Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy III

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat:  Zdrowa rywalizacja kluczem do sukcesu.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych ucznia i obszaru emocjonalnego ucznia.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Samodzielnie czyta po cichu w skupieniu tekst i odnajduje w nim potrzebne informacje;
 • Dostrzega obecność współzawodnictwa w codziennych sytuacjach;
 • Zna zasady zdrowej rywalizacji i jej wpływ na życie człowieka.

Temat 2: Trudy walki o wolną ojczyznę. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi wydarzeniami historycznymi kraju.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Pracuje z tekstem i odnajduje w nim potrzebne informacje;
 • Zna datę wybuchu II wojny światowej i Powstania Warszawskiego;
 • Wie, jak okazać miłość do swojego kraju oraz dostrzega potrzebę pielęgnowania pamięci o walczących za ojczyznę.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt  dla klasy II

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.

Temat: Bogactwa Matki Ziemi. 

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z naturalnymi zasobami Ziemi, sposobami i miejscami ich wydobywani.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie słów ,,bogactwo” i ,,skarb” ;
 • Potrafi rozróżnić, nazwać i wskazać zastosowanie poszczególnych zasobów ziemskich;
 • Wskazuje na mapie Polski miejsca wydobycia podstawowych kruszców;
 • Samodzielnie przeprowadza doświadczenie i zapisuje obserwacje.

Temat 2 : Listopadowe święto narodowe.

 Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z tradycją świętowania rocznicy odzyskania Niepodległości.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna datę Narodowego Święta Niepodległości;
 • Zna słowa hymnu narodowego;
 • Wie, jak należy zachować się w trakcie odśpiewania hymnu;
 • Wiąże poznane wcześniej symbole narodowe ze świętami państwowymi;
 • Zna zasadę pisowni państwowych świąt.

Język polski

Konspekt dla klasy V

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Przyjaźń poddana próbie.

 

Cele główne:

 • Poznanie zasad czytania ze zrozumieniem;
 • Objaśnienie niezrozumiałych wyrazów;
 • Wzbogacenie słownictwa;
 • Poznanie zasad analizy i interpretacji przeczytanego utworu poetyckiego;
 • Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów małą i wielką literą w jęz. polskim.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Płynnie odczytuje utwór poetycki;
 • Wyjaśnia znaczenie niezrozumiałych słów;
 • Określa narratora;
 • Opowiada o wydarzeniach przedstawionych w utworze;
 • Przedstawia wydarzenia z punktu widzenia bohatera;
 • Wskazuje w tekście utworu wersy, strofy, rymy;
 • Wyjaśnia, jak rozumie ostatnie wersy utworu;
 • zna i rozumie zasady pisowni małą i wielką literą w polszczyźnie.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.

 

 

 

Język polski

Konspekt dla klasy IV

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: Witam w moim domu. 

Cele główne:

 • Czytanie i rozumienie tekstu literackiego;
 • Kształtowanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Czyta utwór poetycki;
 • Określa temat wiersza;
 • Przedstawia bohaterów utworu;
 • Określa cechy gospodarza i cechy gościa;
 • Wskazuje w tekście wers i strofę (opisuje budowę wiersza)
 • Przedstawia życiorys Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego;
 • Określa zasady gościnności
 • Wypowiada się na temat związku dzieła zamieszczonego przy tekście z tematyką wiersza.

Temat 2 : Pisownia wyrazów z „u” i „ó”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i stosuje zasady ortograficzne pisowni ó i u;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna;
 • Tworzy formy pokrewne i poprawnie zapisuje wyrazy z ó wymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy z ó niewymiennym;
 • Poprawnie zapisuje wyrazy zakończone na -uj, -uje, -unek, -us,
  -usz, -uch, -ura, -ulec.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język polski. 

Temat 1: Przyjaźń poddana próbie.

 

Cele główne:

 • kształtowanie kompetencji językowych;
 • wzbogacanie osobowości ucznia, wprowadzanie w świat wartości;
 • tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Cele lekcji: Uczeń:

 • podaje różne określenia charakteryzujące Alinę i Balladynę;
 • cytuje fragmenty potwierdzające odpowiedź;
 • dostrzega zróżnicowanie postaw etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość;
 • tworzy plan twórczy własnej wypowiedzi;
 • stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną wypowiedź na zadany temat.

 

Temat 2 : Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • referuje zasady pisowni samogłosek ą i ę w zakończeniach wyrazów;
 • wyjaśnia przyczynę problemu z zapisem samogłosek ą i ę;
 • wskazuje przykłady wyrazów kończących się na ą i ę;
 • wskazuje słowa, w których ą wymienia się na ę oraz ę na ą;
 • stosuje zasady pisowni ą i ę w wypowiedzi pisemnej.

Przedszkole

Konspekt dla grupy przedszkolnej

Opracowała: mgr Anna Guzińska

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Jesienne dywany.

Temat: Kolory jesieni.

 

Dziecko:

 • Dostrzega zmiany w świecie przyrody charakterystyczne dla jesieni;
 • Nazywa kolory;
 • Różnicuje ekosystemy: sad, ogród, park, las;
 • Rozpoznaje różne gatunki drzew;
 • Nazywa części roślin;
 • Oddaje ruchem charakter muzyki, doskonali poczucie rytmu;
 • Twarzy zbiory i przelicza jego elementy;
 • Tworzy kompozycje płaskie i przestrzenne z naturalnego tworzywa.

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Powitanie piosenką pt. „Wszyscy są”;
 • Zabawy ruchowe w kole: „Jeżyk”, „Kółko graniaste”;
 • Wysłuchanie wiersza pt. „ Jesienią” M. Konopnickiej;
 • Liście listeczki – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie, przeliczanie, stosowanie liczebników głównych, nazywanie kolorów;
 • W sadzie, ogrodzie, parku i lesie – pogadanka, różnicowanie ekosystemów, nazywanie roślin i ich owoców;
 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer wśród drzew, oglądanie kory, zbieranie liści, i ich owoców;
 • Jesienne drzewa – praca plastyczna;
 • Zabawy logopedyczne rozwijające sprawność narządów artykulacyjnych;
 • Podsumowanie dnia , podziękowanie za wspólną zabawę.

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy I

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane.

Temat 1 i 2: Mój dom. Wprowadzenie litery M. 

Cele ogólne:

 • Utrwalenie określeń nad, pod, przed, za, obok;
 • Utrwalenie określeń po stronie prawej, po stronie lewej;
 • Charakterystyka naszych domów;
 • Charakterystyka litery M;
 • Próba zapisu litery M;
 • Zintegrowanie grupy;
 • Współpraca przy wykonywaniu zadań;
 • Utrwalenie zasad swobodnej wypowiedzi;
 • Przezwyciężenie barier komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi w kilku zdaniach opowiedzieć o swoim domu;
 • Używa właściwych określeń do opisu w przestrzeni;
 • Zaspokoił ciekawość na temat wyglądu domu kolegów;
 • Poprawił koncentrację;
 • Potrafi odnaleźć literę M pośród innych;
 • Potrafi zapisać poprawnie literę M;
 • Zna zasady współpracy w klasie.

 

Temat 3: A ja potrafię!- klasówka. 

  Cele ogólne:

 • Rozwijanie i kształtowanie logicznego myślenia;
 • Doskonalenie samodzielnego wykonywania zadań;
 • Sprawdzenie umiejętności zapisu prostych wyrazów;
 • Sprawdzenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi zapisać proste sylaby;
 • Potrafi opisać podzielić wyraz na sylaby;
 • Wykorzystuje elementy logiki do wykonywania zadań;
 • Potrafi pracować samodzielnie;
 • Potrafi przeczytać proste sylaby.

 

 

 

 

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka  -Łabędź

Lekcja 3 i 4  – 12 i 24 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska pierwszych Piastów.

Cele główne:

 • Wprowadzenie do początków państwa polskiego;
 • Omówienie przyczyn i znaczenia Chrztu Mieszka I;
 • Ukazanie Polski pod rządami Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wymienia nazwy plemion słowiańskich zjednoczonych przez Mieszka I;
 • Uczeń rozumie przyczyny i skutki przyjęcia Chrztu przez Mieszka I;
 • Uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Bolesława Chrobrego;
 • Uczeń rozumie przyczyny i konsekwencje zjazdu w Gnieźnie;
 • Uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny wzrostu znaczenia Polski w Europie;
 • Uczeń wskazuje na mapie położenie państwa pierwszych Piastów;
 • Uczeń zna następujące postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech, Otton III;
 • Uczeń zna daty: 966 r., 1000 r., 1025 r. oraz pojęcia: plemię, gród, relikwie, danina, drużyna.

Religia

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Irena Bielawska-Khali

Lekcja 2 –12 października

Nazwa bloku programowego: Religia.

Temat : Czym  jest  wiara?

Cele ogólne:

 • Interpretacje  wybranych  fragmentów w piśmie  świętym dotyczących wiary;
 • Omówienie cech wiary;
 • Ukazanie wiary w Boga i człowieka.

 

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Wie że wiara jest darem Boga dla człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić czym jest podstawa ufności;
 • Prosi Boga o dar żywej wiary.

Religia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska – Khali

Lekcja 3 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat :Stworzenie świata i obraz jego Stwórcy na podstawie Księgi Rodzaju.

 

 Cele ogólne:

 • Praca z fragmentami Księgi Rodzaju;
 • Poznanie  wizji stworzenia zawartej w Księdze Rodzaju;
 • Kształtowanie wrażliwości na otaczający świat;
 • Modlitwa dziękczynna.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Uczeń zna treść Księgi Rodzaju;
 • Wie na czym polega wyjątkowy charakter Biblii;
 • Kreuje dojrzałe sądy i wnioski.