Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY  IV- VII

OPRACOWAŁA :  Anna Wirska

Lekcja 13 – 15 kwietnia 2023

Nazwa bloku programowego : Przyroda/Biologia

Temat:  Przygotowanie do egzaminu.  Rozwiązujemy wzorcowy test egzaminacyjny

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z testem egzaminacyjnym
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć.
 • Umiejętność rozwiązania testu

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: mgr Anna Wirska

LEKCJA –  12 – 25 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ssaki – kręgowce , które karmią młode mlekiem.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu wydalniczego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ssaki
 • Poznaje budowę ssaków i przystosowanie do karmienia potomstwa
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ssaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu wydalniczego
 • Poznaje mechanizm wydalania

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia ssaków
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ich  do karmienia potomstwa,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu wydalniczego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wydalania;
 • analizuje przebieg wydalania oraz funkcję poszczególnych elementów;

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 18.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

 Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ptaki
 • Poznaje budowę ptaków i przystosowanie ptaków do lotu
 • Poznanie sposobu rozmnażania i rozwoju ptaków
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu oddechowego
 • Poznaje mechanizm wentylacji płuc i wymiany gazowej

Cele szczegółowe: Uczeń

 • przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ptaków,
 • dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu,
 • określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne,
 • przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ptaków,

 

 • rozpoznaje elementy budowy układu oddechowego (na schemacie, modelu, rysunku, według opisu itd.) i przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
 • przedstawia mechanizm wentylacji płuc (wdech i wydech);
 • planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany częstości oddechu;
 • analizuje przebieg wymiany gazowej w tkankach i w płucach;

 

 

Praca domowa z dnia 18.02.2023

 

Klasa 6 –zeszyt ćwiczeń 1 strona 97, 3 strona 98. 6 strona 99

 

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2 strona 62 1,2 strona 64

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 04.02.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu krwionośnego

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją płazy
 • Poznaje budowę żaby, oraz sposób jej rozwoju
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu krwionośnego
 • Poznaje skład krwi i rolę poszczególnych komórek

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne
 • Przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów
 • Dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, schematy)
 • Opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu krwionośnego
 • Analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym
 • Opisuje rolę i skład krwi

Praca domowa z dnia 04.02.2023

Klasa 6 – wykonanie schematu przedstawiającego rozwój żaby

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1,2,3 strona 46

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 28.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Klasa 6 – Temat: Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

Klasa 7 – Temat: Budowa i rola układu pokarmowego.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska, w których żyją ryby.
 • Poznaje budowę ryb, oraz cechy pozwalające na życie w środowisku wodnym
 • Poznaje budowę i funkcje elementów układu pokarmowego
 • Poznaje miejsca trawienia składników pokarmowych.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia cechy budowy ryby pozwalające na życie w środowisku wodnym.
 • Rozpoznaje na ilustracji i opisuje elementy budujące ciało ryby.
 • Wymienia i omawia funkcje elementów wchodzących w skład układu pokarmowego.
 • Opisuje działanie enzymów trawiennych
 • Opisuje rolę gruczołów trawiennych

Praca domowa z dnia 28.01.2023

Klasa 6 – zeszyt ćwiczeń 3,4 strona 70

Klasa 7 – zeszyt ćwiczeń 1 strona 35; 3,4 strona 36

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA – 14.01.2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Witaminy, sole mineralne, woda.

