Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   13 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda/Biologia

Temat: Mikroskop- budowa i działanie, Komórka zwierzęca i roślinna  różnice i podobieństwa, Rodzaje tkanek i ich funkcja- powtórzenie materiału 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym go świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału;
 • Umie opisać funkcje oraz podstawowe elementy mikroskopu;
 • Wie, jaka jest różnica miedzy budową komórki roślinnej a zwierzęcej;
 • Potrafi opisać funkcje poszczególnych tkanek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 2. Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o świecie oraz przyrządach służących do jego obserwacji;
 3. Wyjaśnienie różnic miedzy komórką zwierzęca a roślinną;
 4. Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu,  Budowa świata

Cele główne:

 • Uczeń potrafi scharakteryzować budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

 • Umie wyjaśnić terminy- Substancja, Stan skupienia;
 • Potrafi scharakteryzować poszczególne stany skupienia;
 • Zna fizyczne właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata

 1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata;
 2. Charakterystyka stanów skupienia;
 3. Charakterystyka właściwości fizycznych ciał w otaczającym nas świecie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wirusy i bakterie, Choroby wirusowe i bakteryjne

Cele główne:

 • Poznanie wirusów i bakterii pod kątem powstawania chorób;
 • Zaznajomienie się z pojęciem choroby wirusowej i bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest wirus i bakteria, w jakich środowiskach żyją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Umie scharakteryzować choroby wywoływane przez wirusy i bakterie;
 • Zna potencjalne metody zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy i bakterie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bakterie i wirusy

 1. Omówienie terminu- bakteria i wirus;
 2. Scharakteryzowanie środowisk, w jakich występują bakterie i wirusy, metody rozmnażania się, mutacje oraz  ich znaczenie w środowisku i życiu człowieka.

Przebieg:

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby bakteryjne i wirusowe

 1. Omówienie metod przenoszenia chorób wirusowych oraz bakteryjnych;
 2. Wyjaśnienie różnic w zapobieganiu chorób wywoływanych przez organizmy chorobotwórcze oraz małe cząstki zakaźne;
 3. Wyjaśnienie metod zapobiegania przenoszeniom chorób z podziałem na choroby wywoływane przez bakterie i wirusy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Cudzożywność

Cele główne:

 • Zaznajomienie z terminem „cudzożywność” oraz wyjaśnienie różnic w sposobach odżywiania się organizmów;
 • Poznanie podziału organizmów pod względem ich sposobów odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić istotę cudzożywności;
 • Umie omówić różnorodne sposoby odżywiania się organizmów;
 • Wyjaśnia rolę organizmów żywiących się szczątkami;
 • Definiuje podział roślin na pasożytnicze i półpasożytnicze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cudzożywność

 1. Omówienie istoty cudzożywności jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów;
 2. Analiza różnych sposobów odżywiania się organizmów z podaniem przykładów w świecie zwierząt i roślin;
 3. Omówienie roli organizmów żywiących się szczątkami oraz efektu tej działalności w życiu człowieka;
 4. Wyjaśnienie różnicy między roślinami pasożytniczymi a półpasożytniczymi.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ciała stałe

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem ciała stałego oraz jego właściwościami
 • Poznanie umiejętności wykorzystywania cech ciał stałych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje ciało stałe oraz jego właściwości;
 • Potrafi wyjaśnić , czym jest nieściśliwość;
 • Potrafi określić właściwości ciała stałego na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji;
 • Charakteryzuje właściwości ciał stałych w odniesieniu do ich wykorzystania.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja ciał stałych w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe

 1. Omówienie pojęcia ciała stałego oraz charakterystyka jego właściwości;
 2. Scharakteryzowanie terminów ściśliwość oraz nieściśliwość;
 3. Przeprowadzenie obserwacji oraz charakterystyki ciał stałych w otoczeniu;
 4. Omówienie właściwości ciał stałych w nawiązaniu do ich wykorzystywania w życiu codziennym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne- powtórzenie materiału

Cele główne:

 • Utrwalenie przerobionego materiału na temat roślin okrytonasiennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie- “roślina okrytonasienna”;
 • Wyjaśnia różnicę między kwiatem a kwiatostanem;
 • Opisuje sposoby rozmnażania roślin okrytonasiennych, w tym zapylanie oraz rozmnażanie wegetatywne;
 • Wymienia różnice w budowie drzew, krzewów i krzewinek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne

 1. Przypomnienie cech charakterystycznych dla roślin okrytonasiennych;
 2. Powtórzenie różnicy w budowie kwiatu i kwiatostanu;
 3. Przypomnienie wiadomości na temat różnic między drzewami, krzewami i krzewinkami;
 4. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania roślin okrytonasiennych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rozmnażanie roślin, Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka, Drzewa, krzewy i krzewinki

Cele główne:

 • Zaznajomienie z wegetatywnym sposobem rozmnażania roślin;
 • Poznanie znaczenia roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
 • Umiejętność charakteryzowania cech typowych dla drzew, krzewów i krzewinek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje wegetatywne rozmnażanie roślin z sadzonek, bulw, rozłogów, pędów i cebul;
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie występowania roślin okrytonasiennych w środowisku, w szczególności jako źródło pokarmu i filtrowania powietrza a także znaczenie tych roślin w życiu człowieka;
 • Potrafi opisać i rozpoznać gatunki drzew liściastych, krzewów i krzewinek na ilustracjach oraz w rzeczywistości.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja drzew, krzewów, krzewinek;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wegetatywne rozmnażanie roślin, Rośliny okrytonasienne i korzyści wynikające z ich występowania w przyrodzie, Drzewa, krzewy i krzewinki

 1. Omówienie wegetatywnego rozmnażania roślin oraz charakterystyka fragmentów rośliny rodzicielskiej;
 2. Scharakteryzowanie znaczenia roślin okrytonasiennych jako źródła pokarmu i filtru powietrza oraz znaczenie występowania tych roślin dla człowieka;
 3. Omówienie cech charakterystycznych dla drzew, krzewów i krzewinek;
 4. Obserwacja roślin w ich środowisku naturalnym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne.

Cele główne:

 • Charakterystyka roślin okrytonasiennych;
 • Omówienie sposobów zapylania roślin;
 • Charakterystyka kwiatostanów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje rośliny okrytonasienne oraz ich formy;
 • Opisuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 • Charakteryzuje proces rozmnażania się roślin okrytonasiennych;
 • Wymienia i opisuje sposoby zapylania roślin;
 • Wyjaśnia, czym jest kwiatostan.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne.

 1. Omówienie roślin okrytonasiennych oraz kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 2. Charakterystyka procesu rozmnażania roślin okrytonasiennych;
 3. Omówienie sposobów zapylania roślin;
 4. Charakterystyka kwiatostanu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka roślinna

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki roślinnej oraz jej budowa;
 • Charakterystyka komórki bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę roślinną, jej budowę oraz poszczególne składniki;
 • Opisuje cechy wspólne oraz różnice między komórką roślinną a zwierzęcą;
 • Opisuje komórkę bakteryjną z uwzględnieniem jej przynależności do grupy komórek bezjądrowych;
 • Wymienia elementy budowy komórki występujące we wszystkich ich rodzajach.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka roślinna

 1. Omówienie komórki roślinnej, jej budowy oraz charakterystyka poszczególnych elementów komórki;
 2. Charakterystyka komórki bakterii oraz jej budowa;
 3. Zestawienie elementów komórek, które występują we wszystkich ich rodzajach.