Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Wirusy i bakterie, Choroby wirusowe i bakteryjne

Cele główne:

 • Poznanie wirusów i bakterii pod kątem powstawania chorób;
 • Zaznajomienie się z pojęciem choroby wirusowej i bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest wirus i bakteria, w jakich środowiskach żyją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka;
 • Umie scharakteryzować choroby wywoływane przez wirusy i bakterie;
 • Zna potencjalne metody zapobiegania chorobom wywoływanym przez wirusy i bakterie.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Bakterie i wirusy

 1. Omówienie terminu- bakteria i wirus;
 2. Scharakteryzowanie środowisk, w jakich występują bakterie i wirusy, metody rozmnażania się, mutacje oraz  ich znaczenie w środowisku i życiu człowieka.

Przebieg:

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Choroby bakteryjne i wirusowe

 1. Omówienie metod przenoszenia chorób wirusowych oraz bakteryjnych;
 2. Wyjaśnienie różnic w zapobieganiu chorób wywoływanych przez organizmy chorobotwórcze oraz małe cząstki zakaźne;
 3. Wyjaśnienie metod zapobiegania przenoszeniom chorób z podziałem na choroby wywoływane przez bakterie i wirusy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Cudzożywność

Cele główne:

 • Zaznajomienie z terminem „cudzożywność” oraz wyjaśnienie różnic w sposobach odżywiania się organizmów;
 • Poznanie podziału organizmów pod względem ich sposobów odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić istotę cudzożywności;
 • Umie omówić różnorodne sposoby odżywiania się organizmów;
 • Wyjaśnia rolę organizmów żywiących się szczątkami;
 • Definiuje podział roślin na pasożytnicze i półpasożytnicze.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Cudzożywność

 1. Omówienie istoty cudzożywności jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów;
 2. Analiza różnych sposobów odżywiania się organizmów z podaniem przykładów w świecie zwierząt i roślin;
 3. Omówienie roli organizmów żywiących się szczątkami oraz efektu tej działalności w życiu człowieka;
 4. Wyjaśnienie różnicy między roślinami pasożytniczymi a półpasożytniczymi.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ciała stałe

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem ciała stałego oraz jego właściwościami
 • Poznanie umiejętności wykorzystywania cech ciał stałych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje ciało stałe oraz jego właściwości;
 • Potrafi wyjaśnić , czym jest nieściśliwość;
 • Potrafi określić właściwości ciała stałego na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji;
 • Charakteryzuje właściwości ciał stałych w odniesieniu do ich wykorzystania.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja ciał stałych w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe

 1. Omówienie pojęcia ciała stałego oraz charakterystyka jego właściwości;
 2. Scharakteryzowanie terminów ściśliwość oraz nieściśliwość;
 3. Przeprowadzenie obserwacji oraz charakterystyki ciał stałych w otoczeniu;
 4. Omówienie właściwości ciał stałych w nawiązaniu do ich wykorzystywania w życiu codziennym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne- powtórzenie materiału

Cele główne:

 • Utrwalenie przerobionego materiału na temat roślin okrytonasiennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie- “roślina okrytonasienna”;
 • Wyjaśnia różnicę między kwiatem a kwiatostanem;
 • Opisuje sposoby rozmnażania roślin okrytonasiennych, w tym zapylanie oraz rozmnażanie wegetatywne;
 • Wymienia różnice w budowie drzew, krzewów i krzewinek.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne

 1. Przypomnienie cech charakterystycznych dla roślin okrytonasiennych;
 2. Powtórzenie różnicy w budowie kwiatu i kwiatostanu;
 3. Przypomnienie wiadomości na temat różnic między drzewami, krzewami i krzewinkami;
 4. Pogadanka na temat sposobów rozmnażania roślin okrytonasiennych.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rozmnażanie roślin, Znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka, Drzewa, krzewy i krzewinki

Cele główne:

 • Zaznajomienie z wegetatywnym sposobem rozmnażania roślin;
 • Poznanie znaczenia roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;
 • Umiejętność charakteryzowania cech typowych dla drzew, krzewów i krzewinek.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje wegetatywne rozmnażanie roślin z sadzonek, bulw, rozłogów, pędów i cebul;
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie występowania roślin okrytonasiennych w środowisku, w szczególności jako źródło pokarmu i filtrowania powietrza a także znaczenie tych roślin w życiu człowieka;
 • Potrafi opisać i rozpoznać gatunki drzew liściastych, krzewów i krzewinek na ilustracjach oraz w rzeczywistości.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja drzew, krzewów, krzewinek;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Wegetatywne rozmnażanie roślin, Rośliny okrytonasienne i korzyści wynikające z ich występowania w przyrodzie, Drzewa, krzewy i krzewinki

 1. Omówienie wegetatywnego rozmnażania roślin oraz charakterystyka fragmentów rośliny rodzicielskiej;
 2. Scharakteryzowanie znaczenia roślin okrytonasiennych jako źródła pokarmu i filtru powietrza oraz znaczenie występowania tych roślin dla człowieka;
 3. Omówienie cech charakterystycznych dla drzew, krzewów i krzewinek;
 4. Obserwacja roślin w ich środowisku naturalnym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne.

