Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowegoJ. Polski

Temat: Poznajemy litery ‘’R’’ oraz ‘’S’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje litery ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Uczeń potrafi napisać litery ‘’R, r’’ i ‘’S, s’’.
 • Uczeń rozpoznaje wyrazy dwusylabowe.
 • Uczeń wymienia słowa powiązane z daną literą.

Metody:

 • Metody podające ; opowiadanie, pogadanka
 • Metody problemowe ; burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

Temat: R jak rodzina.

 1. Czytanie tekstu str. 28-29,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 23-24,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

III i IV jednostka lekcyjna:

Temat: S jak smok.

 1. Czytanie tekstu str. 32-33,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 27-29,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Między nami.

Cele główne:

 • uważne słuchanie tekstów;
 • omawianie treści przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • wypowiadanie się w formie uporządkowanej;
 • używanie znaków interpunkcyjnych;
 • poznanie stopnia pokrewieństwa;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • pisanie czasowników z „nie”;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi słuchać uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wysłuchanego utworu;
 • odpowiada pełnym zdaniem, gramatycznie poprawnym;
 • zna zastosowanie znaków interpunkcyjnych [,], [.], [?], [!];
 • czyta poprawnie na głos wybrane teksty;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części zdania;
 • tworzy nowe czasowniki za pomocą przedrostków;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • czynna: działań praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik Elementarz odkrywców – cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. str. 30-35, magnetofon, klej, sól

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Miedzy nami w domu.

 1. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” słuchanie opowiadania J. Papuzinskiej, rozmowa na temat ważnej roli matki w rodzinie.
 2. Praca w kartach pracy – dobieranie podpisów do ilustracji.
 3. Znaki interpunkcyjne – zastosowanie [,], [.], [?], [!]

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święto Mamy.

 1. „Święto mamy” czytanie przez nauczyciela tekstu z podręcznika cz.4, str. 32.
 2. Poznanie graficznego obrazu oraz prawidłowego zapisu dwuznaku „dż”.
 3. Podkreślanie w tekście wyrazów z „dż”.
 4. Wykonanie prezentu z okazji Dnia Mamy i Taty.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Edukacja matematyczna.

 1. Odczytywanie i zapisywanie liczby za pomocą cyfr.
 2. Rozwiązywanie zadań z niewiadomą zapisaną za pomocą okienka.
 3. Rozwiazywanie zadań z tekstem.
 4. Odczytywanie godzin na zegarze.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Maj jest kolorowy

Cele główne:

 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • dopasowywanie wyrazów do schematów literowych;
 • pisanie zdania z pamięci;
 • analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • poznaje zapis spółgłoski miękkiej ni, Ni – niebo, ń, Ń – koń;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń w śródgłosie i wygłosie;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze odręcznie, czytelnie i płynnie zdania;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdania zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozumie czytany tekst i potrafi odpowiedzieć na pytania wynikające z niego.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy – skonstruowana na podstawie testu nr 19.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości (test )

 • Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby pionowymi kreskami.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • Wstawianie odpowiednich znaków na końcu zdania (. , ?)
 • Czasownik (co robi?) – określanie czynności.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Jedziemy na majówkę

 • Poznanie zapisu graficznego ń, Ń, pisanie po śladzie.
 • Otaczanie rysunków odpowiednim kolorem, w których nazwie słychać ń w środku wyrazu i na końcu;
 • Czy tylko jeden wyraz pasuje? – uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.
 • Wklejanie naklejek w miejsca według schematu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie wiadomości matematycznych, praca przy tablicy.

 • Uzupełnianie brakujących liczb.
 • Dorysowywanie elementów po prawej i po lewej stronie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Dorysowywanie wskazówek zegara.
 • Zadania z treścią.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Woda źródłem życia

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela;
 • poznanie znaczenia powiedzenia chuchać i dmuchać na kogoś;
 • poznanie życiodajnej roli wody dla ludzi, zwierząt i roślin:
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • ćwiczenie syntezy i analizy wybranych wyrazów;
 • poznanie budowy zegara;
 • odczytywanie godzin na zegarze.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • odpowiada na pytania w formie uporządkowanej i rozwiniętej;
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich;
 • czyta płynnie;
 • zna zapis głoski miękkiej ź, zi;
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna budowę zegara;
 • zna zastosowanie zegara i jego funkcje;
 • zna sposoby odczytywania godzin na zegarze;

Metody:

