Konspekt

 

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: Anna Marzena Derszniak

Lekcja  14 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Dawne   przybory   szkolne,   W   królestwie   Ósmej Tajemnicy, Jesteśmy dla siebie mili

Cele główne:

 • Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej ,,Plastusiowy pamiętnik” oraz bohaterami książki na podstawie tekstu ,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”;
 • Poznanie zasad  pisowni imion wielką literą;
 • Poznanie litery “ó” i “Ó”, pisownia litery,  wymiana “ó” na “o”;
 • Umiejętność wyjaśnienia określeń: życzliwość, serdeczność, obietnica.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna przybory szkolne używane obecnie i dawniej;
 • Potrafi wyodrębnić postacie i zdarzenia w utworach literackich, wskazując cechy i oceniając bohaterów literackich;
 • Pisze zdania odręcznie, czytelnie;
 • Czyta płynnie;
 • Potrafi słuchać z uwagą tekstów czytanych przez nauczyciela;
 • Potrafi słuchać i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się;
 • Stosuje poprawną wielkość liter w zapisie imion;
 • Wyróżnia w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Ocenia postępowanie swoje i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości takich jak: serdeczność, życzliwość, uczciwość, obietnica;
 • Potrafi wykorzystać pracę zespołową w procesie uczenia się;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- mapa pamięciowa;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, Ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3, ołówek, kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Dawne przybory szkolne

 1. Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat wyposażenia tornistra pierwszoklasisty w dawnych;
 2. Zapoznanie z fragmentem lektury Marii Kownackiej,, Plastusiowy pamiętnik”:,, O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”, „Elementarz odkrywców” cz.3, str.11-12;
 3. Ćwiczenia w rozpoznawaniu głosek oraz w płynnym czytaniu, „Elementarz odkrywców” cz.3, str. 13;
 4. Utrwalanie poznanych liter.

II jednostka lekcyjna:

Temat: W królestwie Ósmej Tajemnicy

 1. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter “ó”, “Ó”– jedna głoska dwa znaki, zapisywanie wyrazów z “ó”;
 2. Ćwiczenia w głośnym indywidualnym czytaniu- „Elementarz odkrywców” – część 3, 16;
 3. Ćwiczenia w pisaniu “ó” w wyrazach i zdaniach „Elementarz odkrywców” – ćwiczenia część 3, ćwiczenie 12.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Jesteśmy dla siebie mili, Wielka litera w pisowni imion

 1. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu Zofii Staneckiej ”Miłe niespodzianki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 14;
 2. Ocena postępowania bohaterów scenek na stronie 15 podręcznika- wypowiedzi uczniów;
 3. Rozmowa na temat dotrzymywania obietnic na podstawie tekstu „Trudne słówko – obietnica”- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3 str. 20;
 4. Pisownia wyrazów z ó wymiennym na o- podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.3, ćwiczenie 2, str. 21;
 5. Zadanie domowe:  Naucz się pięknie czytać tekstTrudne słówko – obietnica”- z podręcznika „Elementarz odkrywców” część 3 strona 20, Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : strona 8: ćwiczenie 1 i 2, strona 9: ćwiczenie 1 i 2, strona 10: ćwiczenie 2, strona 12 i 13: ćwiczenie 1,2,3 i 4, strona 14: ćwiczenie 1 i 2. Powodzenia!

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  1 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Rym i jego znaczenie w tekście

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rymu oraz jego znaczeniem w tekstach literackich.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest rym oraz wskazać go w tekście literackim;
 • Umie znaleźć rymy na potrzeby utworzenia tekstu do podkładu muzycznego;
 • Wie, jakie znaczenie ma rym w utworach muzycznych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rym

 1. Wyjaśnienie, czym jest rym oraz jakie ma znaczenie w tekstach literackich;
 2. Omówienie podstawowych rodzajów rymów;
 3. Próba utworzenia kilku rymowanych wersów na potrzeby umiejscowienia ich w przykładowym utworze muzycznym.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  13 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: W świecie liter, Bawimy się słowami

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej wielkich i małych liter, ćwiczenia w pisaniu “i”;
 • Poznanie pojęcia ABECADŁO, ALFABET;
 • Rozumienie pojęcia “wyrazy wieloznaczne”;
 • Poszerzanie wiadomości o znaczeniu kropki, znaku zapytania i wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie słuchać z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych;
 • Potrafi wykonywać zadanie zgodnie z usłyszaną instrukcją;
 • Umie słuchać z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez nauczyciela, uczniów lub inne osoby;
 • Dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i własnego zachowania,wyrażającą empatię i szacunek do rozmówcy;
 • Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach samogłoski i spółgłoski;
 • Rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające,rozkazujące w wypowiedziach ustnych.

