Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – VII
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 9 – 20 KWIETNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: II Rzeczpospolita. Polska między wojnami. Przygotowanie do egzaminu końcowego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP po 1918 roku;

 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w 1918 r.;

 • wie, kiedy i dlaczego Polska odzyskała niepodległość;

 • potrafi wymienić zasłużonych przywódców walczących o niepodległość podczas I wś.;
 • wie, kim był marszałek Józef Piłsudski;

 • potrafi opowiedzieć, w jaki sposób zostały ustalone granice odrodzonej Polski;

 • zna okoliczności wybuchu wojny Polski z Rosją Radziecką i wie, o czym rozstrzygnęła ta wojna;

 • potrafi powiedzieć własnymi słowami o trudnościach, z jakimi musiały uporać się władze i społeczeństwo odrodzonej Polski;

 • wie, jakie osiągnięcia II RP były najważniejsze;

 • wie, dlaczego zbudowano port w Gdyni i czym był Centralny Okręg Przemysłowy;

 • wie, kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 8 – 16 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów, rozbiory i powstanie „Mazurka Dąbrowskiego”.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Poznanie sytuacji społeczno-politycznej RP w drugiej połowie XVIII wieku;
 • Kształcenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna ogólną sytuację Polski w połowie wieku XVIII;
 • wie, z czym wiązało się „liberum veto”;
 • potrafi podać daty rozbiorów i wymienić nazwy państw, biorących w nich udział;
 • wie, jaka była rola Stanisława Augusta Poniatowskiego i jaką król przyjął strategię działania;
 • zna okoliczności powstania kościuszkowskiego;
 • wie, kim był Tadeusz Kościuszko;
 • potrafi powiedzieć, co spowodowało klęskę insurekcji kościuszkowskiej;
 • zna okoliczności III rozbioru Polski;
 • potrafi powiedzieć, czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • wie, jak powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”;
 • zna melodię i słowa hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”.

Zad. domowe:

Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV SP, s. 40-46.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 7 – 9 MARCA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Złoty wiek. Polska za panowania króla Zygmunta Starego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, kiedy i w jaki sposób Polska odzyskała Pomorze Gdańskie;
 • potrafi wyjaśnić, na polegała główna korzyść z odzyskania ziem na północy;
 • wie, w jaki sposób polskie zboże trafiało na Zachód;
 • umie powiedzieć, czym handlowano w Gdańsku;
 • wie, na czym polegało odnowienie Akademii Krakowskiej i jakie uczelnia miała znaczenie w Europie;
 • umie opowiedzieć o Mikołaju Koperniku i znaczeniu jego wielkiego odkrycia;
 • wie, jaki okres w dziejach Polskich nazywamy złotym wiekiem i dlaczego;
 • wie, kogo do Polski sprowadziła królowa Bona;
 • potrafi opowiedzieć o zmianach na zamku wawelskim za panowania Zygmunta Starego.

 

 

Zad. domowe:

Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV SP.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 6 – 24 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Wojna trzynastoletnia. Synowie Jagiełły.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna sytuację geopolityczną Polski za panowania króla Władysława Jagiełły;
 • wie, co zrobiła królowa Jadwiga, aby odnowić Akademię Krakowską;
 • przypomina, kiedy i w jaki sposób Krzyżacy znaleźli się nad Bałtykiem;
 • wie, kim był Zawisza Czarny z Grabowa;
 • wie, dlaczego wybuchła wojna z zakonem;
 • wie, jakie konsekwencje niosło ze sobą sprowadzenie do Polski Krzyżaków, ich dominacja na ziemiach północnych;
 • potrafi znaleźć informacje o bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.;
 • wie, co zdecydowało o wyniku bitwy pod Grunwaldem;
 • wie, kiedy trwała wojna trzynastoletnia i jakie miała następstwa;
 • zna pieśń „Bogurodzica”.

Zad. domowe:

Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV SP.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV – V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 5 – 10 LUTEGO 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: W średniowiecznym Krakowie. Wielka bitwa Władysława Jagiełły z Krzyżakami.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna sytuację geopolityczną Polski pod koniec panowania króla Kazimierza Wielkiego;
 • dowiaduje się, w jaki sposób zakładane były miasta w średniowieczu na przykładzie Krakowa;
 • potrafi powiedzieć do czego i komu służyły najważniejsze budynki w średniowiecznym mieście;
 • wie, jakie funkcje pełnił miejski rynek;
 • dowiaduje się o konsekwencjach Unii Polski z Litwą;
 • wie, jakie konsekwencje niosło ze sobą sprowadzenie do Polski Krzyżaków, ich dominacja na ziemiach północnych, a także osłabienie Państwa Krzyżackiego będącego następstwem bitwy pod Grunwaldem;
 • potrafi znaleźć informacje o bitwie pod Grunwaldem w 1410 r.;
 • zna pieśń „Bogurodzica”.

