Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja  – 30 Maj

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Weather. Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca.

 Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie słownictwa i wyrażeń zwiazanych z pogodą;
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie użycia Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca;
 • Ćwiczenia ustne i pisemne z poznanym materiałem.

 Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczas materiał;
 • Zrozumiał słownictwo pogodowe i potrafi powiedzieć jaka jest pogoda;
 • Zrozumiał użycie Is, Isn’t, are i aren’t z okolicznikami miejsca i potrafi użyć je w praktycznych ćwiczeniach ustnych i pisemnych oraz potrafi samodzielnie podac przykłady zdań z ich użyciem.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 6–22 Luty

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Czas Present Simple w opisie codziennych czynności.

Cele główne:

 • Krótka powtórka i podsumowanie wiadomości z ubiegłej lekcji;
 • Przypomnienie wiadomości o czasie Present Simple;
 • Użycie metody burzy mózgów w wyszukiwaniu praktycznego użycia czasu Present;
 • Ćwiczenia pisemne z zastosowaniem czasu Present Simple

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zrozumiał i utrwalił poznany dotychczasowy materiał;
 • Przypomniał i utrwalił wiadomości o czasie Present Simple;
 • Potrafi podać konkretne przykłady sytuacji użycia czasu Present Simple;
 • Potrafi poprawnie ułożyć zdania twierdzące w opowiadaniu o swoich codziennych czynnościach;
 • Potrafi krótko opisać czynności dnia codziennego.

 

Język angielski

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

 Lekcja 5  – 15 lutego

 Nazwa bloku programowego: Język angielski 

 Temat: Wprowadzenie czasu Present Perfect.

Cele główne:

 • Krótka powtórka materiału z ubiegłej lekcji;
 • Wprowadzenie podstaw czasu Present Perfect;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect w odpowiednim kontekście;
 • Rozwijanie umiejętności użycia czasu Present Perfect z wcześniej poznanymi konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Potrafi i zrozumiał materiał z ubiegłych zajęć;
 • Zrozumiał podstawy czasu Present Perfect;
 • Potrafi wskazać kontekst użycia czasu Present Perfect
 • Potrafi zastosować czas Present Perfect w ćwiczeniach;
 • Potrafi używać czasu Present perfect z poznanymi wczesniej zagadnieniami gramatycznymi oraz budować kompleksowe wypowiedzi.

 

 

 

 

Język angielski

 Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Edyta Grudzień

Lekcja 1 – 12 października

Nazwa bloku programowego: Język angielski.

Temat: Verb: Have got.

 

Cele główne:

 • Powtórzenie materiału;
 • Wprowadzenie czasownika:have got. Zdania twierdzące, przeczące i pytające;
 • Utrwalanie czasownika have got.

 

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozumie znaczenie i zastosowanie czasownika have got;
 • Potrafi ułożyć zdanie twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem have got.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  14 – 6 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Countable and uncountable nouns – revision; Time adverbials in Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych;
 • Użycie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu przysłówków czasu w Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania przysłówków czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego Present Simple.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna różnice pomiędzy rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać przysłówki czasu w czasie teraźniejszym w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Countable and uncountable nouns – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Time adverbials in Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  13 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision; Present Simple – revision.

Cele główne:

 • Poszerzanie i utrwalenie wiedzy na temat stopniowania przymiotników;
 • Użycie stopniowania przymiotników w ćwiczeniach;
 • Przypomnienie oraz utrwalenie wiadomości na temat użycia czasu teraźniejszego prostego Present Simple;
 • Utrwalenie znajomości stosowania określników czasu charakterystycznych dla czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna zasady tworzenia stopnia wyższego oraz najwyższego stopniowania przymiotników oraz potrafi je używać w ćwiczeniach i własnych zdaniach;
 • Zna zasady używania czasu teraźniejszego do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Potrafi używać czas teraźniejszy w ćwiczeniach oraz w tworzeniu własnych wypowiedzi.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Comparatives and superlatives of adjectives – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat stopniowania przymiotników oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple – revision.

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasu teraźniejszego oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  12 – 23 marca

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: A trip to Paris.

