Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 – 9 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia. Reformacja w Europie.

Temat :  Kościół w początkach reformacji nowożytnej

Cele główne:  uczeń, 

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie reformacji

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić przyczyny reformacji
 • Wie kim był Marcin Luter
 • Zna przyczyny pomiędzy katolicyzmem a luteranizmem
 • Wie jakie były wyznania protestanckie

Zadanie domowe z dnia  09.10.2021

 1. Przedstaw główne cechy luteranizmu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Renesans w Europie

Temat :  Humaniści i odrodzenie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistami i dlaczego humaniście interesowali się dorobkiem starożytności

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić  artystów włoskiego odrodzenia i ich osiągnięcia
 • Zna najwybitniejszych myślicieli renesansu   spoza Włoch
 • Wie kto wynalazł druk
 • Potrafi wymienić odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Umie wskazać jakie zmiany zaszły w Europie w XV i XVI w

Zadanie domowe z dnia  25.09.2021

 1. Wymień osiągnięcia Michała Anioła
 2. Kim był Mikołaj Kopernik ?

Konspekt

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Początki epoki nowożytnej

Temat :  Wielkie odkrycia geograficzne

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie dlaczego Europejczycy ruszyli za ocean ?
 • Zna przyczyny odkryć geograficznych

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi opisać postać Krzysztofa Kolumba i wie z czego zasłynął ?
 • Wie kto odkrył morską drogę do Indii
 • Zna postać Ferdynanda Magellana oraz jego odkrycia
 • Potrafi wymienić skutki odkryć geograficznych dla Europy  i innych kontynentów

Zadanie domowe z dnia 18. 09.2021

 1. Co chciał osiągnąć Krzysztof Kolumb ?
 2. Co udowodnia wyprawa Magellana ?

 

Konspekt

NSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 13 –  20 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Rycerze i zamki. Wielka wojna z zakonem krzyżackim.

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kim byli rycerze
 • Zna przyczyny wybuchu wojny zakonem

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić elementy zamku rycerskiego
 • Wie kim był Zawisza Czarny
 • Zna dowódców wojny polsko- krzyżackiej
 • Wie czym była Bogurodzica
 • Zna przebieg wojny pod Grunwaldem
 • Potrafi wymienić skutki wojny z zakonem
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 03.2021

W jaki sposób okazało się, że Krzyżacy są wrogami Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 12 –  6 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Unia Polski z Litwą

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Uczeń wie w jakim celu została zawarta Unia Polski z Litwą ?

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wymienić przyczyny Unii Polsko – Litewskiej
 • Wie kim był Jadwiga Andegaweńska i Ludwik Węgierski
 • Zna wrogów państwa Litewskiego
 • Potrafi wymienić korzyści unii polsko- litewskiej
 • Wie kim był Władysław Jagiełło
 • Wie w jakim celu został odnowiony Uniwersytet Jagielloński ?
 • Potrafi pracować z tekstem źródłowym

Zadanie domowe z dnia 20. 02.2021

Podaj warunki  na jakich Polska i Litwa zawarły Unię

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 11 –  20 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat :  Przygotowanie do egzamiów. Rozwiązujemy wzorcowe testy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z schematyką testów

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Umiejętność rozwiązania testów klasyfikacyjnych
 • Wyjaśnienie pytań zamkniętych i otwartych

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV i V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

LEKCJA 10 –  13 lutego 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat 1  : Upadek i odbudowa państwa polskiego. 

Temat 2 : Postać Kazimierza Wielkiego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Zapoznanie z postacią Mieszka II, Bolesława Śmiałego oraz Kazimierza Odnowiciela
 • Uczeń wie jakie są oznaki władzy królewskiej

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie powstanie ludowe oraz zna przyczyny wybuchu
 • Wie co oznacza pojecie Najazd Brzetysława
 • Zna znaczenie koronacji Bolesława Śmiałego
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie rozbicie dzielnicowe Polski
 • Wie co zrobił Kazimierz Wielki dla umocnienia państwa polskiego
 • Umie wskazać kiedy powstał i w jakim celu pierwszy Uniwersytet w Polsce

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytanie : W jakim celu Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLAS IV- V

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 8 – 23 stycznia

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat 1 : Postać Bołesława Krzywoustego

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Bolesława Krzywoustego

       Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wie dlaczego wybuchała wojna z Niemcami ?
 • Zna sytuację Polski za czasów panowania Bolesława Krzywoustego
 • Potrafi wymienić przyczyny wojny z Głogowem
 • Wie kim był Henryk V

  Zadanie domowe z dnia 23.01.2021

Odpowiedź na pytanie : Co zadecydowało o niepowodzeniu wyprawy Henryka V ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Bieliński

Lekcja 7 – 9 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat 1 :  Dawni Słowianie.  Rządy Mieszka I. Pierwszy król Polski Bolesław Chrobry

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z plemionami słowiańskimi zamieszkującymi obszary obecnej Polski
 • Cechy charakterystyczne rządów Mieszka I
 • Zapoznanie uczniów z najwybitniejszym królem Polski Bolesławem Chrobrym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć

Cele porządkowe : Uczeń

 • Potrafi opisać wygląd grodu słowiańskiego
 • Zna podstawowe wiadomości na temat naszych przodków
 • Potrafi uzasadnić dlaczego Mieszko I przyjął chrzest
 • Zna historię życia Bolesława Chrobrego oraz znaczenie koronowania go na króla Polski
 • Umie określić jakie znaczenie miał zjazd gnieźnieński

Zadanie domowe z dnia 9 stycznia

 1.  Jakie znaczenie miał chrzest dla Polski ?
 2. Kto i w którym roku koronował się na pierwszego króla Polski ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V
OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 5– 7 grudnia

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Demokracja ateńska

Temat 1 :  Starożytna Grecja

 Cele główne: Uczeń

 • Zna datę kształtowania się demokracji ateńskiej
 • Posiada podstawowe wiadomości na temat położenia Grecji

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie i zna postać Peraklesa
 • Potrafi wyjaśnić kto rządził w Atenach
 • Umie wskazać różnice pomiędzy zgromadzeniem ludowym a radą pięciuset
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie ostracyzmu
 • Wie jaki podział społeczeństwa występował w Atenach

ZADANIE DOMOWE Z DNIA 7 GRUDNIA

 1. Porównaj prawa kobiet i mężczyzn w Atenach
 2. Omów położenie niewolników ateńskich