Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Magdalena Wiatr

Lekcja  – 23 września 2023

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Dobre maniery. Bezpieczni na drodze.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie słuchu muzycznego i pamięci słuchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności
 • Rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze
 • Dokonywanie analizy sylabowej
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenie umiejętności recytowania oraz prezentowania się na scenie
 • Integracja grupy, rozwijanie współpracy

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Rozpoznaje stronę prawą i lewą
 • Powtarza z pamięci słowa i melodię piosenki
 • Wykonuje pracę plastyczno-techniczną „Portret” i „Ruch drogowy”
 • Prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne (rysuje po śladzie i w labiryncie)
 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię
 • Zna niektóre znaki drogowe
 • Rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na ulicy
 • Rozumie znaczenie noszenia odblasków
 • Odgaduje zagadki związane z ruchem drogowym
 • Rozumie pojęcie sylaby i potrafi dzielić wyraz na sylaby.
 • Rozumie tekst czytany, potrafi się wypowiedzieć na jego temat
 • Zna figury geometryczne, łączy figury zgodnie z podanym kodem, przelicza.
 • Recytuje wiersz z pamięci
 • Ilustruje ruchem opowiadanie
 • Współdziała z innymi podczas zabaw integracyjnych

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

 • KONSPEKT DLA KLASY 0
  OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
  Lekcja: 1-23.09.2023
  Nazwa bloku programowego: Edukacja przyrodnicza
  Temat: Jesień puka do drzwi.
  Cele główne:
 • jesień jako trzecia pora roku,
 • kolory przypisane jesieni,
 • zmiany w wyglądzie przyrody,

Cele szczegółowe: Uczeń

 • potrafi wymienić cztery pory roku
 • jest wstanie wskazać kolorystykę przypisana jesieni,
 • umie przeprowadzić krótką obserwacje otoczenia.
  Zadanie domowe z dnia 23.09.2023
  wybierz się z rodzicem na spacer i dokonaj obserwacji przyrody,
 • zbierz i zasusz w książce czerwone liście

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja  – 28.stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe.

Cele ogólne:

 • Poznaje zasady i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;
 • Rozumie konieczność  wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych);
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Umie ułożyć historyjkę obrazkową;
 • Rozumie związki przyczynowo – skutkowe;
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno –  ruchowych odzwierciedla ruchem treść piosenki,  umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Określa liczebność zbirów, przelicza, określa położenie przedmiotów;
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8 – 14 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Zimowe zabawy- słuchanie wiersza „Bałwan” Doroty Kossakowskiej

Cele ogólne:

 • Wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy,
 • Utrwalenie wiadomości na temat sportów zimowych i zasad bezpieczeństwa,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.
 • Doskonalenie sprawności manualnej,

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zwraca uwage na piękno zimowej przyrody,
 • Potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy,
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą,
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym.
 • Potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je.
 • Wykonuje estetycznie prace plastyczną.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 5 –26 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jak zwierzęta przygotowuja sie do zimy na podstawie opowiadania „ Z przygód Krasnala Hałabały” L. Krzemieniecka. Wykonanie pracy plastycznej  „Jeż”. Sprawne poslugiwanie sie nozyczkami. Wprowadzenie litery «J» na podstawie wyrazu «jajo».

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z utworem polskiej literatury dziecięcej,
 • Zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami,
 • Wprowadzenie do nauki czytania

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna i prawidłowo nazywa leśne zwierzęta
 • Wypowiada się na temat chcarakterystycznych cech oipisujących zachowanie i zwyczaje jeża, wiewiórki i niedzwiedżia.
 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami i wycina po śladzie.
 • Rozpoznaje litere “J” w tekście.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 4 – 12 listopada

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Polska – nasza Ojczyzna. Słuchanie «Legendy o Orle Białym « W. Badalskiej. Ustalenie kolejności zdarzeń. Symbole narodowe. Wykonanie godła Polski. Kolorowanie konturu Polski barwami narodowymi..

