Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 11 – 24 LUTY 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Cele główne:

 • Umiejętność charakteryzowania strefy równikowej i strefy umiarkowanej;
 • Zróżnicowanie świata roślin i zwierząt lasu równikowego;
 • Porównywanie wilgotnych lasów równikowych z lasami liściastymi i mieszanymi.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna różnice między klimatem równikowym i umiarkowanym;
 • potrafi wymienić i rozpoznać rośliny i zwierzęta żyjące w strefie równikowej i umiarkowanej;
 • potrafi opisać życie mieszkańców strefy wilgotnych lasów równikowych i strefy lasów liściastych i mieszanych.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros
LEKCJA 10 – 10 LUTEGO 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: geografia
Temat: Pogoda a klimat.

Cele główne:

 • Umiejętność obserwacji pogody;
 • Umiejętność charakteryzowania klimatu;
 • Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów na Ziemi;
 • Porównywanie stref klimatycznych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna różnice między pogodą a klimatem;
 • potrafi odczytać klimatogram i go scharakteryzować;
 • potrafi obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: Małgorzata Miros

LEKCJA 9 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOGeografia

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Poznanie wielkich odkryć i nazwisk odkrywców;
 • Znajomość tras pierwszych wypraw geograficznych;
 • Kształcenie umiejętności orientacji na mapie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • poznaje odkrywców;
 • potrafi wskazać na mapie ich trasy;
 • zna współczesnych odkrywców.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI I V
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 13 stycznia 
Temat: Przez lądy i oceany.
Cele lekcji: 
 • położenie kontynentów i oceanów na mapie Świata
 • kierunki geograficzne na globusie
 • podział Ziemi na półkule
Cele szczegółowe: uczeń 
 • potrafi rozpoznać południki i równoleżniki na mapie
 • potrafi odczytać na jakich półkulach leży Europa
 • wie co to jest oś ziemska, globus
 • potrafi wskazać na mapie najważniejsze linie

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja:  7-  2 grudnia 2023
I lekcja: Temat: Krajobraz Niziny Mazowieckiej.
Cele  ogólne : 
 • charakterystyka krajobrazu Niziny Mazowieckiej
 • dziedzictwo kulturowe Niziny Mazowieckiej
Cele szczegółowe: uczeń 
 • potrafi wskazać na mapie Nizinę Mazowiecką
 • zna cechy krajobrazu omawianej krainy geograficznej
 • zna atrakcje turystycznej Niziny Mazowieckiej
 II lekcja: Temat: Krajobraz wielkomiejski Warszawy.
Cele ogólne :
 • charakterystyka krajobrazu wielkomiejskiego Warszawy
 • cechy dużych miast
Cele szczegółowe: uczeń
 • zna atrakcje turystyczne Warszawy
 • wie czym się charakteryzuje krajobraz wielkomiejski
 • potrafi wskazać na mapie największe miasta w Polsce

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI I V
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja:  5-25. 11.2023 
Temat: Co to jest krajobraz? Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.
Cele ogólne :
 • składniki krajobrazu
 • krajobrazy Polski
 • charakterystyka Wybrzeża Słowińskiego
Cele szczegółowe: uczeń 
 • potrafi wskazać na mapie pasy ukształtowania rzeźby terenu w Polsce i główne krainy geograficzne
 • wie jak powstają jeziora przybrzeżne
 • wie jakie procesy kształtują polskie wybrzeże.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV I V
Opracowała: Sylwia Wawrylak
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 5- 28.10.2023
Temat: Czytamy mapę najbliższej okolicy.

Cele główne:

 • rodzaje map,
 • orientacja w terenie,
 • odczyty z map.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić rodzaje map oraz je opisać,
 • posiada umiejętność posługiwania się mapą w terenie, prawidłowy odczyt i orientowanie.
  Zadanie domowe z dnia 28.10.2023
  – zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń strona 17
  -zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń strona 18

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV/V

OPRACOWAŁA: Sylwia Wawrylak

Lekcja 1 września 2023

Nazwa bloku programowego: Geografia.

Temat: Geografia i źródła informacji geograficznej.

Cele główne:

 • zapoznanie się z terminem geografia i krajobraz,
 • omówienie źródeł informacji geograficznej w szczególności mapy, wprowadzenie do rozdziału 1.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi określić czym jest geografia i środowisko geograficzne,
 • potrafi wskazać składniki krajobrazu,
 • jest w stanie wskazać źródła informacji geograficznej,
 • wie czym jest mapa i jakie elementy posiada,
 • poznał treści mapy i znaki kartograficzne.

Zadania domowe z dnia 9.09.2023

– zadanie 1 i 2 z pierwszego rozdziału w zeszycie ćwiczeń str.5,

– narysuje krajobraz z uwzględnieniem składników przyrody i elementów wytworzonych przez człowieka.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KSASY IV- V

OPRACOWAŁA: mgr Anna Guzińska

Lekcja 4 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA: mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 3- 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy Polski

Cele główne: Poznanie głównych cech krajobrazu Polski.

Cele szczegółowe: uczeń zna :

 • cechy krajobrazu nadmorskiego,
 • cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego
 • cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 4 – 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat:  Ruchy Ziemi

Cele główne: Budowa Układu Słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie co to jest ciało niebieskie.
 • Uczeń zna różnice między meteorem a meteorytem.
 • Uczeń wie co to jest ruch obrotowy Ziemi.
 • Uczeń wie co to jest ruch obiegowy Ziemi.