Metody pracy:

 • Podające – pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Aktywizujące- tworzenie opowiadania;
 • Praktyczne – zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” CZĘŚĆ 3,strony 4-13 Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 3, str.4-11, kolorowe kredki, mazaki

Przebieg:

 I jednostka lekcyjna:

Temat: W świecie liter

 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Abecadło” czytanego przez nauczyciela; wyjaśnienie pojęć abecadło, alfabet; wskazywanie bohatera wiersza i opowiadanie o przygodach liter;
 2. Utrwalanie poznanych liter; przypomnienie różnicy miedzy głoską a literą oraz pojęć samogłoski i spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu liter i wyrazów z poznanych liter; wyodrębnianie głosek w nagłosie;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 4-7 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” 3;

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zabawy słowami

 1. Głośne czytanie tekstu „Zabawy słowami”; wyrazy wieloznaczne; nauka na pamięć wybranej rymowanki – pisanie z pamięci; czytanie wyrazów wspak i ich zapisywanie; rymy i rymowanki; układanie zdań z rymującymi się wyrazami; wypowiedzi na temat rymowanek – przytyków odnoszących się do imion, które mogą sprawić przykrość;
 2. Rozmowa o tym, co jest potrzebne do życia ludziom, zwierzętom i roślinom na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń;
 3. Opowiadanie o przygodzie bohaterki komiksu; ocena zachowania bohaterki; kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat hodowli roślin; rozmowa o zapominaniu o swoich postanowieniach i obowiązkach; porządkowanie wydarzeń w historyjce obrazkowej i opowiadanie tak uporządkowanej;
 4. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
 5. Ćwiczenia utrwalające poznane litery, ,,Elementarz odkrywców,,, ćwiczenia cz. 3, 7-8.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Anna Marzena Derszniak

Lekcja  11 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Robimy zakupy, Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter, Wiemy, jak zachować się przy stole

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy dotyczącej dokonywania zakupów towarów w różnego rodzaju sklepach;
 • Utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się w sklepie;
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem segregacji odpadków/śmieci;
 • Utrwalenie zasad zachowania się przy stole podczas posiłku;
 • Stymulowanie aktywności dzieci przez zabawy i zadania;
 • Utrwalenie poznanych liter, ćwiczenia w czytaniu;
 • Poznanie wykrzyknika.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wypowiadać się na temat uczestnictwa w robieniu zakupów i właściwego zachowania się w sklepach;
 • Aktywnie uczestniczy w improwizowaniu scenek i przedstawia w nich kulturalne zachowanie podczas zakupów;
 • Potrafi rozpoznać rodzaje sklepów i przyporządkować produkty, które można w nich kupić;
 • Potrafi wykonać listę zakupów;
 • Zna pojęcie segregacji śmieci i rozumie wpływ segregacji śmieci na ochronę środowiska;
 • Słucha z uwagą i zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Potrafi wskazać postacie w utworach literackich, ocenić bohaterów i uzasadnić swoją ocenę;
 • Zna zasady właściwego i kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków;
 • Zna funkcję wykrzyknika i prawidłowo intonuje zdanie z wykrzyknikiem;
 • Usprawnia koordynację wzrokowo- ruchową, ćwiczy sprawność rąk.

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Mapa pamięciowa;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Kartki A4, kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Robimy zakupy

 1. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Robimy zakupy” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 76;
 2. Gdzie to można kupić?- zgadywanka, rozpoznawanie rodzajów sklepów i przyporządkowywanie produktów, które można w nich kupić;
 3. Rozmowa na temat zasad właściwego zachowania w sklepie, improwizowanie scenek sytuacyjnych;
 4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 60-62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 5. Wspólne tworzenie z rozsypanki wyrazowej kategorii produktów-czytanie globalne, łączenie w pary pasujących do siebie wyrazów- tworzenie listy zakupów;
 6. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zabawa w sklep, Utrwalenie poznanych liter

 1. Rozmowa o opakowaniach produktów, o segregacji śmieci;
 2. Tworzenie nowych wyrazów od nazw sklepów i ich asortymentu;
 3. Zapamiętywanie listy zakupów- ćwiczenia pamięci;
 4. Układanie wyrazów z liter ruchomego alfabetu;
 5. Tworzenie listy zalet i wad wózka i koszyka;
 6. Czytanie zdań ze zrozumieniem;
 7. Ćwiczenia utrwalające poznane litery.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zachować się przy stole?-opracowanie listy zasad   kulturalnego zachowania się podczas posiłków

