Język polski

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język polski

Temat : O umiejętnym przekonywaniu, zachęcaniu i perswadowaniu, czyli jak napisać rozprawkę.

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Używa słownictwa typowego dla wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Zna zasady redagowania rozprawki szkolnej;
 • Gromadzi i porządkuje materiały niezbędne do tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej;
 • Tworzy plan rozprawki;
 • Przestrzega zasad kompozycyjnych i spójności językowej podczas pisania rozprawki;
 • Dzieli tekst na funkcjonalne akapity;
 • Stosuje zasady tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów do stworzenia rozprawki;
 • Odróżnia przykłady od argumentów;
 • Modyfikuje teksty podane w ćwiczeniach;
 • Rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracował: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 1 – 14 WRZEŚNIA

Nazwa bloku programowego: Język polski.

Temat 1 : Kim jestem? Czym się wyróżniam? Pytania współczesnego Polaka.

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów kultury przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o literaturze, teatrze, filmie, mediach;
 • Zachęcanie do czytania i świadomego odbioru różnych tekstów kultury.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście publicystycznym potrzebne informacje;
 • Porządkuje informacje;
 • Podaje różnice między literaturą a publicystyką i rozpoznaje artykuł jako gatunek publicystyczny;
 • Dostrzega zróżnicowanie słownictwa;
 • Uświadamia sobie, jaką wartością jest język polski i polskie korzenie;
 • Gromadzi materiał niezbędny do tworzenia wypowiedzi;
 • Przedstawia swoje poglądy i polemizuje z cudzymi;

Temat 2: Kiedy pisać „ą” i „ę”.

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna i potrafi uzasadnić reguły ortograficzne;
 • Wskazuje różnice w mowie i w piśmie wyrazów z „ą” i „ę”;
 • Potrafi poprawnie posługiwać się słownikiem ortograficznym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Wie, co to jest podmiot domyślny i orzeczenie złożone;
 • Tworzy zdania pojedyncze i złożone;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania;
 • Sprawnie wyróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi wskazać czasowniki w formie osobowej i nieosobowej;
 • Zna i stosuje zasady pisownie rozdzielnej i łącznej z partykułą „nie”;
 • Umie stosować małą i wielką literę w nazwach;
 • Zna podstawowe związki frazeologiczne.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do nauki o języku oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, przykładowe testy egzaminacyjne.

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgrJanusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14- 27 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z obejrzanego filmu.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”, arkusz egzaminacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:   

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie.
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI, VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 13 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Rodzaje zdań

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i jaki warunek musi być spełniony, żeby tworzyć zdanie;
 • Wyróżnia typy zdań ze względu na cel wypowiedzi;
 • Odróżnia zdania od równoważników zdań;
 • Przekształca zdania pojedyncze w równoważniki zdań i odwrotnie;
 • Rozumie pojęcia: orzeczenie i podmiot;
 • Wie, co to jest grupa podmiotu i grupa orzeczenia;
 • Wie, co to są zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, materiały pomocnicze – zdanie w języku polskim (grafika), Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co to jest wypowiedzenie i jakie są rodzaje wypowiedzeń w języku polskim?

 1. Powitanie.
 2. Przypomnienie wiadomości o rodzaj zdań ze względu na cel wypowiedzi.
 3. Wprowadzenie terminu: zdanie i równoważnik zdania.
 4. Przypomnienie wiadomości o grupie podmiotu i orzeczenia.
 5. Wyjaśnienie terminów: podmiot domyślny, orzeczenie złożone, zdanie pojedyncze.
 6. Ćwiczenia językowe.
 7. Zadanie domowe.

Konspekt

 

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 12 – 6 kwietnia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z obejrzanego filmu.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”, arkusz egzaminacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie.
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 11 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z obejrzanego filmu.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczenia praktyczne;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Słowa na start”, arkusz egzaminacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 10 – 9 marca 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe i literackie

Temat: Omówienie i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi czytać tekst literacki ze zrozumieniem;
 • Rozumie polecenia i zadania, które ma wykonać;
 • Wie, co oznacza rozbiór gramatyczny zdania;
 • Zna podstawowe terminy z zakresu wiedzy o literaturze;
 • Poprawnie rozwiązuje polecenia z zakresu wiedzy o języku;
 • Zna zasady zredagowania sprawozdania z obejrzanego filmu.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • Ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII, arkusze egzaminacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Poprawiamy egzamin klasyfikacyjny i utrwalamy wiedzę o języku polskim

 1. Powitanie;
 2. Omówienie wyników i poprawa egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. Wykonanie zadania pisemnego na podstawie testu.

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja  9 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. polski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka polskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy;
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych;
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów.

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów;
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń;
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne części mowy

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście informacje;
 • Porządkuje informacje zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • Przypomina wiadomości o formach przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego: rzeczownika, przymiotnika, czasownika;
 • Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Stopniuje przymiotniki i przysłówki;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Zabawa dydaktyczna – karteczki z wyrazami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VIII „Słowa na start”, karteczki z wyrazami, przykładowe testy ósmoklasisty z języka polskiego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co i jak odmieniamy, Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Cz. 1

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Zabawa dydaktyczna – odmienne części mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne na podstawie testu ósmoklasisty;
 5. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.