Konkurs z życia i twórczości Jana Brzechwy – naszego patrona

REGULAMIN KONKURSU DLA GRUP O, I, II Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI JANA
BRZECHWY

I. Cele konkursu:
• Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości polskich pisarzy i poetów
• Popularyzacja twórczości Jana Brzechwy

II. Udział w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss (Foreningen Barna Polen)

2. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy wiekowe.
3. Każdy z uczniów losuje po dwa dowolne pytania i udziela na nie odpowiedzi.
4. Jury wyłoni 3 miejsca z każdej grupy wiekowej.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły do dnia 7 marca 2015

III. Kryteria oceniania:
• poprawność udzielanych odpowiedzi
• ogólna orientacja dotycząca twórczości Jana Brzechwy