Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Rośliny okrytonasienne.

Cele główne:

 • Charakterystyka roślin okrytonasiennych;
 • Omówienie sposobów zapylania roślin;
 • Charakterystyka kwiatostanów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje rośliny okrytonasienne oraz ich formy;
 • Opisuje budowę kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 • Charakteryzuje proces rozmnażania się roślin okrytonasiennych;
 • Wymienia i opisuje sposoby zapylania roślin;
 • Wyjaśnia, czym jest kwiatostan.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Rośliny okrytonasienne.

 1. Omówienie roślin okrytonasiennych oraz kwiatu rośliny okrytonasiennej;
 2. Charakterystyka procesu rozmnażania roślin okrytonasiennych;
 3. Omówienie sposobów zapylania roślin;
 4. Charakterystyka kwiatostanu.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 27 października

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Pogoda.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z terminem- pogoda oraz jego składnikami ;
 • Charakterystyka metod obserwacji przyrody.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Charakteryzuje pogodę oraz wyjaśnia sześć składników, które tworzą pogodę;
 • Opisuje proces powstawania wiatru;
 • Określa składniki pogody w odniesieniu do pory roku;
 • Potrafi opisać proces powstawania tęczy;
 • Wyjaśnia, w jaki sposób można prowadzić obserwację pogody.

Metody:

 • Praca z podręcznikiem;
 • Pogadanka ;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Pogoda.

 1. Omówienie pogody i jej składników;
 2. Omówienie procesu powstawania wiatru;
 3. Wyjaśnienie pojęcia- ciśnienie atmosferyczne;
 4. Opisanie powstawania opadów atmosferycznych;
 5. Wyjaśnienie metod stosowanych przy obserwacji przyrody.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  1 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Geografia

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

Cele główne:

 • Charakterystyka Azji pod względem jej budowy.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje położenie Azji;
 • Charakteryzuje kontynent pod względem jego budowy;
 • Wyjaśnia proces powstawania wulkanów oraz rowów oceanicznych;
 • Charakteryzuje proces powstawania trzęsień ziemi oraz jego skutki.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Planeta Nowa”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Azja- kraina wulkanów i trzęsień ziemi.

 1. Omówienie kontynentu- Azja pod względem budowy fizycznej;
 2. Charakterystyka rowów oceanicznych oraz procesu ich powstawania;
 3. Wyjaśnienie budowy wulkanów oraz ich powstawania;
 4. Omówienie trzęsień ziemi, ich powstawania oraz skutków jakie przynosi to zjawisko.

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ruch ciał.

          

Cele główne:

 • Zapoznanie z ruchem ciał, punktem odniesienia i wielkościami opisującymi ruch.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia zjawisko ruchu i spoczynku;
 • Charakteryzuje układ odniesienia;
 • Określa wielkości opisujące zjawisko ruchu;
 • Wyjaśnia różnicę między ruchem prostoliniowym a krzywoliniowym;
 • Wyjaśnia pojęcia fizyczne ruchu, drogi, czasu i prędkości.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ruch ciał.

 1. Omówienie zjawiska ruchu i spoczynku w połączeniu z punktem odniesienia;
 2. Charakterystyka toru ruchu, drogi, czasu i prędkości;
 3. Wyjaśnienie ruchu prostoliniowego i krzywoliniowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  2 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Na frontach II wojny światowej.

Cele główne:

 • Opisanie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 • Ukazanie podstaw II-wojennej batalistyki i militarystyki.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna przebieg działań wojennych w okresie II wojny światowej;
 • Umie opisać najważniejsze aspekty batalistyczne i militarne;
 • Rozumie wpływ wojny na światopogląd i myślenie ludzi współczesnych.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Przebieg II wojny światowej.

 1. Omówienie przebiegu działań wojennych w latach 1939-1945;
 2. Ukazanie przesuwania się frontów i efektów tych zmian;
 3. Omówienie podstaw II-wojennej militarystyki i sztuki wojennej.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Świat w XIX wieku.

Cele główne:

 • Charakterystyka zagadnień politycznych XIX wieku;
 • Omówienie kolonializmu i rewolucji przemysłowej.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Umie opisać najważniejsze zmiany polityczne w XIX wieku;
 • Charakteryzuje pojęcie-kolonializm;
 • Wyjaśnia problematykę rewolucji przemysłowej;
 • Wie, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni XIX wieku.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Świat w XIX wieku.

