Konspekt

Konspekt dla klasy II

Opracowała : Anna Derszniak

Lekcja 1 – 7 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 : Jestem w drugiej klasie. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Cele ogólne:

 • Przywitanie z uczniami;
 • Uczestnictwo w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczestniczy w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego.

 

Temat 2: Witamy po wakacjach. Co niesie wrzesień?

Cele ogólne:

 • Zebranie wiadomości dotyczących szkoły, przyborów szkolnych;
 • Ćwiczenia w poprawnym wypowiadaniu się;
 • Zapoznanie z literaturą o tematyce szkolnej;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Ćwiczenia przypominające i utrwalające poznane w I klasie litery alfabetu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Swobodnie wypowiada się na temat rozpoczęcia roku szkolnego i wrażeń z pierwszego dnia w drugiej klasie;
 • Z uwagą słucha wiersza Wandy Chotomskiej,, Tornister pełen uśmiechów”-Elementarz odkrywców część, I strona 4;
 • Zna przybory szkolne,
 • Potrafi wymienić i napisać poznane w pierwszej klasie litery alfabetu;
 • Potrafi współpracować w zespole klasowym.

Temat 2: Jak się zmieniliśmy?

Cele ogólne:

 • Znajomość w mowie i piśmie poznanych w klasie I liter alfabetu;
 • Wykonywanie ćwiczeń w rozpoznawaniu liter;
 • Wypowiedzi na temat zmian, jakie zaszły w wyglądzie własnym i kolegów;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna poznane w klasie I litery alfabetu w mowie i w pismie;
 • Wykonuje ćwiczenia w pisaniu liter;
 • Potrafi nazwać zmiany w wyglądzie swoim i kolegów;
 • Pamięta, żę imiona piszemy wielką literą,
 • Ćwiczy czytanie na podstawie tekstu: ,,Wakacje to pora zmian”- Elementarz odkrywców część, I strona 6.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 17 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Zna zasady pisowni z literą h
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy II
 • Zna części mowy : rzeczownik, czasownik

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby, litery, zasady pisowni z literą h
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

II  jednostka lekcyjna:

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień z edukacji matematycznej 
 3. Wykonanie testu przy pomocy nauczyciela

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Maj w pełni”, „Piękna nasza Polska cała”

Cele główne:

 • Swobodne wypowiedzi na konkretny temat;
 • Głośne czytanie na forum klasy;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozmowa uświadamiająca;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Głośno czyta na forum;
 • Wzbogaca swój zasób słownictwa;
 • Zna znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maj w pełni

 1. Swobodne wypowiedzi na temat spędzania z rodziną wolnego czasu – na podstawie wiersza Marcina Przewoźniaka „Majówka” oraz własnych doświadczeń.
 2. Indywidualne pisanie wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku z wykorzystaniem podanego słownictwa.
 3. Pisownia rzeczowników z zakończeniem -ówka, układanie rymowanek.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Piękna nasza Polska cała

 1. Znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Dostęp do wody jako warunek osiedlania się ludzi w danym miejscu.
 2. Od źródeł do ujścia Wisły – powstawanie rzeki i jej bieg na podstawie mapy oraz tekstu Witolda Vargasa „O Wiśle”.
 3. Wielka litera w nazwach geograficznych. Znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, rozkazujących i pytających.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Najważniejszy jest uśmiech! ”, „Wiosna w sadzie”, „Wiosna w polu i ogrodzie”,” Co słychać wiosną u zwierząt?”

Cele główne:

 • Umiejętność wypowiedzi na konkretny temat z użyciem nowych wyrazów oraz umiejętność głośnego czytania na forum klasy;
 • Poznanie wyrazów bliskoznacznych;
 • Zaznajomienie z  pojęciem “kwadrans”.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela oraz potrafi głośno czytać na forum klasy;
 • Dziecko wzbogaca swój zasób słownictwa oraz potrafi wymienić wyrazy bliskoznaczne;
 • Uczeń zna znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu;
 • Uczeń wie, co to jest kwadrans.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Najważniejszy jest uśmiech!

