Nauczanie zintegrowane

KONSPEKT DLA KLASY I – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA  2- 17 września 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2 :   Co robią zimą dni tygodnia ?  Jak biedronka zgubiła kropki ? Zabawa w dni tygodnia.

Cele główne: 

 • Przypomnienie wiadomości o dniach tygodnia

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem
 • Potrafi opisać i wypełnić plan na cały tydzień
 • Zna nazwy dni tygodnia i potrafi połączyć z odpowiednią cyfrą

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- IV

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane, j. polski

Temat  1 :  Rodzaje czasów w języku polskim, odmiana przez osoby

Cele główne :

 • Przypomnienie wiadomości o rodzajach czasów oraz zastosowanie ich w zdaniach
 • Ćwiczenia gramatyczne dotyczące odmiany przez osoby

Cele szczegółowe

 • Zastosowanie reguł gramatycznych w zdaniach
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umiejętność wypełnienia testu egzaminacyjnego

Temat  2 :  Przypomnienie wiadomości o częściach mowy/ ćwiczenia

Cele główne :

 • Uczeń potrafi rozróżnić części mowy i wskazać je w tekście

Cele szczegółowe :

 • Uczeń wie na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik i przymiotnik
 • Uczeń potrafi wskazać w tekście omawiane części mowy

 

Konspekt – edukacja przyrodnicza

LEKCJA 10–  19 lutego

Nazwa bloku programowego :  Edukacja przyrodnicza

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Kierunki widnokręgu, wodny tryb życia ryby. Rośliny uprawne

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów ze wzorcowym testem
 • Uczeń poda uproszczoną definicję widnokręgu i linii widnokręgu
 • Wymieni nazwy kierunków głównych i pośrednich

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna budowę i tryb życia ryby
 • Wie jakie są rośliny uprawne i w jaki sposób są wykorzystywane

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- IV

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 7  –  12 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane, j. polski

Temat  1 :  Znaki rzymskie

Cele główne :

 • Zapoznanie uczniów z numeracją rzymską

Cele szczegółowe

 • Poznanie, pisanie i odczytywanie znaków rzymskich od I do XII
 • Uczeń potrafi pisać daty z zastosowaniem znaków rzymskich
 • Uczeń potrafi wypełnić ćwiczenia z zastosowaniem znaków rzymskich

Temat  2 :  Przypomnienie wiadomości o częściach mowy/ ćwiczenia

Cele główne :

 • Uczeń potrafi rozróżnić części mowy i wskazać je w tekście

Cele szczegółowe :

 • Uczeń wie na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik i przymiotnik

Edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY  II- III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 9–  12 lutego

Nazwa bloku programowego : Edukacja przyrodnicza

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Trzy stany skupienia wody

Cele główne: 

 • Wyzwalanie spontanicznej aktywności poprzez zabawy w wodzie
 • Zapoznanie uczniów z trzema stanami skupienia wody

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Poznaje właściwości lodu, wody, pary
 • Bierze czynny udział w zajęciach
 • Doskonalenie ciepły, zimny
 • Zapoznanie ucznia z wzorcowym testem egzaminacyjnym

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 9 –  12 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:   Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Przypomnienie wiadomości o częściach mowy, podziale na głoski, litery i sylaby, liczba pojedyncza i mnoga. Bezokolicznik

Cele główne: 

 • Uczeń zna części mowy i potrafi je rozróżnić w tekście
 • Zapoznanie uczniów z formularzem egzaminacyjnym

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na sylaby, litery i głoski.
 • Odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą

Temat 2 :   Wzorcowy test egzaminacyjny

Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z wzorcowym testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie możliwości rozwiązania testów.

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 8 –  5 lutego

Nazwa bloku programowego: Edukacja przyrodnicza

Temat 1:   Rozpoznajemy pory roku. Ćwiczenia

Cele główne:  Uczeń

 • Potrafi rozpoznać pory roku i wskazać je na ilustracji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna cechy charakterystyczne pór roku i wie czym się charakteryzują
 • Potrafi pracować z tekstem
 • Umiejętnie się wypowiadać na dany temat

Zadanie domowe z dnia 5 lutego

Wybiorę ulubioną porę roku i ją opiszę w kilku zdaniach

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 8 –  5 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:   Poznajemy postać Mikołaja Kopernia

Cele główne:  Uczeń

 • Wie kim był Mikołaj Kopernik

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie z czego zasłynął Mikołaj Kopernik i jakie są jego osiągnięcia
 • Wie z jakim miastem jest związany ?
 • Zna jego wkład w rozwój nauki

Temat 2 :  Sprawdzian wiadomości

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z mapą
 • Sprawdzenie opanowanych dotychczas wiadomości

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 7 –  28 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Omawiamy wiersze pt „ Warszawa” i  ”Wisła „

 

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Kształtowanie języka
 • Bogacenie słownictwa
 • Znajomość mapy Polski

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wskazać główny motyw w wierszu
 • Umie wyodrębnić i przedstawiać zabytki Warszawy
 • Wie przez jakie miasta przepływa Wisła i jakie ma źródła

Temat 2 :  Polska mapa administracyjna

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z mapą
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie Warszawę i Kraków

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wskazać w jakim województwie leży Warszawa i Kraków
 • Wie ile województw jest w Polsce
 • Wie kto sprawuje władzę w Polsce

Zadanie domowe z dnia 28. 01. 2022

Co przedstawia mapa administracyjna Polski ?