 1. Słuchanie tekstu inscenizacji czytanego przez nauczyciela i udzielanie odpowiedzi na pytania- ”Śniadanie Grzesia” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 78;
 2. Ustalanie i pisanie nazw produktów, których nie chciał jeść bohater- przecinek przy wyliczaniu;
 3. Ocena zachowania Grzesia, rozmowa o właściwym zachowaniu się podczas spożywania posiłków;
 4. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 63-65 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 5. Wspólne tworzenie listy zasad właściwego i kulturalnego zachowania się przy stole;
 6. Czytanie fragmentów inscenizacji zawierających zdania z wykrzyknikiem,wyjaśnienie funkcji wykrzyknika, ćwiczenia intonacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „F”, „f” oraz „J”, „j”, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Znaki wokół nas, Kulturalny człowiek, pomoc, empatia oraz ważne słowa

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „F”, „f” oraz „J”, „j”;
 • Utrwalenie informacji o Dniu Babci i Dziadka;
 • Zapoznanie z symbolami znaków informacyjnych;
 • Zapoznanie dzieci z pojęciem empatii;
 • Utrwalenie zasad pomagania oraz ważnych i kulturalnych zwrotów;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „F”, „f” oraz „J”, „j”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Zna daty Dnia Babci i Dziadka;
 • Potrafi opisać, jak należy prawidłowo zachowywać się wobec osób starszych;
 • Potrafi nazwać znaki informacyjne i wytłumaczyć, co oznaczają;
 • Zna i rozumie znaczenie pojęcia „empatia”;
 • Rozumie pojęcie „kulturalny człowiek”;
 • Potrafi wymienić zasady pomagania innym;
 • Potrafi wymienić ważne i kulturalne zwroty oraz zna ich zastosowanie;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie;
 • Burza mózgów;
 • Praca plastyczna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2, Kartki A4, kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy

 1. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Odnalezione zdjęcie” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 62;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 49-50 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Pogadanka na temat prawidłowego zachowania wobec babci i dziadka oraz osób starszych;
 4. Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Bal” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 64.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Litera „F” jak Fryderyk,  Pomoc oraz empatia

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery „F” oraz czytanie tekstu pt. „ Pan Fryderyk” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 66-67;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 51-53 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Czy to była pomoc?” Z. Staneckiej – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 69;
 4. Pogadanka na temat empatii oraz pomocy bliźniemu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Ważne słowa oraz ich zastosowanie, Kulturalny człowiek, Laurka na przeprosiny lub w podziękowaniu

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Moi mili” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 72;
 2. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 53 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 3. Pogadanka na temat „kulturalnego człowieka”;
 4. Praca plastyczna „Laurka na przeprosiny” lub „Laurka w podziękowaniu”.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Litera „J” jak jajko

 1. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Justynka uwielbia domowe kolacje” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 74-75;
 2. Ćwiczenie zapisu graficznego litery „J” i „j”;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 57-59 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „Z”, „z” oraz „G”, „g”, Odmierzanie czasu oraz pory roku, Uroki zimy, dokarmianie zwierząt oraz bezpieczne zimowe zabawy, Wprowadzenie litery „ Ł” i „ł”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Utrwalenie sposobów odmierzania czasu oraz pór roku;
 • Utrwalenie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „Z”, „z”, „G”, „g” oraz „Ł”, „ł”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Zna sposoby odmierzania czasu;
 • Zna nazwy pór roku, potrafi je wymienić i krótko opisać;
 • Potrafi opisać zimową pogodę;
 • Rozpoznaje leśne zwierzęta i wie czym i w jaki sposób można je dokarmiać;
 • Potrafi wymienić zasady bezpiecznej zimowej zabawy;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Stary i Nowy Rok, Odmierzamy czas, Litera „Z” jak zegar

 • Czytanie oraz omówienie tekstu pt. „Bajka o Starym i Nowym Roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 44;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Z” oraz czytanie tekstu pt. „ Zapada zmrok” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.46-47;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 39-42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Pory roku. „G” jak gitara, Zimowa pogoda

 • Omawianie ilustracji „Pory roku” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 48-49 oraz rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „G” oraz czytanie tekstu pt. „ To Agata” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.50-51;
 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Śnieg pada” R. Witka – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 53;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 43-45 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wokoło tylko biało i biało – wprowadzenie litery „Ł” i „ł”,  Zwierzęta zimą, Bezpieczne zimowe zabawy

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „Ł” oraz czytanie tekstu pt. „ Wokoło tylko biało i biało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.56-57;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 46-47 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2;
 • Sprytne zwierzęta oraz ich dokarmianie – omówienie ilustracji – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 58-59;
 • Bezpieczne zimowe zabawy. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. ”Bolało” – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 60-61;
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 48 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  8 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka, Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijna tradycja

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych;
 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „W”, „w”;
 • Utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych;
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi nazwać oraz rozpoznać na obrazku rodzaje drzew iglastych;
 • Poznaje obraz graficzny liter „W”, „w”;
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem;
 • Potrafi wymienić wigilijne potrawy;
 • Zna tradycje Bożonarodzeniowe;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową.

