Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 11 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: XVII – stulecie wojen.

Cele główne:

 • Omówienie wojen polsko-szwedzkich w XVII w.;
 • Wyjaśnienie znaczenia odsieczy wiedeńskiej dla Rzeczpospolitej i Zachodniej Europy.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna przyczynę wybuchu wojen polsko-szwedzkich w połowie XVII w.;
  Wie co oznacza pojęcie potop szwedzki;
 • Wie kim był hetman Stefan Czarniecki;
 • Rozumie jakie znaczenia miała obrona Jasnej Góry w 1655r.;
 • Wie kim był oraz czym się wysławił Jan III Sobieski;
 • Wie czym była i jakie przyniosła skutki odsiecz wiedeńska z 1683 r.;
 • Wie czym była husarz i potrafi opisać elementy jego stroju.

Konspekt

Konspekt dla klasy VII
Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 12, 13 – 22 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat: Powstanie styczniowe.
Cele główne:

 • Omówienie sytuacji polskiego społeczeństwa przed wybuchem powstania styczniowego;
 • Wyjaśnienie przyczyn wybuchu powstania styczniowego oraz krótkie omówienie jego przebiegu;
 • Omówienie represji po powstaniu.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie czym była praca organiczna;
 • Wie czym charakteryzowała się odwilż posewastopolska;
 • Rozumie przyczyny wybuchu powstania listopadowego;
 • Potrafi krótko opisać przebieg tego powstania;
 • Rozumie jakie były przyczyny jego upadku;
 • Potrafi wymienić najdotkliwsze skutki nieudanego powstania;
 • Wie na czym polegała rusyfikacja i jak się jej przeciwstawiano.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i III
Opracowała: mgr Agnieszka Drobek

LEKCJA 10 – 15 LUTEGO

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane.
Temat 1: Opisujemy zwierzątko domowe.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, jakie elementy powinny być zawarte w opisie;
 • Samodzielnie tworzy opis zwierzęcia domowego, korzystając z przykładowego słownictwa;
 • Pamięta o odpowiedniej kompozycji tekstu: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu;
 • Uwzględnia w zakończeniu uczucia i emocje oraz wspomnienia związane ze swoim zwierzątkiem.

Temat 2 i 3: Różnimy się od siebie.

Cele ogólne:

 • Zapoznanie uczniów z tekstami literackimi;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Słucha czytanego tekstu;
 • Określa znaczenie wyglądu zewnętrznego w życiu człowieka;
 • Zauważa, że wygląd nie jest najważniejszy;
 • Bierze udział w ćwiczeniu integrującym;
 • Dostrzega cechy odróżniające i łączące wszystkich członków grupy;
 • Potrafi sformułować prawa, przysługujące każdemu z kolegów i koleżanek;
 • Poznaje historię brzydkiego Kaczątka;
 • Dostrzega, że każdy ma prawo być inny i ma potrzebę bycia akceptowanym przez innych.

 

Konspekt

Konspekt dla klasy VII

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Historia
Temat 1 : Ziemie polskie po powstaniu listopadowym.

Cele główne:

 • Omówienie represji jakie dotknęły ludność polską, po upadku powstania listopadowego w Królestwie Polskim oraz Wielkim Księstwie Poznańskim;
 • Omówienie działalności spiskowej oraz tzw. rabacji galicyjskiej.7

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Zna konsekwencje jakie ponieśli Polacy po upadku powstania listopadowego;
 • Wie czym była warszawska Cytadela;
 • Potrafi krótko opisać działalność spiskową Polaków: Szymona Konarskiego, Henryka Kamieńskiego i Edwarda Dembowskiego;
 • Rozumie przyczynę upadku powstania w Krakowie w 1846r.;
 • Wie czym była rabacja galicyjska.

