Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 1 – 25 września

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Kardynał  Stefan Wyszyński , Matka E .R. Czacka

Cele  ogólne:

 • Poznanie Matki Elżbiety Czackiej, odkrywanie jej życia
 • Rozwijanie zainteresowania postacią S. Wyszyńskiego
 • Ukazanie S. Wyszyńskiego jako patrioty i duszpasterza

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Na podstawie filmu lub życiorysu opowiada o najważniejszych wydarzeniach z życia Prymasa Tysiąclecia
 • Definiuje pojęcia /prymas/patriota/duszpasterz
 • Potrafi opowiedzieć o  życiu Matki E.R. Czackiej

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V – VI

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 2- 25- września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  : Beatyfikacja kard. S Wyszyńskiego Matki Elżbiety Róży Czackiej

Cele  ogólne:

 • Przedstawienie postaci Kard. Stefana Wyszyńskiego jako osoby godnej do naśladowania, której świadectwo życia i nauczanie stanowią nieprzemijające wartości w życiu człowieka
 • Poznawanie postaci Matki Elżbiety, odkrywanie jej życia oraz stosunku do niepełnosprawności

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Wyjaśnia najważniejsze wydarzenia z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Podaje przykładowe zagadnienia nauczania kardynała
 • Potrafi opowiedzieć o życiu Matki Elżbiety Róży Czackiej.
 • Wie co wyróżniło Matkę Czacką oraz uczyniło jej życie  błogosławionym, szczęśliwym.

,

 

Konspekt biologia

KONSPEKT DLA KLASY V- VI

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 25 września 2021

Nazwa bloku programowego: Biologia.

Temat: Fotosynteza.

Cele główne:

 • Zapoznanie uczniów z pojęciem fotosyntezy;
 • Wyjaśnienie podstawowych cech roślin zielonych;
 • Znaczenie fotosyntezy;
 • Wyjaśnienie niezrozumiałych zagadnień.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi:

 • Wyjaśnić czym jest fotosynteza;
 • Wymienić podstawowe cechy roślin zielonych;
 • Odpowiedzieć na pytania dotyczące omawianego tematu.

 

 

 

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

Odpowiem na pytania

 

 • Czym jest fotosynteza?
 • Gdzie zachodzi fotosynteza?
 • Znaczenie fotosyntezy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konspekt edukacja przyrodnicza

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: mgr Marta Walczak

Lekcja 2 – 25 września 2021

Nazwa bloku programowego: Nauczanie zintegrowane. Edukacja przyrodnicza

Temat: Człowiek jako najbardziej rozwinięty organizm.

Cele główne:

 • Człowiek, jako organizm;
 • Szczyt ewolucji- człowiek;
 • Człowiek, czy zwierzę ? Sposoby odżywiania.

Cele szczegółowe: Uczeń potrafi wyjaśnić :

 • Kim jest człowiek we współczesnym świecie;
 • Podstawowe zmiany ewolucyjne;
 • Wyjaśnić różnicę między zwierzętami a ludźmi.

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

Odpowiem na pytania

 • Czym jest ewolucja.
 • Co może zjeść człowiek?
 • Jaka jest różnica między człowiekiem a zwierzętami?

Konspekt

OPRACOWAŁA:  mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2–  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Nauczanie zintegrowane

Temat 1:  Sztuka pisania. Opis

Cele główne:  Uczeń :  

 • Wzbogacanie, aktywizowanie i uściślanie słownictwa związanego z jesienią
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Poznanie części mowy jaką jest przymiotnik

Cele szczegółowe: 

 • Uczeń potrafi opisać przyniesiony do klasy liść drzewa określając jego wielkość, kształt, kolor i ogólne wrażenia
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Umiejętność pracy z tekstem.

Temat 2 : Omawiamy czytankę pt „ Ptasie odloty

Cele główne:  Uczeń:

 • Umiejętność wskazania bohaterów opowiadania
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Cele szczegółowe: 

 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umie odpowiedzieć na zadane pytania
 • Umiejętność wskazania pory roku

Rozwijanie umiejętności wypowiadania

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VIOPRACOWAŁA: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 2 – 25 WRZEŚNIA 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat 1 i 2: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o czasownikach w formie osobowej

Cele główne:

 • Rozwijanie i utrwalenie wiedzy z zakresu poznanego materiału;
 • Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia;
 • Zachęcenie do stosowaniu poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w tworzeniu tekstów pisanych w języku polskim.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Potrafi rozpoznawać i nazywać czasy w języku polskim
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać osoby
 • Zna rodzaje , tryby i liczby

