Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Nauka hymnu szkolnego, Warzywa, Litera „U”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’U’’;
 • Zapoznianie uczniów z warzywami.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje literę ‘’U’’;
 • Potrafi napisać literę ‘’U, u’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Nauka hymnu szkolnego.

 1. Nauka hymnu szkolnego

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Warzywa

 1. Rozpoznawanie warzyw;
 2. Czytamy tekst pt. ‘’Warzywa’’ z podręcznika„Elementarz odkrywców” str. 32 – 33;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 29 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki o warzywach.

III jednostka lekcyjna:

Temat: U jak ul

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery U oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 56-57;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 47-48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego oraz własne wypowiedzi na jego temat (interpretacja).

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat:  Jesień

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’E’’ i ‘’K’

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Rozpoznaje i opisuje warzywa oraz zwierzęta leśne.
 • Umiejętnie wskazuje poznane  litery  w tekście

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Film, prezentacja multimedialna;
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy literki.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery E – Podręcznik „Elementarz odkrywców cz I” ze str. 28-29,
 2. Czytamy tekst pt “Kotek Lotek i Kitka” z podręcznika „Elementarz odkrywców” ze   60-61,
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego raz własne wypowiedzi na jego temat ( interpretacja)

II jednostka lekcyjna:

Temat: Witamy jesień.

 1. Rozpoznawanie warzyw oraz zwierząt leśnych ze zdjęć;
 2. Pogadanka o jesieni;
 3. Oglądanie krótkiego filmu o zwierzętach żyjących w lesie;
 4. Zabawa muzyczno-ruchowa z użyciem liści;
 5. Praca plastyczna z wykorzystaniem liści.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Poznajemy litery.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów;
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego;
 • Układanie poprawnie zdań.

Cele szczegółowe: uczeń;

 • Rozpoznaje litery ‘’O’’ oraz ‘’I’’;
 • Potrafi napisać litery ‘’O, o’’ oraz ‘’I, i’’;
 • Rozpoznaje wyrazy dwusylabowe;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Odpowiada składnie na pytania związane z tekstem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: O jak osa.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’O’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: I jak igła.

 1. Czytanie tekstu w podręczniku do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń do klasy I „Elementarz odkrywców”;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Uczniowie ćwiczą samodzielne pisanie litery ‘’I’’;
 5. Rozwiązywanie ćwiczeń z kart pracy w grupie.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie cyfr i liter.

 1. Przypomnienie liczb od 1 do 10;
 2. Powtórzenie liter ‘’Aa’’, ‘’Rr’’ oraz ‘’Ss’’;
 3. Czytanie przez nauczyciela fragmentu wiersza R. Grońskiego;
 4. Pisanie liter po śladach.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowegoJ. Polski

Temat: Poznajemy litery ‘’R’’ oraz ‘’S’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia uczniów.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje litery ‘’R’’ i ‘’S’’.
 • Uczeń potrafi napisać litery ‘’R, r’’ i ‘’S, s’’.
 • Uczeń rozpoznaje wyrazy dwusylabowe.
 • Uczeń wymienia słowa powiązane z daną literą.

Metody:

 • Metody podające ; opowiadanie, pogadanka
 • Metody problemowe ; burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I i II  jednostka lekcyjna: 

Temat: R jak rodzina.

 1. Czytanie tekstu str. 28-29,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 23-24,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

III i IV jednostka lekcyjna:

Temat: S jak smok.

 1. Czytanie tekstu str. 32-33,
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń str. 27-29,
 3. Burza mózgów w formie rysunkowej na karcie pracy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  16 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Między nami.

Cele główne:

 • uważne słuchanie tekstów;
 • omawianie treści przeczytanych tekstów i ilustracji;
 • wypowiadanie się w formie uporządkowanej;
 • używanie znaków interpunkcyjnych;
 • poznanie stopnia pokrewieństwa;
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów;
 • pisanie czasowników z „nie”;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi słuchać uważnie tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące wysłuchanego utworu;
 • odpowiada pełnym zdaniem, gramatycznie poprawnym;
 • zna zastosowanie znaków interpunkcyjnych [,], [.], [?], [!];
 • czyta poprawnie na głos wybrane teksty;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • utrwala części zdania;
 • tworzy nowe czasowniki za pomocą przedrostków;
 • rozwiązuje zadania tekstowe z matematyki;
 • mówi wiersz i śpiewa piosenki.

Metody:

 • podające;
 • czynna: działań praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik Elementarz odkrywców – cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. str. 30-35, magnetofon, klej, sól

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat :  Miedzy nami w domu.

