Konspekt

Konspekt dla klasy V

Lekcja 1 – 14 września

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Powtórka z historii.

Cele ogólne:

 • Podział źródeł historycznych;
 • Przypomnienie podstaw chronologii;
 • Omówienie epok historycznych wraz z ich ogólną charakterystyką;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej młodzieży;
 • Czytanie mapy oraz planów historycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady;
 • Zna podstawy chronologii, potrafi poprawnie zapisywać i odczytywać daty;
 • Wymienia epoki historyczne i potrafi je krótko scharakteryzować;
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe;
 • Poprawnie odczytuje mapę historyczną,wymienia i umiejscawia na mapie główne regiony Polski.

Konspekt

Konspekt dla klas IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

I i II jednostka lekcyjna

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy V i VI

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne:    Podręcznik, testy

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna 

Temat : Przygotowanie do egzaminów , przypomnienie i utrwalenie wiadomości 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z  całego roku szkolnego.
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienia nie zrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 7 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Upadek I Rzeczypospolitej.

Cele główne:

 • Zapoznanie z okresem reform króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Nakreślenie prób ratowania Polski i ich konsekwencji – Konstytucja 3 maja, wojna roku 1792.
 • Przedstawienie insurekcji kościuszkowskiej i kolejnych rozbiorów Polski.
 • Przybliżenie uczniom epoki kulturowej baroku i klasycyzmu, z naciskiem na architekturę.

Cele Szczegółowe:

 • Uczeń potrafi opowiedzieć o okresie reform u schyłku I Rzeczypospolitej i zna postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Uczeń potrafi wskazać na mapie granice rozbiorów Polski.
 • Uczeń jest w stanie odpowiadać wyczerpująco na pytania związane z zagadnieniem konstytucji 3 maja.
 • Uczeń rozumie takie pojęcia jak: Konstytucja, konfederacja, rozbiór, reforma, insurekcja, barok, oświecenie.
 • Uczeń rozpoznaje cechy szczególne właściwe dla budynków barokowych i stylu klasycznego.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z mapą
 • Praca z podręcznikiem

Środki dydaktyczne:

Mapa Polski,  Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Przedstawienie uczniom okresu panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Przedyskutowanie ważniejszych wydarzeń związanych z rozbiorami I Rzeczypospolitej: Konfederacji barskiej, uchwalenia konstytucji 3 maja, konfederacji targowickiej i insurekcji kościuszkowskiej.
 • Omówienie kultury i architektury XVIII Wieku, na przykładach z podręcznika z uwzględnieniem stylu barokowego i klasycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  6 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

Cele główne:

 • Poznanie sytuacji geopolitycznej I rzeczpospolitej;
 • Zapoznanie z kulturą polską w XVIII wieku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze pojęcia związane z kulturą I Rzeczpospolitej;
 • Umie scharakteryzować skojarzenia związane z Polską w XVIII wieku;
 • Potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze postacie tego okresu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rzeczpospolita szlachecka

 1. Omówienie sytuacji I Rzeczpospolitej w XVIII wieku;
 2. Charakterystyka unikatowości ówczesnej kultury, jej słabości i atutów.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Odkrycia geograficzne

Cele główne:

 • Poznanie najważniejszych odkryć geograficznych Europejczyków oraz zasadności organizowania wypraw;
 • Wyjaśnienie problematyki poszerzania światopoglądu w XVI-XVI-wiecznej Europie;
 • Zapoznanie z trudnościami występującymi podczas organizowania i przeprowadzania wypraw geograficznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze fakty związane z epoką wielkich odkryć geograficznych;
 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze odkrycia;
 • Umie posługiwać się mapą ówczesnego świata.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Odkrycia geograficzne

 1. Omówienie przyczyn ekspansji Europejczyków w XV i XVI wieku;
 2. Wyjaśnienie skali wyzwań technicznych podczas organizowania i przeprowadzania wypraw odkrywczych;
 3. Omówienie efektów wypraw.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polacy i Krzyżacy

Cele główne:

 • Poznanie wspólnej historii państwa polskiego i zakonnego;
 • Zaznajomienie z najważniejszymi wydarzeniami, miejscami i postaciami charakterystycznymi dla Polski w poznanym okresie historycznym;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze fakty związane z relacjami polsko-krzyżackimi;
 • Charakteryzuje wspólną historię państwa polskiego i zakonnego;
 • Potrafi wyjaśnić genezę i znaczenie pokutujących mitów i poglądów z poznanego okresu historycznego;
 • Zna zachowane przykłady architektury krzyżackiej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polacy i Krzyżacy

 1. Omówienie problematyki relacji polsko-krzyżackich;
 2. Wyjaśnienie najważniejszych haseł związanych z tematem, od bitwy pod Grunwaldem, po krzyżackie zamki warowne;
 3. Omówienie dziedzictwa kulturowego relacji polsko-krzyżackich, wraz z charakterystyką powstałych wówczas stereotypów.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Życie w średniowieczu.

Cele główne:

 • Poznanie średniowiecza, podziału na klasy społeczne oraz praw i obowiązków ludzi żyjących w tym okresie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla okresu średniowiecza;
 • Rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
 • Zna najważniejsze aspekty, które kształtowały życie ludzi w okresie średniowiecza.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Życie w średniowieczu.

 1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
 2. Omówienie sytuacji życiowej poszczególnych ludzi;
 3. Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy ówczesnego społeczeństwa.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

Cele główne:

 • Poznanie średniowiecznych stanów i grup społecznych;
 • Charakterystyka i rola najważniejszych postaci ówczesnego życia codziennego;
 • Podstawy architektury i sztuki średniowiecznej.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
 • Uczeń zna podstawy zagadnień z historii sztuki i architektury średniowiecza.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Społeczeństwo średniowiecza.

 1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
 2. Omówienie średniowiecznego społeczeństwa jako ogółu;
 3. Omówienie podstaw architektury i historii sztuki.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Początki państwa polskiego.

Cele główne:

 • Poznanie pierwszych władców Polski i ich najważniejszych działań;
 • Poznanie sensu chrztu Mieszka I ijego konsekwencji;
 • Zjazd gnieźnieński i polityka Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje początki państwa polskiego;
 • Uczeń zna pierwszych władców Polski;
 • Uczeń umie objaśnić sytuację Polski u progu państwowości.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Początki państwa polskiego.

 1. Omówienie pierwszych władców i ich polityki,
 2. Omówienie wydarzeń w latach 960-1025.