Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I – III
OPRACOWAŁA: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 9 – 11 marca 2023

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Springtime

Cele główne:

  • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Wie, co to jest wiosna  i jej najważniejsze cechy
  • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować zwyczaje wiosenne w różnych krajach i kulturach, kiedy cały zewnętrzny świat budzi się ponownie do życia
  • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z wiosna
  • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
  • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
  • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie 2-3 rysunki o wiośnie o podpisz je po angilelsku

Leave a Reply