Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne.

Cele główne:

 • Charakterystyka roślin okrytonasiennych;
 • Omówienie sposobów zapylania roślin;
 • Charakterystyka kwiatostanów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje rośliny okrytonasienne oraz ich formy;
 • Opisuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 • Charakteryzuje proces rozmnażania się roślin okrytonasiennych;
 • Wymienia i opisuje sposoby zapylania roślin;
 • Wyjaśnia, czym jest kwiatostan.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne.

 1. Omówienie roślin okrytonasiennych oraz kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 2. Charakterystyka procesu rozmnażania roślin okrytonasiennych;
 3. Omówienie sposobów zapylania roślin;
 4. Charakterystyka kwiatostanu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka roślinna

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki roślinnej oraz jej budowa;
 • Charakterystyka komórki bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę roślinną, jej budowę oraz poszczególne składniki;
 • Opisuje cechy wspólne oraz różnice między komórką roślinną a zwierzęcą;
 • Opisuje komórkę bakteryjną z uwzględnieniem jej przynależności do grupy komórek bezjądrowych;
 • Wymienia elementy budowy komórki występujące we wszystkich ich rodzajach.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka roślinna

 1. Omówienie komórki roślinnej, jej budowy oraz charakterystyka poszczególnych elementów komórki;
 2. Charakterystyka komórki bakterii oraz jej budowa;
 3. Zestawienie elementów komórek, które występują we wszystkich ich rodzajach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka zwierzęca.

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki jako podstawowej jednostki życia;
 • Charakterystyka komórki zwierzęcej, jej budowa oraz funkcje poszczególnych elementów komórki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę jako podstawową jednostkę życia oraz charakteryzuje podział orgazmów na jedno- i wielokomórkowe;
 • Charakteryzuje budowę komórki zwierzęcej z uwzględnieniem jej cech fizycznych na podstawie opisu komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 • Opisuje funkcje poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka zwierzęca.

 1. Omówienie komórki jako podstawowej jednostki życia;
 2. Podział organizmów na jedno- i wielokomórkowe oraz charakterystyka budowy tych organizmów;
 3. Omówienie komórki zwierzęcej;
 4. Charakterystyka budowy komórki zwierzęcej oraz opis cech fizycznych komórki zwierzęcej na przykładzie komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 5. Omówienie funkcji poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Mapy i ich rodzaje.

Cele główne:

 • Charakterystyka wysokości z uwzględnieniem podziału na bezwzględną i względną;
 • Wyjaśnienie form terenu na mapie poziomicowej;
 • Charakterystyka metod szacowania wysokości;
 • Charakterystyka barw stosowanych w mapach hipsometrycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje wysokość bezwzględną i względną w rzeczywistości i na mapie;
 • Opisuje formy terenu na mapie poziomicowej;
 • Opisuje metody stosowane do szacowania wysokości: matematyka, metoda cienia,.
 • Wyjaśnia barwy stosowane przy określaniu wysokości na mapie hipsometrycznej

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i ich rodzaje.

 1. Omówienie podziału wysokości na bezwzględną i względną,
 2. Omówienie mapy poziomicowej z wyszczególnieniem barw stosowanych do określania wysokości,
 3. Zastosowanie obliczeń matematycznych oraz metody cienia do szacowania wysokości,
 4. Omówienie mapy hipsomertycznej,
 5. Omówienie barw stosowanych do określania wysokości na mapie hipsometrycznej.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Skala, plan, mapa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminologią używaną w kartografii;
 • Zastosowanie skalowania oraz odczyt skali zamiesznonej w legendzie mapy;
 • Przeliczanie skal planów i map

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje skalę stosowaną w mapach;
 • Uczeń wyjaśnia termin- plan, skala oraz mapa;
 • Uczeń odczytuje i stosuje obliczenia skali.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”,  mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skala, plan, mapa.

 1. Omówienie terminów stosowanych w kartografii,
 2. Omówienie skali oraz jej odczytu z legendy mapy,
 3. Przeliczanie jednostek stosowanych przy skalowaniu w kartografii.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  15 – 12 maja

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Ciało stałe.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje ciała stałe i ich właściwości.

Cele szczegółowe:

 • uczeń wyjaśnia termin- Ciało stałe,
 • uczeń opisuje właściwości ciał stałych (w tym właściwości mechaniczne).

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe.

 1. Wyjaśnienie terminologii określającej ciała stałe,
 2. Charakterystyka ciał stałych,
 3. Charakterystyka właściwości ciał stałych,
 4. Charakterystyka ciał stałych w odniesieniu do sposobu ich wykorzystania.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  14 – 21 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu.  Budowa świata.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

 • wyjaśnia terminy- Substancja, Stan skupienia,
 • opisuje właściwości poszczególnych stanów skupienia.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata.

 1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata ,
 2. Charakterystyka stanów skupienia,
 3. Charakterystyka różnic

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  13 – 7 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu. Tatry.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Tatry- krainę turni i grani.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Tatr na mapie,
 • charakteryzuje krajobraz wysokogórski,
 • charakteryzuje Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie,
 • charakteryzuje pogodę i roślinność Tatr.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Tatry.

 1. Wskazanie Tatr na mapie,
 2. Charakterystyka krajobrazu wysokogórskiego,
 3. Rozmowa o podziale Tatr na Wysokie i Zachodnie,
 4. Rozmowa na temat pogody i roślinności występującej w Tatrach, w tym pięter roślinności.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: Monika Monsen

Lekcja  12 – 17 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje łańcuchy górskie w Polsce.

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie łańcuchów górskich w Polsce,
 • charakteryzuje rodzaje skał występujących w górach,
 • charakteryzuje krajobraz łańcuchów górskich w Polsce.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Góry niskie, średnie i wysokie.

 1. Wskazanie na mapie Polski łańcuchów górskich.
 2. Rozmowa na temat rodzajów skał występujących w górach.
 3. Rozmowa na temat różnic i podobieństw łańcuchów górskich w Polsce.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA:  mgr Monika Monsen

Lekcja  11 – 17 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Test sprawdzający z zakresu: Niziny Środkowopolskie, Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska.

 1. Krajobraz Wyżyny Lubelskiej.
 2. Kraków- dawna stolica Polski.

Cele główne:

 • uczeń charakteryzuje Wyżynę Lubelską.
 • uczeń charakteryzuje Kraków jako dawną stolicę Polski

Cele szczegółowe: uczeń:

 • wskazuje położenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  charakteryzuje krajobraz rolniczy,
 •  wymienia główne miasta leżące na terenie Wyżyny Lubelskiej,
 •  wskazuje położenie Krakowa,
 •  opisuje historię zmian miasta Kraków.

Metody:

 • podające: pogadanka;
 • praktycznych działań;
 • aktywizująca: burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wyżyna Lubelska.

 1. Wskazanie na mapie terenu Wyżyny Lubelskiej,
 2. Rozmowa na temat krajobrazu rolniczego,
 3. Rozmowa na temat historii miasta Kraków.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Kraków- dawna stolica Polski

 1. Wskazanie na mapie położenia miasta Kraków,
 2. Rozmowa na temat historii, architektury oraz zabytków Krakowa.