Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV-VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 20 kwietnia 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku, środki stylistyczne, opis postaci.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;

 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;

 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • odróżnia poszczególne części mowy;
 • dokonuje rozbioru gramatycznego zdania;
 • zna rodzaje gramatyczne;
 • zna przypadki gramatyczne i umie odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • odmienia czasowniki przez osoby, czasy i tryby;
 • potrafi stopniować przymiotniki;
 • zna i potrafi rozróżnić podstawowe środki stylistyczne: epitet, metafora, porównanie;
 • zna i umie stosować zasady ortograficzne;
 • zna zasady pisowni różnych części mowy z partykułą „nie”.
 • potrafi zredagować kilkunastozdaniowy opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI, VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski
LEKCJA 12 – 6 KWIETNIA 2024
NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski
Temat: Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego – nauka o języku i teoria literacka

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • potrafi tworzyć formy przymiotnikowe od rzeczowników;
 • wie, co to są spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu;
 • umie wskazać podmiot i orzeczenie w zdaniu;
 • zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy;
 • potrafi wskazać i nazwać środki stylistyczne w tekście literackim;
 • potrafi zredagować opowiadanie twórcze oraz opis postaci.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 –  16 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Odmienne i nieodmienne części mowy. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy. 

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • Wie, co to są imiesłowy i potrafi podać przykłady imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych;
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 –  9 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Artysta czy celebryta? Wybory tożsamościowe pewnego koguta – „Artysta” Sławomira Mrożka

Cele główne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;
 • Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania, widzenia, myślenia i przeżywania;
 • Motywowanie do lektury tekstów poetyckich z kręgu polskiej literatury klasycznej dla dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • poznaje konteksty biograficzny i historyczno-literacki wzbogacające analizę i interpretację utworów Sławomira Mrożka;
 • zdobywa i selekcjonuje informacje na temat życia i twórczości Sławomira Mrożka;
 • posługuje się terminem: komizm, ironia, absurd;
 • czyta ze zrozumieniem opowiadanie, odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu, wyciąga wnioski z lektury;
 • gromadzi wiadomości, selekcjonuje je i porządkuje;
 • bierze udział w dyskusji i uzasadnia swoje zdanie;
 • określa rodzaj zastosowanej narracji w utworze „Artysta”;
 • streszcza tekst opowiadania;
 • ocenia postawę głównego bohatera;
 • dostrzega w tekście alegorię i określa jej funkcję.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 –  24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Treść i forma – ważne w prezentacji.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • gromadzi materiał potrzebny do stworzenia wypowiedzi;
 • zgadza się z cudzymi poglądami lub z nimi polemizuje;
 • dokonuje interpretacji głosowej tekstu;
 • wie, na czym polega prezentacja i jaka jest jej kompozycja;
 • potrafi powiedzieć, czego należy unikać, a co warto wykorzystać podczas prezentacji;
 • tworzy różnorodne prezentacje;
 • samodzielnie prezentuje wyniki swojej pracy.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 –  10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: nieodmienne części mowy. Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z nauki o języku polskim

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • wie, co to są przysłówki, spójniki, przyimki, wykrzykniki i partykuły;
 • potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 24 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Powtórzenie wiadomości: językowe środki stylistyczne.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • wskazuje i sam tworzy epitety;
 • wie, jak rozpoznać porównania;
 • wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia.
 • wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście

Zadanie domowe:

Wykonać zadania (na kartach pracy) do poprzedniej lekcji nt. „Latarnika”

H. Sienkiewicza.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 13 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Czy Skawiński jest postacią tragiczną? Czytamy i analizujemy nowelę „Latarnik” Henryka Sienkiewicza

Cele główne:

 • Kształcenie rozumienia tekstu literackiego;

 • Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania, widzenia, myślenia i przeżywania;

 • Motywowanie do lektury tekstów poetyckich z kręgu polskiej literatury klasycznej dla dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • poznaje konteksty – biograficzny, społeczny, historyczny i literacki, wzbogacające analizę utworów Henryka Sienkiewicza;
 • zdobywa i selekcjonuje informacje na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza;
 • zna i rozumie definicję „noweli” jako gatunku literackiego;
 • poznaje kompozycję noweli „Latarnik”;
 • czyta ze zrozumieniem fragmenty noweli, odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu, wyciąga wnioski z lektury;
 • gromadzi wiadomości, selekcjonuje je i porządkuje;
 • kształci umiejętność interpretacji utworu epickiego, określa rodzaj narracji;
 • wykorzystuje w interpretacji utworu odwołania narodowe i społeczne;
 • poznaje postawy Polaków w obliczu utraty niepodległości, rozumie dramat emigrantów z Polski w XIX wieku;
 • interpretuje nowelę w kontekście historycznym;
 • wskazuje na uniwersalne zjawiska zawarte w utworze Sienkiewicza dotyczące człowieka i jego losu;
 • potrafi przedstawić charakterystykę Skawińskiego oraz przeżycia wewnętrzne bohatera noweli.

Zadanie domowe:

Proszę przeczytać z podręcznika lub innych dostępnych źródeł podstawowe informacje na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, polskiego pisarza doby pozytywizmu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI i VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 –  2 GRUDNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie wiadomości o czasowniku i innych częściach mowy.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, co oznacza czasownik i na jakie pytania odpowiada;
 • Wie, co to jest bezokolicznik;
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby i czasy;
 • Układa zdania z użyciem czasownikiem w różnym czasie;
 • Określa liczbę, osobę i czas podanych czasowników;
 • Przekształca formy czasu teraźniejszego na formy czasu przeszłego i przyszłego;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym przez rodzaje w l. poj. i l. mn.;
 • Wie, co to są imiesłowy i jakie mamy rodzaje imiesłowów w języku polskim;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Odmienia czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

 

Zadanie domowe:

Proszę, aby dzieci powtórzyły wiadomości o czasowniku (jaka to część mowy, jak o nią pytamy, przez co się odmienia, jakie mamy czasy, tryby i strony; co to jest forma osobowa i nieosobowa czasownika) oraz zredagowały opis obrazu (z poprzedniej lekcji).

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  VI- VIII

OPRACOWAŁA  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA  4–  25  listopada  

Nazwa bloku programowego:  J. polski

Temat  :   Listy z podróży  z gramatyką w tle. Rzeczownik i jego rodzaje

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi pracować z tekstem i umiejętnie odpowiada na pytania
 • Wie kim był Ozyrys i Set
 • Umie wyjaśnić pojęcie rzeczownik oraz zna jego rodzaje