Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja  – 28.stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe.

Cele ogólne:

 • Poznaje zasady i miejsca bezpiecznych zabaw zimowych;
 • Rozumie konieczność  wybierania bezpiecznych miejsc do zabaw (wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych);
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Cele szczegółowe: Uczeń :

 • Zna zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • Umie dokonać właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
 • Odróżnia bezpieczne od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych;
 • Umie ułożyć historyjkę obrazkową;
 • Rozumie związki przyczynowo – skutkowe;
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno –  ruchowych odzwierciedla ruchem treść piosenki,  umie pokazać pantomimą różne sporty zimowe.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane sporty zimowe oraz sprzęty potrzebne do ich uprawiania;
 • Określa liczebność zbirów, przelicza, określa położenie przedmiotów;
 • Współpracuje z rówieśnikami;

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY „O”

OPRACOWAŁA : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 6 – 10 grudnia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat:  Przygotowania do Świat Bożego Narodzenia. Zajęcia otwarte dla rodziców.

Cele ogólne:

 • Wprowadzenie dzieci w nastrój świąteczny / zapoznanie z tradycjami strojenia choinki podczas Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwiązywanie zagadek o tematyce świątecznej.,
 • Dalsze kształtowanie umiejętności dzielenie wyrazów na sylaby i głoski – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • Wykonanie ozdób świątecznych
 • Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności dwóch zbiorów poprzez łączenie w pary,
 • Wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.
 • “Wyprawa po choinkę “ – opowieść ruchowa

Cele szczegółowe: uczeń :

 • Opowiada obrazek próbując formułować proste zdania
 • Porównuje obrazki i odkrywa związki przyczynowo – skutkowe
 • Odpowiada na pytania stawiane przez nauczyciela
 • Zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia – strojenie choinki, śpiewanie kolęd
 • Reaguje na sygnał dźwiękowy
 • Rozwiązuje zagadki tekstowe
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych
 • Wykonuje polecenia nauczyciela i bezpiecznie bawi się w grupie

Nauczanie zintegrowane

Konspekt dla klasy „O”

Opracowała : mgr Grażyna Chojecka

Lekcja 8 – 18 stycznia

Nazwa bloku programowego : Nauczanie zintegrowane

Temat: Matematyka jest ciekawa , kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz manipulowania przedmiotami przez rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych.

Cele ogólne:

 • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku;
 • Kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą;
 • Kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby;
 • Przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować;
 • Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą;
 • Dodaje i odejmuje przedmioty ustalając ich liczbę;
 • Liczy obiekty niewidoczne (dźwięki) i określa ich liczbę;
 • Umiejętnie posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie mu dostępnym;
 • Potrafi rozpoznać cyfry i litery i odczytywać je;
 • Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce;
 • Współdziała i wymienia informacje.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 19 – 8 czerwca

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Matematyka nie jest straszna. Nauka piosenki na zakończenie roku szkolnego .

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w oparciu o konkrety;
 • Poszerzanie wiadomości o matematyce;
 • Poszerzanie wiedzy na temat polskich utworów muzycznych dla dzieci.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać omawiane cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę i pośród innych;
 • Rozpoznać znaki matematyczne;
 • Odnaleźć omawiane działanie pośród innych;
 • Zapisać wprowadzone cyfry i działania;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa- zabawa z konkretami, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, utwór muzyczny.

Przebieg: I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie znanych cyfr

 1. Przypomnienie nazw poznanych wcześniej cyfr.
 2. Zapis omawianych cyfr.
 3. Przyporządkowanie określonych cyfr do konkretów.
 4. Powtórzenie znajomości cyfr w oparciu o schemat własnego ciała.

II  jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie działań: dodawania i odejmowania.

 1. Wprowadzenie działania dodawania.
 2. Wytłumaczenie czym jest dodawanie na przykładzie konkretów.
 3. Wprowadzenie działania odejmowania.
 4. Wytłumaczenie czym jest odejmowanie na przykładzie konkretów.
 5. Próby samodzielnego dodawania i odejmowania.

III  jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka piosenki pt.”Lato, lato” .

 1. Zapoznanie z melodią i tekstem piosenki.
 2. Wspólne próby zaśpiewania piosenki.

IV  jednostka lekcyjna:

Temat: Kontynuowanie nauki piosenki na pobliskim boisku podczas zabawy.

 1. Zabawa połączona z nauką piosenki.

 

 

 

Konspekt

Lekcja 15 – 25 maja 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie  zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i matematyce.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawianą literę spośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Rozpoznać cyfry;
 • Zapisać wprowadzone cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa-test, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  3 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Motyw muzyki w tekstach literackich

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem tekstu literackiego;
 • Rozwijanie rozumienia znaczenia muzyki  i jej połączenia z tekstem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, jaka jest różnica w odbiorze tekstu literackiego bez elementów muzycznych a tekstu z elementami muzycznymi;
 • Umie znaleźć elementy muzyczne w danym tekście literackim.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Motyw muzyczny w tekstach literackich

 1. Wyjaśnienie, czym jest tekst literacki oraz motyw muzyczny;
 2. Próba znalezienia elementów muzycznych w utworach literackich.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 15 – 11 maja 

