Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 14 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Ja, moja szkoła i moja klasa. 

Cele ogólne:

 • Wzajemne poznanie się uczestników;
 • Utrwalenie imion uczestników;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Ustalenie zasad współpracy;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi,
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie – jak ma na imię, gdzie mieszka, czym się interesuje;
 • Zaspokoił ciekawość na temat kolegów i koleżanek z klasy;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi opowiedzieć o swojej wymarzonej szkole i klasie,
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: Moje wakacje były…, utrwalenie zapisu litery O.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie sprawności manualnej oraz ruchowej;
 • Doskonalenie nazewnictwa i doboru kolorów;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Ćwiczenie zapisu litery O;
 • Uczenie się opisu ilustracji.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Doskonali zapis litery O;
 • Potrafi opisać ilustrację;
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi nazwać i dobrać kolory w odpowiedni sposób.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

Lekcja 18  – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, przygotowanie do testów klasyfikacyjnych

Cele główne:

 • Umiejętność pracy z tekstem,
 • Zapoznanie się z treścią testu i zasobem zadań

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Zna i umie wskazać w tekście litery alfabetu
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami
 • Umie przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I
 • Potrafi wskazać czasownik w tekście

Metody:

 • Pogadanka,
 • Burza mózgów
 • Logicznego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału
 2. Omówienie zagadnień, części mowy, podział na sylaby
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Anna Derszniak

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i wiedzy społecznej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 •  Dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Posługiwać się wiedzą społeczną w zakresie klasy I;
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami;
 • Przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I;

Metody:

 • Pogadanka, praca z testem, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału w oparciu o przykładowe testy.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  16 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Co piszczy w starej szafie?-wprowadzenie dwuznaku sz, Sz, Poznajemy rośliny lecznicze, Co mądra głowa nosi na głowie?- dwuznak “cz”, “Cz” 

Cele główne:

 • Wprowadzenie dwuznaków “Sz”, “sz” i “Cz”, “cz”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
 • Poznanie roślin o właściwościach leczniczych;
 • Znajomość zasad dbania o zdrowie;
 • Znajomość i umiejętność nazywania części garderoby i nakryć głowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna dwuznaki “sz”, “Sz” i “cz”, “Cz”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z dwuznakami “sz” i “cz”;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Potrafi posługiwać się i rozróżniać znaczenie wyrazów wieloznacznych;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Zna niektóre rośliny o właściwościach leczniczych i domowe sposoby leczenia niektórych chorób;
 • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
 • Zna elementy garderoby i nakrycia głowy, potrafi je prawidłowo nazwać;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka , objaśnienie;
 • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne: 

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy dwuznak “sz”, “Sz”, Co piszczy w szafie?- części garderoby

 1. Wprowadzenie dwuznaku “sz”, “Sz”, zapisywanie i czytanie wyrazów z “sz”.
 2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
 3. Nazywanie elementów garderoby, ćwiczenia ortofoniczne z głoskami “s” i “sz”, na podstawie ,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 26-27.
 4. Omówienie roślin o właściwościach leczniczych oraz ich wykorzystaniu w różnych dolegliwościach, na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 28.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Co mądra głowa nosi na głowie?- poznajemy dwuznak “cz”, “Cz”

 1. Rozmowa na temat przeziębiania się, sposobów leczenia przeziębienia i przyjmowaniu lekarstw:,, Kto podaje lekarstwa?”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 29;
 2. Wprowadzenie dwuznaku “cz”, “Cz”, analiza wzrokowo- słuchowa wyrazów z “cz”, czytanie i zapisywanie wyrazów z poznanym dwuznakiem, podział wyrazów na głoski i sylaby –podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 30 i 31.
 3. Nazywanie nakryć głowy.

Zadanie domowe: Naucz się pięknie  czytać     tekst: Kto podaje lekarstwa?”-STRONA 29 podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3; 

-Naucz się nazw elementów garderoby oraz nakryć głowy

-Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeństrona 19, ćwiczenie 1, strona 20, ćwiczenie 2 i 3, strona 21, ćwiczenie 2, strona 22, ćwiczenie 3 i 4. 

DLA CHĘTNYCH: 

-strona 23, ćwiczenie 1 i 2

-strona 24, ćwiczenie 3

 Dużo!? Ale warto! Powodzenia!

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  15 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy litery “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych, Dbamy o zdrowie

Cele główne:

 • Wprowadzenie liter “ą” i “ę”, powtórzenie poznanych liter alfabetu;
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • Umiejętność dbania o zdrowie zimą i wczesną wiosną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna litery “ą” i “ę”, potrafi je zapisać w izolacji i w połączeniach, potrafi utworzyć i zapisać wyrazy z literami “ą” i “ę”;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Zna i stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Zna zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na wolnym powietrzu;
 • Na podstawie tekstu potrafi wskazać bohaterów i miejsce akcji;
 • Potrafi ocenić zachowanie bohaterów z opowiadania;
 • Wypowiada się na temat sposobów leczenia przeziębienia i zapobiegania mu;
 • Zna elementy garderoby, potrafi je prawidłowo nazwać;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- burza mózgów, ustalanie listy zasad;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Poznajemy literę “ą” i “ę”, Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych

 1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ą”, “Ą” oraz “ę”, “Ę”, zapisywanie wyrazów z poznanymi literami.
 2. Utrwalanie poznanych liter alfabetu.
 3. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zabawy na świeżym powietrzu zimą oraz wiosną, wykonanie listy zasad na podstawie,,Elementarza odkrywców”, część 3, strona 22-23

