Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja  15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Świat w okresie międzywojennym

Temat: Na frontach I wojny światowej

Cele główne: uczeń :

 • zna datę wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wskazać bezpośrednie przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • potrafi wyjaśnić na czym polegała wojna pozycyjna
 • wie czym była wojna na morzach
 • zna działanie planu wojny błyskawicznej
 • potrafi opisać koniec I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie gdzie i kiedy doszło do podpisania traktatu brzeskiego.
 • zna przyczyny klęski państw centralnych
 • zna datę kapitulacji Niemiec
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza muzgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa VII “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy VII,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Wybuch I wojny światowej

Konspekt

Konspekt dla klasy  V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 15 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: W Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Temat: Ostatni Jagiellonowie

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Zygmunt I
 • wie kim był Zygmunt II August
 • wie co to był hołd pruski
 • wie czym była wolna elekcja

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi wyjasnić kim były damy dworu
 • wie kim byli paziowie
 • zna czas bicia dzwonu Zygmunta

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 • Zygmunt I
 • Zygmunt II August
 • Hołd Pruski
 • Wolna elekcja

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Ewa Złomka 

Lekcja  14 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Europejczycy odkrywają Świat

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne oraz ich skutki.

Cele główne: uczeń :

 • wie kim był Krzysztof Kolumb
 • wie kim był Galileusz
 • wie kim byli i gdzie żyli Majowie
 • wie czym były freski
 • słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela;
 • czyta ze zrozumieniem
 • utrwala i powtarza wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie co odkrył Krzysztof Kolumb
 • potrafi opisać elementy stroju szlacheckiego
 • potrafi wskazać najsłynniejsze dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła i Sandro Botticelli
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • twórczego myślenia
 • aktywizująca burza mózgów
 • test powtórzeniowy

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające obraz «Narodziny Wenus», rzeźbę «Mojżesza», oraz portret «Mona Lisa» ,karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V,

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Krzysztof Kolumb
 2. Galileusz
 3. Majowie
 4. Freski
 5. Strój szlachecki
 6. Przykładowy test z zagadnieniami do egzaminu końcowego

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

Opracowała: Ewa Złomka

Lekcja 13 – 18 marca

Nazwa bloku programowegoUpadek Rzeczypospolitej

Temat: Czasy reform

Cele główne:   uczeń :

 • wie czym była Konstytucja 3 maja i jakie ma obecnie znaczenie
 • wie kim był Tadeusz Kościuszko
 • wie czym był rozbiór Polski
 • wie czym była insurekcja (powstanie kościuszkowskie)
 • wie czym był i w jakich latach obradowal sejm Wielki ( 1788-1792)
 • utrwalenie i powtórzenie wiadomości

Cele szczegółowe: uczeń:

 • potrafi opowiedzieć o konstytucji
 • potrafi opowiedzieć czym było powstanie Kościuszkowskie
 • wie ile było rozbiorów Polski
 • jakie były najważniejsze osiągnięcia sejmu Wielkiego
 • wykonuje zadania zgodnie z usłyszaną instrukcją

Metody:

 • podająca; pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • tworczego myslenia
 • aktywizująca burza mózgów

Środki dydaktyczne:

zdjęcia  przedstawiające Tadeusza Kościuszko, karty pracy, podręcznik do historii klasa V “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V, obraz przedstawiający bitwę pod Racławicami «Panorama Racławicka»

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna: 

 1. Konstytucja 3 maja
 2. Tadeusz Kościuszko
 3. Rozbiory Polski
 4. Insurekcja
 5. Sejm Wielki

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  12 – 3 marca

Nazwa bloku programowego: Średniowiecze

TematArchitektura średniowiecza. Społeczeństwo średniowiecza. Przygotowanie do egzaminu

Cele główne:

 • uczeń wie kim był rycerz średniowiecza

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna życie średniowiecznego rycerza
 • wie jaką rolę pełnił zamek w średniowieczu
 • wie kto sprawował rolę w mieście średniowiecznym
 • zna zajęcia mieszczan i mieszkańców wsi
 • potrafi wskazać różnice pomiędzy stylem romańskim a gotyckim
 • zna misję biskupa Wojciecha

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia
 • aktywizujące burza mózgów

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V, ilustracje przedstawiające styl romański i gotycki

