Konspekt

Konspekt dla klasy: IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja: 2-10 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

 Cele ogólne:

 • Pobudzenie aktywności poprzez zadania
 • Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków

Cele szczegółowe:  Uczeń zna:

 • Pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb matematycznych
 • Algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach i równych licznikach
 • Algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

Konspekt

Konspekt dla klasy IV,V

Opracowała:  mgr  Dorota Górska

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat : Ułamki zwykłe, liczby mieszane.

Cele główne:

 • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych
 • Sformułowanie reguł zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy oraz ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną

Cele szczegółowe , uczeń potrafi :

 • Zapisywać i odczytywać ułamki zwykłe
 • Podać interpretacją graficzną ułamka zwykłego
 • Rozróżnić ułamki właściwe i niewłaściwe
 • Zamieniać ułamki zwykłe na liczbę mieszaną i odwrotnie
 • Czytać ze zrozumieniem tekst matematyczny

 

Matematyka

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Dorota Górska

Lekcja 2-30 Maja

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Logiczne myślenie w działaniu. Podział całości na ułamki.

 Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna zasadę zmiany ułamków zwykłych na dziesiętne;
 • Zna metodę rozszerzania i skracania ułamków;
 • Umie stosować obliczenia ma ułamkach;
 • Umie czytać informacje ze zrozumieniem;
 • Umie porównywać ułamki zwykle i dziesiętne.

 

 

 

Konspekt

Konspekt dla klasy V

OPRACOWAŁ :  inż. Bogdan Małysz

Lekcja 6-27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Matematyka

Temat : Przygotowanie do egzaminów klasyfikacyjnych. Ułamki zwykłe, rodzaje kątów

Cele główne :

 • Umiejętność działania na ułamkach
 • Poznanie kątów

Cele szczegółowe  umiejętność

 • Dodawania i odejmowania ułamków o tych samych i rożnych mianownikach
 • Rozpoznawania kątów na ilustracjach

Metody:

 • Wykład
 • Pogadanka
 • Wyjaśnianie na przykładach

Środki dydaktyczne

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem”, ćwiczenia – opracowania własne 

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć

 1. Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 2. Skracanie ułamków
 3. Rodzaje kątów – zadania

Konspekt

KONSPEKT  DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ  inż Bogdan Małysz

Lekcja 5  – 26 Stycznia

Nazwa bloku programowego:  Matematyka

Temat:  Ułamki zwykłe

Cele główne:

 • Umiejętność działań na ułamkach

Cele szczegółowe:

 • Umiejętność dodawania i odejmowania ułamków o tych samych i rożnych mianownikach

Metody :

 • Wykład
 • Pogadanka
 • Wyjaśnianie na przykładach

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem”, ilustracje ułamków.

Przebieg

I jednostka lekcyjna

Temat :  Ułamki zwykłe

 • Przywitanie z uczniami
 • Mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby naturalne,
 • Skracanie ułamków

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż. Bogdan Małysz

Lekcja  4 –  12 Stycznia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat:  Figury geometryczne

Cele główne:

 • Poznanie prostej, półprostej i odcinka

Cele szczegółowe – umiejętność  

 • Rozróżnienia kątów
 • Wskazania różnicy w rodzajach trójkątów
 • Rozpoznanie trapezów i równoległoboków

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki do klasy V “Matematyka z kluczem” , ilustracje figur

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Płaszczyzna i figury na niej leżące

 • Przywitanie z uczniami, wprowadzenie do tematu zajęć.
 • Prosta, półprosta, odcinek
 • Rodzaje i mierzenie kątów
 • Rodzaje i własności trójkątów
 • Równoległoboki
 • Trapezy

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 3 – 15 grudnia

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczy naturalne

Cele główne:

 • Wprowadzenie terminu liczby naturalne

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń utrwala wiedzę na temat pojęć doba, minuta, sekunda
 • Potrafi wskazać i napisać podstawowe cyfry rzymskie.

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy V „Matematyka z kluczem”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczy naturalne

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu- podstawowe elementy dotyczące zegara (podział czasu: doba, godzina, minuta, sekunda)
 • Odczytywanie czasu na zegarze
 • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia ( ile czasu minęło)

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja 2 – 24 LISTOPADA

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Potęgowanie

Cele główne:

 • Wprowadzenie terminów “potęga”, “podstawa potęgi”, “wykładnik potęgi”.

Cele  szczegółowe:

 • Uczeń utrwala wiedzę nt. Kolejności wykonywania działań;
 • Potrafi wskazać i napisać podstawowe cyfry rzymskie.

Metody:

 • Wykład;
 • Twórczego myślenia

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do matematyki dla klasy V „Matematyka z kluczem”.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Potęgowanie

 • Przywitanie z uczniami,
 • Wprowadzenie do tematu,
 • Ćwiczenia utrwalające
 • Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: inż Bogdan Małysz

Lekcja  1 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Matematyka

Temat: Liczby naturalne.

Cele główne:

 • Mnożenie i dzielenie „po kawałku” przy pomocy dodawania i odejmowania;
 • Potęgowanie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń utrwala zdobytą wiedzę poprzez zmianę kolejności liczb;
 • Mnoży i dzieli liczby mające na końcu zero;
 • Zapisuje iloczyn tych samych liczb w postaci potęgi i odwrotnie.

Metody:

 • Wykład;
 • Praca z podręcznikiem;
 • Praca własna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt, karteczki z cyferkami 0-9

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Liczby naturalne

 1. Przywitanie z uczniami,
 2. Wprowadzenie do tematu,
 3. Ćwiczenia utrwalające
 4. Praca samodzielna uczniów – pobudzanie do logicznego myślenia.