Cele główne:

 • Charakterystyka roślin okrytonasiennych;
 • Omówienie sposobów zapylania roślin;
 • Charakterystyka kwiatostanów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje rośliny okrytonasienne oraz ich formy;
 • Opisuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 • Charakteryzuje proces rozmnażania się roślin okrytonasiennych;
 • Wymienia i opisuje sposoby zapylania roślin;
 • Wyjaśnia, czym jest kwiatostan.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne.

 1. Omówienie roślin okrytonasiennych oraz kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 2. Charakterystyka procesu rozmnażania roślin okrytonasiennych;
 3. Omówienie sposobów zapylania roślin;
 4. Charakterystyka kwiatostanu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  4 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka roślinna

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki roślinnej oraz jej budowa;
 • Charakterystyka komórki bakteryjnej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę roślinną, jej budowę oraz poszczególne składniki;
 • Opisuje cechy wspólne oraz różnice między komórką roślinną a zwierzęcą;
 • Opisuje komórkę bakteryjną z uwzględnieniem jej przynależności do grupy komórek bezjądrowych;
 • Wymienia elementy budowy komórki występujące we wszystkich ich rodzajach.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka roślinna

 1. Omówienie komórki roślinnej, jej budowy oraz charakterystyka poszczególnych elementów komórki;
 2. Charakterystyka komórki bakterii oraz jej budowa;
 3. Zestawienie elementów komórek, które występują we wszystkich ich rodzajach.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  3 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Komórka zwierzęca.

Cele główne:

 • Charakterystyka komórki jako podstawowej jednostki życia;
 • Charakterystyka komórki zwierzęcej, jej budowa oraz funkcje poszczególnych elementów komórki.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje komórkę jako podstawową jednostkę życia oraz charakteryzuje podział orgazmów na jedno- i wielokomórkowe;
 • Charakteryzuje budowę komórki zwierzęcej z uwzględnieniem jej cech fizycznych na podstawie opisu komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 • Opisuje funkcje poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Komórka zwierzęca.

 1. Omówienie komórki jako podstawowej jednostki życia;
 2. Podział organizmów na jedno- i wielokomórkowe oraz charakterystyka budowy tych organizmów;
 3. Omówienie komórki zwierzęcej;
 4. Charakterystyka budowy komórki zwierzęcej oraz opis cech fizycznych komórki zwierzęcej na przykładzie komórki bakterii oraz jaja ptaka;
 5. Omówienie funkcji poszczególnych elementów komórki zwierzęcej.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Mapy i ich rodzaje.

Cele główne:

 • Charakterystyka wysokości z uwzględnieniem podziału na bezwzględną i względną;
 • Wyjaśnienie form terenu na mapie poziomicowej;
 • Charakterystyka metod szacowania wysokości;
 • Charakterystyka barw stosowanych w mapach hipsometrycznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje wysokość bezwzględną i względną w rzeczywistości i na mapie;
 • Opisuje formy terenu na mapie poziomicowej;
 • Opisuje metody stosowane do szacowania wysokości: matematyka, metoda cienia,.
 • Wyjaśnia barwy stosowane przy określaniu wysokości na mapie hipsometrycznej

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i ich rodzaje.

 1. Omówienie podziału wysokości na bezwzględną i względną,
 2. Omówienie mapy poziomicowej z wyszczególnieniem barw stosowanych do określania wysokości,
 3. Zastosowanie obliczeń matematycznych oraz metody cienia do szacowania wysokości,
 4. Omówienie mapy hipsomertycznej,
 5. Omówienie barw stosowanych do określania wysokości na mapie hipsometrycznej.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 15 września

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Skala, plan, mapa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminologią używaną w kartografii;
 • Zastosowanie skalowania oraz odczyt skali zamiesznonej w legendzie mapy;
 • Przeliczanie skal planów i map

Cele szczegółowe:

 • Uczeń charakteryzuje skalę stosowaną w mapach;
 • Uczeń wyjaśnia termin- plan, skala oraz mapa;
 • Uczeń odczytuje i stosuje obliczenia skali.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy V „Tajemnice przyrody”,  mapa.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Skala, plan, mapa.

 1. Omówienie terminów stosowanych w kartografii,
 2. Omówienie skali oraz jej odczytu z legendy mapy,
 3. Przeliczanie jednostek stosowanych przy skalowaniu w kartografii.