 1. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” słuchanie opowiadania J. Papuzinskiej, rozmowa na temat ważnej roli matki w rodzinie.
 2. Praca w kartach pracy – dobieranie podpisów do ilustracji.
 3. Znaki interpunkcyjne – zastosowanie [,], [.], [?], [!]

II jednostka lekcyjna:

Temat: Święto Mamy.

 1. „Święto mamy” czytanie przez nauczyciela tekstu z podręcznika cz.4, str. 32.
 2. Poznanie graficznego obrazu oraz prawidłowego zapisu dwuznaku „dż”.
 3. Podkreślanie w tekście wyrazów z „dż”.
 4. Wykonanie prezentu z okazji Dnia Mamy i Taty.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Edukacja matematyczna.

 1. Odczytywanie i zapisywanie liczby za pomocą cyfr.
 2. Rozwiązywanie zadań z niewiadomą zapisaną za pomocą okienka.
 3. Rozwiazywanie zadań z tekstem.
 4. Odczytywanie godzin na zegarze.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Maj jest kolorowy

Cele główne:

 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • czytanie tekstu ze zrozumieniem;
 • dopasowywanie wyrazów do schematów literowych;
 • pisanie zdania z pamięci;
 • analiza słuchowo-wyrazowa wyrazów z głoską miękką;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;
 • rozwiązywanie zadań z treścią.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • poznaje zapis spółgłoski miękkiej ni, Ni – niebo, ń, Ń – koń;
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoską miękką ń w śródgłosie i wygłosie;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze odręcznie, czytelnie i płynnie zdania;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że zdania zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozumie czytany tekst i potrafi odpowiedzieć na pytania wynikające z niego.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań.

Środki dydaktyczne:

Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy – skonstruowana na podstawie testu nr 19.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości (test )

 • Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby pionowymi kreskami.
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
 • Wstawianie odpowiednich znaków na końcu zdania (. , ?)
 • Czasownik (co robi?) – określanie czynności.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Jedziemy na majówkę

 • Poznanie zapisu graficznego ń, Ń, pisanie po śladzie.
 • Otaczanie rysunków odpowiednim kolorem, w których nazwie słychać ń w środku wyrazu i na końcu;
 • Czy tylko jeden wyraz pasuje? – uzupełnianie zdań odpowiednimi wyrazami.
 • Wklejanie naklejek w miejsca według schematu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie wiadomości matematycznych, praca przy tablicy.

 • Uzupełnianie brakujących liczb.
 • Dorysowywanie elementów po prawej i po lewej stronie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
 • Dorysowywanie wskazówek zegara.
 • Zadania z treścią.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Woda źródłem życia

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela;
 • poznanie znaczenia powiedzenia chuchać i dmuchać na kogoś;
 • poznanie życiodajnej roli wody dla ludzi, zwierząt i roślin:
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • ćwiczenie syntezy i analizy wybranych wyrazów;
 • poznanie budowy zegara;
 • odczytywanie godzin na zegarze.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • odpowiada na pytania w formie uporządkowanej i rozwiniętej;
 • wyodrębnia postacie i zdarzenia w utworach literackich;
 • czyta płynnie;
 • zna zapis głoski miękkiej ź, zi;
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna budowę zegara;
 • zna zastosowanie zegara i jego funkcje;
 • zna sposoby odczytywania godzin na zegarze;

Metody:

 • podająca;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające:Obieg wody w naturze, Zegar; Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 4, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 4. Karta pracy „Zegar”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Woda potrzebna na co dzień

 1. Jan Brzechwa „Żaba” – słuchanie wiersza, rozwiązywanie zadań dotyczących wysłuchanego utworu.
 2. Rozmowa na temat roli wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
 3. Skąd się bierze deszcz? – oglądanie planszy przyrodniczej„Obieg wody”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka – odmierzanie czasu

 1. Zegar – zapoznanie dzieci z budową zegara.
 2. Nauka odczytywania godzin na zegarze
 3. Zaznaczanie i odczytywanie pełnych godzin na zegarach, np.: 9:00, 2:00 , 4:00, 12:00.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Czysta woda zdrowia doda

 1. Słuchanie opowiadania O koziołku Dyziu – rozmowa na temat zdrowego i higienicznego trybu życia.
 2. Dyskusja na temat „Co należy pić, aby być zdrowym?”
 3. Zapoznanie z literą ź, Ź – pisanie wyrazów z głoską ź, licznie liter i wyszukiwanie w nich głoski miękkiej ź.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wszyscy potrzebują wody

 1. Zasoby wody w świecie – rozmowa.
 2. Łączenie liter wg wzoru i zapisywanie sylab.
 3. Łączenie sylab, czytanie głośne wyrazów utworzonych z sylab.
 4. Uzupełnianie zdania wyrazami dobranymi z ramki.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA:  Katarzyna Jefmańska

Lekcja  13 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Wielkanoc.

