Konspekt

KONSPEKT DLA  KLASY 0

OPRACOWAŁ: Tomasz Wolski

Lekcja  3 – 11 maja

Nazwa bloku programowego: J. polski z elementami muzyki

Temat: Motyw muzyki w tekstach literackich

Cele główne:

  • Zapoznanie uczniów z pojęciem tekstu literackiego;
  • Rozwijanie rozumienia znaczenia muzyki  i jej połączenia z tekstem.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • Potrafi wyjaśnić, jaka jest różnica w odbiorze tekstu literackiego bez elementów muzycznych a tekstu z elementami muzycznymi;
  • Umie znaleźć elementy muzyczne w danym tekście literackim.

Metody:

  • Pogadanka;
  • Burza mózgów;
  • Wykład.

Środki dydaktyczne:

Teksty literackie, papier nutowy, tablica, instrumenty muzyczne

Przebieg:

I jednostka lekcyjna: 

Temat: Motyw muzyczny w tekstach literackich

  1. Wyjaśnienie, czym jest tekst literacki oraz motyw muzyczny;
  2. Próba znalezienia elementów muzycznych w utworach literackich.

Dodaj komentarz