Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat 1 : Postać Bołesława Krzywoustego

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Bolesława Krzywoustego

       Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie dlaczego wybuchała wojna z Niemcami ?
 • Zna sytuację Polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
 • Potrafi wymienić przyczyny wojny z Głogowem
 • Wie kim był Henryk V

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Odpowiedź na pytanie : Co zadecydowało o niepowodzeniu wyprawy Henryka V ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Dawni Słowianie.  Rządy Mieszka I. Pierwszy król Polski Bolesław Chrobry

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z plemionami słowiańskimi zamieszkującymi obszary obecnej Polski
 • Cechy charakterystyczne rządów Mieszka I
 • Zapoznanie uczniów z najwybitniejszym królem Polski Bolesławem Chrobrym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Cele porządkowe : Uczeń

 • Potrafi opisać wygląd grodu słowiańskiego
 • Zna podstawowe wiadomości na temat naszych przodków
 • Potrafi uzasadnić dlaczego Mieszko I przyjął chrzest
 • Zna historię życia Bolesława Chrobrego oraz znaczenie koronowania go na króla Polski
 • Umie określić jakie znaczenie miał zjazd gnieźnieński

Zadanie domowe z dnia 9 stycznia

 1.  Jakie znaczenie miał chrzest dla Polski ?
 2. Kto i w którym roku koronował się na pierwszego króla Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Demokracja ateńska

Temat 1 :  Starożytna Grecja

 Cele główne: Uczeń

 • Zna datę kształtowania się demokracji ateńskiej
 • Posiada podstawowe wiadomości na temat położenia Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie i zna postać Peraklesa
 • Potrafi wyjaśnić kto rządził w Atenach
 • Umie wskazać różnice pomiędzy zgromadzeniem ludowym a radą pięciuset
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie ostracyzmu
 • Wie jaki podział społeczeństwa występował w Atenach

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 7 GRUDNIA

 1. Porównaj prawa kobiet i mężczyzn w Atenach
 2. Omów położenie niewolników ateńskich

 

Konspekt


KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4–21 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat :  Starożytny Izrael                                                                 

 Cele główne: Uczeń

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie Bliski Wschód

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wymienić wyjaśnić czym jest politeizm i judaizm
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne Biblii hebrajskiej
 • Potrafi opisać powstanie i upadek Izraela
 • Wie czym jest dekalog i Tora

Zadanie domowe z dnia 21.11.2020

 • Wyjaśnij pojęcie judaizm, dekalog, Tora
 • Zapoznaj się z wiadomościami ze str 39/ 43 podręcznik Historia kl. 5  (uczniowie, którzy nie posiadają podręcznika otrzymają ksera materiału)

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 4– 7 LISTOPADA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat :  Wierzenia starożytnych Egipcjan

 Cele główne: Uczeń

 • Zna pojęcie politeizmu i wielobóstwa

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Wymienić bogów egipskich oraz określić ich funkcje
 • Wyjaśnić przed kim i jak faraonowie próbowali zabezpieczyć swoje groby
 • Przedstawić gdzie grzebani byli zmarli
 • Wskazać miejsca gdzie chronili się faraonowie
 • Opisać piramidę Cheopsa
 • Wyjaśnić czym były mumie
 • Umie opisać sąd Ozyrysa

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 2020

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOHistoria

Temat : Starożytny Egipt

 Cele główne: Uczeń

 • Zna powstanie państwa egipskiego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi

 • Umie opisać rządy egipskie
 • Wie kto rządził w Egipcie
 • Wie jaką rolę odgrywał Nil dla starożytnego Egiptu.
 • Zna podział społeczeństwa egipskiego
 • Potrafi wyjaśnić czym zajmowali się egipscy pisarze

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V
Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 2 – 10 października 2020.
Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Świat Starożytnego Egiptu

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z cywilizacją Starożytnego Egiptu w dolinie Nilu
 • Omówienie egipskiego systemu wierzeń religijnych
 • Prezentacja kultury i życia starożytnych Egipcjan.

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • Potrafi omówić panujący w Starożytnym Egipcie system państwowy
 • Umie wyjaśnić dlaczego państwo egipskie powstało w dolinie Nilu
 • Opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Egiptu
 • Orientuje się w znaczeniu rzeki dla istnienia państwa.
 • Swobodnie omawia system wierzeń starożytnych Egipcjan.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 1 – 19 września 2020.

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Pierwsze cywilizacje

Cele główne:

 • Przedstawienie uczniom zagadnienia rewolucji neolitycznej
 • Prezentacja pierwszych cywilizacji na terenie Mezopotamii

Cele szczegółowe. Uczeń:

 • Potrafi omówić tryb życia ludzi przed i po rewolucji neolitycznej
 • Odróżnia osiadły i koczowniczy tryb życia
 • Umie omówić proces kształtowania się cywilizacji Sumerów
 • Opowiada o osiągnięciach cywilizacyjnych Mezopotamii
 • Zna pojęcia: paleolit, neolit, epoka kamienia, rzemiosło, społeczeństwo, cywilizacja, Mezopotamia, miasto, miasto-państwo, pismo.
 • Swobodnie omawia wynalazki Sumerów – pismo, koło, szkło, brąz.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 11 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: XVII – stulecie wojen.

Cele główne:

 • Omówienie wojen polsko-szwedzkich w XVII w.;
 • Wyjaśnienie znaczenia odsieczy wiedeńskiej dla Rzeczpospolitej i Zachodniej Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna przyczynę wybuchu wojen polsko-szwedzkich w połowie XVII w.;
  Wie co oznacza pojęcie potop szwedzki;
 • Wie kim był hetman Stefan Czarniecki;
 • Rozumie jakie znaczenia miała obrona Jasnej Góry w 1655r.;
 • Wie kim był oraz czym się wysławił Jan III Sobieski;
 • Wie czym była i jakie przyniosła skutki odsiecz wiedeńska z 1683 r.;
 • Wie czym była husarz i potrafi opisać elementy jego stroju.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
 • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem stoczonej w 1410 r;
 • Wspomnienie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie przyczynę podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
 • Potrafi wyjaśnić przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jakie przyniosła konsekwencje;
 • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.