II jednostka lekcyjna:

Temat: Dbamy o zdrowie, czyli jak wyleczyć przeziębienie

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Hanny Łochockiej ”Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 24 i 25.
 2. Ocena postępowania bohaterów i rozmowa na temat przeziębiania się zimą i wczesną wiosną, sposobów leczenia przeziębienia i zapobieganie przeziębianiu się.
 3. Nazywanie elementów garderoby.
 4. ZADANIE DOMOWE:  -Nauka czytania fragmentu czytanki „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele?” (tylko str. 25, od słów: ,, Wzdycha biedny elemelek….”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3, strona 25.
 5. ZADANIE DOMOWE: -Nauka opowiadania o tym, co zrobił Elemelek po dwóch tygodniach chorowania.
 6. ZADANIE DOMOWE: -ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń :

– strona 15, ćwiczenie 1 i 2
– strona 16, ćwiczenie 3 i 4
– strona 1, ćwiczenie 3 i 4.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: Anna Marzena Derszniak

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dawne   przybory   szkolne,   W   królestwie   Ósmej Tajemnicy, Jesteśmy dla siebie mili

Cele główne:

 • Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej ,,Plastusiowy pamiętnik” oraz bohaterami książki na podstawie tekstu ,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”;
 • Poznanie zasad  pisowni imion wielką literą;
 • Poznanie litery “ó” i “Ó”, pisownia litery,  wymiana “ó” na “o”;
 • Umiejętność wyjaśnienia określeń: życzliwość, serdeczność, obietnica.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna przybory szkolne używane obecnie i dawniej;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości takich jak: serdeczność, życzliwość, uczciwość, obietnica;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- mapa pamięciowa;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Dawne przybory szkolne

 1. Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat wyposażenia tornistra pierwszoklasisty w dawnych;
 2. Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik”:,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”, „Elementarz odkrywców” cz.3, str.11-12;
 3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu głosek oraz w płynnym czytaniu, „Elementarz odkrywców” cz.3, str. 13;
 4. Utrwalanie poznanych liter.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W królestwie Ósmej Tajemnicy

 1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ó”, “Ó”– jedna głoska dwa znaki, zapisywanie wyrazów z “ó”;
 2. Ćwiczenia w głośnym indywidualnym czytaniu- „Elementarz odkrywców” – część 3, 16;
 3. Ćwiczenia w pisaniu “ó” w wyrazach i zdaniach „Elementarz odkrywców” – ćwiczenia część 3, ćwiczenie 12.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy dla siebie mili, Wielka litera w pisowni imion

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Zofii Staneckiej ”Miłe niespodzianki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 14;
 2. Ocena postępowania bohaterów scenek na stronie 15 podręcznika- wypowiedzi uczniów;
 3. Rozmowa na temat dotrzymywania obietnic na podstawie tekstu „Trudne słówko – obietnica”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 20;
 4. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3, ćwiczenie 2, str. 21;
 5. Zadanie domowe:  Naucz się pięknie czytać tekstTrudne słówko – obietnica”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3 strona 20, Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : strona 8: ćwiczenie 1 i 2, strona 9: ćwiczenie 1 i 2, strona 10: ćwiczenie 2, strona 12 i 13: ćwiczenie 1,2,3 i 4, strona 14: ćwiczenie 1 i 2. Powodzenia!

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: W świecie liter, Bawimy się słowami

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej wielkich i małych liter, ćwiczenia w pisaniu “i”;
 • Poznanie pojęcia ABECADŁO, ALFABET;
 • Rozumienie pojęcia “wyrazy wieloznaczne”;
 • Poszerzanie wiadomości o znaczeniu kropki, znaku zapytania i wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych;
 • Potrafi wykonywać zadanie zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • Umie słuchać z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów lub inne osoby;
 • Dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania,wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
 • Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające,rozkazujące w wypowiedziach ustnych.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- tworzenie opowiadania;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3,strony 4-13 Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 3, str.4-11, kolorowe kredki, mazaki

Przebieg:

 I jednostka lekcyjna:

Temat: W świecie liter

 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Abecadło” czytanego przez nauczyciela; wyjaśnienie pojęć abecadło, alfabet; wskazywanie bohatera wiersza i opowiadanie o przygodach liter;
 2. Utrwalanie poznanych liter; przypomnienie różnicy miedzy głoską a literą oraz pojęć samogłoski i spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 4-7 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” 3;

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowami

 1. Głośne czytanie tekstu „Zabawy słowami”; wyrazy wieloznaczne; nauka na pamięć wybranej rymowanki – pisanie z pamięci; czytanie wyrazów wspak i ich zapisywanie; rymy i rymowanki; układanie zdań z rymującymi się wyrazami; wypowiedzi na temat rymowanek – przytyków odnoszących się do imion, które mogą sprawić przykrość;
 2. Rozmowa o tym, co jest potrzebne do życia ludziom, zwierzętom i roślinom na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń;
 3. Opowiadanie o przygodzie bohaterki komiksu; ocena zachowania bohaterki; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat hodowli roślin; rozmowa o zapominaniu o swoich postanowieniach i obowiązkach; porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej i opowiadanie tak uporządkowanej;
 4. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
 5. Ćwiczenia utrwalające poznane litery, ,,Elementarz odkrywców,,, ćwiczenia cz. 3, 7-8.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci