Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Weather. Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń zwiazanych z pogodą;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca;
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał słownictwo pogodowe i potrafi powiedzieć jaka jest pogoda;
 • Zrozumiał użycie Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca i potrafi użyć je w praktycznych ćwiczeniach ustnych i pisemnych oraz potrafi samodzielnie podac przykłady zdań z ich użyciem.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 6–22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Czas Present Simple w opisie codziennych czynności.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Przypomnienie wiadomości o czasie Present Simple;
 • Użycie metody burzy mózgów w wyszukiwaniu praktycznego użycia czasu Present;
 • Ćwiczenia pisemne z zastosowaniem czasu Present Simple

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczasowy materiał;
 • Przypomniał i utrwalił wiadomości o czasie Present Simple;
 • Potrafi podać konkretne przykłady sytuacji użycia czasu Present Simple;
 • Potrafi poprawnie ułożyć zdania twierdzące w opowiadaniu o swoich codziennych czynnościach;
 • Potrafi krótko opisać czynności dnia codziennego.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 5  – 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski 

 Temat: Wprowadzenie czasu Present Perfect.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie podstaw czasu Present Perfect;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect w odpowiednim kontekście;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect z wcześniej poznanymi konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi i zrozumiał materiał z ubiegłych zajęć;
 • Zrozumiał podstawy czasu Present Perfect;
 • Potrafi wskazać kontekst użycia czasu Present Perfect
 • Potrafi zastosować czas Present Perfect w ćwiczeniach;
 • Potrafi używać czasu Present perfect z poznanymi wczesniej zagadnieniami gramatycznymi oraz budować kompleksowe wypowiedzi.

 

 

 

 

Język angielski

 Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: Have got.

 

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika:have got. Zdania twierdzące, przeczące i pytające;
 • Utrwalanie czasownika have got.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie i zastosowanie czasownika have got;
 • Potrafi ułożyć zdanie twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem have got.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  17 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’ – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące tworzenia pytań i przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zastosować poznana wiedzę odpowiednio do tworzenia wypowiedzi oraz tworzy własne zdania z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple of the verb ‘have got’– revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.

Pożegnanie nauczyciela z klasą

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  16 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Simple of the verb ‘to be’ – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące  tworzenia pytań i przeczeń w czasie teraźniejszym Present Simple

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi zastosować poznana wiedzę odpowiednio do tworzenia wypowiedzi oraz tworzy własne zdania z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple of the verb ‘to be’– revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  15 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possessive pronouns – revision.

Cele główne:

 • Uczeń powtarza i utrwala wiadomości dotyczące różnic zaimków dzierżawczych od osobowych

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi rozróżnić zaimek osobowy od dzierżawczego z zdaniach i fragmentach tekstu.
 • Uczeń potrafi zastosować je odpowiednio do kontekstu wypowiedzi oraz tworzy własne zdanie z ich użyciem.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Possessive pronouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie razem z nauczycielem omawiają ewentualne niejasności, co ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A picnic in the park.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności czytania, słuchania i mówienia;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego ze spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, nazwami żywności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z żywnością, spędzaniem wolnego czasu w parku na świeżym powietrzu, potraci powiedzieć co lubi a czego nie lubi robić i jeść na pikniku .
 • Uczeń potrafi opowiadać oraz krótko opisać swój wypad na piknik;

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A picnic in the park.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę na temat pikniku w parku, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 13 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite holiday.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności mówienia i pisania;
 • Powtórzenie i uzupełnienie słownictwa związanego z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z wakacjami, czynnościami i sportami wakacyjnymi, potraci powiedzieć co lubi a czego nie lubi robić na wakacjach.
 • Uczeń potrafi opowiadać oraz krótko opisać swoje wakacje w formie pocztówki;

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie od nauczyciela, nagrania CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite holiday.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat i stara się ich zaciekawić.
 3. Uczniowie słuchają historyjkę o wakacjach, po czym dyskutują na jej temat.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Uczniowie redagują swoją pocztówkę z wakacji.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.