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;
 • nabywanie umiejętności płynnego czytania;
 • poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych;
 • nabywanie umiejętności tworzenia zdań poprawnie gramatycznie;
 • rozwijanie spostrzegawczości.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w toku zajęć;
 • pisze zdania odręcznie, czytelnie, płynnie;
 • identyfikuje się z rodziną;
 • respektuje normy i reguły postępowania w rodzinie;
 • zna tradycje, potrawy świąteczne, zawartość koszyka wielkanocnego;
 • zna alfabet;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej;
 • wie, że imiona zaczynamy pisać wielka literą;
 • rozwija sprawność motoryczną pisząc szlaczki;
 • potrafi wyszukać wyrazy w wyrazach;
 • potrafi liczyć w zakresie 10 i więcej.

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • czynna: praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające Święta Wielkanocne, Podręcznik Elementarz odkrywców –  cz. 3, Ćwiczenia Elementarz odkrywców – cz. 3. Karta pracy, przygotowany tekst kartkówki z matematyki nr.1, przygotowany tekst kartkówki nr 3, s. 1., ksero testów sprawdzajacych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie wiadomości

 1. Dzielenie wyrazów na sylaby.
 2. Uzupełnianie wyrazów sylabami.
 3. Kończeniezdań wybranymi wyrazami z ramki.
 4. Wypisywanie wyrazów ukrytych wyrazach.
 5. Kartkówka.
 6. Sprawdzenie znajomości liter polskiego alfabetu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Matematyka

 1. Przeliczanie zbiorów, używanie określeń tupu: więcej, mniej, tyle samo.
 2. Utrwalenie liczb porządkowych.
 3. Kartkówka.

III jednostka lekcyjna:

Temat:  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

 1. „Na wielkanocnym stole” – Małgorzata Strzałkowska – głośne czytanie utworu, opisywanie wielkanocnego stołu na podstawie wiersza.
 2. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i zapisywanie ich przy odpowiednich ilustracjach.
 3. Wypowiadaniesię na temat przygotowań do Wielkanocy i tradycji związanych z tymi świętami.
 4. Zaznaczanie w ramkach sylab tworzących wyraz Tworzenie izapisywanie wyrazów z pozostałych sylab.

IV jednostka lekcyjna:

Temat:  Wielkanocne zwyczaje

 1. Czytanie ze zrozumieniem – rozpoznawanie pisanek na podstawie opisu. Podpisywanie odpowiednich pisanek – wielka litera w imionach. Kończenie rozpoczętych wzorów na ilustracjach z pisankami.
 2. Wypowiadanie się na temat zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i uzyskanych wiadomości.
 3. Koszyk wielkanocny -ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka. Wklejanie odpowiednich znaczków z potrawami. Ozdabianie koszyczka.
 4. Rozwiązywanie krzyżówki, odczytanie hasła, wyjaśnianie przez dzieci, co dane hasło oznacza.
 5. Kończenie rysowania wielkanocnych baranków w jednakowy sposób.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 1

OPRACOWAŁA: Agnieszka Płucienniczek

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Witamy Wiosnę

Cele główne:

 • słuchanie z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • rozpoznawanie nowej pory roku;
 • porównywanie zbiorów;
 • utrwalenie liter polskiego alfabetu;

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • zna kolejność liter w polskim  alfabecie;
 • potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej i je zapisać;
 • rozumie powiedzenie: marcowa pogoda;
 • wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji;
 • wie co to jest dwuznak;
 • potrafi zapisać rz;
 • potrafi klasyfikować owoce i warzywa wg podanej cechy;
 • zna cyfry od 0 do 9.

Metody:

 • podająca;
 • czynna;
 • aktywizująca.

Środki dydaktyczne:

 • Elementarz odkrywców cz. 3;
 • zeszyt w 3 linie;
 • wzór tygodniowego kalendarza pogody;
 • owoce i warzywa;
 • 2x hula – hop;
 • sprzęt audiowizualny;
 • płyta CD Piosenka o CYFERKACH;
 • film edukacyjny: “Nauka Cyferek dla Dzieci po Polsku – Owoce i Warzywa 1-10”;
 • ksero: zadania matematyczne tworzenie zbiorów

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Kłopoty z marcową pogodą.

 1. Słuchanie opowiadania Witka „ Ale się Wiosna zdziwi” rozmowa n. t. wysłu-chanego utworu. Próba odpowiedzi na pytanie: Co oznacza powiedzenie marcowa pogoda .
 2. Wiosenny deszcz – dopasowywanie rysunków do odpowiednich nazw.
 3. Zjawiska pogodowe – rozpoznajemy Symbole pogody

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA:Katarzyna Jefmańska

Lekcja  11– 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Dbamy o zdrowie.

