Matematyka

Konspekt dla klasy I ,II, III

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 1 – 30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat liczb dwucyfrowych;
 • Doskonalenie umiejętności uzupełniania treści w zadaniach tekstowych, poprawnego zapisywania działań matematycznych i odpowiedzi.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi obliczać sumy i różnice w zakresie 100;
 • Porównuje i porządkuje liczby w zakresie 100;
 • Czyta ze zrozumieniem treść zadania;
 • Bierze aktywny udział w zajęciach;
 • Współpracuje z zespołem i przestrzega zasad rywalizacji.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I, II, III

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –30 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1: W drogę! Wakacje tuż, tuż.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie jak należy się przygotować do podróży;
 • Wyjaśnienie dlaczego wakacje są ważne i potrzebne;
 • Próby opracowania sposobów przygotowania się do podróży;
 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym wakacji.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić jak należy przygotować się do podróży;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania dlaczego wakacje są ważne;
 • Potrafi opisać swój własny sposób przygotowania się do podróży;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 2: Wysyłamy listy i kartki pocztowe.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z tekstem dotyczącym sposobu pisania i adresowania;
 • Wyjaśnienie skrótów w zapisie adresu;
 • Wyjaśnienie, dlaczego należy pisać kartki i listy;
 • Praca plastyczna- Moja widokówka.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi wyjaśnić, dlaczego piszemy listy;
 • Potrafi wyjaśnić, co oznaczają skróty w zapisie adresu;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Moja widokówka.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 13 – 14 marca

Nazwa bloku programowego:  Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia. Wszystko budzi się wiosną do życia.

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia;
 • Wyjaśnienie dlaczego wiosną wszystko budzi się do życia;
 • Próby wspólnego wyjaśnienia, co możemy zrobić dla przyrody wiosną;
 • Hodujemy rzeżuchę.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi :

 • Wyjaśnić czego potrzebują ludzie, zwierzęta i rośliny do życia;
 • Odpowiedzieć na pytania związane z tematem;
 • Opisać zmiany w przyrodzie, jakie zachodzą wiosną;
 • Wyjaśnić, co możemy zrobić dla przyrody;
 • Swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Wykonać doniczkę i posiać rzeżuchę;
 • Przestrzegać zasad kulturalnej dyskusji

Temat 3: Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?

Cele ogólne:

 • Wyjaśnienie czym jest choroba i na co musimy zwracać uwagę, gdy jesteśmy chorzy;
 • Wyjaśnienie, co możemy zrobić aby nie chorować;
 • Wykonanie pracy plastycznej- chory Elemelek.

Cele szczegółowe, uczeń potrafi :

 • Wysłuchać uważnie czytany tekst;
 • Odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Wyjaśnić, co należy robić, gdy jest się chorym;
 • Wykonać pracę plastyczną pt. Chory Elemelek.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 11 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Karnawał zacząć czas!

Cele ogólne:

 • Poznanie czym jest karnawał;
 • Zapoznanie z tekstem Bal;
 • Próby wspólnego czytania tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie karnawał;
 • Wie kiedy jest karnawał;
 • Potrafi opisać cechy balu karnawałowego;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi przeczytać prosty tekst;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 3: Znaki wokół nas

Cele ogólne:

 • Poznanie przykładowych znaków drogowych i informacyjnych;
 • Zapoznanie ze znaczeniem znaków w życiu;
 • Próby odszukania znaków w najbliższym otoczeniu;
 • Praca plastyczna- znak.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie czym jest znak drogowy;
 • Odróżnia znaki drogowe od informacyjnych;
 • Potrafi opisać przykładowe znaki drogowe;
 • Potrafi odszukać w najbliższej okolicy znaki drogowe;
 • Wykona pracę plastyczną pt. Znak drogowy.