 • podająca;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające:Obieg wody w naturze, Zegar; Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy „Zegar”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Woda potrzebna na co dzień

 1. Jan Brzechwa „Żaba” – słuchanie wiersza, rozwiązywanie zadań dotyczących wysłuchanego utworu.
 2. Rozmowa na temat roli wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
 3. Skąd się bierze deszcz? – oglądanie planszy przyrodniczej„Obieg wody”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka – odmierzanie czasu

 1. Zegar – zapoznanie dzieci z budową zegara.
 2. Nauka odczytywania godzin na zegarze
 3. Zaznaczanie i odczytywanie pełnych godzin na zegarach, np.: 9:00, 2:00 , 4:00, 12:00.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Czysta woda zdrowia doda

 1. Słuchanie opowiadania O koziołku Dyziu – rozmowa na temat zdrowego i higienicznego trybu życia.
 2. Dyskusja na temat „Co należy pić, aby być zdrowym?”
 3. Zapoznanie z literą ź, Ź – pisanie wyrazów z głoską ź, licznie liter i wyszukiwanie w nich głoski miękkiej ź.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wszyscy potrzebują wody

 1. Zasoby wody w świecie – rozmowa.
 2. Łączenie liter wg wzoru i zapisywanie sylab.
 3. Łączenie sylab, czytanie głośne wyrazów utworzonych z sylab.
 4. Uzupełnianie zdania wyrazami dobranymi z ramki.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Wielkanoc.

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • nabywanie umiejętności płynnego czytania;
 • poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych;
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnie gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze zdania odręcznie, czytelnie, płynnie;
 • identyfikuje się z rodziną;
 • respektuje normy i reguły postępowania w rodzinie;
 • zna tradycje, potrawy świąteczne, zawartość koszyka wielkanocnego;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że imiona zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozwija sprawność motoryczną pisząc szlaczki;
 • potrafi wyszukać wyrazy w wyrazach;
 • potrafi liczyć w zakresie 10 i więcej.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające Święta Wielkanocne, Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 3, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 3. Karta pracy, przygotowany tekst kartkówki z matematyki nr.1, przygotowany tekst kartkówki nr 3, s. 1., ksero testów sprawdzajacych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby.
 2. Uzupełnianie wyrazów sylabami.
 3. Kończeniezdań wybranymi wyrazami z ramki.
 4. Wypisywanie wyrazów ukrytych wyrazach.
 5. Kartkówka.
 6. Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka

 1. Przeliczanie zbiorów, używanie określeń tupu: więcej, mniej, tyle samo.
 2. Utrwalenie liczb porządkowych.
 3. Kartkówka.

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

 1. „Na wielkanocnym stole” – Małgorzata Strzałkowska – głośne czytanie utworu, opisywanie wielkanocnego stołu na podstawie wiersza.
 2. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie ich przy odpowiednich ilustracjach.
 3. Wypowiadaniesię na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami.
 4. Zaznaczanie w ramkach sylab tworzących wyraz Tworzenie izapisywanie wyrazów z pozostałych sylab.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Wielkanocne zwyczaje

 1. Czytanie ze zrozumieniem – rozpoznawanie pisanek na podstawie opisu. Podpisywanie odpowiednich pisanek – wielka litera w imionach. Kończenie rozpoczętych wzorów na ilustracjach z pisankami.
 2. Wypowiadanie się na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i uzyskanych wiadomości.
 3. Koszyk wielkanocny -ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka. Wklejanie odpowiednich znaczków z potrawami. Ozdabianie koszyczka.
 4. Rozwiązywanie krzyżówki, odczytanie hasła, wyjaśnianie przez dzieci, co dane hasło oznacza.
 5. Kończenie rysowania wielkanocnych baranków w jednakowy sposób.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Witamy Wiosnę

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • rozpoznawanie nowej pory roku;
 • porównywanie zbiorów;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna kolejność liter w polskim  alfabecie;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej i je zapisać;
 • rozumie powiedzenie: marcowa pogoda;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji;
 • wie co to jest dwuznak;
 • potrafi zapisać rz;
 • potrafi klasyfikować owoce i warzywa wg podanej cechy;
 • zna cyfry od 0 do 9.

