Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 13 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie, że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khai

Lekcja 4  – 2 Grudnia 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Religia

Temat 1  :  Oczekiwanie na przyjście  Zbawiciela 

Cele główne:  

 • przygotowanie dzieci do dobrego przeżycia liturgicznego .

Cele szczegółowe: Uczeń

 • wie co znaczy słowo Adwent.
 • zna wezwanie proroka Izajasza zawarte w Łk 3,4-6 ,do prostowania ścieżek  dla  Zbawiciela.
 • wie co znaczą  Roraty

Konspakt

Konspekt dla klasy I

Lekcja 4 -11 Listopada

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Niedziela to Dzień Pański .

Cele ogólne:

 • poznanie sensu i sposobów świętowania niedzieli.
 • kształtowanie postawy oczekiwania na niedzielne spotkanie z Panem Jezusem.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • rozumie że niedziela jest dniem poświęconym Panu Jezusowi
 •  potrafi określić  jak należy przeżyć niedzielę
 • chętnie uczestniczy we Mszy Świętej .

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Lekcja 3 -28 Listopada

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Bóg chce ,byśmy byli szczęśliwi . Uroczystość Wszystkich Świętych 

Cele ogólne:

 • Ukazanie Boga jako jedynego źródła prawdziwego szczęścia w życiu .
 • Uświadomienie roli uczynków miłości Boga i bliźniego jako źródło szczęścia .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wymienia źrodła autentycznego szczęścia.
 • Odróżnia szczęście od przyjemności
 •  Podejmuje pytania o sens życia.
 • Wyjaśnia ,dlaczego rzeczy przyjemne mogą być niebezpieczne.

Konspekt

Konspekt dla klasy I 

Lekcja 2  –  14 września

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dziękuję Bogu za moją szkołę.

Cele ogólne:

 • ukazanie znaczenia szkoły w budowaniu relacji międzyludzkich.
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania dobrych relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • opisuje,czym jest wspólnota szkolna .
 • opowiada , w jaki sposób nauczyciele i inni pracownicy opiekują się dziećmi .
 • Podaje prawdę , że troska o dzieci jest dla dorosłych zobowiązaniem  wobec Boga .
 • Wymienia i opisuje zasady dobrego zachowania w szkole.
 • Uzasadnia , dlaczego obowiązkiem ucznia jest posłuszeństwo nauczycielom .

Konspekt

Konspekt dla klasy I 

Lekcja 2  –  23 września

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Dziękuje za kolegów  i koleżanki.

Cele ogólne:

 • ukazanie potrzeby zdobywania wiedzy oraz potrzeby rozwoju umiejętności  we wspólnocie klasowej.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • podaje prawdę ,że wspólnie z innymi przyjemnie jest uczyć się i bawić .
 • opisuje czym jest koleżeństwo i przyjaźń .
 • podaje przykłady prawidłowych  postaw i zachowań (prośba ,przeproszenie ,przebaczenie.
 • wyjaśnia, że wzajemna pomoc jest dobrem dla innych i radością dla Boga.

Konspekt

Konspekt dla klasy I 

Lekcja 1  –  9 września

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Z Bogiem w Nowy Rok Szkolny

Cele ogólne:

 • wprowadzenie w życie zespołu klasowego jako katechetycznej wspólnoty dzieci Bożych .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • przedstawia się wobec całej klasy.
 • wyjaśnia czym katecheza różni się od innych zajęć .
 • śpiewem wyraża radość  ze spotkania z Bogiem na katechezie.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 9 – 22 Kwietnia

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Powtorzenie wiadomosci

 Temat: Eucharystia

Cele ogólne:

 • Rozwijanie swiadomosci wielkosci daru przyjmowanego w Komuni Świętej .

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Formułuje proste modlitwy przed i po przyjęciu  Komuni św.
 • Zna wezwania i odpowiedzi z obrzędów Komuni św.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .
 • Wyjaśnia na czym polega godne i owocne uczestnictwo w Eucharystii.

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 8   -25 marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus przebacza nam grzechy i ofiaruje siebie za nas. Ostatnia Wieczerza ,Wielki piątek, Jezus dla nas zwycięża śmierć -Alleluja .

Cele ogólne:

•Poznanie tajemnicy Wielkiej Nocy
•Przygotowanie do I Komunii Świętej.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi godnie obchodzić Święta Wielkiej Nocy.
 • Wie co to jest msza Święta .
 • Wie jak godnie przyjąć Pana Jezusa w Komunii świętej
 • Wie co to jest Najświętszy Sakrament .

Konspekt

Konspekt dla klasy I – III

Lekcja 7- 11  marca

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus wzywa nas do nawrócenia i pokuty 

Cele ogólne:

Poznanie znaczenia Wielkiego Postu
Poznanie przypowieści o synu marnotrawnym.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Zna znaczenie Wielkiego Postu
 • Wie kogo oznacza syn .marnotrawny i kogo przypomina ojciec przebaczającym synowi
 • Wie jak przygotować się do szczerej spowiedzi