 1. Omówienie zmian politycznych, kulturalnych i społecznych na przestrzeni XIX wieku;
 2. Omówienie kolonializmu;
 3. Omówienie ruchów narodotwórczych i narodowowyzwoleńczych;
 4. Omówienie czynników, które ukształtowany początek XX wieku.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Życie w średniowieczu.

Cele główne:

 • Poznanie średniowiecza, podziału na klasy społeczne oraz praw i obowiązków ludzi żyjących w tym okresie.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wskazać cechy charakterystyczne dla okresu średniowiecza;
 • Rozpoznaje i opisuje przedstawicieli poszczególnych stanów na drabinie społecznej;
 • Zna najważniejsze aspekty, które kształtowały życie ludzi w okresie średniowiecza.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy V „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Życie w średniowieczu.

 1. Omówienie i charakterystyka przedstawicieli średniowiecznego społeczeństwa;
 2. Omówienie sytuacji życiowej poszczególnych ludzi;
 3. Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy ówczesnego społeczeństwa.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Jakub Orłowski

Lekcja  3 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat: Mapy i plany, historyczne i współczesne.

Cele główne:

 • Zapoznanie z kartografią, jej historią oraz odczytem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna najważniejsze przykłady historycznych map;
 • Wyjaśnia trudności, jakie w przeszłości towarzyszyły próbie stworzenia mapy;
 • Uczeń umie czytać współczesne mapy historyczne.

Metody:

 • Wykład;
 • Burza mózgów;
 • Prezentacja multimedialna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy IV „Wczoraj i dziś”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Mapy i plany.

 1. Przedstawienie przykładów dawnych map;
 2. Poznanie podstaw rysowania mapy;
 3. Czytanie współczesnych map historycznych.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0 

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 –10 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „ T” oraz cyfry „2”. 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

Cele główne:

 • Charakterystyka litery „M” i „T” oraz cyfry „2”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „0” ;
 • Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi;
 • Zapoznanie uczniów z treścią i melodią Hymnu Polski;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać symbole narodowe Polski i je scharakteryzować;
 • Charakteryzuje słowo niepodległość;
 • Potrafi właściwie nazwać symbole Polski i wyjaśnić ich znaczenie;
 • Potrafi rozpoznać hymn Polski;
 • Potrafi zapisać literę „M” i „T” oraz cyfrę „2”;
 • Potrafi wskazać literę „M” i „T” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „O”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zgadywanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”.

 1. Scharakteryzowanie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”, jako znaku graficznego,
 2. Próby zapisu graficznego litery „M” i „T” oraz cyfry „2”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „O” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa niepodległość,
 2. Przedstawienie symboli narodowych Polski,
 3. Zapoznanie z Hymnem Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Zaułek słówek – „ó”. Dlaczego mózg jest ważny? Wielka litera.

Cele główne:

 • Klasyfikacja wyrazów z „ó”;
 • Charakterystyka postaci Janusza Korczaka;
 • Charakterystyka ludzkiego mózgu;
 • Charakterystyka wyrazów pisanych wielką literą.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó” oraz potrafi je stosować;
 • Wie, kim jest Janusz Korczak i czym się zajmował;
 • Wie, czym jest mózg i do czego potrzebny jest człowiekowi;
 • Wie, które wyrazy zapisuje się wielką literą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 1A, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.1, Wklejka do zeszytu, Kartki a3, Kredki/Flamastry.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – „ó”.

 1. Napisanie sprawdzianu;
 2. Przedstawienie podstawowych zasad pisania wyrazów z „ó”;
 3. Wykonanie plakatów przedstawiających poznane zasady pisania wyrazów z „ó”;
 4. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Dlaczego mózg jest ważny?

 1. Przeczytanie czytanki o Januszu Korczaku i wykonanie ćwiczeń;
 2. Scharakteryzowanie ludzkiego mózgu i jego funkcji;
 3. Wykonanie ćwiczeń z zakresu przerobionego materiału;
 4. Omówienie zadań domowych związanych z tematem.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Wielka litera.

 1. Scharakteryzowanie podstawowych zasad dotyczących pisania wyrazów wielką literą;
 2. Wielka litera – ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadań domowych związanych z przerobionym materiałem.