Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 04.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu krwionośnego

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją płazy
 • Poznaje budowę żaby, oraz sposób jej rozwoju
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu krwionośnego
 • Poznaje skład krwi i rolę poszczególnych komórek

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne
 • Przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów
 • Dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, schematy)
 • Opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu krwionośnego
 • Analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym
 • Opisuje rolę i skład krwi

Praca domowa z dnia 04.02.2023

Klasa 6 – wykonanie schematu przedstawiającego rozwój żaby

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2,3 strona 46

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 28.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ryby.
 • Poznaje budowę ryb, oraz cechy pozwalające na życie w środowisku wodnym
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu pokarmowego
 • Poznaje miejsca trawienia składników pokarmowych.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia cechy budowy ryby pozwalające na życie w środowisku wodnym.
 • Rozpoznaje na ilustracji i opisuje elementy budujące ciało ryby.
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu pokarmowego.
 • Opisuje działanie enzymów trawiennych
 • Opisuje rolę gruczołów trawiennych

Praca domowa z dnia 28.01.2023

Klasa 6 – zeszyt ćwiczeń 3,4 strona 70

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1 strona 35; 3,4 strona 36

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 14.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Witaminy, sole mineralne, woda.

Mięczaki – zwierzęta które mają muszle.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje występowanie, znaczenie i skutki niedobory soli mineralnych środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę mięczaków
 • Poznanie przedstawicieli mięczaków i ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia pierwiastki zaliczane do makroelementów
 • Podaje funkcje jaką pełnią makroelementy w organizmie człowieka
 • Podaje skutki niedoborów makroelementów w organizmie człowieka

 

 • Wykazuje jakie znaczenie mają mięczaki dla środowiska
 • Opisuje budowę mięczaków w tym szczegółowo ośmiornicy
 • Wymienia głównych przedstawicieli ślimaków, małż i głowonogów

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 3 –  26 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Cechy stawonogów – owady. Aparat ruchu – budowa kości.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia stawonogów.
 • Wykazuję różnicę w budowie aparatów gębowych u owadów związanych z różnym sposobem odżywiania się
 • Wykazuje funkcję układu ruchu
 • Opisuje budowę kości długiej
 • Wymienia główne kości mieszczące się w szkielecie i zna ich funkcje

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podam podczas zajęć w sobotę
 2. Klasa VII podręcznik ćwiczenie 4 strona 29 , 1 strona 34

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat 1  :  Od parzydełkowców do pierścienic.  Budowa, funkcje i choroby skóry.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie środowiska i budowy ciała parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia parzydełkowców, nicieni, płazińców i pierścienic
 • Wyjaśnia w jaki sposób można zarazić się chorobami wywołanymi przez płazińce i nicienie
 • Wykazuję różnicę w budowie wyżej wymienionych zwierząt
 • Wykazuje funkcję ludzkiej skóry
 • Opisuje budowę skóry
 • Wymienia receptory mieszczące się w skórze i zna ich funkcje
 • Wymienia choroby skóry i sposoby jej higieny

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podręcznik „wiesz czy nie wiesz?”  zadania 1-8 ze strony 48
 2. Klasa VII zeszyt ćwiczeń 1, 3, 4 strona 4-5

Konspekt biologia klasa VI/ VII

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 1 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat 1  :  W królestwie zwierząt. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.

Cele główne:  uczeń, 

 • Ustalenie wspólnych cech zwierząt
 • Wskazanie poziomów organizacji budowy organizmu zwierzęcego
 • Wykazanie stopniowej komplikacji budowy człowieka
 • Poznanie budowy i funkcjonowania ciała człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia wspólne cechy zwierząt
 • Wyjaśnia czym różnią się zwierzęta kręgowe oraz bezkręgowe
 • Wykazuje komórkę jako podstawowy element budujący ciało człowieka
 • Opisuje podstawowe funkcje poszczególnych narządów człowieka
 • Wymienia układy narządów człowieka

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa VI zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 3, 4 strona 4-6
 2. Klasa VII zeszyt ćwiczeń 1, 3, 4 strona 4-5

Biologia

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego:  Biologia

Temat:  Testy klasyfikacyjne. Przygotowanie do egzaminów

 Cele główne:

 • Zapoznanie ucznia z testem

 

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wyjaśnienie wymagań testowych
 •  Poznanie różnicy pomiędzy pytaniem otwartym z zamkniętym
 • Wyjaśnienie zagadnień testowych

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ptaka do lotnego trybu życia

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wymienić cechy charakterystyczne dzięki, którym ptaki latają
 • Poznaje elementy testu klasyfikacyjnego

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić  opisać budowę i rodzaje piór
 • Określić co oznacza  pojęcie ptak gniazdownik
 • Rozwiązać test egzaminacyjny zgodnie z wytycznymi

 

Konspekt

ONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 8-  19 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat:  Przystosowanie ryby do wodnego trybu życia

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z 

 •  Budową wewnętrzną i zewnętrzną ryby
 • Wzorcowym testem egzaminacyjnym.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić co ułatwia rybie pływanie
 • Umie wskazać rodzaje płetw u ryby
 • Rozwiązać test egzaminacyjny

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 7-  4 grudnia 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Rodzaje tkanek zwierzęcych. Tkanka nerwowa.

 Cele główne:

 • Usystematyzowanie z pojęcia tkanki;
 • Wyjaśnienie budowy tkanki nerwowej;
 • Występowanie i zadania tkanki nerwowej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest tkanka;
 • Wyjaśnić znaczenie tkanki nerwowej;
 • Opisać funkcje tkanki nerwowej;
 • Wyjaśnić i opisać budowę tkanki nerwowej.

Zadanie domowe

 1.  Jakie funkcje pełni tkanka nerwowa- nauczyć się.
 2. Gdzie, w organizmie człowieka, znajduje się tkanka nerwowa