Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 9 – 12 stycznia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „I”oraz „ i”, Wprowadzenie litery „K” oraz „ k”, Zabawa literami, czyli tworzenie prostych wyrazów oraz próby ich czytania

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literami „I”, „i”, „K” oraz „k”;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia wyrazów, próby tworzenia wyrazów oraz ich czytania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać poznane litery: ”I”, ”i”, ”K” oraz ”k”;
 • Odnaleźć omawiane litery pośród innych;
 • Odtworzyć zapis graficzny poznanych liter;
 • Utworzyć sylaby oraz proste wyrazy przy użyciu omawianych liter;
 • Przeczytać proste wyrazy.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „I” oraz „i”

 1. Scharakteryzowanie litery „I” oraz „i”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „I” oraz „i”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „K” oraz „k”

 1. Scharakteryzowanie litery „K” oraz „k”;
 2. Próby zapisu graficznego litery „K” oraz „k”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych liter oraz zwrócenie uwagi na staranność ich zapisu.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa „sylaba”;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów;
 5. Próby czytania prostych wyrazów.

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 8 – 15 grudnia 

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Baśń Hansa Christiana Andersena pt. ”Choinka”,  Nawiązanie do tradycji zdobienia choinki na Święta, Wykonanie własnej choinki przy użyciu dotychczas poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z baśnią H.Ch. Andersena pt. „Choinka”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery wcześniej poznanych liter, cyfr i figur geometrycznych;
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia form z wykorzystaniem figur geometrycznych, cyfr i liter.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wysłuchać uważnie i ze zrozumieniem tekstu baśni H.Ch. Andersena „Choinka” oraz odnieść jej tekst do czasu świątecznego;
 • Odpowiedzieć na pytania związane z treścią baśni oraz wyjaśnić, które elementy utworu nawiązują do okresu Bożego Narodzenia;
 • Zapisać i narysować wcześniej poznane litery, cyfry i figury geometryczne;
 • Wyciąć kształty oraz przykleić je na kartce tworząc kształt choinki.

Metody:

 • Pogadanka, wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, praca z ilustracjami, praca z plastyczna.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt, tekst baśni,  kredki, papier kolorowy, klej, nożyczki.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z tekstem baśni H.Ch. Andersena pt. Choinka.

 1. Przeczytanie tekstu baśni;
 2. Odpowiadanie na pytania związane z tekstem utworu H.Ch. Andersena;
 3. Dyskusja na temat poznanej baśni w nawiązaniu do klimatu świątecznego.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie własnej choinki z dotychczas poznanych figur geometrycznych, cyfr i liter.

 1. Narysowanie trójkątów oraz ich wycięcie;
 2. Przyklejenie trójkątów na kartkę w takiej formie, aby uzyskać kształt choinki;
 3. Ozdabianie choinki literami i cyframi.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 7 – 1 grudnia

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery E i I oraz cyfry 4, Tworzenie sylab oraz krótkich wyrazów z ich wykorzystaniem

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z literą E i I oraz cyfrą 4;
 • Utrwalenie zapisu graficznego wcześniej poznanych liter;
 • Tworzenie sylab z wykorzystaniem poznanych liter oraz próby tworzenia wyrazów z tymi sylabami.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Zapisać i wskazać litery E i I oraz cyfrę 4;
 • Zapisać cyfrę 2;
 • Stworzyć sylaby z poznanych liter;
 • Stworzyć wyraz z poznanych sylab.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka, zagadki obrazkowe;

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery E i I

 1. Scharakteryzowanie litery E i I;
 2. Próby zapisu graficznego litery E i I;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery E i I oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z dotychczas poznanych liter

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa sylaba;
 2. Przypomnienie sylab poznanych wcześniej;
 3. Dzielenie wyrazów na sylaby;
 4. Wspólne tworzenie sylab oraz prostych wyrazów.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry 4.

 1. Scharakteryzowanie cyfry 4;
 2. Odszukiwanie cyfry 4 pośród innych;
 3. Próby zapisu graficznego cyfry 4;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego poznanych cyfr, ze zwróceniem szczególnej uwagi na staranność.

