Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 24 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat :FOOD AROUND THE WORLD. Enjoy Your meal! How to prepare and eat it. Unusual food. A taste of Mexico, Poland, Norway, Italy – what are the most famous cuisines around the World. Nutrition. Healthy food. Junk food. Fast food. Słownictwo, metody opisowe, potrawy narodowe z innych czesci swiata, nasze polskie, domowe posiłki. Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Jak zadawać poprawnie pytania? Do you like..? Why do You like…? Is it..? Przygotowanie własnego jadłospisu.

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia; Metoda opisowa.
 •  Nawiązanie do codziennych, domowych czynności w praktycznej części konwersacji.
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o posiłkach; Czy lubie to, co mam na talerzu?
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, inny dom, np. kolegów i podawane tam śniadania, obiady, kolacje. Opisuje jadłospis i różne inne posiłki w restauracji, w szkolnej stołówce, w barze lub w McDonaldzie. Opisuje kuchnie innych narodowości.
 • Wie, co to są rzeczowniki i potrafi wskazać je w zdaniach; sam wymyśla bardziej szczegółowe nazwy, rzadziej spotykane rzeczowniki np. w samodzielnie zaprojektowanym jadłospisie, nawet trochę zwariowanym. Potrafi narysować i opisać po angielsku różne egzotyczne produkty do jedzenia i bardziej wymyślne, międzynarodowe potrawy. Potrafi opisać narodowe polskie potrawy w taki sposób, który zostanie zrozumiany przez obcokrajowca (n.p. pierogi-Polish Style Dumplings).
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Kunstner&designer
Galleri Stylo
fb: Galleri Stylo
Leder, Polonia
fb: Den polske klubben “Polonia”
Sjefredaktør, Polonia.no
fb: Polonia.no
Nestleder,  SØK
(Sentral- og Østeuropeisk Kultursenter)
Varamedlem (H), Kulturkomitè BSN, Oslo kommune
Varamedlem, Brukerråd, Helsedirektoratet

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2 – 10 PAŹDZIERNIKA 

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGOJęzyk angielski

Temat 1: HOME SWEET HOME. Feeling at home. Household. Słownictwo, metody opisowe, obowiązki domowe, umeblowanie, powierzchnia, topografia, kubatura, warunki mieszkalne we własnym domu/kraju i na świecie, najbliższe sąsiedztwo, Użycie czasu modalnego, użycie czasów Past Simple i Past Continuous, użycie can, can’t must, mustn’t, do have to, don’t have to. Zaimki osobowe i użycie spójników “when” i “and” 

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka angielskiego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe oraz komunikację interpersonalna;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje sytuację przedstawioną w czytance o domu rodzinnym;
 • Prowadzi rozmowę na zadany temat; Opisuje swój dom, inny dom
 • Wie, co to są spójniki i potrafi wskazać je w zdaniach łączonych;
 • Potrafi wskazać czasy w tekście, rozumie ich funkcję w materiale opisowym, potrafi inwentaryzować w j. angielskim;

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowanie: mgr Edyta Stylo

Lekcja 1 – 19 września

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat: Meet my Family. Your Family. Animal families.

 • Gramatyka: To be. Description. Comprehension. Vocabulary. Labeling- World Family&Travel
 • Komunikacja: Przedstawianie siebie i innych
 • Słownictwo: Członkowie rodziny, wygląd  zewnętrzny, cechy szczególne, rodziny wielokulturowe, rodziny zwierząt, miejsca zamieszkania na świecie, podróże i migracja

Cele główne:

 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń związanych z rodziną
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia czasownika TO BE – I am, You are, She i etc.
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem

Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Weather. Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń zwiazanych z pogodą;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca;
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał słownictwo pogodowe i potrafi powiedzieć jaka jest pogoda;
 • Zrozumiał użycie Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca i potrafi użyć je w praktycznych ćwiczeniach ustnych i pisemnych oraz potrafi samodzielnie podac przykłady zdań z ich użyciem.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 6–22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Czas Present Simple w opisie codziennych czynności.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Przypomnienie wiadomości o czasie Present Simple;
 • Użycie metody burzy mózgów w wyszukiwaniu praktycznego użycia czasu Present;
 • Ćwiczenia pisemne z zastosowaniem czasu Present Simple

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczasowy materiał;
 • Przypomniał i utrwalił wiadomości o czasie Present Simple;
 • Potrafi podać konkretne przykłady sytuacji użycia czasu Present Simple;
 • Potrafi poprawnie ułożyć zdania twierdzące w opowiadaniu o swoich codziennych czynnościach;
 • Potrafi krótko opisać czynności dnia codziennego.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 5  – 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski 

 Temat: Wprowadzenie czasu Present Perfect.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie podstaw czasu Present Perfect;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect w odpowiednim kontekście;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect z wcześniej poznanymi konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi i zrozumiał materiał z ubiegłych zajęć;
 • Zrozumiał podstawy czasu Present Perfect;
 • Potrafi wskazać kontekst użycia czasu Present Perfect
 • Potrafi zastosować czas Present Perfect w ćwiczeniach;
 • Potrafi używać czasu Present perfect z poznanymi wczesniej zagadnieniami gramatycznymi oraz budować kompleksowe wypowiedzi.

 

 

 

 

Język angielski

 Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: Have got.

 

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika:have got. Zdania twierdzące, przeczące i pytające;
 • Utrwalanie czasownika have got.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie i zastosowanie czasownika have got;
 • Potrafi ułożyć zdanie twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem have got.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Countable and uncountable nouns – revision; Time adverbials in Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych;
 • Użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu przysłówków czasu w Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania przysłówków czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego Present Simple.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać przysłówki czasu w czasie teraźniejszym w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Countable and uncountable nouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Time adverbials in Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision; Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat stopniowania przymiotników;
 • Użycie stopniowania przymiotników w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu teraźniejszego prostego Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania określników czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady tworzenia stopnia wyższego oraz najwyższego stopniowania przymiotników oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać czas teraźniejszy w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat stopniowania przymiotników oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A trip to Paris.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat podróżowania;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z podróżowaniem .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z podrózowaniem;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych wakacji.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A trip to Paris.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.