Język polski

Konspekt dla klasy IV i V
Opracowała : mgr Magdalena Wasiluk

Lekcja 23– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Język polski

Temat: “Ludeczka”R. Goscinny, J.J. Sempe. Rozumienie
słuchanego tekstu.

Cele główne :

 • Doskonalenie umiejętności rozumienia słuchanego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie sens wysłuchanego opowiadania;
 • Umie odpowiedzieć na pytania do tekstu;
 • Potrafi opowiedzieć historię, którą wysłuchał.

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego:Przyroda.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego./Składniki pogody.

 Cele główne:

 • Uczeń zna składniki pogody i zna definicję słowa „pogoda”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Umie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk atmosferycznych;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku.

 

Przyroda

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda z elementami biologii.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego oraz temat: Ruch ciał (kl.6)/Hierarchiczna budowa organizmu – tkanki zwierzęce (kl.7)

Cele główne:

 • Zapoznanie z pojęciami „ruch ciał” oraz „punkt odniesienia” i wielkościami opisującymi ruch;
 • Wyjaśnienie na czym polega hierarchiczna budowa organizmu;
 • Charakterystyka i podział 4 grup tkanek zwierzęcych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Objaśnia zjawisko ruchu i spoczynku;
 • Charakteryzuje układ odniesienia;
 • Zna wielkości opisujące zjawisko ruchu;
 • Wyjaśnia różnicę między ruchem prostoliniowym a krzywoliniowym;
 • Podaje definicje fizyczne ruchu, drogi, czasu i prędkości;
 • Zna następujące po sobie zależności w budowie organizmu;
 • Potrafi wymienić i opisać poszczególne tkanki zwierzęce.

 

 

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat 1: Życzenia noworoczne.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe –Uczeń:

 • Poznaje elementy kompozycyjne życzeń noworocznych;
 • Pamięta o wielkiej literze w zapisie zwrotów grzecznościowych i nazw własnych;
 • Zna sformułowania charakterystyczne dla życzeń;
 • Samodzielnie formułuje treść noworocznych życzeń rodzeństwa i rodziców.

Temat 2 i 3:Tworzymy notatkę.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z fragmentem tekstu literackiego;
 • Tworzenie własnego tekstu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Samodzielnie czyta tekst literacki;
 • Wie, w jakich formach można sporządzić notatkę na dany temat;
 • Poznaje najważniejsze skróty i zasady ich zapisu;
 • Wie, po jakich skrótach stawia się kropkę, a po jakich nie;
 • Tworzy samodzielnie krótką notatkę do zeszytu.

Temat 4: Pisownia ,,nie” z czasownikami.

 Cel główny:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje w czytanym tekście literackim czasowniki;
 • Dostrzega prawidłowość zapisu czasownika z przeczeniem ,,nie”;
 • Wie, że partykułę ,,nie” z czasownikami zawsze zapisujemy oddzielnie.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy II

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Co chcę robić w przyszłości? – próbujemy argumentować swoje zdanie i postępowanie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstem literackim;
 • Rozwijanie umiejętności językowych;
 • Poznanie tekstu czytanego oraz słuchanego;
 • Utrwalenie zasad czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Zweryfikowanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytania dotyczące treści czytanego i słuchanego tekstu;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi wymienić istotne zagadnienia dotyczące tekstu;
 • Potrafi uzasadnić i argumentować swoje zdanie;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

Temat 3 i 4: Dzień Babci i Dzień dziadka.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie świadomości dotyczącej tradycji i kultury związanej z Dniem Babci i Dziadka;
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń;
 • Doskonalenie prezentacji swoich umiejętności;
 • Poszerzanie wiedzy na temat drzewa genealogicznego;
 • Doskonalenie umiejętności opisu ilustracji.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Doskonali wiedzę na temat historii swojej rodziny;
 • Potrafi napisać własne życzenia dla Babci i Dziadka;
 • Potrafi zaprezentować swoje umiejętności;
 • Potrafi samodzielnie przeczytać omawiany tekst.

Temat 5: Życie płynie jak Rzeka- Ż czy Rz oto jest pytanie.

Cele ogólne:

 • Umiejętność wymiany rz na r;
 • Umiejetność wymiany ż na g;
 • Doskonalenie poprawnego zapisu wyrazów z rz i ż.

Cele szczegółowe – Uczeń: 

 • Potrafi poprawnie zapisać zadane wyrazy;
 • Zna zasady ortograficzne języka polskiego.

 

 

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Sakrament Chrztu

Cele ogólne:

 • Poznanie  biblijnego tekstu o Chrzcie Jezusa;
 • Kształtowanie podstawy wdzięczności za dary otrzymywane na Chrzcie Świętym.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie kto udzielał Chrztu Jezusowi;
 • Potrafi wymienić jakie łaski otrzymał na Chrzcie Świętym.

Religia

Konspekt dla klasy II i III

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7– 18  Stycznia

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Chrzest Pański- namaszczenie Chrystusa do wypełnienia Zbawczej misji.

Cele  ogólne:

 • Zrozumienie i przyjęcie prawdy, że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, przez chrzest należymy do Chrystusa i jesteśmy powołani do głoszenia Dobrej Nowiny.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie prawdę, że Chrystus przychodzi, aby zbawić wszystkich;
 • Podaje datę obchodów Chrztu Pańskiego.

Religia

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Chrzest Pański

Cele ogólne:

 • Zrozumienie że Pan Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Wie kiedy obchodzimy Święto Chrztu Pańskiego;
 • Rozumie, że przez chrzest należymy do Chrystusa.

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Historia – nauka o przeszłości.

Cele główne:  

 • Przedstawienie historii, jako nauki badającej przeszłość;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów jej zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyka;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej dzieci;
 • Czytanie mapy historycznej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „historia”;
 • Rozumie różnice między przyczyną a skutkiem;
 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady;
 • Wskazuje różnicę między pracą historyka a archeologa;
 • Zna podstawy chronologii;
 • Potrafi wymienić epoki historyczne;
 • Rozumie pojęcia: „ród”, „genealogia”, „ojczyzna”, „tradycja”, „symbol”, „naród”, „Polonia”
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe;
 • Potrafi wymienić oraz umiejscowić na mapie główne regiony Polski

Historia

Konspekt dla klasy VI i VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat przed kongresem wiedeńskim.

Cele główne:

 • Omówienie sytuacji geopolitycznej XVIII-go wieku w Europie oraz na świecie;
 • Przypomnienie przyczyn, przebiegu oraz skutków rozbiorów Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • wie czym charakteryzowała się epoka oświecenia;
 • zna przyczyny oraz okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych;
 • potrafi krótko omówić przebieg Rewolucji Francuskiej;
 • zna daty oraz przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;
 • wie czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • potrafi wytłumaczyć czym było Księstwo Warszawskie;
 • zna przyczyny zwołania Kongresu Wiedeńskiego.