Przebieg

I  jednostka lekcyjna

 1. Społeczeństwo średniowiecza.
 • życie w klasztorze
 • epoka rycerzy
 • życie w mieście – kupcy, rzemieślnicy, mieszczanie
 1. Warunki życia na wsi
 2.  Style w architekturze średniowiecznej

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  11 -17 lutego

Nazwa bloku programowego:  Galeria postaci historycznych

Temat: Jadwiga i jej zasługi. Działalność Akademii Krakowskiej

Cele główne:

 • uczeń wie kim była Jadwiga

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna zasługi Jadwigi dla Akademii Krakowskiej
 • wie na czym polegała tajna misja ?
 • potrafi wyjaśnić pojęcie uniwersytet
 • wie na czym polegała działalność Akademii Krakowskiej
 • potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • zna misję biskupa Wojciecha

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń “Wczoraj i Dziś” do klasy V

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Poznajemy postać Jadwigi
 2. Działalność Akademii Krakowskiej
 3. Zasługi Jadwigi dla rozwoju Akademii
 4. Tajna misja

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

Lekcja  10 -3 lutego

Nazwa bloku programowego:  Początki Polski.

Temat: Powstanie państwa polskiego. Mieszko i chrzest. Zjazd gnieźnieński. Przygotowanie do egzaminu.

Cele główne:

 • uczeń zna początki powstania państwa polskiego

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wie kim byli Piastowie i Polanie
 • zna pochodzenie Mieszka I
 • wie co to jest dynastia
 • potrafi wyjaśnić pojęcie gród, plemię, relikwie
 • wie kiedy był chrzest Polski i jakie miał znaczenie
 • zna misję biskupa Wojciecha
 • wie w jakim celu przybył Otton III do Polski
 • potrafi wyjaśnić kim był Bolesław Chrobry.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań
 • twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

karty pracy, podręcznik  do historii klasa V  “Wczoraj i Dziś”, zeszyt ćwiczeń Wczoraj i Dziś do klasy V

Przebieg

I jednostka lekcyjna

 1. Początki państwa polskiego. Polanie i Słowianie
 2. Mieszko I i chrzest Polski
 3. Gród w Gnieźnie
 4. Zjazd Gnieźnieński i przybycie Ottona III
 5. Panowanie Bolesława Chrobrego

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 8 – 13 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia 

TematPolska i Krzyżacy.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z sytuacją królestwa polskiego w okresie zawarcia unii polsko-litewskiej i wielkiej wojny z zakonem krzyżackim.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wymienia powody zawarcia unii polsko-litewskiej ;
 • uczeń podaje przyczyny wybuchu wojny z zakonem;
 • pokazuje na mapie i krótko opisuje Litwę i królestwo Polskie.

Metody:

 • pogadanka;
 • praca z podręcznikiem;

Środki dydaktyczne:

podręcznik, infografika, mapa.

Przebieg:

I  jednostka lekcyjna

Temat:  Jadwiga i Jagiełło.

 1. Unia polsko – litewska.
 2. Wielka wojna z zakonem.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 7 – 9 grudnia

Nazwa bloku programowego: Historia 

Temat: Krzyżacy nad Bałtykiem.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z historią zakonu krzyżackiego.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna przyczyny, dla których powołano zakon krzyżacki;
 • uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny konfliktu polsko – krzyżackiego.

Metody:

 • pogadanka;
 • praca z tekstem.

Środki dydaktyczne:  podręcznik, mapa, film dokumentalny.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:  Krzyżacy nad Bałtykiem.

 1. Zakon krzyżacki na ziemiach polskich.
 2. Zjednoczenie państwa polskiego.
 3. Konflikt polsko-krzyżacki.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  V

OPRACOWAŁ:  mgr  Piotr  Kabata

Lekcja 6 – 25 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia   

Temat: Społeczeństwo średniowiecza

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów ze specyfiką życia w średniowiecznym mieście.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wskazuje przyczyny powstawania miast;
 • uczeń podaje przykłady cechów rzemieślniczych;
 • uczeń opisuje wygląd miasta średniowiecznego.

Metody:

 • praca z podręcznikiem;
 • praca z tekstem źródłowym.

Środki dydaktyczne:

podręcznik, tekst źródłowy.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat:    Średniowieczne miasto

 1. Początki miast w średniowieczu.
 2. Cechy rzemieślników i rajcowie miejscy.
 3. Życie codzienne w średniowiecznym mieście.