Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Lekcja 1 i 2– 14 września i 12 października

Opracowała: mgr Milena Kaminecka – Łabędź

Nazwa bloku programowego : Historia.

Temat: Świat przed kongresem wiedeńskim.

Cele ogólne:

 • Omówienie sytuacji geopolitycznej XVIII-go wieku w Europie oraz na świecie;
 • Przypomnienie przyczyn, przebiegu oraz skutków rozbiorów Rzeczpospolitej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie czym charakteryzowała się epoka oświecenia;
 • Zna przyczyny oraz okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych;
 • Potrafi krótko omówić przebieg Rewolucji Francuskiej;
 • Zna daty oraz przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;
 • Wie czym były Legiony Polskie we Włoszech;
 • Potrafi wytłumaczyć czym było Księstwo Warszawskie;
 • Zna przyczyny zwołania Kongresu Wiedeńskiego.

 

Konspekt

Konspekt dla klas VI i VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 9 – 25 maja

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Powtórzenie wiadomości przez egzaminem kwalifikacyjnym.

Cele główne:

 • Przypomnienie uczniom najważniejszych informacji dotyczących poprzednich zajęć.
 • Zademonstrowanie uczniom przykładowego testu kwalifikacyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń płynnie odpowiada na wyrywkowe pytania dotyczące materiału z poprzednich zajęć.
 • Uczeń jest w stanie rozwiązać przykładowy test obejmujący wymagany materiał za zakresu klasy VI , VIII

Metody:

 • Logicznego myślenia
 • Wykład
 • Burza mózgów

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV I V ,ćwiczenia,  przykładowy arkusz egzaminu kwalifikacyjnego

Przebieg zajęć:

1) Omówienie celu zajęć , wdrażając elementy egzaminu

2)  Przypomnienie najważniejszych informacji i faktów z przerobionego dotychczas materiału

3) Rozdanie uczniom przykładowych arkuszy egzaminu kwalifikacyjnego, rozwiązywanie z nauczycielem

4) Wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i wydarzeń

Konspekt

Konspekt dla klasy VIII

Opracował: mgr Kamil Narel

Lekcja 5 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego : Historia

Temat: Polska po II wojnie światowej.

Cele główne:

 • Omówienie początków komunizmu w Polsce powojennej.
 • Przybliżenie nastawienia Polaków do komunizmu i omówienie powojennej odbudowy.
 • Nakreślenie sytuacji PRL w okresie głębokiego stalinizmu.
 • Ukazanie wydarzeń października 1956 i przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę.
 • Przeanalizowanie sytuacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1956 – 1976, do czasu powstania Solidarności.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi omówić szczegółowo kształtowanie się systemu komunistycznego w Polsce powojennej.
 • Uczeń umie opisać stosunek narodu polskiego do ustroju komunistycznego.
 • Uczeń rozumie i potrafi swoimi słowami przybliżyć zagadnienie sytuacji PRL w czasach stalinowskich.
 • Uczeń jest w stanie wyczerpać temat istotnych wydarzeń roku 1956 i zna postać Władysława Gomółki.
 • Uczeń swobodnie analizuje okres historyczny lat 1956 – 1976 historii PRL oraz sprawnie odpowiada na pytania związane z tym okresem.

Metody:

 • Wykład
 • Praca z podręcznikiem
 • Dyskusja

Środki dydaktyczne:

 1. Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg lekcji:

I jednostka lekcyjna

 • Przypomnienie postanowień traktatów pokojowych kończących II wojnę światową i omówienie pierwszych lat powojennych w Polsce.
 • Omówienie nastawienia Polaków do komunizmu.
 • Nakreślenie czasu odbudowy kraju w okresie stalinowskim.
 • Przedyskutowanie dojścia do władzy Władysława Gomółki.
 • Analiza sytuacji PRL w latach 1956 – 1976.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja 4– 23 marca

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

 • Rozwijanie pasji historycznej poprzez poszerzenie wiedzy o zakończeniu II wojny światowej i towarzyszących temu okolicznościach;
 • Poznanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
 • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej.

 1. Omówienie zakończenia działań wojennych i ich efektów;
 2. Charakterystyka nowego podziału świata;
 3. Opisanie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Koniec II wojny światowej

Cele główne:

 • Opisanie zakończenia II wojny światowej i towarzyszących temu okoliczności;
 • Opisanie kształtu świata tuż po zakończeniu działań wojennych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna czynniki decydujące o zakończeniu wojny i kształcie polityki globalnej;
 • Umie opisać sytuację Polski w świetle nowego ładu;
 • Potrafi scharakteryzować zmiany dotyczące kształtu świata wynikające z wydarzeń towarzyszących działaniom wojennym podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia na tablicy.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Koniec II wojny światowej

 1. Omówienie zakończenia działań wojennych II wojny światowej i ich efektów;
 2. Omówienie nowego podziału świata wynikającego z wydarzeń podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu;
 3. Omówienie sytuacji Polski w świetle nadchodzących zmian.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Na frontach II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 • Ukazanie podstaw II-wojennej batalistyki i militarystyki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych w okresie II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Rozumie wpływ wojny na światopogląd i myślenie ludzi współczesnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przebieg II wojny światowej.

 1. Omówienie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 2. Ukazanie przesuwania się frontów i efektów tych zmian;
 3. Omówienie podstaw II-wojennej militarystyki i sztuki wojennej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  1 – 13 października

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Wybuch II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przyczyn i wybuchu konfliktu i kontekstu wydarzeń;
 • Zaznajomienie ucznia z pierwszym etapem działań wojennych (rok 1939);
 • Przedstawienie konsekwencji pierwszych wydarzeń;
 • Ukazanie złożoności problematyki II wojny światowej i jej znaczenia dla współczesności.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna okoliczności i przyczyny wybuchu II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Jest zaznajomiony ze złożonością zagadnienia i jego oddziaływania na współczesność;
 • Stara się racjonalnie, a nie emocjonalnie analizować temat.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna

Temat: Początek II wojny światowej.

 1. Omówienie przyczyn wybuchu II wojny światowej;
 2. Omówienie przebiegu pierwszych etapów konfliktu;
 3. Przedstawienie problematyki propagandy i politycznego znaczenia wojny;
 4. Ukazanie konsekwencji pierwszego etapu konfliktu.