Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 25 – 6 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości gramatycznych dotyczących poznanych częci mowy.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych części mowy ( odmienne od nieodmiennych)
 • Budowanie zdań pojedyńczych i złożone z podanych części mowy
 • Doskonalenie umiejętności czytania, pisania z pamięci

Cele szczegółowe, uczeń:

 • dba o poprawność językową
 • stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych
 • porządkuje i systematyzuje wiadomości o częściach mowy
 • przyporządkuję wyrazy do odpowiedniej częsci mowy
 • rozwiąże zadania związane z rozpoznawaniem części mowy
 • nazywa i rozróżnia poznane części mowy
 • buduje zdania pojedyńcze z podanych części mowy
 • tworzy liczbę pojedyńczą i mnogą rzeczowników, czasowników i przymiotników
 • stosuje wiedzę w praktycznych ćwiczeniach
 • dobiera określenia do rzeczowników

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 23 – 9 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Zegar i czas.

Cele ogólne:

 • Uzyskanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu i rodzajów zegarów
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem
 • Dostrzeganie upływu czasu

Cele szczegółowe, uczeń:

 • poznaje pojęcia związane z czasem i zegarem – sekunda, minuta, godzina
 • nazywa części zegara – tarcza, wskazówki
 • odczytuje pełne godziny na zegarze
 • rozpoznaje rodzaje zegarów – klepsydra, zegar ścienny, zegarek na ręke, minutnik, zegar wahadłowy, budzik
 • układa cyfry na tarczy zegara

Edukacja przyrodnicza klasy I- III

KONSPEKT DLA KLASY I, II, III.
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
LEKCJA 1 – 24 Lutego 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja Przyrodnicza
Temat: Jesteśmy w dobrym układzie. Omówienie najważniejszych układów narządów.

Cele główne:
• Charakterystyka układu szkieletowego;
•Charakterystyka układu oddechowego;
•Charakterystyka układu pokarmowego;
• Charakterystyka układu nerwowego.

Cele szczegółowe, uczeń:
• potrafi wyjaśnić czym jest układ oddechowy, szkieletowy, pokarmowy i nerwowy;
• jest w stanie opisać za co odpowiadają poszczególne układy;
• umie dopasować narządy do poszczególnych układów;
• rozpoznaje funkcje poszczególnych organów;
• potrafi wskazać, jak należy dbać o poszczególne układy.
Zadanie domowe: Porozmawiaj z rodzicem na temat zmieniającego się ciała

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1: W krainie alfabetu. Zabawy poznanymi literami.

Cele ogólne:

 • Utrwalenie poznanych liter.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozpoznaje i czyta poznane litery alfabetu
 • posługuje się określeniami: litera, głoska, samogłoska, spółgłoska, sylaba, wyraz i zdanie
 • rozpoznaje samogłoski i spólgłoski
 • rozróżnia samogłoski i spółgłoski
 • nazywa przedmioty, dzieli na sylaby
 • odczytuje wyrazy, układa je w odpowiedniej kolejności tworząc zdanie

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 21 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane

Temat 1, 2: Analiza wiersza pt. ,, Warto być …” Wojciecha Widłaka. Czasowniki i rzeczowniki- utrwalenie wiadomości.

Cele ogólne:

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Nazywanie części mowy, utrwalenie poznanej wiedzy

Cele szczegółowe, uczeń:

 • rozumie czytany tekst
 • sprawnie wyszukuje zawarte informacje w tekście
 • wyszukuje czasowniki i rzeczowniki w tekście
 • dopasowuje pytanie do odpowiednich części mowy
 • rozumie pytanie i sprawnie odpowiada na nie
 • uzupełnia zdania czasownikami we właściwej formie
 • układa do zdań pytania zaczynające się od słów: ,,kto? co?
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach

Zadanie domowe: Ułóż dwa zdania z użyciem tych czasowników (myć się, położyć się) i zapisz je w zeszycie. Pamiętaj o właściwej formie czasownika w zdaniu. Następnie do ułożonych zdań, zadaj poprawne pytanie przy użyciu odpowiedniego zaimka pytającego oraz zapisz je w zeszycie

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III
OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit
LEKCJA: 8-  13 stycznia 2024
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane
Temat: Analiza wiersza pt. ,,Jak tu ciemno” Danuty Wawiłow. Pisownia czasowników z ,,ę” i „ą „ typu: ,,
boję się, boją się,, .

