Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 12 – 14 MARCA

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Rodzaj żeński, męski i nijaki.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami rzeczownika;
 • Wskazywanie rodzaju gramatycznego poszczególnych rzeczowników.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Wymienić rzeczownik w danym rodzaju;
 • Wskazać poprawnie rodzaj rzeczownika;
 • Przyporządkować rzeczowniki danego rodzaju do jednej grupy.

Temat 2: Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i czasowniku.

Cele ogólne:

 • Przypomnienie nazw podstawowych części mowy i pytań, na które odpowiadają;
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania rzeczownika od czasownika;
 • Utrwalenie umiejętności określania liczby i rodzaju rzeczownika;
 • Wskazywanie czasu czasownika, jego osoby i liczby.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi:

 • Zna pytania, na które odpowiada rzeczownik i czasownik;
 • Wskazuje w zdaniach rzeczowniki i czasowniki;
 • Potrafi określić rodzaj i liczbę rzeczownika;
 • Wskazuje osobę i czas podanych czasowników;
 • Odmienia podane czasowniki przez osoby.

Temat 3: Różne oblicza zimy.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu;
 • Rozwijanie umiejętności interpretacyjnych i artystycznych ucznia.

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność udzielania odpowiedzi  na pytania do tekstu
 • Uczeń potrafi stworzyć wizerunek zimy z wykorzystaniem informacji zawartych w tekście.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy II
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 11 – 22 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Wie, co to jest rzeczownik;
 • Wie, na jakie pytania odpowiada ta część mowy;
 • Poznaje liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika;
 • Potrafi odróżnić liczbę pojedynczą od mnogiej;
 • Umie wskazać przykłady rzeczowników w liczbie pojedynczej lub mnogiej;
 • Tworzy liczbę mnogą do wskazanych rzeczowników.

Temat 2: Planowanie swojego czasu.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Wie, w jaki sposób odmierza się czas;
 • Poznaje jednostki czasu;
 • Zna znaczenie punktualności w życiu człowieka;
 • Poznaje rodzaje kalendarzy;
 • Tworzy plan swojego dnia w formie listy zadań do zrobienia;
 • Zna nazwy miesięcy i formy ich zapisu;
 • Poznaje powiedzenia o czasie.

Temat 3: ,,Chmura w górze, góra w chmurze” M. Strzałkowskiej, czyli ,,rz” wymienne na ,,r”.
Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta tekst literacki;
 • Zapisuje w zeszycie wyrazy wyodrębnione w tekście;
 • Do zaznaczonych wyrazów dobiera słowo, potwierdzające zasadę pisowni ,,rz”;
 • Ćwiczy pisownię dwuznaku ,,rz”;
 • Potrafi sprawdzić pisownię wyrazów z dwuznakiem ,,rz”.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 15 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
 • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
 • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
 • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2 i 3: Różnimy się od siebie.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstami literackimi;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Określa znaczenie wyglądu zewnętrznego w życiu człowieka;
 • Zauważa, że wygląd nie jest najważniejszy;
 • Bierze udział w ćwiczeniu integrującym;
 • Dostrzega cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów i koleżanek;
 • Poznaje historię brzydkiego Kaczątka;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Co chcę robić w przyszłości? – próbujemy argumentować swoje zdanie i postępowanie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych;
 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi uzasadnić i argumentować swoje zdanie;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3 i 4: Dzień Babci i Dzień dziadka.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej tradycji i kultury związanej z Dniem Babci i Dziadka;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzewa genealogicznego;
 • Doskonalenie umiejętności opisu ilustracji.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat historii swojej rodziny;
 • Potrafi napisać własne życzenia dla Babci i Dziadka;
 • Potrafi zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać omawiany tekst.

Temat 5: Życie płynie jak Rzeka- Ż czy Rz oto jest pytanie.

Cele ogólne:

 • Umiejętność wymiany rz na r;
 • Umiejetność wymiany ż na g;
 • Doskonalenie poprawnego zapisu wyrazów z rz i ż.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy;
 • Zna zasady ortograficzne języka polskiego.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 14 –11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat 1 i 2: Kim zostanę w przyszłości? – uczymy się uzasadniać swoje zdanie.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego na głos tekstu W. Widłaka pt: „Warto być…”;
 • Opowiada kim chciałby zostać w przyszłości;
 • Potrafi uzasadnić swoją wypowiedź;
 • Zapisuje w zeszycie nazwy najciekawszych zawodów.

Temat 3 i 4: Piszemy list.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu literackiego;
 • Poznaje zasady pisania listu;
 • Wie, kto to jest nadawca i odbiorca listu;
 • Potrafi poprawnie zaadresować kopertę;
 • Zna elementy kompozycyjne listu;
 • Poznaje zasadę pisania zwrotów grzecznościowych w liście.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: ,,Wlazł wół na stół” – zasady pisowni ,,ó”.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Słucha wiersza M. Strzałkowskiej pt: ,,Wlazł wół na stół”;
 • Wyszukuje w tekście pary wyrazów, w których ,,ó” wymienia się na ,,o”;
 • Poznaje zasadę pisowni „-ów”;
 • Ćwiczy pisownię wyrazów z „ó”.

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 7 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: O podróży krasnala za morze – zadawanie pytań i tworzenie opisu.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu L. Krzemienieckiej pt: ,,Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna treść lektury i potrafi ją opowiedzieć;
 • Zna przysłowie ,,wybierać się jak sójka za morze” i potrafi je wyjaśnić;
 • Potrafi ułożyć pytania ze wskazanymi słowami i na nie odpowiedzieć;
 • Wie jaki znak interpunkcyjny występuje na końcu pytania;
 • Potrafi samodzielnie stworzyć krótki opis przedmiotu, osoby lub rzeczy.

Temat 3: W świecie samogłosek i spółgłosek.

 Cele główne:

 • Dzielenie wyrazów na sylaby;
 • Poznanie samogłosek i spółgłosek;
 • Wprowadzenie do spółgłosek miękkich.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na sylaby;
 • Potrafi odróżnić samogłoskę od spółgłoski;
 • Potrafi wskazać samogłoskę w każdej sylabie;
 • Odróżnia spółgłoski twarde od miękkich;
 • Samodzielnie wykonuje ćwiczenia.