Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaczynamy Nowy Rok, Dlaczego warto być punktualnym?

Cele główne:

 • Wyjaśnienie pojęcia i znaczenia postanowień noworocznych;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Poznanie miesięcy w roku;
 • Nauka mierzenia czasu.

Cele szczegółowe:

 • Dzieci opisują swoje postanowienia noworoczne;
 • Uczeń rozumie czytany tekst oraz potrafi go zinterpretować;
 • Dziecko potrafi wymienić miesiące w roku;
 • Dziecko odczytuje godzinę z zegarka.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Obserwacja.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaczynamy Nowy Rok.

 1. Czytanie tekstu ze zrozumieniem, w nawiązaniu do Nowego Roku;
 2. Nauka miesięcy.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego warto być punktualnym?

 1. “Czas nie czeka”- czytanie tekstu na forum klasy;
 2. Nauka odczytywania godziny.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja:  5 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wkrótce Boże Narodzenie, Wigilia w naszych domach

Cele główne:

 • Poznawanie tradycji świątecznych;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Uczeń potrafi się wypowiadać na określony temat i potrafi brać udział w rozmowie ukierunkowanej;
 • Uczeń zna i potrafi opisać tradycyjne potrawy wigilijne;
 • Dziecko wie, skąd wywodzi się tradycja przystrajania choinki oraz jakie znaczenie ma ona w okresie obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wkrótce Boże Narodzenie

 1. Omówienie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
 2. Rozmowa kierowana po przeczytaniu tekstu W. Widłaka ”Wyjątkowa choinka”;
 3. Przedstawianie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wigilia w naszych domach

 1. Czytanie tekstu “Wigilijna noc” M. Strzałkowskiej;
 2. Sztuka pisania życzeń- elementy życzeń, redagowanie życzeń;
 3. Wspólne śpiewanie kolęd.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  4 – 1 Grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowanie

Temat: Długie wieczory, Sztuka pisania listu, Baśniowy świat, Święty Mikołaj

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności słuchania, wypowiadania się i czytania
 • Zapoznanie uczniów z elementami listu
 • Uzmysłowienie uczniom kim są  pomocnicy Świętego Mikołaja.

Cele szczegółowe: Umiejętność 

 • Czytania na głos
 • Pracy z tekstem
 • Napisania listu z uwzględnieniem obowiązujących cech
 • Zapoznanie dzieci z światem Św. Mikołaja.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Książka „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; Ćwiczenia „Elementarz odkrywców” część 2 klasa 2; płyta CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Długie wieczory.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Sąsiadka Zagadka”.
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 4. Podsumowanie zajęć.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Sztuka pisania listu.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Gdyby można było…”
 2. Odpowiadanie na pytania do tekstu.
 3. Poznawanie sztuki pisania listów.
 4. Zapoznanie się z nowymi zwrotami: nadawca, adresat.
 5. Próby pisania listu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Baśniowy świat.

 1. Czytanie tekstu pt.: „Świat elfów”
 2. Rozmowa dotycząca tekstu.
 3. Kim są pomocnicy Mikołaja?- dyskusja kierowana.
 4. Podsumowanie zajęć.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Święty Mikołaj.

 1. Rozmowa o Św. Mikołaju.
 2. Odpowiedzi na pytania związane z czytanką.
 3. Piszemy list do Mikołaja.
 4. Podsumowanie zajęć.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr  Paulina Kociołek

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Skarby naszej Ziemi. Pogodowy kalejdoskop. Symbole narodowe, Hymn Polski Tożsamość narodowa. W pogoni za modą. Warto być sportowcem. Stroje na różne okazje Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

Cele główne:

 • Poznanie bogactw naturalnych i zjawisk atmosferycznych;
 • Rozwijanie świadomości tożsamości narodowej w oparciu o symbole narodowe;
 • Zrozumienie znaczenia sportu w życiu codziennym;
 • Umiejętnośc dobierania strojów na różne okazje;
 • Poznanie zasad pisania listu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi opisać bogactwa naturalne naszej Ziemi oraz zjawiska atmosferyczne zachodzące w przyrodzie;
 • Rozumie znaczenie symboli oraz barw narodowych;
 • Rozumie pojęcie „tożsamość narodowa” oraz zna jej znaczenie;
 • Zna i potrafi wyjaśnić pierwsze słowa Mazurka Dąbrowskiego w kontekście bycia Polakami jako warunku istnienia Polski;
 • Rozumie pojęcie przynależności do jednej grupy;
 • Zna wartości sportu oraz potrafi scharakteryzować powiedzenie: „Trening czyni mistrza”’;
 • Potrafi opisać i dopasować stroje na różne okazje i rozumie powiedzenie „Nie szata zdobi człowieka”;
 • Umie wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Potrafi wskazać, w którym miejscu znajduje się nadawca i adresat listu na kopercie.