Metody:

 • podająca;
 • czynna;
 • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

 • Elementarz odkrywców cz. 3;
 • zeszyt w 3 linie;
 • wzór tygodniowego kalendarza pogody;
 • owoce i warzywa;
 • 2x hula – hop;
 • sprzęt audiowizualny;
 • płyta CD Piosenka o CYFERKACH;
 • film edukacyjny: “Nauka Cyferek dla Dzieci po Polsku – Owoce i Warzywa 1-10”;
 • ksero: zadania matematyczne tworzenie zbiorów

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kłopoty z marcową pogodą.

 1. Słuchanie opowiadania Witka „ Ale się Wiosna zdziwi” rozmowa n. t. wysłu-chanego utworu. Próba odpowiedzi na pytanie: Co oznacza powiedzenie marcowa pogoda .
 2. Wiosenny deszcz – dopasowywanie rysunków do odpowiednich nazw.
 3. Zjawiska pogodowe – rozpoznajemy Symbole pogody

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA:Katarzyna Jefmańska

Lekcja  11– 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Dbamy o zdrowie.

Cele główne:

 • opowiadanie historyjki własnym zdaniem;
 • łączenie wyrazóww pary z „ó’ wymiennym;
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
 • poznanie dwuznaków „sz” i „cz” ;
 • wyszukiwanie w zdaniach prawdy i fałszu;
 • uzupełnianie wyrazów głoska „s”, „sz”;
 • łączenie ilustracji z odpowiadającymi im wyrazami;
 • ćwiczenie głośnego czytania;
 • dopisywanie brakującej sylaby oraz jej zapisywanie;
 • wyszukiwanie głosek „sz” i „cz” w tekście;
 • klasyfikowanie figur geometrycznych;
 • kształtowanie pojęcia liczby 1, 2, 3, 4 w aspekcie głównym i porządkowym;
 • kształtowanie pojęcia odejmowania i dodawania.

Cele szczegółowe:uczeń:

 • potrafi ułożyć ilustracjewedługkolejności zdarzeń;
 • potrafi ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: „sz”, „Sz” oraz „cz”, Cz”
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • łączy w pary rymujące się wyrazy;
 • wie, w którym wyrazie wpisać głoskę „s”, „sz”;
 • czyta na głoś krótkie zdania.;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • potrafi wskazać i prawidłowonazwać wybrane figury geometryczne;
 • odczytuje i zapisuje liczby 1,2,3,4;
 • porównuje liczby, porządkuje je od najmniejszej do największej;
 • uczy się zapisywać działania arytmetyczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3;Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.3;rzutnik, ksero zadań matematycznych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Gdy jesteśmy chorzy

 1. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – Hanna Ochocka – słuchanie opowiadania o wróbelku Elemelku oraz rozmowa kierowana inspirowana wysłuchanym tekstem.
 2. Numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością zdarzeń,opowiadanie historyjki własnym zdaniem.
 3. Odczytywanie rad zwierząt dla wróbelka Elemelka, łączenie ich z odpowiednimi postaciami.
 4. Wyrazy z „ó” wymiennym – łączenie początku zdania z jego zakończeniem, podkreślenie wyrazów z „ó” zamkniętym oraz tworzenie par z wyrazami, w których „ó” wymienia się na „o” .
 5. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Edukacja matematyczna

 1. Figury geometryczne – zagadki słowne i obrazkowe.
 2. Liczby 1,2,3,4 – przeliczanie w zakresie 4 i więcej, nabywanie umiejętności zapisywania liczb.
 3. Wiem ile brakuje!-dopełnianie do 4 i więcej                                                                                                                           
 4. III jednostka lekcyjna:

Temat: Co piszczy w szafie?

 1. Słuchanie tekstu z Podręcznika odkrywców str.26 – odszukiwanie wyrazów z „sz”, odczytywanie ich, wskazywanie bohaterów miejsca akcji.
 2. Wprowadzenie dwuznaku„sz”,analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z sz; pisanie tych wyrazów po śladzie.
 3. Tworzenie wyrazów z sylab z dwuznakiem „sz”,  odczytywanie oraz zapisywanie ich; łączenie wyrazów z odpowiednimi obrazkami; uzupełnianie wyrazów „s” lub „sz”.
 4. Zdania prawdziwe i fałszywe, podpisywanie ilustracji wyrazami z ramki.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?

