Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV i V
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 2- 17 września 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: What were You doing last summer?

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, co to jest okres letni/letnie wakacje
  • Rozpoznaje pisaną charakterystykę tego czasu wolnego od zajęć szkolnych według obserwacji własnych i zainteresowań innych kolegów i koleżanek z klasy;
  • Wskazuje elementy kompozycyjne prezentacji;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do prezentacji;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Write a Short Story about Your Summer Holiday 2022

Leave a Reply