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat podróżowania;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z podróżowaniem .

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna słownictwo związane z podrózowaniem;
 • Uczeń potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych wakacji.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: A trip to Paris.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem.
 4. Uczniowie wykonują zadania, które ma na celu utrwalenie wiadomości.
 5. Uczniowie dyskutują w celu utrwalenia tematu i słownictwa.
 6. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

Opracowała: mgr Izabela Bielińska

Lekcja 11 – 23 lutego

Nazwa bloku programowego: J. angielski

Temat:  Wstępne egzaminy kwalifikacyjne z języka angielskiego

Cele główne:

 • Utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy
 • Przygotowanie do egzaminów czerwcowych
 • Zapoznanie dzieci z obowiązującymi zasadami podczas egzaminów
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Poszerzenie słownictwa w języku angielskim

Metody pracy:

 • Pogadanka utrwalająca, objaśnienie;
 • Zadania stawiane uczniom.

Środki dydaktyczne:

Test kwalifikacyjny

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

 1. Wyjaśnienie uczniom zasad dotyczących rozwiązywania testów
 2. Rozdanie testów oraz wyjaśnienie ćwiczeń
 3. Rozwiązywanie testów przez dzieci

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  10 – 9 lutego

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: Present Continuous for future arrangements.

Cele główne:

 • Uczeń poznaje zasady stosowania czasu teraźniejszego kontynuującego (ciągłego) do wyrażania czynności mających miejsce w przyszłości.
 • Uczeń poznaje określniki czasu charakterystyczne do danego czasu teraźniejszego i wie jak je używać poprawnie.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi odróżniać kiedy czas teraźniejszy ciągły opisuje czynność teraźniejszą a kiedy przyszłą oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Uczeń potrafi używać czas teraźniejszy kontynuujący (ciągły) do opisywania czynności wykonywanych w przyszłości.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie ćwiczeń przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Present Continuous for future arrangements.

 1. Przywitanie nauczyciela z klasą,
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, powtarza dotychczasowe wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdaje karty pracy.
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne.
 4. Nauczyciel z uczniami podsumowuje wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy.
 5. Pożegnanie nauczyciela z klasą.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWANIE: mgr Kornelia Linnsen

Lekcja  9 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Język angielski

Temat: My favourite TV programme, Present Simple and Present Continuous

Cele główne:

 • Poszerzanie wiedzy na temat programów telewizyjnych;
 • Zapoznanie ze słownictwem związanym z telewizją i programami telewizyjnymi;
 • Poznanie głównych różnic pomiędzy czasem teraźniejszym prostym a czasem teraźniejszym kontynuującym;
 • Znajomość określników czasu charakterystycznych do danego czasu teraźniejszego.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna słownictwo związane z telewizją i programami telewizyjnym;
 • Potrafi rozmawiać – t.j. zadawać pytania i opowiadać na temat ulubionych programów;
 • Potrafi odróżniać dwa czasy teraźniejsze oraz zna ich charakterystyczne określniki czasu;
 • Zna zasady używania czasów teraźniejszych do opisywania czynności wykonywanych ogólnie oraz w chwili mówienia.

Metody:

 • Podające;
 • Eksponujące.

Środki dydaktyczne:

Materiały: kserokopie z podręcznika ‘Friends’, CD

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: My favourite TV programme

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat lekcji, rozdaje karty pracy;
 3. Uczniowie słuchają i czytają dialog związany z tematem;
 4. Wykonanie zadań, które ma na celu utrwalenie wiadomości;
 5. Dyskusja w celu utrwalenia tematu i słownictwa;
 6. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Present Simple and Present Continuous

 1. Przywitanie nauczyciela z uczniami;
 2. Wprowadzenie w temat lekcji, powtarzanie dotychczasowych wiadomości na temat czasów teraźniejszych oraz rozdanie kart prac;
 3. Uczniowie wykonują zadania gramatyczne;
 4. Podsumowanie wiadomości, w celu utrwalenia zdobytej na lekcji wiedzy;
 5. Pożegnanie nauczyciela z uczniami.