Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie i kulturowe

Temat: Teatr i sztuka dramatyczna

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Rozwijanie zainteresowania kulturą teatralną.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, kiedy narodził się i do czego służył teatr i sztuka dramatyczna;
 • Rozumie, czym charakteryzuje się dramat jako podstawowy rodzaj literacki;
 • Zna i rozumie takie terminy, jak: kulisy, scena, akt, sufler;
 • Potrafi analizować utwór liryczny;
 • Wie, jak właściwie zachować się w teatrze;
 • Potrafi pracować z tekstem literackim i rozwiązywać zdania z nim związane.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Rozmowa kierowana;
 • Praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VI „Słowa na start”, infografika – teatr od kulis

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Świat jest teatrem, a my jego aktorami. Czym jest teatr i sztuka teatralna?

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Głośne przeczytanie i analiza wiersza J. Kulmowej „Po co jest teatr”;
 3. Przedstawienie i omówienie infografiki: teatr od kulis;
 4. Wyjaśnienie podstawowych terminów związanych z teatrem i sztuką dramatyczną;
 5. Rozwiązanie testu sprawdzającego poznane wiadomości;
 6. Przeczytanie tekstu G. Kasdepke „Teatr”;
 7. Pogadanka na temat właściwego zachowania się w teatrze.

II jednostka lekcyjna:  

Temat: Czytanie ze zrozumieniem tekstu literackiego

 1. Nawiązanie do tematu poprzedniej lekcji i przypomnienie wiadomości;
 2. Głośne przeczytanie z podziałem na role fragm. opowiadania S. Mrożka „Artysta”;
 3. Samodzielne rozwiązywanie zadań do tekstu;
 4. Wspólne sprawdzenie poprawności wykonanych zdań;
 5. Zadanie domowe: Pisemnie ćw. 8 s. 117.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  8 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Odmienne części mowy

Cele główne:

 • Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej;
 • Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się;
 • Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyszukuje w tekście informacje;
 • Porządkuje informacje zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • Przypomina wiadomości o formach przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego: rzeczownika, przymiotnika, czasownika;
 • Stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych;
 • Stopniuje przymiotniki i przysłówki;
 • Pisze poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenia praktyczne;
 • Zabawa dydaktyczna – karteczki z wyrazami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy VIII „Słowa na start”, karteczki z wyrazami, przykładowe testy ósmoklasisty z języka polskiego

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Co i jak odmieniamy, Powtórzenie wiadomości o odmiennych częściach mowy. Cz. 1

 1. Powitanie i sprawdzenia zadania domowego;
 2. Zabawa dydaktyczna – odmienne części mowy;
 3. Przypomnienie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku;
 4. Ćwiczenia praktyczne na podstawie testu ósmoklasisty;
 5. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  10 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego: Język polski. Kształcenie literackie

Temat: Teksty prozatorskie i kulturowe oraz ich elementy

Cele główne:

 • Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich;
 • Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;
 • Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie i rozumie, czym się różni rodzaj literacki od gatunku literackiego;
 • Potrafi rozpoznawać podstawowe gatunki prozatorskie;
 • Potrafi zdefiniować najważniejsze elementy utworu prozatorskiego np. bohater, akcja, wątek, puenta, monolog, dialog, świat przedstawiony;
 • Rozpoznaje w wybranych tekstach prozatorskich ich podstawowe elementy;
 • Zna i rozumie podstawowe gatunki prozatorskie takie, jak: powieść, opowiadanie, nowela, baśń, legenda, mit, dziennik;
 • Wzbogaca słownictwo i potrafi je wykorzystywać.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczenie myślenia pytajnego;
 • Ćwiczenie relaksacyjne.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy V „Słowa na start”, materiał pomocniczy z wykazem rodzajów i gatunków literackich.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Utwory prozatorskie i ich elementy

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Rozmowa kierowana. Rodzaje i gatunki literackie;
 3. Ćwiczenie relaksacyjne;
 4. Główne elementy utworu prozatorskiego;
 5. Podstawowe teksty prozatorskie i kulturowe;
 6. Zadanie domowe: Przeczytać tekst „Niebieska świeczka” str. 141-142 (zeszyt ćwiczeń) i wykonać polecenia 7-9.

