 9 września

Nazwa bloku programowego : Edukacja wczesnoszkolna

TEMAT: Witamy po wakacjach.

Cel główny: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania i rozwiązywania zadań.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji
 • tworzy wypowiedź w formie ustnej, udziela poprawnej odpowiedzi
 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje
 • czyta teksty i wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • rozpoznaje przedmioty na obrazku

Po skończonych zadaniach nauczyciel podsumowuje wspólną pracę, chwaląc dzieci .

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II i III

Przygotowała : mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA 1- 9 września

Nazwa bloku programowego : Edukacja wczesnoszkolna

TEMAT:  Tolerancja- Jesteśmy różni ale tacy sami.

Cel główny: Kształtowanie u uczniów postawy tolerancji

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • poszerza wiedzę na temat różnorodności kulturowej, językowej
 • rozwija w sobie empatie
 • kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec odmienności
 • rozwija kompetencje społeczne i emocjonalne
 • rozwija umiejętności komunikacyjne
 • potrafi wyjaśnić pojęcie tolerancja
 • umie scharakteryzować własną postawę wobec tolerancji
 • uważnie słucha treści opowiadania i wypowiedzi kolegów
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji formułując wypowiedzi adekwatne to czytanego tekstu

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny. Powtórzenie wiadomości

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu
 • Powtórzenie wiadomości z części mowy, odmiany przez osoby, podziału na sylaby.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  12 –  25 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Tema1 :  Poznajemy postać Krzysztofa Kolumba na podstawie opowiadania pt „Dziennik podróży” Tomasza Plebańskiego

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów opowiadania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi określić czas i miejsce akcji
 • Umie wyodrębnić wydarzenia w opowiadaniu
 • Wie co oznacza pojęcie dziennik z podróży
 • Zdobywa informację na temat postaci Krzysztofa Kolumba

Zadanie domowe z dnia 25. 03.2023

 1. Klasy II- III . Opiszę krótko w kilku zdaniach kim był Krzysztof Kolumb
 2. Klasa I – Uzupełnię zdania
 • Diego był …………………………………………………………………………..
 • Krzysztof Kolumb odnalazł drogę do ………………………………….

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  11 –  11 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Tema1, 2  :  Nadchodzi wiosna. Sprawdzian wiadomości

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Wie kiedy rozpoczyna się wiosna

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne wiosny
 • Wie co dzieje się z przyrodą, gdy nadchodzi wiosna
 • Zna powiedzenia o wiośnie
 • Potrafi wymienić kwiaty wiosenne

Zadanie domowe z dnia 11. 03.2023

Przypomnę wiadomości z lekcji i przygotuję się do sprawdzianu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  10 –  18 lutego

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane

Temat : Omawiamy opowiadanie pt”  Tajna wiadomość „   Rodzaje zdań

Cele główne:

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umie wskazać bohaterów

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi przedstawić główne przesłanie opowiadania
 • Umie odpowiedzieć na pytania z tekstu
 • Wie na czym polega tajemnica korespondencji
 • Zna rodzaje zdań

Zadanie domowe z dnia 18.02.2023

Elementarz odkrywców ćwiczenia  kl  3 str 32 ćw 4,5 dla klasy II i III

Rodzaje zdań ksero str 27 ćw 2  klasa I