Konspekt


KONSPEKT DLA  KLASY VI i VII

OPRACOWAŁ: mgr  Izabela Bielińska

LEKCJA 2 –  25 Września 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk polski

Temat:  Omawiamy opowiadanie nowy dyrektor , Anety Załazińskiej i Michała Rusinek Przypomnienie wiadomości o czasowniku.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.
 • Przypomnienie wiadomości o czasowniku
 • Umiejętnie pracuje z tekstem

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wyjaśnia, czym jest czasownik
 • Rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy;
 • Potrafi określić funkcję czasownika w zdaniu;
 • Podaje przykłady czasownika stosuje je w zdaniach;
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie bohater
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie słuchacz i odbiorca.

Zadanie domowe:

Odpowiem na pytania pod tekstem, ćw 4 str 13

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 14 – 22 KWIETNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny z języka polskiego.

Cele główne:

 • zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym;
 • weryfikacja wiedzy z zakresu Podstawy Programowej nauczanego przedmiotu;
 • wyjaśnienie niezrozumiałych poleceń i pojęć.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 25 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Potrafię zapisywać rzeczowniki zakończone na „-ia” i „-ja” oraz „-nia”.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wskazuje różnice w wymowie i pisowni wyrazów;
 • Poprawnie zapisuje głoski miękkie;
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki przez przypadki;
 • Rozróżnia formy mianownika od przypadków zależnych;
 • Zna zasady ortograficzne dotyczące pisowni rzeczowników zakończonych na „-ja”, „-ia” oraz „-nia” w innych przypadkach niż mianownik;
 • Poprawnie zapisuje różne formy wyrazów w zakończeniach na: „- ia”, „-ja” i „nia”;
 • Poprawnie artykułuje wypowiadane wyrazy;
 • Korzysta ze źródeł, aby wykonać zadanie.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 12 – 11 MARCA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: A. de Saint-Exupery: „Mały książę”. Czy Róża jest tylko różą?

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z informacją o życiu i twórczości A. de Saint-Exupery’ego;
 • Wskazuje w twórczości pisarza odwołania do postaw społecznych;
 • Stosuje w interpretacji elementy wiedzy o kulturze i historii;
 • Wyjaśnia, jaki wpływ na życie pisarza miały wydarzenia, których był świadkiem;
 • Poznaje i rozumie terminy: symbol, metafora;
 • Interpretuje symbolikę postaci Róży i Lisa;
 • Porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w utworze;
 • Przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;
 • Formułuje i interpretują główną ideę utworu.

Zadanie domowe na 11 marca 2023

Proszę o napisanie krótkiego sprawozdania w wycieczki szkolnej lub jednego dnia w szkole (wg wzoru, który był podany w poprzednich zajęciach lub przykładu z podręcznika lub zeszytu ćw.)

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 11 – 18 LUTEGO 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Uczymy się redagować sprawozdanie z wydarzenia.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych;
 • Kształcenie umiejętności poprawnego pisania zgodnego z zasadami pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie i rozumie, co to jest sprawozdanie jako pisemna forma wypowiedzi;
 • Rozumie, jakie są części składowe sprawozdania;
 • Dostrzega zależności między poszczególnymi częściami kompozycyjnymi sprawozdania;
 • Odróżnia w planie sprawozdania elementy istotne od nieistotnych;
 • Tworzy plan sprawozdania;
 • Wykorzystuje wskazówki i rady w trakcie tworzenia sprawozdania;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym;

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 10 – 4 LUTEGO 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Spotkanie z lekturą. Omówienie prac pisemnych na temat przeczytanych książek w języku polskim.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi stworzyć skrócony opis bibliograficzny książki;
 • Umie poprawnie zredagować krótkie streszczenie przeczytanej lektury;
 • Potrafi opisać wybranego przez siebie bohatera;
 • Zna zasady tworzenia charakterystyki postaci;
 • Umie opowiedzieć o wrażeniach z przeczytanej lektury i polecić ją kolegom i koleżankom z klasy.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 28 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: W krainie literatury. Powtórzenie wiadomości o podstawowych pojęciach związanych ze epiką.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i odróżnia 3 podstawowe rodzaje literackie;
 • Potrafi wymienić najważniejsze epickie gatunki literackie;
 • Wie, czym się różni legenda od przypowieści;
 • Potrafi odróżnić baśń od bajki;
 • Zna cechy charakterystyczne opowiadania i noweli;
 • Wie, czym się charakteryzuje powieść;
 • Zna podstawowe rodzaje powieści.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 14 STYCZNIA 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Czym się kieruje w życiu Ebenezer Scrooge w „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa (cz. 2)

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju literackiego;
 • Głośno odczytuje fragmenty tekstu;
 • Wypowiada się na temat głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Srooge’a;
 • Wskazuje ironię w wypowiedziach głównego bohatera i określa jej funkcję;
 • Wciela się w rolę postaci, aby opowiedzieć o jej przeżyciach;
 • Rozumie, czemu służą postaci fantastyczne wprowadzone w opowiadaniu Ch. Dickensa.

 

 

Zadanie domowe:

Przypomnieć sobie treść „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa. Przypominam o opracowaniu lektur (dla kl. VI – 2 tytuły, dla kl. VII – 3 tytuły) w języku polskim tj. streszczenia, charakterystyki wybranego bohatera, dlaczego polecam tę książkę.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 10 GRUDNIA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Realizm i fantastyka w powieści „Opowieści wigilijnej” Ch. Dickensa (cz. 1)

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zapoznaje się z biografią Charlesa Dickensa;
 • Zdobywa informacje na temat epoki wiktoriańskiej;
 • Określa tematykę utworu Charlesa Dickensa z uwzględnieniem kontekstów: biograficznego, społecznego i historycznego;
 • Zadaje pytania do tekstu;
 • Tworzy uporządkowaną wypowiedź na zadany temat;
 • Tworzy charakterystykę głównego bohatera;
 • Ocenia wartości wyznawane przez E. Srooge’a;
 • Potrafi wymienić elementy realistyczne i fantastyczne w opowiadaniu;
 • Wie, czemu służą wprowadzone do utworu elementy fantastyczne;
 • Umie opowiedzieć o symbolice świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Zadanie domowe:

Proszę o odrobienie ćwiczeń 2 i 3 (kl. VI) ze strony 24 w zeszytach ćwiczeń „Między słowami”

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 26 LISTOPADA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Sztuka argumentowania. Uzasadniamy swoje zdanie

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Poszerzanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstu;
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami retoryki, przygotowującymi do swobodnego wypowiadania się ucznia w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem;
 • Zna definicję trudnych słów i wyrażeń;
 • Wie co to jest i do czego służy argument;
 • Umie odnajdywać w tekście literackim argumenty i kontrargumenty;
 • Potrafi sam tworzyć argumenty i je uzasadniać;
 • Wie, na czym polega siła perswazji i sztuka argumentowania.