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

Lekcja  9 – 26 stycznia 

Nazwa bloku programowego:  Język polski. Kształcenie językowe

Temat: Czasownik

Cele główne:

 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe;
 • Poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Rozpoznaje czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Rozpoznaje rodzaj czasowników w czasie przeszłym;
 • Określa formę gramatyczną czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Dokonuje odmiany czasowników w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Stosuje w zdaniach czasowniki w czasie przeszłym i przyszłym;
 • Potrafi odróżnić formę prostą od złożonej w czasie przyszłym.

Metody:

 • Rozmowa kierowana;
 • Ćwiczeń praktyczne;
 • Zabawy aktywizujące z przysłowiami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do klasy IV „Nowe słowa na start”, karteczki z formami czasownika w czasie przeszłym i przyszłym.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:  

Temat: Odmiana czasownika w czasie przeszłym i przyszłym

 1. Powitanie i sprawdzenie zadania domowego;
 2. Ćwiczenia utrwalające – zamiany formy osobowej na nieosobową i odwrotnie;
 3. Omówienie nowych wiadomości o odmianie czasownika przez rodzaje;
 4. Ćwiczenia praktyczne;
 5. Zabawa w czasowniki w przysłowiach;
 6. Zadanie domowe z zeszytu ćwiczeń.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY III

OPRACOWAŁA: mgr Małgorzata Pamuła

Lekcja 10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian, Zaułek słówek – zdanie pojedyncze i zdanie złożone, Jak zwierzęta spędzają zimę? Szkielet człowieka

Cele główne: Zapoznanie:

 • Z tworzeniem zdań pojedynczych i złożonych;
 • Ze szkieletem człowieka;
 • Ze sposobami zimowania zwierząt;
 • Z gatunkami ptaków pozostającymi na zimę w Polsce;
 • Z gatunkami ptaków, które odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Układa zdania proste i zdania złożone zgodnie z poznanymi zasadami;
 • Nazywa podstawowe części szkieletu człowieka;
 • Wie, ile kości ma szkielet człowieka;
 • Nazywa sposoby zimowania zwierząt;
 • Nazywa gatunki ptaków odlatujących na zimę do ciepłych krajów;
 • Nazywa gatunki ptaków pozostających w Polsce na zimę;
 • Zna sposoby pomagania zwierzętom zimą.

Metody:

 • Opowiadanie;
 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Zagadki rysunkowe;
 • Mapa mentalna;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy III „Nasza Szkoła” cz. 2, Ćwiczenia do klasy III „Nasze Ćwiczenia”cz.2,wklejka do zeszytu, karty trójdzielne pt. „Zimujące zwierzęta”, karty trójdzielne pt. „ ptaki odlatujące na zimę”, karty trójdzielne pt. „ptaki pozostające w Polsce na zimę”, karty ze zdaniami pojedynczymi i złożonymi, karty trójdzielne pt. „budowa szkieletu”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Podsumowanie dotychczasowych treści – sprawdzian

 1. Zapoznanie uczniów z treścią zadań na sprawdzianie;
 2. Pisanie sprawdzianu.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Zaułek słówek – zdania pojedyncze i zdania złożone

 1. Omówienie zasad tworzenia zdań pojedynczych i złożonych;
 2. Ćwiczenia praktyczne;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

III jednostka lekcyjna: 

Temat: Jak zwierzęta spędzają zimę?

 1. Praca z kartami trójdzielnymi dotyczącymi zimowania zwierząt oraz gatunków ptaków pozostających w Polsce na zimę i wylatującymi do ciepłych krajów;
 2. Wykonanie zadań z zeszytu ćwiczeń;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu.

IV jednostka lekcyjna: 

Temat: Szkielet człowieka?

 1. Przedstawienie budowy szkieletu człowieka;
 2. Ćwiczenia praktyczne dotyczące tematu;
 3. Omówienie zadania domowego dotyczącego tematu;
 4. Rozdanie wklejek do zeszytu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr  Monika Monsen

Lekcja  10 – 26 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ krwionośny, Układ oddechowy

Cele główne:

 • Uczeń zna budowę oraz zasadę działania układu krwionośnego;
 • Poznanie układu oddechowego u człowieka oraz czynników mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tego układu.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna budowę układu krwionośnego;
 • Określa funkcje poszczególnych elementów układu krwionośnego;
 • Opisuje zasadę działania serca;
 • Wymienia zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu krwionośnego;
 • Opisuje elementy diety wpływającej korzystnie na funkcjonowanie poznanego układu;
 • Zna budowę układu oddechowego;
 • Opisuje proces wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Określa zagrożenia prawidłowości funkcjonowania układu oddechowego.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Dyskusja;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