 1. Rozmowa uświadamiająca znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu – na podstawie wysłuchanego opowiadania Edyty Zarębskiej „Zosia i fiołkowy kapelusz” oraz własnych doświadczeń, zabawy dramowe.
 2. Ćwiczenia utrwalające pisownię rz po spółgłoskach, tworzenie zdań złożonych, funkcja przecinka. Odczytywanie wskazań zegara, wprowadzenie pojęcia minuta.
 3. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe.
 4. Rysowanie autoportretu – przedstawianie osoby w dobrym nastroju.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wiosna w sadzie

 1. Wprowadzenie pojęcia “kwadrans” – odczytywanie wskazań zegarów i zapisywanie godzin i minut. Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100.
 2. Głośne czytanie wiersza Doroty Gellner „Sad rozkwita”. Wyszukiwanie rymujących się wyrazów i tworzenie własnych rymów.
 3. Ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i językowe – liczba rzeczowników, rodziny wyrazów, pisownia wyrazu pszczoła.

III jednostka lekcyjna: 

 Temat: Wiosna w polu i ogrodzie

 1. Swobodne wypowiedzi na temat zmian w przyrodzie, jakie zaszły wiosną w okolicy szkoły.
 2. Wiosenne prace w polu i w ogrodzie – na podstawie zdjęć i własnych doświadczeń. Sprzymierzeńcy człowieka i szkodniki
  w ogrodach.
 3. Ćwiczenia w pisowni wyrazów z “rz” po spółgłoskach “d”, “t”. Kolejność alfabetyczna wyrazów.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?

 1. Wskazanie głównych bohaterów wiersza Wandy Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?”. Rozmowa na temat zachowania cielęcia, próba uzasadnienia tytułu wiersza.
 2. Ćwiczenia językowe – zdrobnienia, porównania i ćwiczenia ortograficzne (pisownia nazw zwierząt z “ą”, “ę”). Nauka pisania opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Bajka

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem bajka, jej budowa oraz znaczenie muzyki w jej interpretacji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest bajka oraz czym się charakteryzuje pod względem treści oraz formy;
 • Wie, jakie znaczenie ma muzyka towarzysząca w opowiadaniu bajki.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bajka

 1. Wyjaśnienie, czym jest bajka, jakie składniki ją charakteryzują oraz co zawiera jej treść;
 2. Omówienie znaczenia bajek w kulturze i wychowaniu;
 3. Dyskusja na temat znaczenia muzyki w przedstawianiu bajki z odniesieniem do podbicia emocjonalnego.

 

Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja  15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wielkanoc tuż, tuż!

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny temat oraz czytania na forum klasy ;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Zapoznanie z terminami związanymi z Wielkanocą;
 • Umiejętność zredagowania krótkiego tekstu związanego z tematem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela używając bogatego słownictwa;
 • Głośno czyta na forum;
 • Potrafi zredagować krótki tekst związany z tematem;
 • Potrafi nazwać konkrety związane z Wielkanocą.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt, Ilustracje związane z tematem, Tekst do przeczytania związany z tematem

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielkanoc tuż, tuż!

 1. Wypowiedzi na temat Wielkanocy i tradycji w rodzinach;
 2. Próby odpowiedzi na pytanie: Co jest charakterystyczne i związane z Wielkanocą;
 3. Zapoznanie z tekstem o Wielkanocy i dyskusja na ten temat;
 4. Tworzenie krótkiego tekstu życzeń Wielkanocnych oraz prezentacja na forum.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „A ja rosnę i rosnę! ”, „Dbam o wzrok”, „Dbam o zęby”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny temat oraz czytania na forum klasy ;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Zapoznanie z terminem: “wyrazy bliskoznaczne”;
 • Poznanie zasad dbania o wzrok;
 • Zapoznanie z pracą stomatologa i ortodonty.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela używając bogatego słownictwa;
 • Głośno czyta na forum;
 • Potrafi wymienić wyrazy bliskoznaczne;
 • Wie, co ma pozytywny  a co negatywny wpływ na narząd wzroku;
 • Potrafi wyjaśnić, na czym polega praca stomatologa i ortodonty.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A ja rosnę i rosnę!

