Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

LEKCJA 5- 25 listopada:  Thanksgiving Day or Weekend as a truly American Tradition

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski
 

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja swoich przeżyć i doznań z przekazu
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich odczuciach o Thanksgiving. Prosimy o jak najbardziej obrazowe prezentacje- czyli przede wszystkim opis doznań wizualnych i wewnętrznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VII

OPRACOWAŁA : mgr Edyta Stylo

Lekcja 12 – 11 marca

Nazwa bloku programowego :  J. angielski

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 6 – 10 GRUDNIA

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: CHRISTMAS TIME

Cele główne : 

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować CHRISTMAS
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych ze Świętami;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o tematyce BOŻONARODZENIOWEJ, z ich opisem

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 4- 29 października

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Dziady versus Halloween and All Souls` Day

Cele główne:
 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • Wie, co to jest lato i jego najważniejsze cechy
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować kulturowe zwyczaje i święta religijne w kontekście historycznym
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów z nimi związanych
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Write an Essay based on Your own observations of Halloween celebration versus All Souls day and other Christian and Pagan veneration of the dead. Read more here:

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What happened in my life last Summer

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest prezentacja swoich przeżyć i doznań z minionego okresu
 • Rozpoznaje pisaną charakterystykę zainteresowań własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Napisz o twoich bardzo osobistych przeżyciach których doznałeś/doznałam ostatniego lata.

Prosimy o jak najbardziej subiektywna prezentacje- czyli przede wszystkim opis doznań wewnętrznych.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 7 –22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Verb ­and prepositions: about/for/of/after.

Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycie przyimków: about/for/of/after;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie i utrwala poznany dotychczasowy materiał;
 • Rozumie  znaczenie i użycie przyimków z konkretnymi czasownikami oraz potrafi poprawnie użyć ich w wypowiedziach i ćwiczeniach;
 • Rozumie znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 7 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Verb ­and prepositions: about/for/of/after.

 Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie uzycie przyimków: about/for/of/after;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił dotychczas poznany materiał;
 • Zrozumiał znaczenie i użycie przyimków z konkretnymi czasownikami oraz potrafi poprawnie użyć ich w wypowiedziach i ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 5 – 30 Listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Future simple and Going to. Ćwiczenia.

 

Cele główne:

 • Powtórka wiadomości o użyciu czasów wyrażających przyszłość;
 • Kontynuacja ćwiczeń z użyciem czasów Future Simple i Going to;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić różnice w użyciu czasów Future Simple i Going to w zdaniach w ćwiczeniach;
 • Potrafi ułożyć pytania i zaprzeczenia w czasie Future Simple i Going to;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 3 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Future simple, Present Continuous, be going to.

Cele główne:

 • Powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłych lekcji;
 • Wprowadzenie czasów wyrażających przyszłość i zamiary Future simple, Present Continuous, be going to.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie 3 nowych wyrażeń idiomatycznych.

 Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna różnice i potrafi użyć zaprezentowanych czasów w praktycznych ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 2 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Present perfect and Past simple.

 

Cele główne:

 • Utrwalanie zastosowania czasów Present Perfect i Past Simple;
 • Kontynacja ćwiczeń z użyciem w/w czasów;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie wyrażeń idiomatycznych.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić różnice w użyciu czasów Present Perfect i Past Simple;
 • Potrafi użyć czasów Present Perfect i Past Simple w praktycznych ćwiczeniach;
 • Zrozumiał znaczenie idiomów i potrafi podać przykłady ich zastosowania w codziennych sytuacjach.