 • Podręcznik do klasy IV „Tajemnice przyrody”, tablica

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ krwionośny

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu krwionośnego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji serca, tętnic, żył oraz naczyń włosowatych;
 • Omówienie zależności: temperatura ciała a funkcjonowanie układu krwionośnego;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie poznanego układu;
 • Wspólne wnioski na temat diety poprawiającej funkcjonowanie układu krwionośnego.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ oddechowy

 • Opisanie oraz wskazanie umiejscowienia poszczególnych elementów układu oddechowego na rysunku poglądowym;
 • Omówienie funkcji płuc;
 • Omówienie procesu wymiany gazowej w układzie oddechowym;
 • Zapoznanie z czynnikami obniżającymi prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY V

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Ciała stałe

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem ciała stałego oraz jego właściwościami
 • Poznanie umiejętności wykorzystywania cech ciał stałych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Opisuje ciało stałe oraz jego właściwości;
 • Potrafi wyjaśnić , czym jest nieściśliwość;
 • Potrafi określić właściwości ciała stałego na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji;
 • Charakteryzuje właściwości ciał stałych w odniesieniu do ich wykorzystania.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja ciał stałych w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Ciało stałe

 1. Omówienie pojęcia ciała stałego oraz charakterystyka jego właściwości;
 2. Scharakteryzowanie terminów ściśliwość oraz nieściśliwość;
 3. Przeprowadzenie obserwacji oraz charakterystyki ciał stałych w otoczeniu;
 4. Omówienie właściwości ciał stałych w nawiązaniu do ich wykorzystywania w życiu codziennym.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY IV

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Układ pokarmowy

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z układem pokarmowym człowieka;
 • Poznanie składników pokarmowych oraz procesu trawienia i wchłaniania.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi opisać podstawowe elementy układu pokarmowego człowieka;
 • Opisuje proces trawienny oraz wchłanianie pokarmów;
 • Charakteryzuje poszczególne składniki pokarmowe oraz wyjaśnia ich znaczenie dla organizmu człowieka;
 • Potrafi wyjaśnić zasadność dbania o prawidłowe odżywanie.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy IV „Tajemnice przyrody”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Układ pokarmowy

 1. Omówienie układu pokarmowego u człowieka wraz z opisem jego poszczególnych elementów;
 2. Omówienie procesu trawienia oraz wchłaniania pokarmów;
 3. Charakterystyka składników pokarmowych w odniesieniu do prawidłowego odżywiania.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VI

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  8 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Dźwięk

Cele główne:

 • Zaznajomienie z pojęciem dźwięku, jego źródłem, cechami oraz poznanie procesu rozchodzenia się dźwięku.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wyjaśnia pojęcie dźwięku oraz potrafi wskazać jego źródło;
 • Potrafi opisać cechy dźwięku;
 • Potrafi wyjaśnić proces odbioru dźwięku przez ucho ludzkie;
 • Opisuje proces rozchodzenia się dźwięku w ciałach o różnej postaci.

Metody:

 • Wykład;
 • Wyjaśnianie;
 • Obserwacja dźwięków w otoczeniu;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do przyrody do klasy V „Puls życia” oraz podręcznik do biologii do klasy V „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Dźwięk

 1. Omówienie pojęcia dźwięku oraz procesu jego powstawania;
 2. Scharakteryzowanie wysokości dźwięku w zależności od jego częstotliwości;
 3. Omówienie procesu odbioru dźwięku przez układ słuchowy człowieka;
 4. Obserwacja dźwięków w otoczeniu oraz ich generowanie.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY VIII

OPRACOWAŁA: mgr Monika Monsen

Lekcja  6 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Biologia

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

Cele główne:

 • Zaznajomienie uczniów z pojęciem „drapieżnik” i „roślinożerca” oraz poznanie metod przystosowania organizmów do zależności międzygatunkowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęcia drapieżnictwa oraz roślinożerności;
 • Umie scharakteryzować antagonistyczne zależności międzygatunkowe;
 • Zna sposoby polowania drapieżników oraz strategie uniknięcia ataku drapieżników;
 • Potrafi opisać proces przystosowania organizmów do roślinożerności.

Metody:

 • Wykład;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy VIII „Puls życia”

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Drapieżnictwo, Roślinożerność

 1. Omówienie pojęć drapieżnictwa i roślinożerności oraz różnic między tymi zależnościami;
 2. Charakterystyka sposobów polowania oraz struktur obronnych;
 3. Omówienie procesu przystosowania organizmów do zależności antagonistycznych.