Cele ogólne:

 • Poznanie legendy związanej z Gnieznem,
 • Wzbogacenie słownictwa uczniów o treści związane z legendą,
 • Wdrażanie do kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat,
 • Zastosowanie zdobytych wiadomości w formie plastycznej,
 • Rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania poprzez rozwiązywanie zadań.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Opowiada legendę,
 • Stosuje w wypowiedziach zgromadzone słownictwo,
 • Wie, co to jest puszcza i gród,
 • Wie, że Gniezno to pierwsza stolica Polski,
 • Wyodrębnia w utworze postacie i zdarzenia,
 • Ustala kolejność wydarzeń,
 • Wie, że godło Polski jest symbolem narodowym,
 • Wskazuje na mapie góry, rzeki i miasta,
 • Wie, że nazwy gór, rzek i miast piszemy wielką literą,
 • Wie, że orły są ptakami chronionymi,
 • Wie, że hymn państwowy należy śpiewać w postawie na baczność,
 • Właściwymi barwami maluje godło Polski.
 • Wykonuje orła białego z kartonu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 3 – 29 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Jesień wokół nas. Słuchanie wiersza M. Konopnickiej Jesienią, jesienią..  Jestem bezpieczny w domu i na spacerze. Kolorowe światła, kolorowe znaki.

Cele ogólne:

 • Znajomość aktualnej pory roku i jej charakterystycznych cech,
 • Zapoznanie z wybranym utworem literatury polskiej dla dzieci ,
 • Stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci,
 • Klasyfikowanie przedmiotów według cech ilościowych i jakościowych,
 • Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi , kwadrat, trójkąt, koło
 • Poznanie podstawowych przepisów ruchu drogowego

Cele szczegółowe: uczeń :

 • Wymienia aktualną porę roku i jej charakterystyczne cechy,
 • Słucha uważnie wiersza i potrafi odpowiedzieć na pytanie dotyczące jego treści,
 • Drukuje liście na kartonie,
 • Miesza farby w celu uzyskania odpowiedniego koloru,
 • Śpiewa znane piosenki,
 • Określa głoskę w nagłosie i wygłosie,
 • Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne elementy drogi,
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego i znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA :  mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 3 – 15 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: W krainie Jesieni. Mądre słowa na trudne chwile.

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków,
 • Usprawnienie narządów artykulacji,
 • Utrwalenie wiadomości o Jesieni,
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
 • Wdrażania do używanie słów grzecznościowych,
 • Wdrażanie do wyszukiwania rymów do podanych wyrazów.

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym i artykulacyjnym,
 • Wymienia cechy jesiennej pogody,
 • Rozpoznaje dary jesieni za pomocą dotyku,
 • Wykonuje ćwiczenie ortofoniczne,
 • Wyszukuje rymy do wyrazów,
 • Śpiewa piosenkę, wystukuje rytm do piosenki na instrumentach perkusyjnych
 • Dokonuje analizy sylabowej wyrazów, określa głoskę w nagłosie i wygłosie
 • Używa zwrotów grzecznościowych tj. Proszę, przepraszam, dziękuje.

 

 

Konspekt

Lekcja 2 – 17 września

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy «0»

Temat: POZNAJMY SIE. RAZEM W PRACY I ZABAWIE.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem
 • Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
 • Zapoznanie z litera A i L
 • Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów według cech jakościowych
 • Zapoznanie z liczba 1 i 2.

 

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Opowiedzieć o samym sobie – jak ma na imię, czym sie interesuje , opisać samego siebie ,
 • potrafi posegregować przedmioty zgodnie z przeznaczeniem- karta pracy
 • potrafi określić jaki to przedmiot po opisie – analiza słuchowa
 • potrafi pisać po śladzie – karta pracy
 • potrafi rozpoznać w tekście litery A i L
 • rozumie i wykonuje polecenia ,
 • potrafi zgodnie pracować w zespole i komunikować sie w grupie
 • wykonuje prace plastyczne wg dowolnej techniki

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy „O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 15 – 30 maja

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Dzieci z różnych stron świata. Rozpoznawanie mieszkańców świata, ich domów, roślinności i  zwierząt.

Cele ogólne:

 • Rozróżnianie nacji;
 • Wprowadzenie do stref klimatycznych na Ziemi;
 • Wprowadzenie do fauny i flory w danych strefach klimatycznych.

Cele szczegółowe:

 • Wie, jak wygląda: Murzyn, Indianin, Eskimos, Aborygen, Europejczyk; gdzie żyje,
 • Wie, że u Eskimosa jest ciągła zima, a u Murzyna ciągłe lato,
 • Rozpoznaje eukaliptus, palmę, kasztanowiec,
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta Australii, Afryki, Ameryki, Dalekiej Północy, Europy (Polski),
 • Słucha do końca objaśnień nauczyciela i rozumie je – wykonując poprawnie zadania,
 • Segreguje obrazki, eksponaty według przynależności,
 • Potrafi złożyć obrazek z części, nazwać go i umieścić we właściwym miejscu,