Mięczaki – zwierzęta które mają muszle.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje występowanie, znaczenie i skutki niedobory soli mineralnych środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę mięczaków
 • Poznanie przedstawicieli mięczaków i ich znaczenia w przyrodzie i dla człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia pierwiastki zaliczane do makroelementów
 • Podaje funkcje jaką pełnią makroelementy w organizmie człowieka
 • Podaje skutki niedoborów makroelementów w organizmie człowieka

 

 • Wykazuje jakie znaczenie mają mięczaki dla środowiska
 • Opisuje budowę mięczaków w tym szczegółowo ośmiornicy
 • Wymienia głównych przedstawicieli ślimaków, małż i głowonogów

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 3 –  26 listopada 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat: Cechy stawonogów – owady. Aparat ruchu – budowa kości.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznaje środowiska życia i budowę ciała stawonogów.
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia stawonogów.
 • Wykazuję różnicę w budowie aparatów gębowych u owadów związanych z różnym sposobem odżywiania się
 • Wykazuje funkcję układu ruchu
 • Opisuje budowę kości długiej
 • Wymienia główne kości mieszczące się w szkielecie i zna ich funkcje

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podam podczas zajęć w sobotę
 2. Klasa VII podręcznik ćwiczenie 4 strona 29 , 1 strona 34

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA  –  29 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat 1  :  Od parzydełkowców do pierścienic.  Budowa, funkcje i choroby skóry.

Cele główne:  uczeń, 

 • Poznanie środowiska i budowy ciała parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic
 • Poznaje budowę parzydełkowców, płazińców, nicieni i pierścienic oraz znaczenia w przyrodzie
 • Poznanie zagrożenia spowodowane zarażeniem się pasożytami
 • Poznanie funkcji, budowy skóry oraz receptorów
 • Poznaje higienę i choroby skóry.

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia środowiska życia parzydełkowców, nicieni, płazińców i pierścienic
 • Wyjaśnia w jaki sposób można zarazić się chorobami wywołanymi przez płazińce i nicienie
 • Wykazuję różnicę w budowie wyżej wymienionych zwierząt
 • Wykazuje funkcję ludzkiej skóry
 • Opisuje budowę skóry
 • Wymienia receptory mieszczące się w skórze i zna ich funkcje
 • Wymienia choroby skóry i sposoby jej higieny

Zadanie domowe z dnia 29. 10. 2022

 1. Klasa VI podręcznik „wiesz czy nie wiesz?”  zadania 1-8 ze strony 48
 2. Klasa VII zeszyt ćwiczeń 1, 3, 4 strona 4-5

Konspekt biologia klasa VI/ VII

KONSPEKT DLA KLASY VI i VII

OPRACOWAŁA: Małgorzata Chajewska

LEKCJA 1 –  15 października 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Biologia

Temat 1  :  W królestwie zwierząt. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.

Cele główne:  uczeń, 

 • Ustalenie wspólnych cech zwierząt
 • Wskazanie poziomów organizacji budowy organizmu zwierzęcego
 • Wykazanie stopniowej komplikacji budowy człowieka
 • Poznanie budowy i funkcjonowania ciała człowieka

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Wymienia wspólne cechy zwierząt
 • Wyjaśnia czym różnią się zwierzęta kręgowe oraz bezkręgowe
 • Wykazuje komórkę jako podstawowy element budujący ciało człowieka
 • Opisuje podstawowe funkcje poszczególnych narządów człowieka
 • Wymienia układy narządów człowieka

Zadanie domowe z dnia 15. 10. 2022

 1. Klasa VI zeszyt ćwiczeń ćw. 1, 3, 4 strona 4-6
 2. Klasa VII zeszyt ćwiczeń 1, 3, 4 strona 4-5

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA  mgr Marta Walczak

Lekcja 9-  22 stycznia 2022

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Poznajemy substancje i ich przemiany. Mieszaniny substancji          i ich rozdzielani

Cele główne: 

 • Wyjaśnienie czym jest mieszanina;

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest mieszanina, a czym substancji
 • Wyjaśnienie jakie rodzaje mieszanin wyróżniamy;
 • Wyjaśnienie sposobów rozdzielania mieszanin.

Zadanie domowe

1.Wykonaj ćwiczenia. Arkusze z ćwiczeniami uczniowie otrzymają na lekcji.

2.Wykonaj eksperyment z wodą i solą. Opis eksperymentu uczniowie otrzymają na lekcji.

.