 1. Wypowiedzi na temat zmian wzrostu człowieka – na podstawie tekstu Zofii Staneckiej „Olbrzymy i krasnoludki”, przeczytanych ciekawostek oraz własnych doświadczeń;
 2. Próby odpowiedzi na pytanie: Co by było, gdyby ludzie nie przestawali rosnąć? Układanie i pisanie zdań złożonych;
 3. Tworzenie rodziny wyrazów (mały), Szukanie wyrazów bliskoznacznych (duży), Zdrobnienia i zgrubienia wyrazów, „Zdrowe danie” – wykonanie kompozycji przestrzennej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o wzrok

 1. Wspólne ustalenie zasad dbania o wzrok – na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Sowa” i własnych doświadczeń;
 2. Poznawanie pracy lekarza okulisty, Wyjaśnianie powiedzeń dotyczących wzroku, Czytanie z podziałem na role, Doskonalenie czytania ze zrozumieniem;
 3. Pisanie zwrotów z “nie” (nie należy, nie trzeba, nie wolno), Utrwalanie pisowni wyrazów z “ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dbam o zęby

 1. Wypowiedzi na temat dbania o zęby, wizyt u stomatologa i ortodonty – na podstawie wiersza Czesława Janczarskiego „O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie” oraz własnych doświadczeń;
 2. Układanie i zapisywanie rad dotyczących dbania o zęby. Uzębienie dziecka i człowieka dorosłego;
 3. Poznawanie pracy stomatologa i ortodonty.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Co zrobić, aby nie chorować”, „Dotrzymujemy obietnic”

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnych wypowiedzi na konkretny temat;
 • Umiejętność głośnego czytania;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Poznanie zasad pisowni wyrazów z “h”, “ch” oraz “nie” z czasownikami;
 • Zapoznanie z  zasadami używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Umie czytać opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić co ma dobry wpływ na człowieka;
 • Zna nowe słownictwo;
 • Z zasady pisowni wyrazów z “h”, “ch” i “nie” z czasownikami;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Co zrobić, aby nie chorować

 1. Wypowiedzi o przyczynach zachorowań i sposobach zapobiegania chorobom – na podstawie tekstu Anny Sójki „Chlapacze”;
 2. Tworzenie rodzin wyrazów. Pisownia wyrazów z h, ch oraz nie z czasownikami;
 3. Układanie zdań.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dotrzymujemy obietnic

 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat obietnic;
 2. Pożądane cechy i zachowania dobrego kolegi oraz o składaniu i dotrzymywaniu obietnic – na podstawie opowiadania Wojciecha Widłaka „Ważna karta”;
 3. Opowiadanie historyjek na podstawie ilustracji.

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  8 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wspomnienia z ferii, Przed szklanym ekranem, Dzień odkrywców-klasowy dzień gier

Cele główne:

 • Umiejętność swobodnej wypowiedzi na konkretny temat oraz głośnego czytania na forum klasy;
 • Rozwój umiejętności redakcyjnych;
 • Poznanie wpływu długiego oglądania telewizji;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Umiejętność używania czasowników.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Czyta opowiadanie dzieciom z klasy;
 • Potrafi rozróżnić, co ma dobry wpływ na człowieka;.
 • Jest świadomy, jak oddziaływuje długie oglądanie telewizji;
 • Poznaje nowe słownictwo w czasie zajęć;
 • Wie, czym jest czasownik oraz na jakie pytania odpowiada.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wspomnienia z ferii

 1. Swobodne wypowiedzi na temat minionych ferii i przyniesionych pamiątek;
 2. Głośne czytanie inscenizacji Rafała Witka „Zimowe pamiątki” z podziałem na role, wyjaśnienie morału;
 3. Utrwalanie pisowni nazw geograficznych, imion i nazwisk zaczynających się wielką literą;
 4. Ćwiczenia równoważne z przyborami – kształtowanie równowagi i zręczności.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Przed szklanym ekranem

 1. Zasady rozsądnego korzystania z telewizji. Rozmowa o wpływie długiego oglądania telewizji na zdrowie;
 2. Opracowanie sposobów radzenia sobie ze złością –
  na podstawie opowiadania Tomasza Plebańskiego „Pilot” i własnych doświadczeń;
 3. Pisownia “u” na początku i na końcu wyrazu oraz wybranych wyrazów z “ó”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień odkrywców- klasowy dzień gier

 1. Wzbogacanie słownictwa związanego z grami i ćwiczenia rozwijające umiejętności redakcyjne;
 2. Swobodne wypowiedzi o ulubionych grach;
 3. Udzielanie rad bohaterom opowiadania „Szachy” – rozmowa na temat uczestnictwa w grach oraz zachowania w przypadku wygranej i przegranej.