Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II

OPRACOWAŁA: lic Barbara Madejewska

Lekcja  17 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane

Temat: „Maj w pełni”, „Piękna nasza Polska cała”

Cele główne:

 • Swobodne wypowiedzi na konkretny temat;
 • Głośne czytanie na forum klasy;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozmowa uświadamiająca;

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wypowiada się na temat wskazany przez nauczyciela;
 • Głośno czyta na forum;
 • Wzbogaca swój zasób słownictwa;
 • Zna znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie.

Metody:

 • Opowiadania;
 • Wyjaśnienie;
 • Pogadanka;
 • Burza mózgów.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik do klasy II „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia do klasy II „Elementarz odkrywców”, obrazki

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Maj w pełni

 1. Swobodne wypowiedzi na temat spędzania z rodziną wolnego czasu – na podstawie wiersza Marcina Przewoźniaka „Majówka” oraz własnych doświadczeń.
 2. Indywidualne pisanie wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku z wykorzystaniem podanego słownictwa.
 3. Pisownia rzeczowników z zakończeniem -ówka, układanie rymowanek.

II jednostka lekcyjna: 

Temat: Piękna nasza Polska cała

 1. Znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Dostęp do wody jako warunek osiedlania się ludzi w danym miejscu.
 2. Od źródeł do ujścia Wisły – powstawanie rzeki i jej bieg na podstawie mapy oraz tekstu Witolda Vargasa „O Wiśle”.
 3. Wielka litera w nazwach geograficznych. Znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, rozkazujących i pytających.

Dodaj komentarz