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Powtórzenie materiału i przygotowanie do testu 

Cele główne:

 • Rozwijanie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Poszerzanie wiadomości o języku polskim i matematyce.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzone litery;
 • Odnaleźć omawianą literę ipośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Rozpoznać cyfry;
 • Zapisać wprowadzone cyfry;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Przyporządkować właściwą cyfrę do ilości konkretów.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z testem, burza mózgów;
 • Problemowa-test, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

 1. Powtórzenie wiadomości z zakresu poznanego materiału.
 2. Omówienie zadań zawartych w teście.
 3. Wykonanie testu.

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  2 – 27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby, umiejętność dzielenia wyrazów oraz rozwijanie pasji poznawczej języka polskiego przy uzyciu  połączenia instrumentów muzycznych z częściami wyrazów .

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi wyjaśnić, czym jest sylaba oraz wskazać ją w danym wyrazie;
 • Umie podzielić przykładowy wyraz na sylaby oraz wystukać rytm na instrumencie muzycznym.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Sylaba-rytm-dźwięk

 1. Wyjaśnienie, czym jest sylaba oraz jakie ma znaczenie w nauce języka polskiego;
 2. Omówienie wykorzystania instrumentów muzycznych do pomocy podziału wyrazów na części ;
 3. Próba wystukania sylab danego wyrazu za pomocą instrumentu muzycznego.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 14 –27 kwietnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Obserwacja zmian w przyrodzie, Wprowadzenie liter „Y”,  „S”, „C”, „Wiosna w ogrodzie”- bawimy się kolorami

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Literą „Y”,  „S” oraz „C”;
 • Porami roku z ukierunkowaniem na wiosnę;
 • Doborem kolorów używanych do ekspozycji aktualnej pory roku;
 • Ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w trakcie zmian pór roku.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać litery „Y”, „S”  i „C”;
 • Zapisać poznane litery;
 • Utworzyć sylaby z poznanymi literami;
 • Opisać zmiany zachodzące w przyrodzie w tracie zmian pór roku;
 • Dobrać kolory w celu wyeksponowania zmian pojawiających się w otaczającym nas świecie ;
 • Wykonać ćwiczenia plastyczne ukierunkowane na rozwój motoryki małej.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, kredki, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie liter „Y”, „S” i „C”

 1. Scharakteryzowanie liter „Y”, „S” i „C”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego liter „Y”, „S” i „C”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność tego zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Obserwacja zmian w przyrodzie

 1. Scharakteryzowanie poszczególnych por roku wraz z wyjaśnieniem zmian zachodzących na przełomie zimy i wiosny ;
 2. Dyskusja na temat wpływu temperatury oraz ilości słońca w okresie wiosny na otaczający nas świat.

III jednostka lekcyjna:

Temat: „Wiosna w ogrodzie”– zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą

 1. Wyjaśnienie zadań, które będą do wykonania;
 2. Przygotowanie przyborów niezbędnych do wykonania zadania;
 3. Wykonanie zadań plastycznych rozwijających motorykę małą.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 13 – 23 marca 

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie liter R oraz nauka czytania prostych wyrazów, Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia, Pory roku

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z zapisem graficznym litery R i r oraz cyfry 7;
 • Próby zapisu omawianych litery oraz cyfry;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów oraz próby tworzenia wyrazów;
 • Próby czytania prostych wyrazów;
 • Zapoznanie z pojęciem tygodnia oraz dni tygodnia;
 • Zapoznanie uczniów ze zmianami w przyrodzie, jakie zachodzą w równych porach roku;
 • Próby wyjaśnienia do czego są potrzebne pory roku

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać wprowadzoną literę;
 • Odnaleźć omawianą literę i pośród innych;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu wszystkich poznanych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy;
 • Zapisać wprowadzoną cyfrę;
 • Odnaleźć omawianą cyfrę pośród innych;
 • Wyjaśnić analogię między cyfrą 7 a dniami tygodnia;
 • Wyjaśnić, jakie mamy pory roku i jakie jest ich znaczenie.

Metody:

 • Słowne- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, obserwacja przyrody;
 • Problemowa- zgadywanka, praca z  ilustracjami, burza mózgów, praca z zeszytem, zadania do wykonania.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „R” i „r”

 1. Scharakteryzowanie litery „R” i „r”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „R” i „r”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „R” i „r”, zwrócenie uwagi na staranność;
 4. Próby czytania prostych wyrazów.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Magiczna cyfra 7 a dni tygodnia

 1. Zapoznanie z tekstem dotyczącym omawianego tematu;
 2. Dlaczego tydzień jest podzielony na dni i dlaczego jest ich 7;
 3. Dyskusja na temat, co robimy w poszczególne dni tygodnia;
 4. Wprowadzenie cyfry 7 i jej charakterystyka;
 5. Próba zapisu cyfry 7.

 III jednostka lekcyjna:

Temat: Pory roku

 1. Omówienie, czym są pory roku;
 2. Charakterystyka pór roku;
 3. Wyjaśnienie, jakie jest ich znaczenie dla przyrody;
 4. Dyskusja na temat pór roku.