 1. Wspólne czytanie tekstu, odszukiwanie i wypowiadanie z tekstu wyrazów z „cz”, wyszukiwanie różnych nakryć głowy.
 2. Wprowadzeniedwuznaku cz, Cz; analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z cz; pisanie wyrazów z dwuznakiem „cz”,  rozwiązywanie rebusów.
 3. Podziałwyrazów na głoski i sylaby, wyrazy z dwuznakiem „cz” i ich zdrobnienia.
 4. Łączenie pasujących do siebie wyrazów w pary oraz zapisywanie przy odpowiednim obrazku, podkreślenie litery ‘cz”.
 5. Wykreślenie niepasującego wyrazu do pozostałych na pasku wyrazów, uzasadnienie wyboru.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  10 – 3 lutego

Nazwa bloku programowego: Dużo umiem, dużo wiem

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • określanie położenia przedmiotu na płaszczyźnie i przestrzeni;
 • porównywanie zbiorów;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • wyodrębnianie wybranych głosek w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
 • utrwalenie znaków interpunkcyjnych ( kropka, pytajnik);
 • zapoznanie z lekturami szkolnymi;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • posługuje się określeniami za, przed, nad, pod, obok, wyżej, niżej, między;
 • poszerza zakres słownictwa o słowa: abecadło, alfabet;
 • wie czym różni się litera od głoski;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdanie zaczynamy pisać wielka literą i kończymy odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
 • rozwija umiejętność samodzielnego czytania;
 • rozwija sprawność motoryczną pisząc ślaczkiliteropodobne.

Metody:

 • podająca;
 • czynna;
 • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców cz.2 i 3, zeszyt w 3 linie, ksero dodatkowej karty pracy, ksero ćw. grafomotorycznego, ksero wiersza do samodzielnego czytania „Słoń Trąbalski”, zadanie matematyczne ćw. orientacji na płaszczyźnie

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:  Gdzie schował się pies?

 1. Określenia za, przed, nad, pod, obok, wyżej, niżej, między, uzupełnianie ilustracji zgodnie z warunkami podanymi przez nauczyciela – praktyczne stosowanie określeń.
 2. Mniej, więcej, tyle samo – przeliczanie przedmiotów.
 3. Liczby – jakie już znam?

II jednostka lekcyjna:

Temat:  W świecie liter

 1. Wykonanie dodatkowej Karty powtórzenie  wiadomości z I semestru.
 2. Słuchanie wiersz J. Tuwima „ Abecadło”wyjaśnianie pojęć abecadło, alfabet.
 3. Głoska czy litera? Przypomnienie różnic oraz utrwalenie pojęcia samogłoska, spółgłoska.
 4. Praca w kartach – ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Bawimy się słowami

 1. Krzyżówka – odczytanie hasła, wyjaśnienie znaczenia słowa rysy, zwrócenie uwago na wieloznaczność danego słowa.
 2. Dopasowywanie wyrazów z wyklejanki, tworzenie rymowanki.
 3. Czytanie wyrazów wspak, zapisywanie powstałych słów.
 4. Głoska ‘w’- różnicowanie w – f

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Umiem już pisać i czytać!

 1. Grafomotoryka – ćwiczenia przygotowujące do pisania.
 2. Rozsypanka wyrazowa – łączenie wyrazów w zdania i zapisywanie ich.
 3. Tabela z wyrazami – odszukiwanie ukrytych wyrazów i przepisywanie ich.
 4. „Słoń trąbalski” samodzielne głośne czytanie fragmentu lektury.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Katarzyna Jefmańska

Lekcja 9 – 20 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: Karnawałowy zawrót głowy.

Cele główne:

 • charakteryzowanie pór roku i miesięcy;
 • wypowiadanie się płynne pełnymi zdaniami;
 • poznanie pojęć związanych z pomiarem czasu;
 • tworzenie wyrazów z sylab;
 • poznanie nowych liter alfabetu;
 • ćwiczeniespostrzegawczościwzrokowej;
 • poznanie zasad odpowiedniego zachowania się wobec ludzi starszych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha uważnie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dot. wysłuchanego utworu;
 • wie, jak odpowiednio zachować się wobec dziadków i osób starszych:
 • potrafi wykonać laurkę:
 • potrafi napisać imiona swoich dziadków;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: f, F;
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • zna zasady obowiązujące w filharmonii;
 • układa wyrazy z rozsypanych sylab;
 • wie, co oznacza słowo „empatia;
 • odróżnia głoskę f, od w;
 • rozumie jak ważną rolę w rodzinie pełnią babcia i dziadek;
 • uczy się się szacunku do osób starszych.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2,ksero Sprawdzianu nr1

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

TematDzień Babci i Dziadka.

