Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II – III
OPRACOWAŁ: mgr Edyta Stylo

LEKCJA 3 – 25 marca 2021

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język angielski

Temat: Idzie wiosna- Springtime

Cele główne:

 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • Wie, co to jest wiosenne przebudzenie;
 • Rozumie dlaczego wszyscy pragniemy obserwować cud odnowy przyrody
 • Rozpoznaje różne formy zwrotów związanych z przyrodą;
 • Wskazuje elementy kompozycyjne i pisownię;
 • Gromadzi i porządkuje materiał do kartek- także je rysując;
 • Redaguje charakterystykę poprawną pod względem formy i treści.

ZADANIE DOMOWE:

Zrób samodzielnie rysunki o powrocie wiosny- ptaków, kwitnących roślin, kwiatów, światła

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA:  Irena Bielawska

LEKCJA 5 –26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Religia

Temat  :  Ofiarował się dla nas

Cele  ogólne:

 • Poznanie znaczenia Tridum Paschalnego
 • Wzmocnienie swojej wiary w obecność Jezusa Chrystusa

Cele szczegółowe – uczeń:

 • Zna  pojęcie ofiary
 • zna przykłady osób ,które ,,ofiarowują swoje życie innym
 • Potrafi wyjaśnić religijny sens ofiary Jezusa
 •  Zna treść TRIDUM PASCHALNEGO

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 5-  2 kwietnia 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Rozwiązujemy testy kwalifikacyjne. 

 Przygotowanie do egzaminów państwowych 

 

 

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 4-  2 kwietni 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Odzyskanie niepodległości.  I wojna światowa. Szare Szeregi wybuch II wojny światowej

 Cele główne: uczeń,

 • Zna przyczyny wybuchu I wojny światowej
 • Potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia przebiegu I wojny światowej

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Józef Piłsudski
 • Zna działalność I Brygady Legionów Polskich
 • Potrafi wyjaśnić co oznacza święto Niepodległości
 • Zna przebieg wojny polsko radzieckiej
 • Wie jakie znaczenie miała Bitwa pod Warszawą
 • Zna pojęcie Szarych Szeregów oraz ich działalność
 • Umie wymienić przyczyny i określić przebieg II wojny światowej

Zadanie domowe z dnia 2.04. 2022

Przygotuję się do sprawdzianu

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V i VI
OPRACOWAŁ: mgr Janusz Adam Dziewiątkowski

LEKCJA 13 – 26 MARCA 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Język polski

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy – powtórzenie wiadomości.  Przygotowanie do testu sprawdzającego wiedzę z języka polskiego.

Cele główne:

 • Wyposażenie uczniów w wiadomości o budowie i zasadach funkcjonowania języka jako najważniejszego składnika systemu kultury i sposobu porozumiewania się;
 • Kształtowanie świadomości językowej;
 • Wyrobienie sprawności w posługiwaniu się językiem jako narzędziem komunikacji oraz środkiem formułowania myśli i wyrażania uczuć w mowie i piśmie.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • Wie, co to są odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Potrafi rozpoznać i nazwać odmienne i nieodmienne części mowy;
 • Poprawnie odmienia poszczególne części mowy i stosuje je w wypowiedziach;
 • Poprawnie stosuje rzeczowniki o nietypowej odmianie;
 • Zna różne rodzaje zaimków: rzeczowne, przymiotne, liczebne, przysłowne;
 • Umie poprawnie stopniować przymiotniki i przysłówki;
 • Wie, co to są spójniki przyimki, wykrzykniki i partykuły.
 • Potrafi rozpoznawać i nazywać nieodmienne części mowy w zdaniu.
 • Zna i potrafi stosować poprawnie partykułę „nie” z różnymi częściami mowy.

Zadanie domowe: Proszę o rozwiązanie wszystkich zadań, w tym napisanie charakterystyki, na arkuszach egzaminacyjnych dla kl. V i VI; powtórzyć zasady pisowni partykuły „NIE” z różnymi częściami mowy.

Konspekt

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 3-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Historia

Temat:   Wojna polsko- szwedzka 1665- 1660

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie potopu
 • Wie dlaczego król Szwecji zaatakował Polskę

Cele szczegółowe: uczeń

 • Wie kim był Augustyn Kordecki
 • Potrafi wyjaśnić pojęcie oddziały partyzanckie
 • Zna postać Stefana Czarnieckiego
 • Potrafi  wymienić  przyczyny i skutki wojny polsko- szwedzkiej

Zadanie domowe z dnia 26.03. 2022

Wymień i opisz przyczyny wojny polsko – szwedzkiej

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- III

OPRACOWAŁA: Natalia Bielińska

LEKCJA 7  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Pogadanki historyczne

Temat :  Tajemnice polskich miast.  Miasto krasnoludków. Wrocław

Cele główne:  uczeń, 

 • Wie gdzie leży Wrocław

Cele szczegółowe: Uczeń

 • Potrafi wymienić zabytki Wrocławia
 • Wie dlaczego Wrocław słynie z krasnali
 • Zna historię Panoramy Racławickiej
 • Zna legendy wrocławskie. „ O kamiennej głowie”  i ” O Pokutnicach „

Zadanie domowe z dnia 26.|03.2022

Wymienię zabytki Wrocławia i opiszę jeden z nich

 

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY V -VI

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO:  Historia

Temat  1 : Początki cywilizacji.  Od myśliwych do rolników. Osiągnięcia Sumerów. Starożytny Egipt.

Cele główne :

 • Poznanie życia ludzi epoki kamiennej
 • Pojęcie rewolucji neolitycznej

Cele szczegółowe

 • Pojęcie różnicy pomiędzy paleolitem a neolitem
 • Pojęcie cywilizacji Sumerów i ich osiągnięcia
 • Cechy cywilizacji chińskiej
 • Cywilizacje starożytne Egipt

Zadanie domowe

Opiszę wierzenia Egipcjan

Konspekt

KONSPEKT DLA KLASY II- IV

OPRACOWAŁ: mgr Izabela Bielińska

LEKCJA 8  –  26 marca 2022

NAZWA BLOKU PROGRAMOWEGO: Nauczanie zintegrowane, j. polski

Temat  1 :  Rodzaje czasów w języku polskim, odmiana przez osoby

Cele główne :

 • Przypomnienie wiadomości o rodzajach czasów oraz zastosowanie ich w zdaniach
 • Ćwiczenia gramatyczne dotyczące odmiany przez osoby

Cele szczegółowe

 • Zastosowanie reguł gramatycznych w zdaniach
 • Umiejętność pracy z tekstem
 • Umiejętność wypełnienia testu egzaminacyjnego

Temat  2 :  Przypomnienie wiadomości o częściach mowy/ ćwiczenia

Cele główne :

 • Uczeń potrafi rozróżnić części mowy i wskazać je w tekście

Cele szczegółowe :

 • Uczeń wie na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, czasownik i przymiotnik
 • Uczeń potrafi wskazać w tekście omawiane części mowy

 

Konspekt kl IV

OPRACOWAŁA : mgr Izabela Bielińska

Lekcja 9-  26 marca 2022

Nazwa bloku programowego: Przyroda

Temat: Organizmy samożywne i cudzożywne, sposoby odżywiania się

 Cele główne: uczeń,

 • Potrafi wyjaśnić pojęcie organizm cudzożywny i samożywny

Cele szczegółowe: uczeń

 • Potrafi wskazać przykład organizmu cudzożywnego i samożywnego
 • Zna sposoby odżywiania się zwierząt i umie wyjaśnić jego znaczenie
 • Zostaje zapoznany z wzorem testu kwalifikacyjnego