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2;
 • Kartki papieru A4;
 • Kredki, mazaki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rodzaje drzew iglastych oraz świąteczna choinka

 1. Zapoznanie uczniów z rodzajami drzew iglastych na podstawie obrazków z podręcznika str. 38;
 2. Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu pt. „Nasza choinka” – podręcznik str. 39;
 3. Rozwiązywanie ćwiczeń – ćwiczenia str. 34;
 4. Praca plastyczna pt. „Moja choinka”.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Wprowadzenie litery „W”, „w”, Wigilijne tradycje

 1. Słuchanie ze zrozumieniem tekstu pt. „W starym domku pod lasem”- podręcznik str. 40-41 oraz zapoznanie z literą „W”, „w”;
 2. Omawianie wigilijnych potraw na podstawie obrazków z podręcznika str. 42-43;
 3. Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń – ćwiczenia str. 35-36;
 4. Przygotowania do świąt – wypowiedzi na podstawie ilustracji, układanie wyrazów z rozsypanki literowej – ćwiczenia str.32.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr Paulina Kociołek

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter „B”, „b” oraz „C”, „c” oraz  P”, „p”. Zdrowe odżywianie.  W świecie mikołajowych prezentów

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wyglądem pisanej litery „B”, „b”, C”, „c” oraz P”, „p”
 • Utrwalenie sposobów zdrowego odżywiania.
 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez zabawy i zadania;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Poznaje obraz graficzny liter „C”, „c”, „B”, „b, P”, „p”
 • Potrafi wskazać podane litery w tekście
 • Zna sposoby zdrowego odżywiania.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową,

Metody pracy:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnienie.
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy I „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców” cz. 2
 • Karty pracy
 • Kartki papieru A4
 • Kredki, mazaki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Buty dla Kuby – wprowadzenie liter „B”, „b”. Zdrowe odżywianie.

 • Zapoznanie uczniów z literą „B”, „b” – czytanie tekstu  pt. “To mama i Beata.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 8-9.–
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 5-6 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2.
 • Pogadanka na temat zdrowego odżywiania, omówienie ilustracji z podręcznika „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 10-11.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: „C” jak cebula.

 • Omawianie ilustracji z użyciem litery „C” oraz czytanie tekstu , pt. “To Cecylka i jej mama.”– podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str.12-13.
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 9 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Ćwiczenia z kartą pracy – litera „C”.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Mikołajowe prezenty. Litera „P”.

 • Słuchanie ze zrozumieniem oraz omówienie tekstu „Prezent dla Mikołaja” D. Gellner – podręcznik „Elementarz odkrywców” cz.2 str. 30
 • Rozwiązywanie wybranych ćwiczeń ze str. 20 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców” cz.2
 • Praca plastyczna pt. „Prezent dla Świętego Mikołaja”.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą ‘’M, m’’ oraz ‘’T, t’’;
 • Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Zapoznanie uczniów z samogłoskami i spółgłoskami.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Potrafi napisać litery ‘’M, m’’ i ‘’T, t’’;
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu;
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego oraz wie, jak się zachować przy przechodzeniu przez ulicę;
 • Wie, co to samogłoska i spółgłoska oraz potrafi określić różnicę między nimi.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie;
 • Działania plastyczne;
 • Burza mózgów;
 • Film, prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, tablica multimedialna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: „M” jak mama

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery „M” oraz czytanie tekstu – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 44-45;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 38-39 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: T” jak tata

 1. Omawianie ilustracji oraz rozwiązywanie ćwiczeń – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 48-50;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 41 – 42 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Prawidłowe zachowanie na drodze

 1. Czytanie tekstu pt. ‘’ Gdy zamierzasz przejść ulicę’’ w podręczniku „Elementarz odkrywców” str. 18;
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń do tekstu;
 3. Praca plastyczna na temat ruchu drogowego;
 4. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 15 – 17 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Samogłoski i spółgłoski

 1. Wyjaśnienie przez nauczyciela różnicy pomiędzy samogłoskami i spółgłoskami;
 2. Oglądanie krótkiego filmu o samogłoskach i spółgłoskach;
 3. Podsumowanie poznanych literek.