 1. „Odnalezione zdjęcie” – słuchanie opowiadania Rafała Witka. Rozmowa na temat wysluchanego opowiadaniu.
 2. Kolorowanie ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu, samodzielne czytanie zdań.
 3. Rozmowa na temat odpowiedniego zachowania się wobec babci, dziadka i innych osób starszych. Wskazanie właściwego i niewłaściwego zachowania się wobec tych osób.
 4. Czytanie życzeń dla babci i dziadka oraz wykonanie dla nich laurek.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Sprawdzian.

 1. Powtórzenie materiału.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Na koncercie.

 1. Słuchanie czytanki ze str.66 podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2.
 2. Analiza i synteza głoskowa i sylabowa wyrazów. Samodzielne czytanie tekstu.
 3. Litera f, F – poznanie obrazu graficznego małej i dużej litery f, F. Pisanie po śladzie.
 4. Wyszukiwanie litery w tekście oraz oznaczenie odpowiednim kolorem małej i dużej litery „f”.
 5. Podpisywanie ilustracji odpowiednimi wyrazami z ramki, odszukiwanie ukrytych instrumentów na ilustracji, zapis w ćwiczeniach.
 6. Które zachowanie jest właściwe, a które nie? Zapoznanie się z zasadami zachowania się obowiązujących
 7. Układanie podpisów do zdjęć z rozsypanych sylab w jednakowym kolorze.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Pomoc innym.

 1. „Czy to była pomoc”?–czytanie czytanki, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
 2. Empatia – poznanie i wyjaśnienie nowego słowa.
 3. Znaki wokół nas, wspólne wyjaśnianie znaczeń pokazanych znaków.
 4. Rozmowa na temat sytuacji, w których możemy sobie pomagać. Zaznaczanie odpowiednich ilustracji.
 5. Czytanie tekstu oraz uzupełnianie ilustracji. Czy odróżniasz głoskę „f” od głoski „w”? Pisanie przy każdym zdjęciu odpowiedniej litery.
 6. Tworzenie wyrazów z sylab, które zaczynają się od sylaby, która kończy poprzedni wyraz.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Edukacja Wczesnoszkolna

Temat: A czas płynie.

Cele główne:

 • charakteryzowanie pór oku i miesięcy;
 • wypowiadanie się płynne pełnymi zdaniami;
 • poznanie pojęć związanych z pomiarem czasu;
 • tworzenie wyrazów z sylab;
 • poznanie nowych liter alfabetu;
 • ćwiczeniespostrzegawczościwzrokowej;
 • posługiwanie się przyimkami: na, pod, obok, w;
 • tworzenie rymów.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wymienić nazwy miesięcy i pór roku;
 • słucha uważnie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dot. wysłuchanego utworu;
 • wie, co to jest klepsydra, minutnik, stoper i do czego służą;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: Z,z oraz G, g;
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • łączy w pary rymujące się wyrazy.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 2, ilustracje przedstawiające: klepsydrę, zegar słoneczny, zegar elektro-niczny,Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2, przygotowany tekst kartkówki nr1,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Witamy Nowy Rok

 1. Przywitanie dzieci. Rozmowa n. t. minionych świąt Bożego Narodzenia oraz pożegnania Starego Roku i przywitanie Nowego Roku 2018.
 2. Przypomnienie obrazu graficznego oraz zapisu poznanych liter.
 3. Kartkówka

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zegar czas odmierza

 1. „Bajka o Starym i Nowym Roku” słuchanie fragmentu bajki L. J. Kerna, rozmowa n.t. wysłuchanego utworu.
 2. Przypomnienie nazw pór roku, miesięcy.
 3. Poznanie sposobów odmierzania czasu, ustalenie znaczenia pojęć: klepsydra, minutnik, stoper.
 4. Poznanie obrazu graficznego oraz zapisu małej i dużej litery Z, z.
 5. Czytanie wyrazów z utworzonych sylab.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Mój wolny czas

 1. Słuchanie czytanki ze str.50 podręcznik Elementarz Odkrywców cz.2 , odpowiadanie na pytania dotyczące treści wysłuchanego tekstu.
 2. W jaki sposób spędzasz wolny czas? rozmowa w parach.
 3. Poznanie obrazu graficznego oraz zapisu małej i dużej litery G, g.
 4. Wyszukiwanie w tekście poznanych liter.
 5. Rymy – tworzenie rymów do wybranych wyrazów.