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 6 –24 listopada

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l” .Wprowadzenie cyfry „3”.Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter. Rytm- wprowadzenie pojęcia rytmu. Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 Cele główne: Zapoznanie uczniów z:

 • Literą „L” i „l”;
 • Cyfrą „3”;
 • Wprowadzenie pojęcia rytmu oraz jego tworzenie;
 • Rozwój motoryki małej poprzez ukierunkowane zajęcia plastyczne.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Rozpoznać literę „L” i „l”;
 • Zapisać literę „L” i „l”;
 • Scharakteryzować literę „L” i „l”2;
 • Utworzyć sylaby z poznanymi literami;
 • Rozpoznać cyfrę „3”;
 • Zapisać cyfrę „3”;
 • Rozpoznać rytm w zapisie graficznym i dźwiękowym;
 • Stworzyć krótki rytm;
 • Wykonać ćwiczenia plastyczne ukierunkowane na rozwój motoryki małej.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zgadywanka.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, tablica szkolna, kredki, zeszyt, instrumenty muzyczne.

 

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „L” i „l”.

 1. Scharakteryzowanie litery „L” i „l”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „L” i „l”;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „L” i „l” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie cyfry „3”.

 1. Scharakteryzowanie cyfry „3”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego cyfry „3”.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Tworzenie sylab z wykorzystaniem wcześniej poznanych liter.

 1. Przypomnienie wcześniej poznanych liter;
 2. Wyjaśnienie czym jest sylaba;
 3. Próby wspólnego tworzenia sylab i ich zapisywanie.

IV jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie pojęcia rytmu i jego zastosowanie.

 1. Wyjaśnienie i zapoznanie z pojęciem rytmu;
 2. Zapoznanie się z rytmem z ujęciu graficznym;
 3. Wykorzystanie instrumentów muzycznych do tworzenia rytmu;
 4. Próby samodzielnego tworzenia rytmu.

V jednostka lekcyjna:

Temat: Coś zmaluję- zajęcia plastyczne rozwijające motorykę małą.

 1. Wyjaśnienie zadań, które będą do wykonania;
 2. Przygotowanie przyborów niezbędnych do wykonania zadania;
 3. Wykonanie zadań plastycznych rozwijających motorykę małą.

 

 

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY I

OPRACOWAŁA: Sonia Tajduś

Lekcja  5 – 10 listopada

Nazwa bloku programowego: Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polska – nasza ojczyzna.

Cele główne:

 • Uczeń potrafi rozpoznać literę “D” i wskazać ją w tekście

Cele szczegółowe : uczeń;

 • Potrafi napisać literę ‘’D, d’’.
 • Rozpoznaje symbole narodowe.
 • Słucha tekstu ze zrozumieniem.

Metody:

 • Opowiadanie, pogadanka, wyjaśnianie
 • Zabawy muzyczno-ruchowe, działania plastyczne
 • Burza mózgów
 • Film, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne:

Podręcznik i ćwiczenia do klasy I „Elementarz odkrywców”, tablica szkolna, karty pracy

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: D jak dom.

 1. Omawianie ilustracji z użyciem litery D oraz czytanie tekstu pt ” Dom Adama” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 66-67.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 59 – 60 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.
 3. Praca plastyczna o tematyce „Dom”.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Symbole narodowe.

 1. Omawianie ilustracji oraz czytanie tekstu pt ” Polskie znaki” – podręcznik „Elementarz odkrywców” str. 68 – 71.
 2. Rozwiązywanie ćwiczeń ze str. 61 – 62 w ćwiczeniach „Elementarz odkrywców”.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0 

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 5 –10 listopada

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „ T” oraz cyfry „2”. 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

Cele główne:

 • Charakterystyka litery „M” i „T” oraz cyfry „2”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „0” ;
 • Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi;
 • Zapoznanie uczniów z treścią i melodią Hymnu Polski;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznać symbole narodowe Polski i je scharakteryzować;
 • Charakteryzuje słowo niepodległość;
 • Potrafi właściwie nazwać symbole Polski i wyjaśnić ich znaczenie;
 • Potrafi rozpoznać hymn Polski;
 • Potrafi zapisać literę „M” i „T” oraz cyfrę „2”;
 • Potrafi wskazać literę „M” i „T” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „O”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Zgadywanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”.

 1. Scharakteryzowanie litery „M” i „T” oraz cyfry „2”, jako znaku graficznego,
 2. Próby zapisu graficznego litery „M” i „T” oraz cyfry „2”,
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „O” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: 11 listopada, jako polskie święto narodowe oraz zapoznanie z symbolami narodowymi Polski.

 1. Wyjaśnienie znaczenia słowa niepodległość,
 2. Przedstawienie symboli narodowych Polski,
 3. Zapoznanie z Hymnem Polski.

