Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5 -14stycznia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykaza

Konspekt

Konspekt dla klasy I- III 

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 4    -26 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Oczekiwanie na przyjście  Zbawiciela 

Cele główne:  

 • Przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego .

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie co znaczy słowo Adwent.
 • Zna wezwanie proroka Izajasza zawarte w Łk 3,4-6 ,do prostowania ścieżek  dla  Zbawiciela.
 • Wie co znaczą  Roraty

Konspekt

LEKCJA  4–  12 Listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Jezus Chrystus jest naszym Królem

Cele główne:  

 • Poznanie Jezusa jako Króla
 • Ukazanie inności i wspaniałości Królestwa Bożego

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie na podstawie tekstu Ewangelii Mt 25,34-36,że Jezus przyjdzie ponownie na ziemię jako Król i sędzia .
 • Wyjaśnia słowa Jezusa ,,Królestwo moje nie jest z tego  świata”
 • Pragnie żyć nauką Jezusa ,by Jego Królestwo było w sercu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: Irena Bielawska-Khali

LEKCJA  3–  29października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat :Powołanie Abrahama

Cele główne: 

 • Zapoznanie uczniów z postacią Abrahama
 • Wychowanie do naśladowania Abrahama w zaufaniu Bogu.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie kim był Abraham.
 • Rozumie co znaczy ufać ,zawierzyć Bogu.
 • Wyjaśnia , jak można pokonać przeszkody utrudniające pójście  do kościoła .

Konspekt

 • Konspekt dla klasy I , II i IIIOpracowała : Irena Bielawska – KhaliLekcja 2-  17 września
  Nazwa bloku programowego : Religia

  Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

   Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

 

 • Cele szczegółowe:  Uczeń :
 • Opowiada historię Kaina i Abla;
 •  Rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Potrafi wymienić  7 grzechów głównych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 6-2 Marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Tridum Paschalne cd.

Cele  ogólne:

 • Zapoznaję z najważniejszymi wydarzeniami zbawczymi. Zachęcam do łączenia się z Jezusem w przeżywaniu zbawczych wydarzeń .

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  najważniejsze wydarzenia zbawcze – ustanowienie Eucharystii  i Sakramentu Kapłaństwa ,Mękę , Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • Potrafi wyjaśnić religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 6–  19 Marca2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
 • Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo  przypomina  Ojciec przebaczający synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej
 • Wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5  -12utego 2022

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  1 Pan Jezus jako Dobry Pasterz
                  2.Przykazanie Miłości Boga i Bliźniego

Cele ogólne:

 • Ukazanie uczniom Postaci Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza

Wprowadzenie w przypowieść  ewangeliczną o Dobrym Pasterzu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Dostrzega opiekę Pana nad nami
 • Rozumie , co  symbolizują poszczególne postacie przypowieści o Dobrym Pasterzu.
 • Umie swoimi słowami opowiedzieć przypowieść o Dobrym Pasterzu
 • Wie które przykazanie jest  największe
 • Podaje przykłady realizacji przykazania  miłości Boga i  bliźniego w codziennym życiu

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 4 – 5 lutego 2022

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykazań .