Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 2 – 17 WRZEŚNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Określa związek między dramatem a teatrem;
 • Wie jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Rozmawia o symbolicznych znaczeniach w tekstach kultury;
 • Charakteryzuje zmiany w teatrze o czasów starożytnych po współczesne.

Temat 2: Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Przypomina i utrwala zasady ortograficzne poznane w poprzednich klasach;
 • Wie, kiedy stosować wielką literę;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów z użyciem wielkiej litery;
 • Wie, kiedy stosować małą literę;
 • Zna wyjątki od reguł oczywistych;
 • Wie i umie stosować formy grzecznościowe w tekstach pisanych.

Konspekt

Konspekt  dla klasy VII

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 17 – 14 MARCA

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Cechy liryki na podstawie wiersza A. Mickiewicza pt: ,,Śmierć Pułkownika”.

Cele ogólne:

 • Poznanie cech liryki;
 • Rozwijanie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu wiedzy o literaturze.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Adama Mickiewicza;
 • Poznaje najważniejsze cechy epoki romantyzmu;
 • Poznaje cechy charakterystyczne liryki jako rodzaju literackiego;
 • Określa tematykę utworu A. Mickiewicza;
 • Na podstawie informacji o epoce potrafi wskazać cechy bohatera romantycznego z wiersza ,,Śmierć Pułkownika”.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 16 – 22 LUTEGO
Nazwa bloku programowego: Język polski
Temat 1: Strona bierna i czynna czasownika.

Cele ogólne:

 • Umiejętność rozpoznania czasownika w tekście

Cele szczegółowe:  Uczeń:

 • Utrwala zdobyte wiadomości o czasowniku;
 • Potrafi odmienić czasownik przez osoby, liczby, czasy i tryby;
 • Określa formę czasownika;
 • Wie, co to jest strona czynna i bierna czasownika;
 • Zna budowę strony czynnej i biernej;
 • Potrafi przekształcić zdania ze strony czynnej na bierną.

Temat 2: Cechy epiki na podstawie fragmentu K. Ryrych pt: ,,Szczęśliwego Nowego Roku”.

Cele ogólne: Uczeń 

 • Potrafi rozróżnić i wskazać rodzaje literackieCele szczegółowe: Uczeń:
 • W ciszy i skupieniu czyta tekst literacki;
 • Poznaje rodzaje narracji ww epice i potrafi wskazać w tekście narratora;
 • Tworzy plan najważniejszych wydarzeń;
 • Wskazuje czas i miejsce akcji oraz bohaterów;
 • Potrafi przyporządkować fragment utworu do odpowiedniego gatunku literackiego.

Język polski

Konspekt  dla klasy VII

Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

Lekcja 15– 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1 i 2: Piszemy charakterystykę postaci.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Czyta tekst I. Krasickiego pt: ,,Żona modna”;
 • Wymienia główne wydarzenia z tekstu;
 • Wskazuje 3 części tekstu i nadaje im tytuł;
 • Poznaje cechy satyry;
 • Dostrzega ukazany w utworze problem XVIII-wiecznego społeczeństwa;
 • Wymienia zalety i wady głównej bohaterki;
 • Zapoznaje się z budową i słownictwem przydatnym do stworzenia charakterystyki postaci;
 • Tworzy samodzielnie charakterystykę postaci literackich.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 25 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat:  Jak komponować tekst, stosować akapity i budować argumentację?

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe -Uczeń:

 • Używa słownictwa typowego dla wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Rozumie i umie poprawnie skomponować tekst;
 • Gromadzi i porządkuje materiały niezbędne do tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Tworzy całościowo spójny wewnętrznie i logicznie uporządkowany tekst;
 • Tworzy akapity;
 • Poprawnie stosuje akapity w tworzonym tekście;
 • Stosuje słownictwo służące spójności tekstu.

Język polski

Konspekt dla klasy VI i VII
Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 7 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat 1: Pisownia trudnych form rzeczowników i przymiotników.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów zakończonych na -dztwo, – dzki;
 • Potrafi znaleźć odpowiednie wyrazy pokrewne;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: -dztwo, – dzki;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Umie utworzyć odpowiednie przymiotniki od rzeczowników;
 • Korzysta ze źródeł i słowników, aby wykonać zadanie.

Temat 2, 3: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o językowych środkach stylistycznych.

Cele główne:

 • Poznawanie i utrwalanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu teorii literatury, które przygotowują do odbioru, analizy i interpretacji tekstów literackich oraz sprzyjają rozumieniu zjawisk literackich i kulturowych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie co to jest i jakie funkcje w tekście literackim pełni wybrany środek stylistyczny;
 • Umie wskazać i wymienić podstawowe środki stylistyczne;
 • Wskazuje i sam tworzy epitety;
 • Wie, jak rozpoznać porównania;
 • Wie, co to metafora, jaką pełni funkcję i sprawnie rozpoznaje metafory w tekście;
 • Wskazuje w tekście i sam tworzy wyrazy dźwiękonaśladowcze;
 • Potrafi odnaleźć w tekście uosobienia, ożywienia, zdrobnienia i powtórzenia;
 • Wie, co to jest pytanie retoryczne i jaką pełni funkcję w tekście.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 11 i 12 – 30 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Ortografia.

Temat 1:  Kiedy pisać i, a kiedy j.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Referuje zasady pisowni wyrazów, w których litera i oznacza spółgłoskę j;
 • Stosuje zasady pisowni –i i –j w podanych wyrazach;
 • Referuje zasady pisowni –i, –ji oraz –ii;
 • Stosuje zasady pisowni –i, –ji oraz –ii w podanych wyrazach.

Temat 2:  Strona czynna i bierna czasownika.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zagadnieniem strony czynnej i biernej czasownika.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Stosuje zasadę tworzenia strony biernej;
 • Wskazuje, w jakich okolicznościach używamy strony biernej;
 • Odróżnia czasowniki przechodnie od nieprzechodnich;
 • Wskazuje wypowiedzi, w których najważniejszą rolę odgrywa wykonawca czynności oraz te, w których najistotniejszy jest obiekt czynności;
 • Odnajduje w tekście czasowniki w stronie biernej i wyjaśnia, w jakim celu zostały użyte;
 • Przekształca zdania ze strony czynnej na bierną.

 

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: Anna Kwiatkowska

 Lekcja 9 – 23 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski

 Temat: Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o czasowniku.

Cele główne:

 • Uporządkowanie i usystematyzowanie  wiadomości o czasowniku.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Odróżnia formy nieosobowe czasownika od osobowych;
 • Określa formy gramatyczne czasownika;
 • Redaguje zdania z nieosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no, -to; • Uzupełnia zdania czasownikami w odpowiedniej formie;
 • Przekształca zdania, używając odpowiedniej formy czasownika;
 • Modyfikuje wypowiedź za pomocą zmiany aspektu.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 7 – 9 listopada

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe.

 Temat 1: Fonetyka- przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Cele główne:

 • Znajomość podstawowych pojęć z fonetyki.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Dzieli wyrazy na głoski;
 • Wskazuje samogłoski i spółgłoski;
 • Określa funkcję litery i w podanych wyrazach;
 • Zapisuje wymowę wyrazu i wskazuje różnice pomiędzy wymową a pisownią;
 • Dokonuje poprawnego podziału wyrazu;
 • Poprawnie wymawia wyrazy;
 • Koryguje błędną wymowę wyrazów.

Temat 2:  Budowa akapitów i kompozycja tekstu.

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Formułuje temat, argumenty oraz plan wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Porządkuje podaną wypowiedź;
 • Koryguje podane fragmenty wypracowania;
 • Wskazuje zdanie główne akapitu w podanym tekście;
 • Redaguje wstęp do wypracowania;
 • Stosuje słowa i wyrażenia sygnalizujące powiązania między zdaniami.

Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Anna Kwiatkowska

Lekcja 5 – 26 października

Nazwa bloku programowego: Język polski.

 Temat: „Mały Książę”.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z postacią Antoina de Saint-Exupéry;
 • Poznanie nowej formy prozaicznej;
 • Wprowadzenie powszechnie znanej symboliki ezopowej.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Zna postać A. de Saint-Exupery;
 • Relacjonuje treść utworu;
 • Określa rodzaj literacki utworu;
 • Wypowiada się na temat narracji w utworze i wpływu narracji na sposób przedstawienia świata w Małym Księciu;
 • Wskazuje wydarzenia i sytuacje o charakterze baśniowym i realistycznym;
 • Wskazuje w utworze cechy przypowieści;
 • Wyszukuje w tekście fragmenty o charakterze aforyzmów;
 • Wskazuje adresata książki Mały Książę i uzasadnia swoje zdanie.

Temat 2 : Twórczość  Jana Kochanowskiego

Cele główne:

 • Poznanie twórczości Jana Kochanowskiego;
 • Przypomnienie wybranych środków stylistycznych: archaizm, apostrofa.

Cele szczegółowe

Uczeń:

 • Zna postać Jana Kochanowskiego;
 • Umie zdefiniować pojęcie fraszki;
 • Potrafi zinterpretować najważniejsze fraszki Jana Kochanowskiego;
 • Relacjonuje treść fraszek;
 • Wskazuje podmiot liryczny we fraszkach;
 • Wskazuje apostrofę we fraszce Na lipę i wyjaśnia jej funkcję;
 • Prezentuje stosunek Jana Kochanowskiego do natury na podstawie fraszki Na lipę;
 • Wskazuje adresata lirycznego fraszki Na dom w Czarnolesie;
 • oOreśla kontekst biograficzny we fraszce Na dom w Czarnolesie;
 • Prezentuje współczesną formę wskazanych archaizmów;
 • Podaje pięć najważniejszych warunków, które powinny być spełnione, aby życie upływało szczęśliwie;
 • Przedstawia swoje stanowisko w kwestii tego, co jest ważniejsze w życiu – dom czy przyjaciele;
 • Gromadzi przysłowia o przyjaźni i wybiera spośród nich najtrafniejsze.

 

 

Zadanie domowe: Rozwiń w wypracowaniu liczącym ok. 200 słów myśl fraszki Na zachowanie: „Uchowaj, Boże, takiego żywota / Daj raczej miłość, a chocia mniej złota.