Konspekt

 • Konspekt dla klasy I , II i IIIOpracowała : Irena Bielawska – KhaliLekcja 2-  17 września
  Nazwa bloku programowego : Religia

  Temat: Bóg -Stworzyciel  świata i człowieka.

   Cele ogólne:

 • Przybliżenie biblijnej historii Kaina i Abla;
 • Ukazanie ludzkiego zła i zazdrości wśród ludzi.

 

 • Cele szczegółowe:  Uczeń :
 • Opowiada historię Kaina i Abla;
 •  Rozumie co  spowodowała ludzka  zazdrość;
 • Potrafi wymienić  7 grzechów głównych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 6-2 Marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Tridum Paschalne cd.

Cele  ogólne:

 • Zapoznaję z najważniejszymi wydarzeniami zbawczymi. Zachęcam do łączenia się z Jezusem w przeżywaniu zbawczych wydarzeń .

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  najważniejsze wydarzenia zbawcze – ustanowienie Eucharystii  i Sakramentu Kapłaństwa ,Mękę , Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa .

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • Potrafi wyjaśnić religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 6–  19 Marca2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
 • Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn marnotrawny i kogo  przypomina  Ojciec przebaczający synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi świętej
 • Wie co to jest sakrament pokuty i co należy zrobić

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 5  -12utego 2022

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  1 Pan Jezus jako Dobry Pasterz
                  2.Przykazanie Miłości Boga i Bliźniego

Cele ogólne:

 • Ukazanie uczniom Postaci Pana Jezusa jako Dobrego Pasterza

Wprowadzenie w przypowieść  ewangeliczną o Dobrym Pasterzu.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Dostrzega opiekę Pana nad nami
 • Rozumie , co  symbolizują poszczególne postacie przypowieści o Dobrym Pasterzu.
 • Umie swoimi słowami opowiedzieć przypowieść o Dobrym Pasterzu
 • Wie które przykazanie jest  największe
 • Podaje przykłady realizacji przykazania  miłości Boga i  bliźniego w codziennym życiu

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 4 – 5 lutego 2022

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :Dekalog

Cele ogólne:

 • Uświadomienie uczniom prawdy ,że Dekalog został dany  przez Boga z miłości do nas , dla naszego dobra oraz tego, że Dekalog stanowi drogowskazy dla życia każdego człowieka .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia przykazania Boże .
 • Wyjaśnia, w jakim celu Bóg daje nam przykazania .
 • Wskazuje na przykazania Boże jako drogowskazy życiowe .
 • Potrafi określić jakich wartości uczy nas każde z przykazań .

Konspekt

Konspekt dla klasy II- III

Lekcja 4 – 29 stycznia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :DOBRO I ZŁO

Cele ogólne:

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi odróżnić dobro od zła
 • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
 • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.

Konspekt

Konspekt dla klasy I, II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 2- 15 stycznia 

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

 • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
 • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 1 – 25 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Kardynał  Stefan Wyszyński , Matka E .R. Czacka

Cele  ogólne:

 • Poznanie Matki Elżbiety Czackiej, odkrywanie jej życia
 • Rozwijanie zainteresowania postacią S. Wyszyńskiego
 • Ukazanie S. Wyszyńskiego jako patrioty i duszpasterza

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Na podstawie filmu lub życiorysu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia
 • Definiuje pojęcia /prymas/patriota/duszpasterz
 • Potrafi opowiedzieć o  życiu Matki E.R. Czackiej

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • potrafi wyjasnic religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO