Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 25 września 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Człowiek jako najbardziej rozwinięty organizm.

Cele główne:

 • Człowiek, jako organizm;
 • Szczyt ewolucji- człowiek;
 • Człowiek, czy zwierzę ? Sposoby odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi wyjaśnić :

 • Kim jest człowiek we współczesnym świecie;
 • Podstawowe zmiany ewolucyjne;
 • Wyjaśnić różnicę między zwierzętami a ludźmi.

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

Odpowiem na pytania

 • Czym jest ewolucja.
 • Co może zjeść człowiek?
 • Jaka jest różnica między człowiekiem a zwierzętami?

Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2–  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Sztuka pisania. Opis

Cele główne:  Uczeń :  

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z jesienią
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie części mowy jaką jest przymiotnik

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi opisać przyniesiony do klasy liść drzewa określając jego wielkość, kształt, kolor i ogólne wrażenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Umiejętność pracy z tekstem.

Temat 2 : Omawiamy czytankę pt „ Ptasie odloty

Cele główne:  Uczeń:

 • Umiejętność wskazania bohaterów opowiadania
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Umiejętność wskazania pory roku

Rozwijanie umiejętności wypowiadania

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 14 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Tradycje i zwyczaje świąt Wielkanocnych

Cele główne:  uczeń, 

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Poznawanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • Rozwijanie umiejętności redagowania życzeń,
 • Utrwalanie pisowni wyrazów wielką literą

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jakie zwyczaje wielkanocne obchodzone są w moim domu

Temat 2 :  Omawiamy czytankę pt „ Wynalazek ” Janiny Porazińskiej . Przypomnienie wiadomość o częściach mowy.

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi pracować z tekstem

Cele szczegółowe : uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie wynalazek
 • Umie wskazać główną tematykę opowiadania
 • Potrafi odnaleźć w tekście rzeczowniki i czasowniki

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Edukacja przyrodnicza

Temat :  Sawanna

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi opisać obszar sawanny

Cele szczegółowe:  uczeń :

 • Wie jaka roślinność występuję na obszarach sawanny
 • Zna świat zwierzęcy sawanny
 • Potrafi wymienić pory występujące na sawannie

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

Opiszę jedno wybrane zwierzę, które żyje na sawan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1: Zasady pisowni z rz. Wyrazy pokrewne.

Temat : 2  Omawiamy opowiadanie pt ” Poczta”

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń zasady pisowni z rz

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie czym są wyrazy pokrewne i potrafi wskazać rodzinę wyrazów.
 • Zna możliwości przekazywania informacji

Zadanie domowe z dnia 6.03.2021

Ćw 1. str 5   Dziennik Badacza Świata

Ćw 1. str 10 Dziennik Badacza Świata

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 20 lutego 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Test na podsumowanie semestru.

Cele główne:

 • Zweryfikowanie opanowania materiału;
 • Ocena pracy uczniów;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: uczeń potrafi:

 • Wysłuchać ze zrozumieniem polecenia zawarte w teście;
 • Wykorzystać odpowiednio czas przeznaczony na wykonanie testu;
 • Wykonać zadania zawarte w teście.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I- III

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat :  Utrwalanie wiadomości dotyczące części mowy. Podział wyrazów na głoski, litery i sylaby

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń potrafi wskazać w tekście poznane części mowy

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi rozróżnić części mowy i wie na jakie pytanie odpowiadają
 • Wie czym różni się głoska od litery
 • Zna podział wyrazów na sylaby

Zadanie domowe z dnia 20. 02.2021

Uzupełnię tabelę

Wyraz Ilość głosek Ilość sylab Ilość liter
Dziecko

 

     
Maszyna

 

     
Tramwaj

 

     

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I- III

OPRACOWAŁA: mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 10 –  13 LUTEGO 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGONauczanie zintegrowane

Temat 1:  Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. 

Temat 2: Rodzaje czasów w języku polskim. Kiedy piszemy wielką literą

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem
 • Wyjaśnienie rozwiązywania i uzupełniania testów
 • Omówienie materiału po uzupełnieniu testów
 • Uczeń potrafi pracować z tekstem i udzielać prawidłowych odpowiedzi

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zna specyfikę rozwiązania testu
 • Wie czym różni się pytanie otwarte od zamkniętego
 • Zna cechy charakterystyczne czasu teraźniejszego, przyszłego i przeszłego
 • Potrafi wymienić zasady pisowni wielką literą

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 13. 02. 2021

Utwórz czas przeszły i przyszły od czasownika  piszę i maluję

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Przygotowanie do testów klasyfikacyjnych.

Temat 1 : Rozwiązujemy  wzorcowe testy klasyfikacyjne. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z obowiązującym materiałem
 • Wyjaśnienie rozwiązywania i uzupełniania testów
 • Omówienie materiału po uzupełnieniu testów

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Uczeń zna specyfikę rozwiązania testu
 • Wie czym różni się pytanie otwarte od zamkniętego
 • Poznanie zasad pisownie z literą ó.

 Temat 2 :   Moja Planeta Ziemia

Cele główne: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić pojęcia Ziemia

Cele porządkowe: Uczeń potrafi:

 • Wymienić nazwy planet
 • Wie czym różni się dzień od nocy
 • Wie kiedy na Ziemi pojawiło się życie
 • Wyjaśnić pojęcie planeta

Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Wypiszę z testu rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki klasa III  i II. Klasa I rzeczowniki i czasowniki.

Mała Alicja zjeżdżał wczoraj na sankach z górki.  Na dworze było bardzo zimo. Padał śnieg i był duży mróz.

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLAS I- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 9 stycznia 2021

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza.

Temat:  Ptaki- czy to tylko skrzydła i dziób.  Pogoda, bardzo kapryśna i zmienna panna.

Cele główne:  Zapoznanie uczniów z :

 • Zapoznanie uczniów ze środowiskiem życia ptaków;
 • Zapoznanie uczniów z różnymi gatunkami ptaków;
 • Zapoznanie z budową ptaka;
 • Wyjaśnienie uczniom, czym zajmuje się ornitologia;
 • Zapoznanie uczniów z rodzajami klimatu;
 • Zapoznanie uczniów czym jest obserwacja pogody;
 • Wyjaśnienie obiegu wody w przyrodzie.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opisać środowisko życia ptaków;
 • Wymienić co najmniej 5 gatunków ptaków;
 • Opisać budowę ptaka;
 • Wyjaśnić czym zajmuje się ornitologia;
 • Wyjaśnić różnice klimatyczne;
 • Potrafi obserwować przyrodę;
 • Wyjaśnić podstawy obiegu wody w przyrodzie.

Zadanie domowe

Zeszyt ćwiczeń Dziennik badacze świata str. 16, 17, 18, 19, obserwowanie pogody i zapisywanie temperatury oraz podstawowej charakterystyki pogody każdego dnia.