Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Countable and uncountable nouns – revision; Time adverbials in Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych;
 • Użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu przysłówków czasu w Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania przysłówków czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego Present Simple.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać przysłówki czasu w czasie teraźniejszym w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Countable and uncountable nouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Time adverbials in Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision; Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat stopniowania przymiotników;
 • Użycie stopniowania przymiotników w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu teraźniejszego prostego Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania określników czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady tworzenia stopnia wyższego oraz najwyższego stopniowania przymiotników oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać czas teraźniejszy w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat stopniowania przymiotników oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A trip to Paris.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat podróżowania;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z podróżowaniem .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z podrózowaniem;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych wakacji.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A trip to Paris.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Continuous for future arrangements.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady stosowania czasu teraźniejszego kontynuującego (ciągłego) do wyrażania czynności mających miejsce w przyszłości.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać kiedy czas teraźniejszy ciągły opisuje czynność teraźniejszą a kiedy przyszłą oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czas teraźniejszy kontynuujący (ciągły) do opisywania czynności wykonywanych w przyszłości.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Continuous for future arrangements.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite TV programme, Present Simple and Present Continuous

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi;
 • Poznanie głównych różnic pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym;
 • Znajomość określników czasu charakterystycznych do danego czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów;
 • Potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Zna zasady używania czasów teraźniejszych do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite TV programme

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy;
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem;
 4. Wykonanie zadań, które ma na celu utrwalenie wiadomości;
 5. Dyskusja w celu utrwalenia tematu i słownictwa;
 6. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions -.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
 • Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tradycji krajów.

Cele szczegółowe:

 • Poprzez wysłuchanie i pracę z video, uczeń poszerza wiedzę na temat kultury i tradycji obchodzenia świąt;
 • Uczeń rozumie różnice tradycji świąt, potrafi rozmawiać o nich oraz tym samym przekazywać innym zdobytą wiedzę.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/mrs-claus-explains-christmas-traditions http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/video-zone-mrs-claus-explains-christmas-traditions-worksheet.pdf

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mrs Claus explains Christmas traditions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i oglądają video na temat świąt.
 4. Uczniowie wykonują zadania do video, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują na temat filmiku-video w celu utrwalenia jej.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja 7   – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Future predictions.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym.
 • Uczeń potrafi mówić o przypuszczeniach co do przyszłości.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje ćwiczy poprawną wymowę;
 • Uczeń poszerza słownictwo.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;
 • Problemowe.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/will-future-predictions

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Future predictions.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Uczniowie piszą krótki test z wiedzy z poprzedniej lekcji.
 3. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, z których uczniowie dowiadują się istotne informacje odnośnie czasu Future Simple.
 4. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 5. Uczniowie grają w grę internetową, która ma na celu utrwalenie wiadomości.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  6 – 24 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Possesives.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje i wie jak używać poprawnie zaimki dzierżawcze.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje nowe słownictwo;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/possessives

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Possesives.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy, dzięki którym uczniowie dowiadują się podstawowych informacje na temat zaimków dzierżawczych.
 3. Uczniowie wykonują zadania utrwalające.
 4. Uczniowie grają w internetową grę, która ma na celu praktykę zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: Maciej Wojciechowski

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: What will I be when I grow up?

Cele główne:

 • Uczeń poznaje nazwy zawodów;
 • Uczeń wie jak powiedzieć jaki zawód wykonuje osoba.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń poznaje zasady tworzenia zdań w czasie przyszłym „will”;
 • Uczeń rozwija umiejętność opisywania osób, opowiadając czym się zajmują.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące;

Środki dydaktyczne:

Materiały ze strony internetowej:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/what-will-i-be-when-i-grow-up

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: What will I be when I grow up?.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, pytając kim chcą być kiedy dorosną.
 3. Uczniowie oglądają historyjkę, po czym opowiadają co tam się wydarzyło.
 4. Uczniowie pracują indywidualnie i rozwiązują zadania dotyczące tematu lekcji.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.