Metody pracy:

 • Dyskusyjne- praca z ilustracjami, wypowiedzi uczniów
 • Oglądowe- flaga, godło, mapa świata i tekst hymnu Polski
 • Podające- wykład, pogadanka, wyjaśnienie

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, ilustracje przedstawiające  godło i  flagę Polski, tekst hymnu państwowego, nagranie hymnu Polski, mapa świata

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skarby naszej ziemi oraz pogodowy kalejdoskop.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Bogactwa Ziemi”
 2. Zjawiska atmosferyczne: burza, grad, mgła, szron oraz barwna tęcza – omówienie.
 3. Sposoby obserwacji pogody.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole narodowe, Hymn Polski, Tożsamość narodowa.

Scenariusz został przygotowany na potrzeby Erasmus + w ramach współpracy międzynarodowej –  opracowanie mgr Monika Monsen

 1. Pogadanka na temat znaczenia symboli narodowych, czyli godła i flagi Polski oraz barw występujących w tych symbolach;
 2. Uczniowie wskazują na mapie świata położenie Polski;
 3. Uczniowie otrzymują plakietki, jedna grupa z godłem, druga z flagą Polski i dzielą się na dwie grupy;
 4. Pogadanka na temat przynależności do grupy i wyjaśnienie, dlaczego mimo różnicy w oznakowaniu grupy, należymy do jednej wspólnoty;
 5. Wysłuchanie hymnu narodowego i powtórzenie pierwszego wersu.
 6. Omówienie znaczenia słów „Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy… ”
 7. Uczniowie wyjaśniają, dlaczego ważne jest posiadanie tożsamości narodowej i jakie ma ona znaczenie w kształtowaniu postawy patriotycznej.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: W pogoni za modą; Warto być sportowcem.

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „W pogoni za modą” R. Witka;
 2. Wyjaśnienie znanych powiedzeń: „gonić za modą” oraz „nie szata zdobi człowieka”;
 3. „Trening czyni mistrza” – pogadanka na temat sportu i jego znaczenia w codziennym życiu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Stroje na różne okazje. Sztuka pisania: List – adresat i nadawca, budowa listu.

 1. Jak powinniśmy się ubierać? O czym trzeba pamiętać przy wyborze stroju?
 2. Sztuka pisania listu – omówienie;
 3. Zapoznanie dzieci z elementami listu na podstawie opisu z podręcznika str. 25.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’D’’.
 • Umiejętność wskazania litery w tekście

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Oglądanie krótkiego filmu o symbolach narodowych.
 4. Czytanie przez nauczyciela wiersza o symbolach narodowych.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesienna zaduma – czy jesień musi być smutna?, Fryderyk Szopen – wielki kompozytor, Zwierzęta szykują się do zimy.

Cele główne: Uczeń

 • Zna znaczenie święta dzień 1 listopada
 • Potrafi wymienić sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Wie kim był Fryderyk Szopen i zna jego utwory
 • Potrafi wskazać cechy zwierząt i sposobów przetrwania przez nich zimy.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi :

 • Wypowiadać się na temat czytanego tekstu;
 • Umiejętnie słuchać ze zrozumieniem;
 • Znaleźć sposoby radzenie sobie z jesienną nudą i aktywnie je stosować;
 • Opowiedzieć kim był Fryderyk Szopen oraz opisać krótko jego twórczość;
 • Wymienić różne zwierzęta, opisać je, ich zachowania oraz sposoby przetrwania przez nich zimy.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Jesienna zaduma. Fryderyk Szopen – wielki kompozytor.

 • Kartka z kalendarza – 1 listopada – omówienie Święta oraz wspólne uzupełnienie zadania z Zeszytu Ćwiczeń;
 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Mały Frycek, wielki Fryderyk” W. Widłaka;
 • Charakterystyka Fryderyka Szopena i omówienie jego twórczości.

II jednostka lekcyjna: 

Temat:  Sposoby na jesienną nudę; Zwierzęta szykują się do zimy.