Zadanie domowe z dnia 25.09.2021

 1. Określ rodzaj i liczbę podanych wyrazów : Chłopcy, dziecko, koleżanka
 2. W jakim czasie występują następujące czasowniki : gotuję, usmażyłam, będę czytała

 

 

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :   Grube mury, wysokie wieże

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie z czym kojarzą się mury i wieże

Cele szczegółowe:  uczeń  :

 • Wie dlaczego zamki budowano na wzgórzach
 • Potrafi wskazać gdzie znajduję się największy w Europie zamek
 • Zna nazwy innych zamków znajdujących się w Polsce
 • Wie kto walczył w zamku w Malborku

Zadanie domowe z dnia 25. 09.2021

Odpowiem na pytanie ; Dlaczego dawne zamki budowano na wzgórzach i nad rzekami ?

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V-VI 

OPRACOWAŁ:  Tomasz Bieliński

LEKCJA 2 –  25 września 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Historia. Renesans w Europie

Temat :  Humaniści i odrodzenie

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie kogo nazywano humanistami i dlaczego humaniście interesowali się dorobkiem starożytności

Cele szczegółowe:  uczeń,

 • Potrafi wymienić  artystów włoskiego odrodzenia i ich osiągnięcia
 • Zna najwybitniejszych myślicieli renesansu   spoza Włoch
 • Wie kto wynalazł druk
 • Potrafi wymienić odkrycia Mikołaja Kopernika
 • Umie wskazać jakie zmiany zaszły w Europie w XV i XVI w

Zadanie domowe z dnia  25.09.2021

 1. Wymień osiągnięcia Michała Anioła
 2. Kim był Mikołaj Kopernik ?

Egzaminy w ramach projektu nauczanie domowe

 1. Współpraca ze szkołą z Gdańska „Stowarzyszenie Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego” w ramach projektu nauczanie domowe.
 • Uczniowie zdają egzaminy państwowe i otrzymują świadectwa respektowane przez MEN. Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia  2010 w sprawie organizacji i kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym, choć praktykowanym przez niewielką liczbę polskich rodzin. Dziś edukację domową w Polsce umożliwia art. 37 ust. 1 do  7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz.59 )

2. Każdy uczeń, spełniający obowiązek szkolny w trybie tzw. nauczania domowego zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, odbywającego się raz w roku. Warunkiem uzyskania świadectwa szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) oraz promocji do następnej klasy będzie uzyskanie pozytywnego wyniku na tymże egzaminie.

3. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  w szkołach publicznych.

4. Szkoła wydaje  świadectwa szkolne zgodnie z obowiązującym w chwili ich wydania  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

 

Regulamin konkursu plastycznego

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Kolory jesieni”

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kolory jesieni”

 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła Drammen (Foreningen Barna Polen)
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz przebieg konkursu jest mgr Izabela Bielińska

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs adresowany jest do uczniów PSS w Drammen oraz  Szkoły Podstawowej nr 24 im Gustawa Morcinka z Gdańska . Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych

 • Klasy II- III
 • Klasy V- VI
 1. Zasady konkursu
 • Konkurs polega na wykonaniu przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej formie oraz zawarciu w niej jak najciekawszych materiałów plastycznych np. liście, makaron, ryż, szyszki, kasztany, jarzębina, farby, papier kolorowy, wosk, włóczka, materiały bawełniane, plastelina itd.
 • Proszę o dostarczenie gotowych pracy do organizatora dnia: 10. 2021 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 20 listopada 2021 r.
 • Prace muszą posiadać następujące dane:  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 • W konkursie oceniane będą: samodzielność, oryginalność, pomysłowość, różnorodność użytych materiałów.
 • Zostaną wybrane trzy miejsca oraz wyróżnienie
 • Uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursie, które zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku.
 • Prace nie podlegają zwrotowi i są własnością szkoły
 1. Cele konkursu
 • Budzenie zainteresowań kolorami jesieni
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wyobraźni dzieci.
 • Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie plastyki.
 • Zachęcanie dzieci do tworzenia prac plastycznych różnego rodzaju materiałami, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 1. Kryteria oceny

Komisja konkursowa w skład, której wejdą:

 • Grafik komputerowy, designer Natalia Bielińska
 • Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej mgr Aleksandra Podejko

dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • oryginalność pomysłu , sposób przedstawienia i ujęcia
 • samodzielność pracy

      Regulamin przygotowała : mgr  Izabela Bielińska