 

 

Zad. domowe:

Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV SP.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 4 – 27 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Polska w okresie panowania Kazimierza Wielkiego.

Cele główne:

 • Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • Poznanie dokonań króla Polski Kazimierza Wielkiego;

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna sytuację geopolityczną Polski dzielnicowej za panowania króla Władysława Łokietka;

 • poznaje takie pojęcia jak: Akademia Krakowska, żak, uniwersytet, Krzyżacy;

 • wie, jakie konsekwencje niosło ze sobą sprowadzenie do Polski w 1222 r. zakonu Krzyżowców;
 • opisuje działania Kazimierza Wielkiego mające na celu wzmocnienie i unowocześnienie państwa;

 • wymienia korzyści wynikające dla Polski z działań przeprowadzonych przez Kazimierza Wielkiego;

 • wyjaśnia, w jaki sposób Kazimierz Wielki dążył do poprawienia stosunków Królestwa Polskiego z sąsiadami;

 • wie, jakie znaczenie dla naszego kraju miało utworzenie Akademii Krakowskiej w 1364 roku.

Zad. domowe:

Uzupełnić zadania z zeszytu ćwiczeń dla kl. IV SP.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA – 13 STYCZNIA 2024

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia

Temat: Panowanie Bolesława III Krzywoustego i rozbicie dzielnicowe Polski.

Cele główne:

 • rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

 • poznanie dokonań Bolesława Krzywoustego i skutków jego testamentu;

 • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • wie, że Bolesław Krzywousty walczył ze swym bratem Zbigniewem i najazdem cesarza Henryka V;

 • wie, kiedy został wydany statut (testament) Bolesława Krzywoustego i dlaczego książę go wydał;

 • rozumie pojęcia: seniorat, dzielnica senioralna, rozbicie dzielnicowe;
 • wymienia przyczyny podziału Polski na dzielnice;

 • pokazuje granice Polski;

 • pokazuje na mapie dzielnice dziedziczne i dzielnicę senioralną;

 • potrafi policzyć, ile lat trwało rozbicie dzielnicowe w Polsce;

 • zna skutki rozbicia dzielnicowego Polski.

kONSPEKTKONSPEKT DLA KLASY IV/ V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  13 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Bolesław Chrobry. Pierwszy król Polski

Cele główne:

 • Uczeń potrafi pracować z tekstem źródłowym
 • Zna postać Bolesława Chrobrego
 • Umie wyjaśnić pojęcie król

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wie jakie znaczenie miała koronacja Bolesława Chrobrego
 • Wie w jakim celu Otton III przyjechał do Gniezna
 • Umie wyjaśnić powstanie zjazdu w Gnieźnie

 

 

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

Konspakt

KONSPEKT DLA KLASY VI/ VII

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1 –  28 października 2023    

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat  :   Artyści renesansu.

Cele główne:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie renesans
 • Wie kim byli humaniści

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Zna postacie włoskiego renesansu
 • Wie kim był Erazm z Notterdamu i z czego zasłynął
 • Zna postać Mikołaja Kopernika i jego osiągnięcia

Zadanie domowe

Odpowiem na pytania

 1. Co odkrył Mikołaj Kopernik ?
 2.  Z czedo zasłynał Eram z Notterdamu ?

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV- V

OPRACOWAŁ : Tomasz Bieliński

LEKCJA  1  –   23 września 

Nazwa bloku programowego:  Historia

Temat :  Dawni Słowianie. Chrzest Polski

Cele główne:

 • Uczeń wie kim byli Słowianie
 • Kim był Mieszko I

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Kogo nazywano poganami ?
 • Wie jakie znaczenie miał chrzest Polski i kiedy się odbył
 • Jak wyglądał gród słowiański
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie książę

Zadanie domowe z dnia 23.09.2023

Co chrzest Polski zmienił w kontaktach Mieszka I z władcami innych państw ?