 • Sposoby radzenia sobie z „jesienną nudą”;
 • Przygotowanie zwierząt do zimy, słuchanie tekstu z podręcznika;
 • Nazwy zwierząt, ich krótka charakterystyka oraz przygotowanie do zimy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz nasze strachy, Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”, Jesienne przetwory w słoiku, Wymarzony zawód

Cele główne:

 • Potrafi wymienić cechy dobrego kolegi
 • Wyjaśnienie terminu „strach” i sposobów radzenia sobie z nim;
 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Poznanie przetworów i ich nazw;
 • Poznanie różnych zawodów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi się wypowiadać na temat czytanego tekstu;
 • Rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem;
 • Rozumie termin „strach” oraz zna sposoby radzenia sobie z nim;
 • Stosuje zasadę „ó” wymiennego na „o”;
 • Potrafi wymienić różne zawody i krótko je charakteryzuje.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cechy dobrego kolegi oraz „wielkie oczy” strachu

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „Kanapkowa koleżanka” Rafała Witka;
 • Omówienie cech oraz zachowań dobrego kolegi;
 • Charakterystyka strachu oraz omówienie sposobów radzenia sobie z nim.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Trudne słówka – „ó” wymienne na „o”

 • Charakterystyka zasady „ó” wymiennego na „o”;
 • Słuchanie ze zrozumieniem wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Wlazł wół na stół”;
 • Wyrazy z „ó” na obrazkach w książce i zeszycie ćwiczeń – pisownia trudnych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesienne przetwory w słoiku

 • Poznanie przetworów i nazywanie ich;
 • Rozmowa na temat ulubionych przetworów.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Kim z zawodu chce być w przyszłości?

 • Słuchanie tekstu Wojciecha Widłaka pt. „Warto być…”;
 • Rozmowa na temat różnych zawodów;
 • Wypowiedzi uczniów na temat wymarzonego zawodu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Obowiązki dyżurnego, Zasady poruszania się po drodze.

Cele główne:

 • Poznanie przez dzieci dwuznaków;
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
 • Nauka zasad dotyczących bezpieczeństwa na drodze;
 • Poznanie szkoły naszych dziadków.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna pisownie dwuznaków oraz potrafi je zastosować;
 • Potrafi się wypowiadać na temat dotyczący czytanego tekstu;
 • Potrafi bezpiecznie poruszać się po drodze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki, zdjęcia

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Obowiązki dyżurnego.

 1. Omówienie obowiązków, jakie ma dyżurny;
 2. Poznanie oraz zastosowanie dwuznaków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zasady poruszania się po drodze.

 1. Poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze;
 2. Zachowanie w środkach komunikacji.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wakacyjne zmiany. Wspomnienia z Polski. Polskie krajobrazy.

Cele główne:

 • Charakterystyka terminów- samogłoski, spółgłoski;
 • Wyjaśnienie zjawiska zmian dzieci po wakacjach;
 • Umiejętność wskazania położenia Polski na mapie;
 • Rozróżnienie krajobrazu Polski.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje terminy stosowane w języku polskim;
 • Uczeń opisuje położenie Polski na mapie;
 • Uczeń wyjaśnia pojęcie- niziny, wyżyny, wody, góry

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, mapa Polski.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wakacyjne zmiany.

 1. Omówienie jak zmieniły się dzieci przez wakacje,
 2. Znajomość samogłosek.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska.

 1. Wskazanie gdzie leży Polska na mapie,
 2. Omówienie wielkości Polski oraz poznanie ciekawostek na temat Polski.

 

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Polskie krajobrazy.

 1. Omówienie krajobrazów Polski,
 2. Poznanie Polskich rzek oraz gór.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja 1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja zintegrowana

Temat: Nowy kolega w klasie

Cele główne:

 • Kształtowanie umiejętności kojarzenia faktów oraz umiejętności logicznego myślenia;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Umiejętność współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń kolejno numeruje obrazki dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego;
 • Uczeń formułuje wypowiedzi;
 • Uczeń buduje związki przyczynowo-skutkowe poprzez układanie kolejności obrazków w historyjce;
 • Uczeń odpowiada na pytania dotyczące tekstu „Nowy”;
 • Uczeń formuje wypowiedzi na określony temat;
 • Uczeń poznaje słowo „Tolerancja”
 • Uczeń nazywa czynności.

Metody:

 • Pogadanka,
 • Wykład,
 • Zagadki obrazkowe,

Środki dydaktyczne:

Rozsypanki obrazkowe; historyjki obrazkowe; bajka pt:,,Nowy”;

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Historia „Nowy”

Powitanie uczniów, zapoznanie się z uczniami oraz nowym nauczycielem, zabawa „pajęczyna przyjaźni”.

 • Uczniowie słuchają bajki czytanej przez nauczyciela.
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu.
 • Układanie planu wydarzeń.
 • Zapoznanie się z nowym słownictwem.
 • Praca plastyczna „Tolerancja”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tornister pełen uśmiechów

 • Słuchanie ze zrozumieniem tekstu;
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące bajki;
 • Sylabowanie przyborów szkolnych- liczenie sylab.