Temat 2 : Wiosna Ludów na ziemiach polskich.
Cele główne:
• Omówienie zrywów narodowowyzwoleńczych w Galicji i na terenach Wielkiego Księstwa
Poznańskiego;
• Scharakteryzowanie wkładu Polaków w wydarzenia Wiosny Ludów w Europie.
Cele szczegółowe – Uczeń:
• Wie kim był Ludwik Mierosławski;
• Potrafi opisać przebieg powstania wielkopolskiego w 1848 r.;
• Rozumie przyczynę zahamowania działań niepodległościowych na terenie Galicji;
• Potrafi scharakteryzować zaangażowanie polskich

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała: mgr Milena Kaminecka-Łabędź

Lekcja 10 – 15 lutego

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat : Jadwiga i Jagiełło. Bitwa pod Grunwaldem.

Cele główne:

 • Wyjaśnienie okoliczności zapoczątkowania nowej dynastii panującej na tronie polskim i litewskim (Jagiellonowie);
 • Omówienie znaczenia bitwy pod Grunwaldem stoczonej w 1410 r;
 • Wspomnienie najsłynniejszego polskiego rycerza doby średniowiecza – Zawiszy Czarnego z Garbowa.

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Rozumie przyczynę podpisania unii polsko-litewskiej w Krewie w roku 1385;
 • Potrafi wyjaśnić przyczynę wybuchu bitwy pod Grunwaldem oraz rozumie jakie przyniosła konsekwencje;
 • Wie kim były następujące postaci: Władysław Jagiełło, św. Jadwiga, Zawisza Czarny, Urlich von Jungingen.

Konspekt

Konspekt dla klasy II i  III

Opracowała :   Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat :  Dobro i zło

Cele ogólne:

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na wewnętrzny głos Pana Boga i zdolność odróżniania dobra od zła.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi odróżnić dobro od zła
 • Potrafi podać przykłady z życia wskazując na zachowania dobre i złe
 • Wie ,że Pan Bóg mówi do niego w sumieniu.

Konspekt

Konspekt dla klasy   VII

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 7 – 15 stycznia

Nazwa bloku programowego: Religia

Temat : Kim jest  człowiek 

Cele ogólne:

 • Zrozumienie  Kim jest człowiek a poszanowanie godności i fundamentalne prawa i obowiązki każdego człowieka
 • Święty Augustyn  człowiek to tajemnica.

Cele szczegółowe – Uczeń :

 • Zna i rozumie czym jest godność  człowieka
 •  Poznaje podstawowe treści Kościoła.
 • Potrafi dokonać oceny obrazu człowieka w nauczaniu  Kościoła ,jak również w przekazie medialnym.
 • Przyjmuje postawę miłości i szacunku dla drugiego człowieka , ,jako osoby posiadającej własną godność

Konspekt

Konspekt dla klasy IV i V

Opracowała : Irena Bielawska- Khali

Lekcja 9– 15 Luty

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Środa Popielcowa

Cele ogólne:

 • Zrozumienie sensu Wielkiego Postu i znaczenia pokuty

Cele szczegółowe – Uczeń:

 • Wie ,co to jest Wielki Post i w jakim trwa czasie.
 • Zna znaczenie symbolu posypania głowy popiołem Środę Popielcową i fioletowy kolor szat liturgicznych.
 • Potrafi  określić swoje wady i z nimi walczyć .

Konspekt

Konspekt dla klasy I

Opracowała : Irena Bielawska-Khali

Lekcja 10-  15 Lutego

Nazwa bloku programowego : Religia

Temat : Jezus Naszym Nauczycielem.

Cele ogólne:

 • Przybliżenie dzieciom osobę Jezusa jako Nauczyciela wszystkich dzieci Bożych.
 • Budzenie gotowości do słuchania Jezusa, Jego  nauki.

Cele szczegółowe:  Uczeń :

 • Potrafi opowiedzieć swoimi słowami treść Pisma Świętego.
 • Wie kim jest Nauczyciel i kto  posłał Pana Jezusa.
 • Wie kogo nauczał Jezus.

INFORMACJA

Zajęcia dydaktyczne w dniu 25.01.2020 odbędą się zgodnie z planem, który będzie dostępny na stronie szkoły.

Proszę o zgłaszanie do dyrekcji Poradni zapotrzebowania rodziców dotyczących pomocy psychologiczno pedagogicznej

Prosimy o informację, które dzieci są chętne na wyjazd w wakacje do Gdańska. Organizacja w gestii Urzędu Miasta Gdańska, z którym współpracujemy.