Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 11 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: XVII – stulecie wojen.

Cele główne:

 • Omówienie wojen polsko-szwedzkich w XVII w.;
 • Wyjaśnienie znaczenia odsieczy wiedeńskiej dla Rzeczpospolitej i Zachodniej Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna przyczynę wybuchu wojen polsko-szwedzkich w połowie XVII w.;
  Wie co oznacza pojęcie potop szwedzki;
 • Wie kim był hetman Stefan Czarniecki;
 • Rozumie jakie znaczenia miała obrona Jasnej Góry w 1655r.;
 • Wie kim był oraz czym się wysławił Jan III Sobieski;
 • Wie czym była i jakie przyniosła skutki odsiecz wiedeńska z 1683 r.;
 • Wie czym była husarz i potrafi opisać elementy jego stroju.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
 • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem stoczonej w 1410 r;
 • Wspomnienie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie przyczynę podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
 • Potrafi wyjaśnić przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jakie przyniosła konsekwencje;
 • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Historia – nauka o przeszłości.

Cele główne:  

 • Przedstawienie historii, jako nauki badającej przeszłość;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów jej zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyka;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej dzieci;
 • Czytanie mapy historycznej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „historia”;
 • Rozumie różnice między przyczyną a skutkiem;
 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady;
 • Wskazuje różnicę między pracą historyka a archeologa;
 • Zna podstawy chronologii;
 • Potrafi wymienić epoki historyczne;
 • Rozumie pojęcia: „ród”, „genealogia”, „ojczyzna”, „tradycja”, „symbol”, „naród”, „Polonia”
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe;
 • Potrafi wymienić oraz umiejscowić na mapie główne regiony Polski

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 7 grudnia/11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Krzyżacy nad Bałtykiem. Polska Kazimierza Wielkiego.

Cele główne:

 • Omówienie przyczyn rozbicia dzielnicowego;
 • Ukazanie powodu dla którego Zakon Krzyżacki przybył na tereny Północnej Polski;
 • Przybliżenie postaci Władysława Łokietka;
 • Omówienie panowania Kazimierza Wielkiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie czym było rozbicie dzielnicowe i jakie stwarzało zagrożenie dla ziem polskich;
 • Wie kto, kiedy i dlaczego sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie;
 • Zna postać Władysława Łokietka oraz datę jego koronacji;
 • Rozumie przyczyny konfliktu polsko-krzyżackiego;
 • Zna postać Kazimierza Wielkiego oraz datę jego koronacji;
 • Potrafi krótko omówić najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego dla Polski.

 

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie rycerstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 6 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Epoka rycerzy.

Cele główne:

 • Omówienie ryserstwa jako grupy społecznej;
 • Ukazanie życia codziennego stanu rycerskiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Wie kim był rycerz i kto mógł nim zostać;
 • Zna poszczególne etapy awansów w hierarchi rycerskiej;
 • Wie czym było pasowanie na rycerza i czym był kodeks rycerski;
 • Potrafi wymienić z czego składało się uzbrojenie rycerskie;
 • Potrafi opisać jak wyglądało życie codzienne średniowiecznego rycerza;
 • Zna postać Zawiszy Czarnego z Garbowa;
 • Wie jak wyglądał i funkcjonował średniowieczny zamek.

 

Historia

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 5 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Klasztory i zakony religijne

Cele ogólne:

 • Przybliżenie uczniom historii powstania klasztoru jako instytucji religijnej;
 • Omówienie tematu zakonów religijnych, wyjaśnienie różnicy pomiędzy zakonem świeckim, a rycerskim;
 • Poruszenie tematu działalności klasztornej i zakonnej w okresie średniowiecza;
 • Działalność zakonna i klasztorna współcześnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi opisać czym jest klasztor i kim są zakonnicy;
 • Uczeń umie opowiedzieć własnymi słowami o życiu w klasztorze i udziału klasztorów w rozwoju nauki i przekazywaniu wiedzy;
 • Uczeń rozumie i umie wyjaśnić pojęcia takie jak: reguła zakonna, skryptorium, mnich, zakonnik, zakon, pergamin, post, kopista;
 • Uczeń jest w stanie wskazać najważniejsze cechy stylu gotyckiego.

 

 

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka  -Łabędź

Lekcja 3 i 4  – 12 i 24 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska pierwszych Piastów.

Cele główne:

 • Wprowadzenie do początków państwa polskiego;
 • Omówienie przyczyn i znaczenia Chrztu Mieszka I;
 • Ukazanie Polski pod rządami Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wymienia nazwy plemion słowiańskich zjednoczonych przez Mieszka I;
 • Uczeń rozumie przyczyny i skutki przyjęcia Chrztu przez Mieszka I;
 • Uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Bolesława Chrobrego;
 • Uczeń rozumie przyczyny i konsekwencje zjazdu w Gnieźnie;
 • Uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny wzrostu znaczenia Polski w Europie;
 • Uczeń wskazuje na mapie położenie państwa pierwszych Piastów;
 • Uczeń zna następujące postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech, Otton III;
 • Uczeń zna daty: 966 r., 1000 r., 1025 r. oraz pojęcia: plemię, gród, relikwie, danina, drużyna.

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Lekcja 1 – 14 września

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Powtórka z historii.

Cele ogólne:

 • Podział źródeł historycznych;
 • Przypomnienie podstaw chronologii;
 • Omówienie epok historycznych wraz z ich ogólną charakterystyką;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej młodzieży;
 • Czytanie mapy oraz planów historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady;
 • Zna podstawy chronologii, potrafi poprawnie zapisywać i odczytywać daty;
 • Wymienia epoki historyczne i potrafi je krótko scharakteryzować;
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe;
 • Poprawnie odczytuje mapę historyczną,wymienia i umiejscawia na mapie główne regiony Polski.

Konspekt

Konspekt dla klas IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

I i II jednostka lekcyjna

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń