Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

 • Pobudzenie aktywności poprzez zadania
 • Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków

Cele szczegółowe:  Uczeń zna:

 • Pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb matematycznych
 • Algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach i równych licznikach
 • Algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

Konspekt

Konspekt dla klasy IV,V

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Ułamki zwykłe, liczby mieszane.

Cele główne:

 • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych
 • Sformułowanie reguł zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy oraz ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

Cele szczegółowe , uczeń potrafi :

 • Zapisywać i odczytywać ułamki zwykłe
 • Podać interpretacją graficzną ułamka zwykłego
 • Rozróżnić ułamki właściwe i niewłaściwe
 • Zamieniać ułamki zwykłe na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • Czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny

 

Matematyka

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 2-30 Maja

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Logiczne myślenie w działaniu. Podział całości na ułamki.

 Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna zasadę zmiany ułamków zwykłych na dziesiętne;
 • Zna metodę rozszerzania i skracania ułamków;
 • Umie stosować obliczenia ma ułamkach;
 • Umie czytać informacje ze zrozumieniem;
 • Umie porównywać ułamki zwykle i dziesiętne.

 

 

 

Matematyka

Konspekt dla klasy IV

Opracował: inż Bogdan Małysz

Lekcja 1- 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Przygotowanie do egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Wprowadzenie podstawowych pojęć zawartych w podstawie programowej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozróżnia znaki większości, mniejszości i równości;
 • Potrafi użyć zapisu rzymskiego;
 • Zamienia jednostki z większych na mniejsze i na odwrót (np. kilometry na metry);
 • Potrafi zastosować obliczenia pisemne;
 • Przypomina sobie pojęcie ułamka.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁA: inż Bogdan Małysz

Lekcja  7 – 09 Marzec

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Figury geometryczne

Cele główne:

 • Rozróżnianie i przeliczanie jednostek;
 • Rozróżnianie i przeliczanie miary długości;
 • Rozróżnianie figur geometrycznych.

Cele szczegółowe:

 • Dziecko potrafi obliczyć obwód;
 • Potrafi obliczyć pole figury geometrycznej.

 

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy IV, Podręcznik “Matematyka z kluczem, cz.II”

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat: Figury geometryczne

 1. Przywitanie z klasą.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
 3. Praca na konkretach – wyjaśnienie pojęcia pola i obwodu.
 4. Ćwiczenia praktyczne.
 5. Pożegnanie z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 5 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne

Cele główne:

 • Umiejętność wykonywania działań pisemnych

Cele szczegółowe – umiejętność 

 • Zapisywania liczb przy dodawaniu i odejmowaniu
 • Szacowania wyniku w pamięci
 • Sprawdzenia wyniku odejmowania przez dodawanie

Metody

 • Wykład
 • Wyjaśnienie zadawanych pytań
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy IV  “Matematyka z kluczem część I”

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat : Działania na liczbach naturalnych

 • Przywitanie z uczniami
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb naturalnych
 • Wstępne szacowanie wyników

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  3 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne

Cele główne:

 • Umiejętność wykonywania kolejności działań

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Rozumie podzielność liczb
 • Umiejętność potegowania

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyjaśnienie podzielności i potęgowania

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Potęgi
 • Podzielność przez 10, 5, 2, 9 i 3
 • Zasada kolejności wykonywania działań

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Zapisywanie i odczytywanie liczb S-D-J.

Cele główne:

 • Utrwalenie tabliczki mnożenia;
 • Zrozumienie zasady łączności mnożenia i dodawania.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Potrafi sprawnie odejmować i dodawać;
 • Utrwala metodę mnożenia i dzielenia „po kawałku”.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy IV “Matematyka z kluczem” oraz karteczki z numerami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat:Zapisywanie i odczytywanie liczb

 • Przywitanie z uczniami.
 • Wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Ćwiczenia utrwalające, przypomnienie tabliczki mnożenia.
 • Przypomnienie zasad łączności dodawania i mnożenia.

II jednostka lekcyjna

 • Przypomnienie zasad tablicy dzielenia.
 • Wdrożenie do dzielenia z resztą.
 • Dzielenie i mnożenie metodą „po kawałku”.
 • Zadania z treścią.
 • Zakończenie zajęć, pożegnanie z klasą.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne.

Cele główne:

 • Tworzenie osi liczbowej w zeszycie wykorzystując kratkowane kartki;
 • Pisanie i czytanie dużych liczb wg. Wzoru SDJ;
 • Umiejętność podziału liczb na miliony i tysiące oraz S- setki, D – dziesiątki, J- jedności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zapisać słowami liczbę wielocyfrową;
 • Dodaje i odejmuje z pamięci – poziom A, B, C

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.