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 4 –27 października

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat: Przygotowanie do uroczystości Pasowania na ucznia, Zapoznanie z podstawowymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami, Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazewnictwem;
 • Charakterystyka litery oraz zapis graficzny „O” i „o”;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

Cele szczegółowe: Uczeń:

Potrafi rozpoznać wybrane figury geometryczne;

 • Charakteryzuje wybrane figury geometryczne;
 • Potrafi wskazać figury geometryczne pośród innych kształtów;
 • Potrafi zapisać literę „O” i „o”;
 • Potrafi wskazać literę „O” pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę „A” i „a”.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Wyjaśnianie;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Przygotowanie do uroczystości “Pasowania na ucznia”

II jednostka lekcyjna:

Temat: Zapoznanie z wybranymi figurami geometrycznymi oraz ich nazwami.

 1. Zapoznanie z sylwetką okręgu, kwadratu i trójkąta;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu figur geometrycznych pośród innych kształtów;
 3. Ćwiczenia zapisu graficznego figur geometrycznych.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Wprowadzenie litery „O” i „o” oraz utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a”.

 1. Scharakteryzowanie litery „O” i „o”, jako znaku graficznego;
 2. Próby zapisu graficznego litery „O” i „o” ;
 3. Utrwalenie zapisu graficznego litery „A” i „a” oraz zwrócenie uwagi na staranność.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 3 –13 października

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: Bezpiecznie na drodze, Nauka rozpoznawania kierunków, Wprowadzenie liczby 1 oraz utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z wybranymi znakami drogowymi i zasadami korzystania z drogi i chodnika;
 • Uświadomienie uczniom prawej i lewej strony;
 • Charakterystyka cyfry 1;
 • Zapoznanie uczniów z zapisem cyfry 1;
 • Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach na drodze;
 • Potrafi rozpoznać wybrane znaki drogowe;
 • Charakteryzuje zasady obowiązujące w ruchu na drodze i chodniku;
 • Potrafi rozpoznać prawą i lewą stronę;
 • Potrafi zapisać cyfrę 1;
 • Potrafi wskazać cyfrę 1 pośród innych;
 • Potrafi zapisać literę A i A.

Metody:

 • Pogadanka;
 • Burza mózgów;
 • Zagadki rysunkowe, zagadki obrazkowe.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień, zeszyt.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Bezpiecznie na drodze.

 1. Zapoznanie  dzieci z wybranymi znakami drogowymi;
 2. Wyjaśnienie zasad obowiązujących wszystkich użytkowników drogi i chodnika;
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w ruchu drogowym;
 4. Utrwalenie zapisu graficznego litery A i a oraz zwrócenie uwagi na staranność.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Nauka rozpoznawania kierunków.

 1. Zapoznanie z kierunkiem prawym i lewym;
 2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu kierunków;
 3. Scharakteryzowanie cyfry 1, jako znaku graficznego;
 4. Próby zapisu graficznego cyfry 1.

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 22 września

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jesienne warzywa.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z warzywami i owocami, które można znaleźć jesienią w ogrodzie;
 • Przedstawienie cech pozytywnych warzyw i owoców;
 • Charakterystyka miejsc, w których rosną warzywa i owoce;
 • Wyróżnienie kolorów, które możemy znaleźć wśród warzyw i owoców;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem sylaby;
 • Zapoznanie dzieci i wykorzystanie praktyczne pojęcia kupowania i sprzedawania;
 • Zapoznanie dzieci ze sklepem i jego funkcjonowaniem;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem przyjaźni i przyjaciela;
 • Przedstawienie sylwetki psa, jako przyjaciela;
 • Wyróżnienie cech psa, jako przyjaciela;
 • Przedstawienie różnic między psami i zadaniami, jakie spełniają;
 • Zapoznanie dzieci z sylwetą litery A;
 • Zapoznanie dzieci z mechanizmem zapisu litery A.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Zna nazwy warzyw i owoców, które rosną jesienią;
 • Potrafi wskazać zalety warzyw i owoców;
 • Potrafi scharakteryzować ogród;
 • Potrafi nazwać kolory warzyw i owoców oraz odszukać je w najbliższym otoczeniu;
 • Potrafi podzielić wyrazy na sylaby i wyklaskać je;
 • Potrafi kupić i sprzedać owoce i warzywa w klasowym sklepie;
 • Potrafi wykonać proste operacje liczenia niezbędne w procesie kupowania;
 • Potrafi liczyć do 5;
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne przyjaźni i przyjaciela;
 • Potrafi wskazać cechy psa, jako przyjaciela;
 • Potrafi wskazać różnice między psami wynikające z ras oraz zadań, jakie wykonują;
 • Potrafi odnaleźć literę A pośród innych liter i nazwać ją;
 • Potrafi napisać po śladzie literę A.

Metody:

 • Słowne – pogadanka
 • Burza mózgów- zabawa w sklep.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Warzywa jesienią.

 1. Zapoznanie  dzieci z warzywami, które rosną w ogrodzie,
 2. Wyjaśnienie czym są warzywa i jakie jest ich znaczenie dla zdrowia ludzi,
 3. Zabawa kolorami, które możemy znaleźć wśród warzyw i wokół nas,
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby/ zabawa w klaskanie.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Owoce na straganie, nasi słodcy przyjaciele.

 1. Zapoznanie dzieci z owocami,
 2. Zapoznanie dzieci z wartością owoców dla naszego zdrowia ,
 3. Wspólne wykonanie sklepu z warzywami i owocami,
 4. Wspólne wykonanie środka płatniczego obowiązującego w klasowym sklepie,
 5. Zabawa w sklep.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Pies przyjacielem człowieka.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia przyjaźni i przyjaciela,
 2. Scharakteryzowanie psa, różnorodności ras i jego funkcji, jaką spełnia w życiu człowieka,
 3. Zapoznanie się z cechami literki A,
 4. Odszukiwanie literki A pośród innych,
 5. Próby zapisania literki A po śladzie.

 

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY 0

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 1 – 15 września 2018

Nazwa bloku programowego: Kształcenie zintegrowane

Temat:  Jestem Starszakiem!, Las, plaża, góry, Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z nowymi kolegami i nauczycielem;
 • Jacy jesteśmy, jacy chcemy być, co lubimy w innych, a co nie;
 • Charakterystyka właściwych relacji w grupie;
 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością środowisk naturalnych;
 • Charakterystyka różnych środowisk naturalnych ze wskazaniem na różnice i podobieństwa;
 • Zapoznanie uczniów z pojęciem rodziny;
 • Charakterystyka rodziny na podstawie przykładów;
 • Charakterystyka i poznanie nazw różnych owoców i warzyw i ich praktyczne zastosowanie;
 • Charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw i owoców i innych roślin.

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna imiona swoich kolegów i nauczyciela- zwraca się do innych po imieniu;
 • Uczeń potrafi opisać, jakie zachowanie jest właściwe, a jakie nie;
 • Uczeń potrafi reagować we właściwy sposób w określonych sytuacjach;
 • Uczeń zna nazwy różnych środowisk naturalnych;
 • Uczeń charakteryzuje las, plażę i góry;
 • Uczeń potrafi wymienić różnice między środowiskami naturalnymi i konkrety charakterystyczne dla nich;
 • Uczeń opisuje swoją rodzinę;
 • Uczeń nazwy różnych warzyw i owoców i opisuje ich zastosowanie;
 • Uczeń opisuje i charakteryzuje pojęcie domu i ogrodu.

Metody:

 • Podająca- pogadanka, praca z podręcznikiem;
 • Oglądowa- praca z podręcznikiem i ćwiczeniami;
 • Problemowa- praca z ćwiczeniami, zgadywanka, praca z konkretami i ilustracjami, burza mózgów, praca z konkretami w środowisku naturalnym podczas wycieczki do pobliskiego lasu.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, ćwiczenia, ilustracje, zdjęcia, tablica szkolna, eksponaty, kukiełki, konkrety charakterystyczne dla omawianych zagadnień.

Przebieg:

I jednostka lekcyjna:

Temat: Jestem Starszakiem!.

 1. Zapoznanie  dziećmi i nauczycielem,
 2. Wyjaśnienie kim jest starszak,
 3. Zapoznanie z właściwymi i niewłaściwymi zachowaniami w grupie oraz umiejętne reagowanie w trudnych sytuacjach.

II jednostka lekcyjna:

Temat: Las, plaża, góry.

 1. Omówienie środowisk naturalnych ze szczególnym wskazaniem na cechy charakterystyczne,
 2. Zapoznanie z organizmami, zwierzętami zamieszkującymi różne środowiska naturalne,
 3. Zapoznanie oraz poszukiwanie różnych organizmów i zwierząt zamieszkujących pobliski las podczas lekcji oraz zajęć integracyjno-aktywizujących.

III jednostka lekcyjna:

Temat: Ogród i warzywa- Dom i rodzina.

 1. Omówienie wraz z dziećmi pojęcia rodziny,
 2. Scharakteryzowanie warzyw, jako rodziny,
 3. Omówienie i wskazanie różnic między warzywami oraz między członkami rodziny,
 4. Charakterystyka domu na podstawie przykładów oraz charakterystyka ogrodu, jako domu dla warzyw.