Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja 14 – 25 maja

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe.

Temat: Powtórzenie wiadomości: nauka o języku

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz ich określenia;
 • Wie, co to jest podmiot domyślny i orzeczenie złożone;
 • Tworzy zdania pojedyncze i złożone;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania;
 • Sprawnie wyróżnia odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi wskazać czasowniki w formie osobowej i nieosobowej;
 • Zna i stosuje zasady pisownie rozdzielnej i łącznej z partykułą „nie”;
 • Umie stosować małą i wielką literę w nazwach;
 • Zna podstawowe związki frazeologiczne.

Metody:

 • wyjaśnienie;
 • ćwiczeń praktycznych.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do nauki o języku oraz zeszyt ćwiczeń do klasy VI „Słowa na start”, przykładowe testy egzaminacyjne.

Przebieg:

I i II jednostka lekcyjna:  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Rozwiązywanie zdań testowych z wiedzy o języku polskim i literaturze.
 4. Przygotowanie do rozwiązywania testu klasyfikacyjnego – zasady.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  3 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Motyw muzyki w tekstach literackich

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem tekstu literackiego;
 • Rozwijanie rozumienia znaczenia muzyki  i jej połączenia z tekstem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, jaka jest różnica w odbiorze tekstu literackiego bez elementów muzycznych a tekstu z elementami muzycznymi;
 • Umie znaleźć elementy muzyczne w danym tekście literackim.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Motyw muzyczny w tekstach literackich

 1. Wyjaśnienie, czym jest tekst literacki oraz motyw muzyczny;
 2. Próba znalezienia elementów muzycznych w utworach literackich.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Maj w pełni”, „Piękna nasza Polska cała”

Cele główne:

 • Swobodne wypowiedzi na konkretny temat;
 • Głośne czytanie na forum klasy;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozmowa uświadamiająca;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Głośno czyta na forum;
 • Wzbogaca swój zasób słownictwa;
 • Zna znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maj w pełni

 1. Swobodne wypowiedzi na temat spędzania z rodziną wolnego czasu – na podstawie wiersza Marcina Przewoźniaka „Majówka” oraz własnych doświadczeń.
 2. Indywidualne pisanie wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku z wykorzystaniem podanego słownictwa.
 3. Pisownia rzeczowników z zakończeniem -ówka, układanie rymowanek.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Piękna nasza Polska cała

 1. Znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Dostęp do wody jako warunek osiedlania się ludzi w danym miejscu.
 2. Od źródeł do ujścia Wisły – powstawanie rzeki i jej bieg na podstawie mapy oraz tekstu Witolda Vargasa „O Wiśle”.
 3. Wielka litera w nazwach geograficznych. Znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, rozkazujących i pytających.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY I

OPRACOWAŁA: mgr  Anna Derszniak

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału, Przygotowanie do testu

Cele główne:

 • Powtórzenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i wiedzy społecznej.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 •  Dzielić wyrazy na głoski i sylaby;
 • Posługiwać się wiedzą społeczną w zakresie klasy I;
 • Tworzyć wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Samodzielnie zapisać wyrazy drukowanymi literami;
 • Przeczytać krótki tekst i odpowiedzieć na pytania w zakresie klasy I;

Metody:

 • Pogadanka, praca z testem, burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, zeszyt, test

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału w oparciu o przykładowe testy.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna, Na skrzydłach wyobraźni

Cele główne:

 • Zapoznanie z otoczeniem i zabytkami Ameryki Północnej;
 • Rozwijanie zainteresowania fauną i florą Ameryki Północnej;
 • Zapoznanie z legendą;
 • Budowanie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, czym jest legenda;
 • Zna cechy charakterystyczne dla legendy;
 • Wie, gdzie leży Ameryka Północna i potrafi wskazać ją na mapie;
 • Rozróżnia faunę i florę Ameryki Północnej.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 3a, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia” cz.3,  wklejka do zeszytu, karty wzbogacające słownictwo, mapa Ameryki Północnej

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Poznajemy kontynenty – Ameryka Północna

 1. Omówienie położenia Ameryki Północnej na mapie.
 2. Zapoznanie uczniów z fauną i florą Ameryki Północnej.
 3. Przedstawienie najważniejszych zabytków Ameryki Północnej.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie pracy domowej.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Na skrzydłach wyobraźni

 1. Czytanka Agnieszki Frączek pt. „Legenda indiańska”.
 2. Omówienie cech charakterystycznych legendy.
 3. Rozmowa o wyobraźni – czym jest i po co nam jest potrzebna.
 4. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Omówienie zadania domowego.
 6. Rozdanie uczniom wklejek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 15 – 11 maja 

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i matematyce.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawianą literę ipośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Rozpoznać cyfry;
 • Zapisać wprowadzone cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa-test, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  14 – 11 maja 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to jest zdanie i równoważnik zdania;
 • Rozpoznaje podmiot i orzeczenie oraz określenia związku głównego;
 • Potrafi wskazać w zdaniu grupę podmiotu i grupę orzeczenia;
 • Tworzy zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte;
 • Stosuje w zdaniach poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Sporządza wykres zdania pojedynczego z uwzględnieniem części zdania.

Metody:

 • Wyjaśnienie;
 • ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Nowe słowa na start” do klasy IV, materiały pomocnicze do lekcji – podstawowe wiadomości o zdaniu

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:    

Temat: Czym różnią się zdania pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętych?

 1. Powitanie.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Omówienie nowych wiadomości: zdanie pojedyncze, zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte; grupa podmiotu i grupa orzeczenia.
 4. Rozwiązywanie zadań z zeszytu ćwiczeń.
 5. Zadanie domowe: ćw. 1, 3, 5, 6, 7 s. 51-53 oraz cała strona 56 zeszyt ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym;
 • Potrafi poskładać wyraz z dowolnych sylab;
 • Wyjaśnia znaczenie umiejętności dzielenia wyrazów na poszczególne sylaby;
 • Umie zsynchronizować dźwięk z sylabą oraz rytmem.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.