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane 

Temat 1 i 2: Kim będę w przyszłości

Cele ogólne:

 • Poznanie pojęcia zawód;
 • Poznanie różnych zawodów;
 • Poznanie cech charakterystycznych różnych zawodów;
 • Rozpoznawanie zawodów po opisie.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie zawód;
 • Zna różne zawody;
 • Potrafi opisać różne zawody;
 • Potrafi rozpoznać zawody po ich opisie;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

Temat 3 i 4: Karnawał zacząć czas!

Cele ogólne:

 • Poznanie czym jest karnawał;
 • Zapoznanie z tekstem Bal;
 • Próby wspólnego czytania tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie karnawał;
 • Wie kiedy jest karnawał;
 • Potrafi opisać cechy balu karnawałowego;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na zadany temat;
 • Potrafi przeczytać prosty tekst;
 • Przestrzega zasad kulturalnej dyskusji.

 

 

 

Edukacja zintegrowana

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Dzień Babci i Dzień Dziadka tuż, tuż

Cele ogólne:

 • Poznanie tradycji obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka;
 • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • Utrwalenie zapisu poznanych liter;
 • Poznanie tekstu czytanego dotyczącego omawianego tematu.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać w skupieniu czytanego tekstu;
 • Odpowiada na pytania do tekstu;
 • Zapisuje wybrany przez siebie tekst życzeń;
 • Zna rolę Babci i Dziadka w jego życiu;
 • Samodzielnie wykonuje kartkę dla Babci I Dziadka.

Temat 3 i 4: Utrwalenie wiadomości. Przygotowanie do testu półrocznego

 Cele ogólne:

 • Poznanie zagadnień, które będą na teście;
 • Utrwalenie zapisu poznanych liter, słów;
 • Utrwalenie umiejętności czytania prostych tekstów;
 • Utrwalenie zdobytej dotychczas wiedzy oraz umiejętności.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi wysłuchać w skupieniu czytanego tekstu;
 • Potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi zapisać zadany tekst;
 • Potrafi przeczytać zadany tekst;
 • Potrafi swobodnie się wypowiadać na określony temat.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 9 – 7 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2:  Święta, Święta. 

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie pojęcia Boże Narodzenie;
 • Utrwalenie wiadomości na temat Świąt Bożego Narodzenia;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie znajomości polskich kolęd;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Rozumie pojęcie Boże Narodzenie;
 • Zna polskie zwyczaje Bożonarodzeniowe;
 • Potrafi zaśpiewać polskie kolędy;
 • Współpracuje z grupą;
 • Potrafi swobodnie wypowiadać się;
 • Przestrzega reguł i zasad podczas gier i zabaw.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Czytam i piszę- to jest coś wielkiego!

Cele ogólne:

 • Utrwalenie umiejętności czytania;
 • Utrwalenie umiejętności pisania ze słuchu;
 • Czytanie zadanego tekstu;
 • Pisanie ze słuchu podanego tekstu.

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi samodzielnie przeczytać zadany tekst;
 • Odpowiednio intonować znaki przestankowe;
 • Potrafi przeczytać napisy znajdujące się w otoczeniu;
 • Potrafi zapisać ze słuchu podany tekst;
 • Potrafi w skupieniu wykonać podane zadania.

 

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 6 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane  .

Temat 1 i 2: Poznajemy alfabet. Praca z wierszem Juliana Tuwima „Abecadło”

Cele ogólne:

 • Poznanie pojęcia „alfabet;”
 • Utrwalenie poznanych liter drukowanych i pisanych;
 • Poznanie nowych liter i głosek;
 • Poznanie spółgłosek i samogłosek.

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń :

 • Potrafi wyróżnić pierwszą i ostatnią głoskę w podanym wyrazie;
 • Odczytuje wielkie i małe litery drukowane i pisane;
 • Klasyfikuje odpowiedniki fonetyczne liter na spółgłoski i samogłoski;
 • Układa swoje imię z rozsypanki literowej;
 • Potrafi wskazać głoski i litery w wyrazie;
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów.