Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 1 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Historia – nauka o przeszłości.

Cele główne:  

 • Przedstawienie historii, jako nauki badającej przeszłość;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów jej zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyka;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej dzieci;
 • Czytanie mapy historycznej.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „historia”;
 • Rozumie różnice między przyczyną a skutkiem;
 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady;
 • Wskazuje różnicę między pracą historyka a archeologa;
 • Zna podstawy chronologii;
 • Potrafi wymienić epoki historyczne;
 • Rozumie pojęcia: „ród”, „genealogia”, „ojczyzna”, „tradycja”, „symbol”, „naród”, „Polonia”
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe;
 • Potrafi wymienić oraz umiejscowić na mapie główne regiony Polski

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: Mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 7 – 7 grudnia/11 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Krzyżacy nad Bałtykiem. Polska Kazimierza Wielkiego.

Cele główne:

 • Omówienie przyczyn rozbicia dzielnicowego;
 • Ukazanie powodu dla którego Zakon Krzyżacki przybył na tereny Północnej Polski;
 • Przybliżenie postaci Władysława Łokietka;
 • Omówienie panowania Kazimierza Wielkiego.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • Rozumie czym było rozbicie dzielnicowe i jakie stwarzało zagrożenie dla ziem polskich;
 • Wie kto, kiedy i dlaczego sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie;
 • Zna postać Władysława Łokietka oraz datę jego koronacji;
 • Rozumie przyczyny konfliktu polsko-krzyżackiego;
 • Zna postać Kazimierza Wielkiego oraz datę jego koronacji;
 • Potrafi krótko omówić najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego dla Polski.

 

Historia

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka  -Łabędź

Lekcja 3 i 4  – 12 i 24 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska pierwszych Piastów.

Cele główne:

 • Wprowadzenie do początków państwa polskiego;
 • Omówienie przyczyn i znaczenia Chrztu Mieszka I;
 • Ukazanie Polski pod rządami Bolesława Chrobrego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń wymienia nazwy plemion słowiańskich zjednoczonych przez Mieszka I;
 • Uczeń rozumie przyczyny i skutki przyjęcia Chrztu przez Mieszka I;
 • Uczeń potrafi krótko scharakteryzować dokonania Bolesława Chrobrego;
 • Uczeń rozumie przyczyny i konsekwencje zjazdu w Gnieźnie;
 • Uczeń potrafi wyjaśnić przyczyny wzrostu znaczenia Polski w Europie;
 • Uczeń wskazuje na mapie położenie państwa pierwszych Piastów;
 • Uczeń zna następujące postaci: Mieszko I, Dobrawa, Bolesław Chrobry, Święty Wojciech, Otton III;
 • Uczeń zna daty: 966 r., 1000 r., 1025 r. oraz pojęcia: plemię, gród, relikwie, danina, drużyna.

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Lekcja 1 – 14 września

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Historia – nauka o przeszłości.

 

Cele główne:

 • Przedstawienie historii, jako nauki badającej przeszłość;
 • Poznanie podstaw chronologii dziejów i sposobów jej zapisu;
 • Poznanie epok historycznych i ich charakterystyka;
 • Wzbudzenie świadomości patriotycznej dzieci;
 • Czytanie mapy historycznej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie „historia”;
 • Rozumie różnice między przyczyną a skutkiem
 • Rozumie, czym są źródła historyczne i potrafi podać ich przykłady
 • Wskazuje różnicę między pracą historyka a archeologa
 • Zna podstawy chronologii
 • Potrafi wymienić epoki historyczne
 • Rozumie pojęcia: „ród”, „genealogia”, „ojczyzna”, „tradycja”, „symbol”, „naród”, „Polonia”
 • Wie czym jest patriotyzm, zna symbole narodowe oraz potrafi wymienić najważniejsze święta państwowe
 • Potrafi wymienić oraz umiejscowić na mapie główne regiony Polski

Konspekt

Konspekt dla klas IV i V

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

I i II jednostka lekcyjna

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 8 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy egzamin obejmujący wymagany materiał.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem
 • Wykład

Środki dydaktyczne

Podręcznik, testy

I jednostka lekcyjna

Przebieg zajęć:

Temat : Przygotowanie do testów egzaminacyjnych 

 • Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z całego roku szkolnego .
 • Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego.
 • Rozwiązywanie testów oraz wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja  7 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Upadek I Rzeczypospolitej i walka o jej powrót.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie konsekwencji insurekcji kościuszkowskiej.
 • Zapoznanie uczniów z genezą powstania współczesnego hymnu Rzeczypospolitej polskiej.
 • Przybliżenie uczniom istotnych powstań narodowych – listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich.
 • Poznanie najważniejszych postaci politycznych okresu rozbiorów: Marii Skłodowskiej – Curie, Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki, Józefa Wybickiego.
 • Omówienie okresu I wojny światowej i odzyskania niepodległości.
 • Przedstawienie uczniom historii wojny o granicę wschodnią II Rzeczypospolitej.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń umie omówić okres rozbiorów Polski.
 • Uczeń potrafi pokazać na mapie granice rozbiorów i granice II Rzeczypospolitej.
 • Uczeń potrafi własnymi słowami opowiedzieć o postaciach historycznych takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Tadeusz Kościuszko, Maria Skłodowska – Curie, itd.
 • Uczeń jest w stanie przybliżyć temat odzyskania niepodległości.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z podręcznikiem
 • Praca z mapą

Środki dydaktyczne:

 1. Mapa Rzeczypospolitej polskiej
 2. Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg zajęć:

I jednostka lekcyjna

 • Przedstawienie historii insurekcji kościuszkowskiej.
 • Omówienie konsekwencji klęski insurekcji.
 • Objaśnienie okresu niewoli i kolejnych powstań narodowych z użyciem mapy.
 • Przybliżenie uczniom sylwetek najważniejszych postaci historycznych z pomocą podręcznika.
 • Zapoznanie uczniów z okresem I wojny światowej.
 • Przedyskutowanie kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Omówienie wydarzeń związanych z walką o granicę II Rzeczypospolitej z użyciem mapy.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja   6– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Indoeuropejczycy, Upadek I Rzeczpospolitej

Cele główne:

 • Wyjaśnienie występowania podobieństwa między językami europejskimi;
 • Zapoznanie z koncepcją wspólnego rdzenia kultury europejskiej;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń z okresu zmierzchu I Rzeczpospolitej, władców oraz faktów historycznych z tego okresu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze teorie dotyczące wspólnego pochodzenia kultur europejskich;
 • Dostrzega podobieństwa między różnymi językami, religiami i społeczeństwami;
 • Rozumie najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVIII wieku;
 • Zna próby powstrzymywania rozkładu i upadku państwa;
 • Potrafi scharakteryzować ostateczny wynik starć politycznych zmierzchu I Rzeczpospolitej.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Indoeuropejczycy

 1. Przedstawienie teorii o wspólnym pochodzeniu kultur europejskich;
 2. Omówienie podobieństw między różnymi kulturami, językami, religiami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Upadek I Rzeczpospolitej

 1. Przedstawienie sytuacji geopolitycznej Polski w XVIII wieku;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych;
 3. Omówienie procesu rozkładu i zniknięcia państwa z map Europy.

 

 

 

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  5 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Symbole i piktogramy, Polska w XVII wieku

Cele główne:

 • Poznanie symboli, hieroglifów, systemów pisma w kulturze ludzkiej na przestrzeni dziejów;
 • Poznanie najważniejszych wydarzeń oraz władców z okresu wojen XVII wiecznych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze symbole i pisma z przeszłości;
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia i postacie z okresu XVII wieku;
 • Umie opisać najważniejsze zmiany w sytuacji Polski w XVII wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Symbole i pismo

 1. Przedstawienie roli symboli i procesu kształtowania pisma;
 2. Omówienie najważniejszych piktogramów.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska w XVII wieku

 1. Przedstawienie Polski XVII wiecznej;
 2. Omówienie wojen, reform i innych procesów dziejowych.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  4 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Polska Jagiellonów

Cele główne:

 • Poznanie władców oraz najważniejszych wydarzeń z okresu panowania dynastii Jagiellonów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wymienić władców panujących w okresie dynastii Jagiellonów;
 • Zna najważniejsze wydarzenia mające miejsce w omówionym okresie;
 • Rozumie miejsce Polski w geopolityce późnośredniowiecznej Europy.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Polska Jagiellonów

 1. Omówienie zmian zachodzących w kraju polskim w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
 2. Charakterystyka postaci sprawujących władzę w poznanym okresie oraz podstawowe fakty mające miejsce w okresie panowania dynastii Jagiellonów;
 3. Omówienie problematyki polityki i konfliktów państwa w okresie późnego średniowiecza.