Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI I V
Opracowała: Małgorzata Miros
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 25. 11.2023 
Temat: Co to jest krajobraz? Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.
Cele ogólne :
 • składniki krajobrazu
 • krajobrazy Polski
 • charakterystyka Wybrzeża Słowińskiego
Cele szczegółowe: uczeń 
 • potrafi wskazać na mapie pasy ukształtowania rzeźby terenu w Polsce i główne krainy geograficzne
 • wie jak powstają jeziora przybrzeżne
 • wie jakie procesy kształtują polskie wybrzeże.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV I V
Opracowała: Sylwia Wawrylak
Nazwa bloku programowego: Geografia
Lekcja: 5- 28.10.2023
Temat: Czytamy mapę najbliższej okolicy.

Cele główne:

 • rodzaje map,
 • orientacja w terenie,
 • odczyty z map.

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić rodzaje map oraz je opisać,
 • posiada umiejętność posługiwania się mapą w terenie, prawidłowy odczyt i orientowanie.
  Zadanie domowe z dnia 28.10.2023
  – zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń strona 17
  -zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń strona 18

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV/V

OPRACOWAŁA: Sylwia Wawrylak

Lekcja 1 września 2023

Nazwa bloku programowego: Geografia.

Temat: Geografia i źródła informacji geograficznej.

Cele główne:

 • zapoznanie się z terminem geografia i krajobraz,
 • omówienie źródeł informacji geograficznej w szczególności mapy, wprowadzenie do rozdziału 1.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi określić czym jest geografia i środowisko geograficzne,
 • potrafi wskazać składniki krajobrazu,
 • jest w stanie wskazać źródła informacji geograficznej,
 • wie czym jest mapa i jakie elementy posiada,
 • poznał treści mapy i znaki kartograficzne.

Zadania domowe z dnia 9.09.2023

– zadanie 1 i 2 z pierwszego rozdziału w zeszycie ćwiczeń str.5,

– narysuje krajobraz z uwzględnieniem składników przyrody i elementów wytworzonych przez człowieka.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KSASY IV- V

OPRACOWAŁA: mgr Anna Guzińska

Lekcja 4 – 15 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy przykładowy test egzaminacyjny.

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA: mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 3- 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Krajobrazy Polski

Cele główne: Poznanie głównych cech krajobrazu Polski.

Cele szczegółowe: uczeń zna :

 • cechy krajobrazu nadmorskiego,
 • cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego
 • cechy krajobrazu Niziny Mazowieckiej

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 4 – 10.12.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat:  Ruchy Ziemi

Cele główne: Budowa Układu Słonecznego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wie co to jest ciało niebieskie.
 • Uczeń zna różnice między meteorem a meteorytem.
 • Uczeń wie co to jest ruch obrotowy Ziemi.
 • Uczeń wie co to jest ruch obiegowy Ziemi.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA:  mgr ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Mapa Polski

Cele główne:

 • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski.
 • Interpretowanie map różnej treści.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna elementy mapy, korzysta z legendy mapy,
 • Uczeń przekształca skalę liczbową na skalę mianowaną
 • Oblicza odległość na podstawie skali liczbowej i podziałki liniowej,
 • Potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczyć wysokość względną
 • Rozpoznaje formy terenu
 • Zna rodzaje map

KONSPEKT DLA KLASY IV-V

OPRACOWAŁA: ANNA GUZIŃSKA

LEKCJA 1- 12.11.2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: GEOGRAFIA

Temat: Mapa Polski

Cele główne:

 • Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski. Interpretowanie map różnej treści.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna elementy mapy, korzysta z legendy mapy,
 • Uczeń przekształca skalę liczbową na skalę mianowaną
 • Oblicza odległość na podstawie skali liczbowej i podziałki liniowej,
 • Potrafi odczytać wysokość bezwzględną i obliczyć wysokość względną
 • Rozpoznaje formy terenu
 • Zna rodzaje map