ZAPRASZAMY NASZYCH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORYCZNYM

Konkurs objęty jest patronatem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, reprezentowanym przez dyrektora Michała Bogackiego.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
Grupa I – przedszkole oraz klasa O

„To był sen, śnił mi się Orzeł Biały – godło Polski oczyma najmłodszych.”

Grupa II – klasy I –VI 

„Początki państwa polskiego oczyma uczniów PSS Moss.”

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Foreningen Barna Polen).
 • Osobą odpowiedzialną, za organizację oraz przebieg konkursu jest nauczyciel historii w PSS Moss, mgr Paulina Bendkowska.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PSS w Moss
 • konkurs ma formę pracy plastycznej, techniką dowolną
 • prace należy składać w terminie do 29.10.2016 u swoich wychowawców lub bezpośrednio do p. Pauliny Bendkowskiej.

Prosimy aby każda praca została opisana imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz nazwiskiem wychowawcy.

Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie zainteresowania wiedzą historyczną.
 2. Rozwój zainteresowań historycznych uczniów szkoły polonijnej.
 3. Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
 4. Rozwój plastyczny uczniów.

3. Kryteria oceny.

Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
dokonają oceny wg następujących kryteriów:

 • prawidłowe dobranie wiedzy historycznej w odniesieniu do przedłożonej pracy plastycznej
 • artystyczne wykonanie pracy

4. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.11.2016. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Foreningen Barna Polen. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.
Wszystkim uczestnikom życzę owocnej pracy i wielu ciekawych pomysłów.