Cele główne:

 • opowiadanie historyjki własnym zdaniem;
 • łączenie wyrazóww pary z „ó’ wymiennym;
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
 • poznanie dwuznaków „sz” i „cz” ;
 • wyszukiwanie w zdaniach prawdy i fałszu;
 • uzupełnianie wyrazów głoska „s”, „sz”;
 • łączenie ilustracji z odpowiadającymi im wyrazami;
 • ćwiczenie głośnego czytania;
 • dopisywanie brakującej sylaby oraz jej zapisywanie;
 • wyszukiwanie głosek „sz” i „cz” w tekście;
 • klasyfikowanie figur geometrycznych;
 • kształtowanie pojęcia liczby 1, 2, 3, 4 w aspekcie głównym i porządkowym;
 • kształtowanie pojęcia odejmowania i dodawania.

Cele szczegółowe:uczeń:

 • potrafi ułożyć ilustracjewedługkolejności zdarzeń;
 • potrafi ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów;
 • poznaje obraz graficzny oraz zapis liter: „sz”, „Sz” oraz „cz”, Cz”
 • potrafi zaznaczyć w tekście poznane litery;
 • pisze odręcznie i czytelnie w jednej linii;
 • łączy w pary rymujące się wyrazy;
 • wie, w którym wyrazie wpisać głoskę „s”, „sz”;
 • czyta na głoś krótkie zdania.;
 • dobiera podpisy do obrazków;
 • potrafi wskazać i prawidłowonazwać wybrane figury geometryczne;
 • odczytuje i zapisuje liczby 1,2,3,4;
 • porównuje liczby, porządkuje je od najmniejszej do największej;
 • uczy się zapisywać działania arytmetyczne.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Zeszyt ćw. część 3;Podręcznik Elementarz Odkrywców cz.3;rzutnik, ksero zadań matematycznych

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Gdy jesteśmy chorzy

 1. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – Hanna Ochocka – słuchanie opowiadania o wróbelku Elemelku oraz rozmowa kierowana inspirowana wysłuchanym tekstem.
 2. Numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością zdarzeń,opowiadanie historyjki własnym zdaniem.
 3. Odczytywanie rad zwierząt dla wróbelka Elemelka, łączenie ich z odpowiednimi postaciami.
 4. Wyrazy z „ó” wymiennym – łączenie początku zdania z jego zakończeniem, podkreślenie wyrazów z „ó” zamkniętym oraz tworzenie par z wyrazami, w których „ó” wymienia się na „o” .
 5. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.

II jednostka lekcyjna:

Temat:  Edukacja matematyczna

 1. Figury geometryczne – zagadki słowne i obrazkowe.
 2. Liczby 1,2,3,4 – przeliczanie w zakresie 4 i więcej, nabywanie umiejętności zapisywania liczb.
 3. Wiem ile brakuje!-dopełnianie do 4 i więcej                                                                                                                           
 4. III jednostka lekcyjna:

Temat: Co piszczy w szafie?

 1. Słuchanie tekstu z Podręcznika odkrywców str.26 – odszukiwanie wyrazów z „sz”, odczytywanie ich, wskazywanie bohaterów miejsca akcji.
 2. Wprowadzenie dwuznaku„sz”,analiza wzrokowo-słuchowa wyrazów z sz; pisanie tych wyrazów po śladzie.
 3. Tworzenie wyrazów z sylab z dwuznakiem „sz”,  odczytywanie oraz zapisywanie ich; łączenie wyrazów z odpowiednimi obrazkami; uzupełnianie wyrazów „s” lub „sz”.
 4. Zdania prawdziwe i fałszywe, podpisywanie ilustracji wyrazami z ramki.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?

 1. Wspólne czytanie tekstu, odszukiwanie i wypowiadanie z tekstu wyrazów z „cz”, wyszukiwanie różnych nakryć głowy.
 2. Wprowadzeniedwuznaku cz, Cz; analiza słuchowo-wzrokowa wyrazów z cz; pisanie wyrazów z dwuznakiem „cz”,  rozwiązywanie rebusów.
 3. Podziałwyrazów na głoski i sylaby, wyrazy z dwuznakiem „cz” i ich zdrobnienia.
 4. Łączenie pasujących do siebie wyrazów w pary oraz zapisywanie przy odpowiednim obrazku, podkreślenie litery ‘cz”.
 5. Wykreślenie niepasującego wyrazu do pozostałych na pasku wyrazów, uzasadnienie wyboru.