Cele ogólne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;
 • Kształcenie sprawności językowo-komunikacyjnych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna zasady pisowni czasowników z „ę” i „ą”;
 • czyta ze zrozumieniem;
 • sprawnie wyszukuje zawarte informacje w wierszu;
 • potrafi wyjaśnić powiedzenie „strach ma wielkie oczy”;
 • wie na jakie pytanie odpowiada czasownik i potrafi odmienić go przez osoby typu:,, ja idę, ty idziesz…”;
 •  rozumie sytuacje, w których strach jest potrzebny, aby uniknąć niebezpieczeństwa, a kiedy należy wykazać się odwagą.;

KONSPEKT DLA KLASY II-III
OPRACOWAŁA: mgr Bożena Ottenbreit
LEKCJA: 9- 13 stycznia 2024 
Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane
Temat: Praca plastyczna pt. „Przyjazne straszydło”.
Cele ogólne:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych w toku działań plastycznych;
 • kształcenie umiejętności używania dostępnych materiałów do tworzenia pracy plastycznej;
 • podejmowanie działań w kierunku rozwijania wyobraźni i inwencji twórczej dziecka.
  Cele szczegółowe, uczeń:
 • potrafi wymienić charakterystyczne cechy dla zjawiska strachu;
 • potrafi wybrać odpowiednie materiały oraz barwy ukazujące strach i zastosować je w pracy plastycznej;
 • dokłada starań, aby wykonać swoją pracę estetycznie i schludnie;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas działań plastycznych.

Konspekt – edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II, III
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak

Lekcja: 1 i 2 – 02.12.2023
Nazwa bloku programowego: Edukacja przyrodnicza.
Temat: Temperatura, władca czterech pór roku.

Cele główne:

 • wyjaśnienie zjawiska temperatury,
 • pory roku wynikające ze zmian klimatycznych,
 • stany skupienia, eksperyment i wnioski.

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi określić miano temperatury oraz przyrządy do pomiaru,
 • jest wstanie wskazać wszystkie pory roku i je opisać,
 • umie przeprowadzić krótką obserwacje otoczenia,
 • jest w stanie wymienić i scharakteryzować stany skupienia.

Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
-obejrzeć prognozę pogody z opiekunem, zanotować temperaturę,
-zamrozić wodę i dokonać obserwacji zmienności stanów skupienia.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 13-  25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Analiza wiersza pt. ,, Król Lulu i warzywa,, Małgorzaty Strzałkowskiej. Spólgłoski zmiękczone za pomocą litery ,, i ,, .

Cele ogólne:

 • potrafi pracować z tekstem
 • zna zasady pisowni spółgłoski zmiękczone za pomocą litery ,, i,,

Cele szczegółowe:

 • rozumie czytany tekst
 • sprawnie wyszukuje zawarte informacje w wierszu
 • potrafi wyjaśnić powiedzenie ,, pójść po rozum do głowy,,
 • potrafi wskazać w tekście wyrazy zawierające spółgłoski zmiękczone literą ,, i ,,
 • wie jak oznaczona jest miękkość spółgłosek

KONSPEKT DLA KLASY II-III

OPRACOWAŁA: mgr. Bożena Ottenbreit

LEKCJA: 14 , 15- 25 listopada 2023

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Działania typu: 25 +2 4, 36 –14 . Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Cele ogólne:

 • utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100
  bez przekroczenia progu dziesiątkowego;

doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych: poprawnego zapisywania pytań, działań matematycznych i odpowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • obliczać sumy i różnice w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 •  porównywać i porządkować liczby w zakresie 100;
 • wskazać liczby parzyste i nieparzyste;
 • czytać ze zrozumieniem treść zadania;
 • ułożyć pytania do zadania tekstowego;
 • brać aktywny udział w zajęciach;

Konspekt

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 10 – 11.11.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

TEMAT: 11 listopada – dzień Niepodległości Polski.

Cele główne:

 • zapoznanie dzieci z narodowym świętem Polski
 • uczeń wzmacniają swoją akulturację i integrację wobec polskiej szkoły i kultury

Cele szczegółowe: uczeń, 

 •  potrafi wskazać Flagę i Godło Polski- cechy charakterystyczne polskich symboli narodowych.
 •  rozumie pojęcia : ojczyzna, wolność, niepodległość.
 •  wie kim był Józef Piłsudski.
 •  podejmuje próby tworzenia prostych zdań związanych z tematem lekcji.

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA KLASY II – III

OPRACOWAŁA : mgr Bożena Ottenbreit

LEKCJA 11 – 11.11.23.

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

TEMAT: Doskonalenie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100 – ćwiczenia utrwalające.

Cele główne:

 • uczeń utrwala pojęcia związane z dodawaniem i odejmowaniem

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi w pamięci dodawać i odejmować w zakresie 100.
 • umie porównywać liczby: o ile więcej, o ile mniej.
 • rozwiązuje zadania tekstowe.
 • czyta ze zrozumieniem treść zadania.
 • bierze aktywny udział w zajęciach.

Praca domowa.

1.Wykonaj obliczenia:

40 + _ = 70 20 +_ +_ = 50 _ + 20= 90 40 + 20 +_ = 90

60 + _ = 100 80 – _ – 20= 20 _ + _ = 60 70 – 50- _ = 0

66 – _ = 61 76 – 3 = _ 52 + 5 = _ 99 – 5 = _

41 + 7 = _ _ + 81 = 87 73 + 6 = _ 53 + _ = 59