Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VIII
OPRACOWAŁA: Sylwia Natalia Wawrylak
Lekcja: 7- 02.12.2023
Nazwa bloku programowego: Biologia
Temat: Nicienie i pierścienice w przyrodzie.

Cele główne:

 • miejsce występowania i budowa,
 • znaczenie dla człowieka i przyrody,

Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić miejsce występowania nicieni i pierścienic,
 • jest wstanie wskazać budowę każdego zwierzęcia i różnice między sobą,
 • umie wskazać sposoby zapobiegania zarażeniu się nicieniami,
 • wie jakie znaczenie mają zarówno nicienie jak i pierścienice dla człowieka i przyrody.

Zadanie domowe z dnia 02.12.2023
– zadania z zeszytu ćwiczeń, rozdział 3 i 4 (str.30-37

Konspekt

KONSPEKT DLA KLACY VI-VII-VIII
Opracowała: Sylwia Wawrylak

Nazwa bloku programowego: Biologia
Lekcja 4- 28.10.2023, 11.11.2023
Temat: Parzydełkowce- najprostsze zwierzęta świata.

Cele główne:

 • życie i budowa parzydełkowców,
 • rodzaje i znaczenie parzydełkowców.

Cele szczegółowe: uczeń

 • zna postacie parzydełkowców, wie, gdzie żyją i jaką mają budowę,
 • potrafi wymienić cechy charakterystyczne,
 • umie określić znaczenie parzydełkowców dla człowieka i przyrody.
  Zadanie domowe:
  zadanie 5 strona 22 zeszyt ćwiczeń

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI-VII

Opracowała: Sylwia Natalia Wawrylak

 Nazwa bloku programowego: Biologia

Lekcja 3-14 października 

Temat: Rola tkanek w organizmie człowieka.

 Cele główne:

 • rodzaje tanek zwierzęcych, ich budowa i funkcje,
 • podsumowanie działu.

 Cele szczegółowe: uczeń

 • potrafi wymienić tkanki zwierzęce,
 • umie określić występowanie każdej tkanki oraz opisać jej budowę i funkcje.

Zadania domowe na dzień 14.10.2023 -zadanie 3 i 4 strona 9 z zeszytu ćwiczeń, -zadanie 6 strona 10 z zeszytu ćwiczeń -zadanie 4 strona 13 z zeszytu ćwiczeń

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- VII

OPRACOWAŁA :  Anna Wirska

Lekcja 13 – 15 kwietnia 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda/Biologia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: mgr Anna Wirska

LEKCJA –  12 – 25 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ssaki – kręgowce , które karmią młode mlekiem.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu wydalniczego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ssaki
 • Poznaje budowę ssaków i przystosowanie do karmienia potomstwa
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ssaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu wydalniczego
 • Poznaje mechanizm wydalania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia ssaków
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ich  do karmienia potomstwa,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu wydalniczego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wydalania;
 • analizuje przebieg wydalania oraz funkcję poszczególnych elementów;

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 18.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ptaki
 • Poznaje budowę ptaków i przystosowanie ptaków do lotu
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ptaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu oddechowego
 • Poznaje mechanizm wentylacji płuc i wymiany gazowej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków,
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu,
 • określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech);
 • planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu;
 • analizuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach;

 

 

Praca domowa z dnia 18.02.2023

 

Klasa 6 –zeszyt ćwiczeń 1 strona 97, 3 strona 98. 6 strona 99

 

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 62 1,2 strona 64

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 04.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu krwionośnego

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją płazy
 • Poznaje budowę żaby, oraz sposób jej rozwoju
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu krwionośnego
 • Poznaje skład krwi i rolę poszczególnych komórek

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne
 • Przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów
 • Dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, schematy)
 • Opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu krwionośnego
 • Analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym
 • Opisuje rolę i skład krwi

Praca domowa z dnia 04.02.2023

Klasa 6 – wykonanie schematu przedstawiającego rozwój żaby

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2,3 strona 46

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 28.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ryby.
 • Poznaje budowę ryb, oraz cechy pozwalające na życie w środowisku wodnym
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu pokarmowego
 • Poznaje miejsca trawienia składników pokarmowych.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia cechy budowy ryby pozwalające na życie w środowisku wodnym.
 • Rozpoznaje na ilustracji i opisuje elementy budujące ciało ryby.
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu pokarmowego.
 • Opisuje działanie enzymów trawiennych
 • Opisuje rolę gruczołów trawiennych

Praca domowa z dnia 28.01.2023

Klasa 6 – zeszyt ćwiczeń 3,4 strona 70

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1 strona 35; 3,4 strona 36

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 14.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Witaminy, sole mineralne, woda.

Mięczaki – zwierzęta które mają muszle.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje występowanie, znaczenie i skutki niedobory soli mineralnych środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę mięczaków
 • Poznanie przedstawicieli mięczaków i ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia pierwiastki zaliczane do makroelementów
 • Podaje funkcje jaką pełnią makroelementy w organizmie człowieka
 • Podaje skutki niedoborów makroelementów w organizmie człowieka

 

 • Wykazuje jakie znaczenie mają mięczaki dla środowiska
 • Opisuje budowę mięczaków w tym szczegółowo ośmiornicy
 • Wymienia głównych przedstawicieli ślimaków, małż i głowonogów

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 3 –  26 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Cechy stawonogów – owady. Aparat ruchu – budowa kości.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia stawonogów.
 • Wykazuję różnicę w budowie aparatów gębowych u owadów związanych z różnym sposobem odżywiania się
 • Wykazuje funkcję układu ruchu
 • Opisuje budowę kości długiej
 • Wymienia główne kości mieszczące się w szkielecie i zna ich funkcje

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podam podczas zajęć w sobotę
 2. Klasa VII podręcznik ćwiczenie 4 strona 29 , 1 strona 34