Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 – 24 października 2020

Nazwa bloku programowego: Przyroda.

Temat: Wprowadzenie pojęcia przyroda i jej podstawowych elementów.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyrody;
 • Zapoznanie uczniów ze składnikami przyrody;
 • Zapoznanie uczniów z tym, co zaliczamy do przyrody;
 • Zapoznanie ze sposobami poznawania przyrody;
 • Zapoznanie z przyrządami i pomocami potrzebnymi do obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest przyroda;
 • Wyjaśnić czym jest przyroda ożywiona i nieożywiona;
 • Wyjaśnić, co zaliczamy do przyrody;
 • Opisać sposoby poznawania przyrody;
 • Wyjaśnić jakich przyrządów można używać do obserwacji przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy I, II, III, IV, V i VII

Opracowała : mgr Marta Walczak

Lekcja 10 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Stany skupienia wody, procesy fizyczne zachodzące w przyrodzie.

Cele główne:

 • Umiejętność scharakteryzowania wody pod katem jej właściwości fizycznych;
 • Zapoznanie z procesami zmiany stanu skupienia;
 • Rozwijanie ciekawości procesów fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać wodę oraz stany jej skupienia występujące w przyrodzie;
 • Umie scharakteryzować procesy zmiany stanu skupienia;
 • Potrafi wykorzystać wiedzę do odpowiedzi na zadane pytania;
 • Wyjaśnia różnice między właściwościami fizycznymi różnych cieczy występujących w przyrodzie.

 

 

Przyroda

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Katarzyna Kołodziejak

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego:Przyroda.

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu pierwszego./Składniki pogody.

 Cele główne:

 • Uczeń zna składniki pogody i zna definicję słowa „pogoda”.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi opisać i objaśnić szczegółowo poszczególne składniki pogody;
 • Umie wyjaśnić przyczyny i skutki zjawisk atmosferycznych;
 • Rozróżnia opady i osady atmosferyczne;
 • Rozpoznaje zjawiska pogodowe występujące w różnych porach roku.

 

Konspekt z przyrody

Konspekt dla klasy IV, V

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 1 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego:  Przyroda

Temat:  Wszechświat przez mikroskop

Cele główne:

 • Uczeń zna i potrafi wskazać przyrządy służące do obserwacji przyrody

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Zna budowę mikroskopu
 • Potrafi wskazać jego elementy i objaśnić do czego służą
 • Wie jako obraz widzimy przez mikroskop
 • Orientuje się co możemy oglądać przez mikroskop
 • Potrafi wskazać zasadniczą różnicę pomiędzy urządzeniem cyfrowym a analogowym

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   13 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda/Biologia

Temat: Mikroskop- budowa i działanie, Komórka zwierzęca i roślinna  różnice i podobieństwa, Rodzaje tkanek i ich funkcja- powtórzenie materiału 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym go świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału;
 • Umie opisać funkcje oraz podstawowe elementy mikroskopu;
 • Wie, jaka jest różnica miedzy budową komórki roślinnej a zwierzęcej;
 • Potrafi opisać funkcje poszczególnych tkanek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 2. Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o świecie oraz przyrządach służących do jego obserwacji;
 3. Wyjaśnienie różnic miedzy komórką zwierzęca a roślinną;
 4. Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja   12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału oraz poszerzenie wiadomości o przyrodzie, człowieku oraz otaczającym świecie .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi dyskutować, argumentować posiadaną wiedzę oraz wypowiedzieć się  na tematy z zakresu przerobionego materiału.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia”, podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, podręcznik do geografii  do klasy V “Planeta Nowa”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Powtórzenie, poszerzenie i utrwalenie wiadomości

 • Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału;
 • Omówienie zagadnień poszerzających wiedzę o człowieku oraz otaczającym go świecie;
 • Omówienie materiału w odniesieniu do przykładowego testu sprawdzającego poziom wiedzy.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  11 – 9 marca

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Przygotowanie do testu,  Budowa świata

Cele główne:

 • Uczeń potrafi scharakteryzować budowę otaczającego nas świata.

Cele szczegółowe: uczeń: 

 • Umie wyjaśnić terminy- Substancja, Stan skupienia;
 • Potrafi scharakteryzować poszczególne stany skupienia;
 • Zna fizyczne właściwości ciał stałych, ciekłych i gazowych.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Budowa świata

 1. Wyjaśnienie terminologii stosowanej w określaniu budowy świata;
 2. Charakterystyka stanów skupienia;
 3. Charakterystyka właściwości fizycznych ciał w otaczającym nas świecie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wirusy i bakterie, Choroby wirusowe i bakteryjne

Cele główne:

 • Poznanie wirusów i bakterii pod kątem powstawania chorób;
 • Zaznajomienie się z pojęciem choroby wirusowej i bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest wirus i bakteria, w jakich środowiskach żyją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Umie scharakteryzować choroby wywoływane przez wirusy i bakterie;
 • Zna potencjalne metody zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy i bakterie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bakterie i wirusy

 1. Omówienie terminu- bakteria i wirus;
 2. Scharakteryzowanie środowisk, w jakich występują bakterie i wirusy, metody rozmnażania się, mutacje oraz  ich znaczenie w środowisku i życiu człowieka.

Przebieg:

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby bakteryjne i wirusowe

 1. Omówienie metod przenoszenia chorób wirusowych oraz bakteryjnych;
 2. Wyjaśnienie różnic w zapobieganiu chorób wywoływanych przez organizmy chorobotwórcze oraz małe cząstki zakaźne;
 3. Wyjaśnienie metod zapobiegania przenoszeniom chorób z podziałem na choroby wywoływane przez bakterie i wirusy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Cudzożywność

Cele główne:

 • Zaznajomienie z terminem „cudzożywność” oraz wyjaśnienie różnic w sposobach odżywiania się organizmów;
 • Poznanie podziału organizmów pod względem ich sposobów odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić istotę cudzożywności;
 • Umie omówić różnorodne sposoby odżywiania się organizmów;
 • Wyjaśnia rolę organizmów żywiących się szczątkami;
 • Definiuje podział roślin na pasożytnicze i półpasożytnicze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cudzożywność

 1. Omówienie istoty cudzożywności jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów;
 2. Analiza różnych sposobów odżywiania się organizmów z podaniem przykładów w świecie zwierząt i roślin;
 3. Omówienie roli organizmów żywiących się szczątkami oraz efektu tej działalności w życiu człowieka;
 4. Wyjaśnienie różnicy między roślinami pasożytniczymi a półpasożytniczymi.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ciała stałe

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem ciała stałego oraz jego właściwościami
 • Poznanie umiejętności wykorzystywania cech ciał stałych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje ciało stałe oraz jego właściwości;
 • Potrafi wyjaśnić , czym jest nieściśliwość;
 • Potrafi określić właściwości ciała stałego na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji;
 • Charakteryzuje właściwości ciał stałych w odniesieniu do ich wykorzystania.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja ciał stałych w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe

 1. Omówienie pojęcia ciała stałego oraz charakterystyka jego właściwości;
 2. Scharakteryzowanie terminów ściśliwość oraz nieściśliwość;
 3. Przeprowadzenie obserwacji oraz charakterystyki ciał stałych w otoczeniu;
 4. Omówienie właściwości ciał stałych w nawiązaniu do ich wykorzystywania w życiu codziennym.